genel hayvan hastalıkları çözümlü sorular.

1- Aşağıdakilerden hangisi yanıkara etkeninin özelliklerinden biri değildir?

A) Kapsüllüdür.
B) Sporludur.
C) Anaerobdur.
D) Gram-pozitiftir.

E) Çomak şeklindedir.

Doğru Cevap:A
Açıklama : Etken CI.
chauvoei (yanı kara) tam anaerob bir mikroorganizmadır. Hareketli, sporlu
(sporlar subterminal veya sentral), kapsülsüz 3-8 mikron uzunluğunda çomak
şeklinde, gram pozitif, besi yerlerinde nazıl
ürer.

——————————————————————————–
2-
Koyun ve keçilerde Brucellozisden korunmada aşağıdaki aşılardan hangisi
kullanılır?
A) Rev-1
B) S 19
C) 45/20 R
D) Max steme
E)
20/40 – B

Doğru Cevap:A
Açıklama : Koyun ve keçilerde Brucellozisden
korunmada aşılama koç katımından 2 ay evel Rev.I aşı ile yapılır ve böylece
12-15 kadar iyi bir koruma
sağlanır.

——————————————————————————–
3-
Tüberkulozun teşhisinde en çok kullanılan test hangisidir?
A) agar jel
presipitasyon testi
B) hemaglutinasyon testi
C) aglutinasyon testi

D) coombs testi
E) intradermal tüberkülin testi

Doğru Cevap:E

Açıklama : Tüberkulozun teşhisinde en çok uygulanan test intradermal (deri
içi) küberklulin
uygulamasıdır.

——————————————————————————–
4-
Aşağıdakilerden hangisi mikrobakteriler için doğrudur?
A) Aside dirençli,
spiral şekilli, sporsuz anaerobik
B) Aside dirençli kok şekilli sporlu,
anaerobik
C) Aside dirençsiz, spiral şekilli, sporlu, aerobik
D) Aside
dirençsiz kok şekilli, sporsuz, aerobik
E) Aside dirençli, çomak şekilli,
sporsuz aerobik

Doğru Cevap:E
Açıklama : Mikrobakteriler aside
dirençli uzun veya çomakçılar tarzında, gram pozitif hareketsiz, sporsuz
kapsülsüz ve aerobik
mikroorganizmalardır.

——————————————————————————–
5-
Tetanoza karşı dirençli olan hayvan aşağıdakilerden hangisidir?
A) Deve

B) Keçi
C) At
D) Manda
E) Tavuk

Doğru Cevap:E

Açıklama : Tetanoza karşı kanatlı hayvanlar oldukça dirençlidirler. Bu
nedenle doğru yanıt
E’dir.

——————————————————————————–
6-
Tavuk kolerasının kronik formunda, tavukların kanat ve bacak eklemlerinde
ödemlerin görüldüğü hastalık şekli aşağıdakilerden hangisidir?
A) Deri şekli

B) Artritis şekli
C) Otitis şekli
D) Peritonitis şekli
E)
Nezlevi şekil

Doğru Cevap:B
Açıklama : Mikroorganizmanın yerleştiği
çeşitli doku ve organlara göre oluşan hastalık tabloları; nezlevi şekil, otitis
şekli, deri şekli, artritis şekli, peritonitis şekli olmak üzere beşe ayrılır.
Artritis şeklinde kanat ve bacak eklemlerinde ödem görülür ve topallık
şekillenir.

——————————————————————————–
7-
Brucellozisin laboratuar teşhisinin bakteriyoskopi aşamasında aşağıdaki boyama
metotlarından hangisi kullanılır?
A) Laktofenol cotton blue
B) Negatif
boyama
C) Gram
D) Modifiye Zieh-Neelsen
E) Giemsa

Doğru
Cevap: D
Açıklama : Brucellozisin laboratuar teşhisinin bakteriyoskopi
aşamasında, hastalıklı materyallerden hazırlanan frotiler, modifiye
Ziehl-Neelsen ve Köster yöntemleri ile boyanarak muayene
edilir.

——————————————————————————–
8-
Koyun ve keçilerde infeksiyöz ikterohemoglobinuri hastalığından korunmak için
toksoid veya ana kültür aşıları nasıl uygulanır?
A) 3 ayda bir aşılama ile

B) 6 ayda bir aşılama ile
C) 3 ay ara ile iki defa
D) 10 gün ara ile
iki defa
E) 6 ay ara ile iki defa

Doğru Cevap: D
Açıklama :
Toksoid veya ana kültür aşılar koyun ve keçilere 5cc. olarak on gün ara ile iki
defa uygulanır. Pasif bağışıklık için antiserumlardan
yararlanılır.

——————————————————————————–
9-
B. anthracis’in kolonilerinden yapılan boyamalarda etken nasıl görünür?
A)
Gram-negatif, sporlu kümeler şeklinde
B) Gram-pozitif, sporlu ve uzun zincir
şeklinde
C) Gram-negatif, sporsuz ve uzun zincir şeklinde
D)
Gram-pozitif, sporsuz ve uzun zincir şeklinde
E) Gram-negatif, sporlu ve
kısa zincir şeklinde

Doğru Cevap:B
Açıklama : Bacillus anthracis,
oldukça büyük çomak şeklinde, Gram-pozitif bir bakteridir. B. anthracis hastalık
materyalinden yapılan boyalı preparatlarda, kapsüllü, tek bir veya 2-8 basillik
kısa zincirler, kültürlerden yapılan boyalı preparatlarda ise sporlu ve uzun
zincirler şeklinde
görülür.

——————————————————————————–
10-
Kolostrum içindeki hangi maddeler aracılığıyla hastalıklara karşı koruma
sağlanır?
A) Makrofajlar
B) Antikorlar
C) Kalsiyum
D)
Komplementler
E) Caseinler

Doğru Cevap:B
Açıklama : Kolostrum
içindeki antikorlar aracılığıyla hastalıklara karşı koruma
sağlanır.

——————————————————————————–
11-
Aşağıdakilerden hangisi, koyun, sığır ve domuzların enzootik pnömoni etkenidir?

A) P.haemolytica
B) P.multacida
C) P.pneumotropica
D)
P.gallinarum
E) P.anatipestifer

Doğru Cevap:A
Açıklama :
Pasteurella haemolytica, koyun, sığır ve domuzların enzootik pnömoni
etkenidir.

——————————————————————————–
12-
B. anthracis sporları doğa koşullarında kaç sene canlılığını koruyabilir?
A)
39479
B) 39571
C) 39634
D) 20-30
E) 50-60

Doğru Cevap:E

Açıklama : Bacillus anthracis sporları fiziksel ve kimyasal etkenlere karşı
çok dirençlidir ve doğa koşullarında 50-60 sene canlılığını ve enfektivitesini
muhafaza
edebilirler.

——————————————————————————–
13-
S. typhimurium’un sığırlarda etkilediği organ aşağıdakilerden hangisidir?
A)
Beyin
B) Kulak
C) Ayaklar
D) Bağırsak
E) Böbrek

Doğru
Cevap: D
Açıklama : S. typhimurium sığır ve koyunlarda infeksiyona neden
olur. Bunlarda etkilenen organ
bağırsaktır.

——————————————————————————–
14-
Aşağıdakilerden hangisi, Leptospirozis’de görülen semptomlardan biri değildir?

A) Sarılık
B) Anemi
C) Hemoglobinuri
D) Abortus
E) Alt çene
kemiğinde şişme

Doğru Cevap:E
Açıklama : Leptospirozis’de şu
semptomlar görülür; anemi, hemoglobinuri, septisemi, abortus ve
mastitis

——————————————————————————–
15-
Aşağıdakilerden hangisi infeksiyöz ikterohemoglobinuri için yanlıştır?
A)
Cl. Haemolyticum tarafından oluşturlur.
B) Kurak bölgelerde görülür.
C)
Hasta hayvanlarda idrar kırmızı renktedir.
D) Hasta hayvanlarda konstipasyon
vardır.
E) Hastalıktan ölen hayvanlarda ölüm sertliği çabuk gelişir.

Doğru Cevap:B
Açıklama : İnfeksiyöz ikterohemoglobinuri, kurak
bölgelerde değil bataklık bölgelerde ve dağ vadilerinde
görülür.

——————————————————————————–
16-
B. anthracis, hastalık materyalinden yapılan boyalı preparatlarda ne şekilde
görülür?
A) Kapsülsüz tek tek veya kısa zincir
B) Sporlu, uzun zincir

C) Sporlu, tek tek veya kısa zincir
D) Kapsüllü tek tek veya kısa zincir

E) Kapsüllü, uzun zincir

Doğru Cevap: D
Açıklama : B. anthracis,
hastalık materyalinden yapılan boyalı preparatlarda, kapsüllü, tek tek veya 2-8
basillik kısa zincirler, kültürlerden yapılan boyalı preparatlarda ise sporlu ve
uzun zincirler şeklinde
görülür.

——————————————————————————–
17-
Genç koyunları etkileyen Bradzot hastalığının etkeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) C1 welchii
B) C1 haemolyticum
C) C1 dedematiens
D) C1
septicum
E) C1 chauvoei

Doğru Cevap: D
Açıklama : Genç koyunları
etkileyen hastalığın etkeni C1
septicum’dur.

——————————————————————————–
18-
İnfeksiyoz korizayı atlatan tavukların bağışık kalma süresi ne kadardır?
A)
1 haftada
B) 3-4 haftada
C) 2-3 ay
D) 1 yıl
E) Ömür boyu

Doğru Cevap:C
Açıklama : İnfeksiyoz korizayı atlatan tavukların
bağışık kalma süresi 2-3
aydır.

——————————————————————————–
19-
Tavuk tifosunda, ergin bir tavuğun hangi organının bronz-yeşilimsi bir renk
alması ve kolay parçalanabilir olması tipiktir?
A) Akciğer
B) Karaciğer

C) Dalak
D) Pankreas
E) Trakea

Doğru Cevap:B
Açıklama :
Tavuk tifosunda karaciğerin bronz-yeşilimsi renkte oluşu ve kolay
parçalanabilirliği
tipiktir.

——————————————————————————–
20-
I. Çiftleşme
II. Meme başı
III. Konjuktivan
IV. Deri

Yukarıdakilerden hangileri keçilerde brusellozisin bulaşma yollarındandır?

A) I, III
B) I, II, III
C) II, IV
D) I, IV
E) I, II, III, IV

Doğru Cevap:E
Açıklama : Brusellozisin bulaşması genellikle sindirim
sistemi, deri, konjuktiva, çiftleşme, meme başı kanalı yoluyla
olur.

——————————————————————————–
21-
Tetanoz aşağıdaki hastalıklardan hangisi ile karışmaz?
A) Striknin
zehirlenmesi
B) Epilepsi
C) Ektima
D) Kuduz
E) Eklampsi

Doğru Cevap:C
Açıklama : Striknin zehirlenmesi inkubasyon peryodunun
çok kısa olması ile epilepsi ve eklampsi ve hipokalsemik tetani
kontraksiyonların nöbetler halinde gelmesi ile tetanozdan ayrılır. Kuduzda da
trismus ve kulak sertleşmesi olmaması ile tetanozdan
ayrılır.

——————————————————————————–
22-
Sığırlarda kronik mastitis etkeni olan streptokok aşağıdakilerden hangisidir?

A) Str.dysgalactiae
B) Str.uberis
C) Str.equi
D) Str.pyogenes

E) Str.agalactiae

Doğru Cevap:E
Açıklama : Sığırlarda kronik
mastitis etkeni olan streptokok str. agalactiae’dir. Streptokokların genel
özelliklerini taşır ve
kapsüllüdür.

——————————————————————————–
23-
Aşağıdakilerden hangisi, mastitisin oluşumunda etkili çevresel faktördür?
A)
Yaş
B) Irk
C) Ahırların hijyenik olmaması
D) Laktasyon dönemi
E)
Meme, meme başı ve kanallardaki anatomik bozukluklar

Doğru Cevap:C

Açıklama : Mastitisin oluşumunda etkili olan şunlardır:
– Meme ve meme
başlarının travmalara maruz kalması,
– Memelerin tam ve uygun olmayan bir
tarzda sağılması,
– Sağımdan sonra memelerin ıslak bırakılması

Ahırların hijyenik olmama
– Hayvanların iyi bir bakım ve beslenmeden mahrum
kalmaları
– Hayvanların konsantre yemlerle beslenmeleri
– Ani iklim
değişiklikleri

——————————————————————————–
24-
Aşağıdakilerden hangisi, buzağı difterisi (buzağı nekrobasillozu)’nde görülmez?

A) Kanlı idrar
B) Pnömoni
C) Larenks te nekrozlar
D) Septisemi

E) Sindirim sisteminde ülser

Doğru Cevap:A
Açıklama : Buzağı
difterisinde kanlı idrar
görülmez.

——————————————————————————–
25-
Piyeten hastalığı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A)
Hayvanlar arasında bulaşma gözlenmez.
B) Daha ziyade yağışlı mevsimlerde
görülür.
C) Hastalık ayaklarda lokalize olur.
D) Tedavide antibiyotik ve
antiseptiklerden faydalanılır.
E) Sphaerophorus necrophorus ve
Fusiformisnodosus tarafından meydana gelir.

Doğru Cevap:A
Açıklama :
Piyeten hastalığı, çok bulaşıcıdır, morbidet %100’e kadar çıkar.

[Toplam:0    Ortalama:0/5]

You may also like...

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir