Anayasa Hukuku Ara Sınavda Çıkma Garantili

Anayasa Hukuku Ara Sınavı
1. Devletin, sosyal barışı ve sosyal adaleti sağlamak amacıyla, sosyal ve ekonomik hayata aktif şekilde müdahalesini meşru ve gerekli gören anlayış aşağıdakilerden hangisidir? Cevap: Sosyal devlet
2. Türkiye’e lâiklik ilkesi ilk kez aşağıdaki belgelerden hangisinde yer almıştır? Cevap: 1924 Anayasası
3. 1876 Anayasası ile kurulan parlamento aşağıdakilerden hangisidir? Cevap: Meclis-i Umumi
4. Aşağıdakilerden hangisi 1924 Anayasası’nın temel ilkelerinden biri değildir? Meclis hükümeti rejimi ile parlamenter rejime has özellikler taşıması
Laiklik ilkesinin başlangıçtan beri yer alması
Çoğulcu değil,çoğunlukçu demokrasi anlayışını yansıtması
Hükümetin kollektif sorumluluğu ilkesini kabul etmesi
Sert bir anayasa olması
5. Anayasacılık akımının temelinde yatan, devlet iktidarının bölüşülmesi, paylaşılması ve sınırlandırılması ilkesi, sadece yasama, yürütme ve yargı kuvvetlerinin ayrı organlara verilmesini değil, bazen tek bir kuvvetin çeşitli organlar arasında bölüşülmesini içerir. Bu duruma, 1961 Anayasasıyla getirilen hangi yenilik örnek olarak gösterilebilir? Cevap: Millet Meclisinin yanısıra Cumhuriyet Senatosuna da yer verilmiştir.
6. Osmanlı İmparatorluğu’nda anayasal gelişmenin ilk adımı olan ve 1808 yılında merkezi hükümetin temsilcileri ile ayan temsilcileri arasında kabul edilip imzalanan belge aşağıdakilerden hangisidir? Cevap: Sened-i İttifak
7. Aşağıdakilerden hangisi, Milli Güvenlik Konseyi rejimi sırasında oluşturulan Kurucu Meclisin görevlerinden biri değildir?
Yürürlüğe girecek olan Anayasanın (1982 Anayasası) ilkelerine uygun Siyasi Partiler Kanunu hazırlamak TBMM kurulup fiilen göreve başlayıncaya kadar, kanun koyma, değiştirme ve kaldırma suretiyle yasama görevlerini yerine getirmek Yeni Anayasanın ve Siyasi Partiler Kanununun hükümlerini göz önünde tutarak Seçim kanununu hazırlamak Yeni Anayasayı ve Anayasanın Halkoyuna Sunuluş Kanununu hazırlamak
Oluşturulacak bir yargı komisyonu ile Devletin bağımsızlığına ve bütünlüğüne karşı işlenen suçları yargılamak
8. 1982 Anayasası’nın yapımı aşamasında oluşturulan Kurucu Meclis’in sivil kanadını aşağıdakilerden hangisi oluşturmuştur? Cevap: Danışma meclisi
9. Meclise gönderilecek meslek kuruluşları temsilcilerinin, meslek kuruluşlarının kendilerince belirlenmesine ne denir? Cevap: Kooptasyon
10. Parlamenter sistemde daha fazla işlerlik kazandırmak, gereksiz tıkanma ve bunalımları aşmak amacıyla bazı kurum ve kurulların öngörüldüğü modele ne ad verilir? Cevap: Rasyonelleştirilmiş Parlamentarizm
11. Seçmenlerin, önce “ikinci seçmen” adı verilen bir grup seçmeni seçtikleri, temsilcilerin ise daha sonra bu ikinci seçmenler tarafından seçildiği seçim sistemine ne ad verilir? Cevap: İki dereceli seçim
12. 1982 Anayasasında, siyasal tıkanıklıkları gidermeye yönelik en önemli hüküm aşağıdakilerden hangisidir? Cevap: Cumhurbaşkanının Anayasada belirtilen durumlarda TBMM seçimlerini yenileyebilmesi
13. Türkiye’de oyların sayımının ve dökümünün kamuya açık olarak yapılması ilk defa kaç yılında kabul edilmiştir? Cevap:1950
14. Aşağıdakilerden hangisi 1982 Anayasası’nın getirdiği, siyasal karar alma mekanizmalarındaki tıkanıkları giderici hükümlerden biridir? Cevap: Cumhurbaşkanı’nın 4. oylamada seçilemediği durumda, derhal TBMM seçimlerinin yenilenmesi
15. Aşağıdakilerden hangisi, 1971-1973 ara rejim döneminde, 1961 Anayasası’nda yapılan değişikliklerle yargı denetimine getirilen sınırlamalar
• Askeri Yüksek İdare Mahkemesi kurularak, asker kişilerle ilgili idari eylem ve işlemlerin denetimi Danıştay’ın görev alanından çıkarılmıştır. • Anayasa Mahkemesinin Anayasa değişikliklerini ancak şekil yönünden denetleyebileceği belirtilmiştir. • Hakimlerin atamalarındaki genel yöntemden sapan, Devlet Güvenlik Mahkemeleri kurulmuştur. • Anayasa Mahkemesinde iptal davası açabilecek olanların kapsamı daraltılmıştır.
16. Devletleştirme işleminin konusu aşağıdakilerden hangisidir? Cevap: Özel teşebbüsler

17.Temel hak ve hürriyetlerin sınırlanmasında başvurulan aracın sınırlama amacını gerçekleştirmeye elverişli olması, bu aracın sınırlama amacı açısından gerekli olması ve araçla amacın ölçüsüz bir oran içinde bulunmaması şeklinde tanımlanan ilkeye ne ad verilir? Cevap: Ölçülülük ilkesi
18. “Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir” kuralı Türk Anayasa Hukuku’nda ilk defa hangi belgede kendine yer bulmuştur? Cevap: 1921 Anayasası
19. Aşağıdakilerden hangisi, sosyal devleti gerçekleştirmeye yönelik hukuki yöntemlerden biri değildir? Vergi adaleti
Planlama
Kamulaştırma
Devletleştirme
Zor alım
20. Bakanlar Kuruluna “anayasa değişikliği teklif etme” yetkisi hangi anayasa ile verilmiştir? Cevap: 1876 Kanun-u Esasi
21. Servet, vergi, öğrenim durumu ve cinsiyet gibi sınırlamalar olmaksızın, bütün vatandaşların oy hakkına sahip olmalarına ne ad verilir? Cevap: Genel oy
22. Aşağıdakilerden hangisi devletin olumsuz edinimini gerektiren sosyal haklardan biridir? Cevap: Eğitim hakkı Sosyal güvenlik hakkı
Konut hakkı
Grev hakkı
Sağlık hakkı
23. Anayasa değişiklikleri ile kanunların Anayasa uygunluğunun denetiminin kapsamı aşağıdakilerden hangisinde tam ve doğru olarak verilmiştir? Cevap: Şekil-esas

24. Aşağıdakilerden hangisi, siyasal partilerin amaçlarına ilişkin yasaklardan biridir? Monarşik partilerin kurulamaması
Bir siyasi partinin temelli kapatılmasına yol açan kurucular başka bir partinin kurucusu olamaması Ticari faaliyetlere girişememeleri
Yabancı devletlerden maddi yardım alamamaları
Temelli kapatılan bir partinin bir başka ad altında kurulamaması
25. Bir ülkenin anayasasını, o anayasada belirlenmiş usullere uyarak değiştiren iktidara ne ad verilir? Cevap: Tali kurucu iktidar
26. Anayasa hükümlerinin değiştirilmesinin, adi kanunların kabul veya değiştirilmesindeki usullerden daha farklı ve güçleştirici birtakım kurallara bağlanmasına ne ad verilir? Cevap: Sert anayasa sistemi
27. 1982 Anayasası’na göre Anayasa’nın değiştirilmesi Türkiye Büyük Millet Meclisi üye tamsayısının kaçta kaçı tarafından teklif edilebilir? Cevap: 1/3
28. Anayasa değişikliklerinde şekil bozukluğuna dayalı iptal davası, değişikliğin yayımlanmasından itibaren en fazla kaç gün içinde iptal davası açılabilir? Cevap: 10
29. 1982 Anayasası’na göre, Bakanlar Kurulu yürütme görevini yerine getirirken bu göreve kim katılır? Cevap: Cumhurbaşkanı
30. Devlet iktidarının çeşitli fonksiyonlarının, devletin aralarında işbirliği bulunan değişik organlarınca yerine getirilmesine ne ad verilir? Cevap: Fonksiyonlar ayrılığı
31. Yasama organından kanun adı altında ve kanun şeklinde çıkan her işlem, içeriği ve maddi niteliği ne olursa olsun, her zaman için kanundur ve kanun gücünü taşır şeklindeki görüş, devlet fonksiyonlarının hangi bakımdan tasnifini savunmaktadır? Cevap: Şekli ve organik bakımdan
32. 1982 Anayasası’nda yürütmenin aynı zamanda bir yetki olarak değerlendirilmesinin asıl önemi, aşağıdakilerin hangisinde kendini göstermektedir? Cevap: Cumhurbaşkanlığı kararnamesinde

33. Aşağıdakilerden hangisi 1961 Anayasasının özelliklerinden biri değildir? Yasama ve yürütme fonksiyonlarının tek bir organda toplanması
İdari işlemlerin kanuna dayanması gerekliliği
Yargının bağımsızlığı ilkesi
Yasama işlemlerine, yürütmeden daha üstün bir hukuki güç tanınması
Bakanlar Kuruluna kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisi tanınması
34. Parlemento kararlarının bir bölümü, yasama meclisinin yürütme organı ile olan ilişkilerini ilgilendirir. Aşağıdakilerden hangisi bu kararlardan biridir? Cevap: Cumhurbaşkanının vatan hainliğinden dolayı suçlandırılması kararı alması 35. Devlet fonksiyonlarının şekli ve organik bakımdan tasnifinin savunucusu kimdir? Cevap: Carre de Malberg
36. Aşağıdakilerden hangisi özel nitelikli kanunlar arasında yer alır? Cevap: Bütçe kanunu
37. Yasama meclisleri kendi iç çalışmalarını düzenlemek amacıyla aşağıdaki hukuki düzenlemelerden hangisini yapar? Cevap: İçtüzük
38. İçtüzük hakkında, aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Cevap: İçtüzük değişiklikleri Anayasa Mahkemesi’nin denetimine tabidir.
İçtüzükler, ancak onu kabul eden parlamentonun seçim dönemi süresince geçerlidir.
İçtüzük biçimsel yönden bir parlamento kararıdır.
Meclis, çalışmalarını kendi yaptığı içtüzük hükümlerine göre yürütür.
Meclis, içtüzüğünü dilediği zaman değiştirebilir.
39. Cumhurbaşkanlığı kararnameleriyle ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Cevap: Yürütme alanına giren tüm konularda çıkarılabilir.
40. 1982 Anayasası’na göre kanun hükmünde kararnameleri denetim yetkisi aşağıdakilerden hangisindedir? Cevap: Anayasa Mahkemesi
41. Bir kanun hükmünde kararnamenin, hüküm yoksa ne zaman yürürlüğe girdiği kabul edilir? Cevap: Yayımlandığı gün
42. Kanun Hükmünde Kararnamelerin (KHK) usul ve şekilleri konusunda aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Cevap: KHK’nin Cumhurbaşkanı tarafından imzalanması gerekir.
KHK’ler kural olarak yayınlandıktan 1 yıl sonra yürürlüğe girerler.
KHK’lerin komisyonlar ve Genel Kurul’da öncelik ve ivedilikle görüşülmesi gerekir.
TBMM’nin bir KHK’yi olduğu gibi kabul etmesi, değiştirmesi ve reddetmesi mümkündür.
KHK’ler Resmi Gazetede yayımlandıkları gün TBMM’ne sunulur.

43. Aşağıdakilerden hangisi şekli anlamda kanundur? Cevap: İdam Cezasının İnfazı Hakkında Kanun
44. Kanun Hükmünde Kararname kavramı, Türk Hukukuna ne zaman girmiştir? Cevap: 1961 Anayasasında 1971 yılında yapılan değişiklikle
45. Yasama organının bir konuyu doğrudan doğruya, yani araya herhangi bir işlem girmeksizin düzenleyebilmesine ne ad verilir? Cevap: Yasama yetkisinin ilkelliği
46. Aşağıdakilerden hangisi parlemento kararlarına bir örnek teşkil etmez? Cevap: Bir kanunun yürürlükten kaldırılması
47. Kişiye devlet karşısında özerk bir alan tanıyan ve devlete o alana girmeme yükümlülüğünü yükleyen anlayışa ne ad verilir? Cevap: Negatif statü hakkı

[Toplam:0    Ortalama:0/5]

You may also like...

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir