anayasa hukuku deneme 1

1-) Osmanlı imparatorluğunun Anayasalı dönemden önceki yönetim şekli
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Meşruti monarşi
B) Cumhuriyet
C) Mutlak
monarşi
D) Anayasalı monarşi
E)
Demokrasi
________________________________________
2-) 1921 Anayasasının
en önemli yeniliği ve en devrimci özelliği aşağıdakilerden hangisidir?
A)
Anayasayı kurucu meclisin yapmış olması
B) Meclisin bakanları
değiştirebilmesi
C) Yumuşak anayasa olması
D) Meclis hükümeti sistemini
benimsemesi
E) Milli egemenlik ilkesini kabul etmesi

________________________________________
3-) Yerinden yönetim ilkesi ilk
kez hangi anayasamızda kabul edilmiştir?
A) 1961
B) 1876
C) 1921
D)
1982
E) 2001 değişikliği ile 1982
Anayasası
________________________________________
4-) 1924 Anayasası
hürriyetler konusunda hangi anlayışı benimsemiştir?
A) Hakkın özü
B)
Hakkın devredilmezliği
C) Tabii hak
D) Ölçülülük ilkesi
E) Sınırlılık
ilkesi
________________________________________
5-) TBMM egemenliğin kullanılmasında tek yetkili organ olmaktan hangi anayasa ile çıkarılmıştır?
A) 1921
B) 1924
C) 1961
D) 1982
E)
1876
________________________________________
6-) Aşağıdaki anayasalardan
hangisi otoritenin ağırlığını arttırarak yürütmeyi yasama ve yargı karşısında
güçlendirmiştir?
A) 1982 Anayasası
B) 1961 Anayasası
C) 1924
Anayasası
D) 1921 Anayasası
E) 1876 Kanun-i
Esasi
________________________________________
7-) 1982 Anayasası ile
ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) Yumuşak bir anayasadır
B) 1961
Anayasasına göre daha katılımcı ve demokratiktir
C) Bir geçiş dönemi
öngörmemiştir
D) 1961 Anayasasına göre daha kazuistiktir.
E) Meclis
hükümeti sistemini benimsemiştir

________________________________________
😎 Aşağıdakilerden hangisi 1982
Anayasasına göre yanlış bir bilgidir?
A) Otorite- hürriyet dengesinde
hürriyetin ağırlığını arttırmıştır.
B) Kazuistik bir yöntemle
hazırlanmıştır
C) Değiştirilemeyecek hükümleri vardır
D) Yürütmeyi yasama
ve yargı karşısında güçlendirmiştir
E) Halkoyuna sunularak
kesinleşmiştir
________________________________________
9-)
Aşağıdakilerden hangisi laiklik ilkesinin unsurlarından biri değildir?
A)
Resmi bir devlet dininin olmaması
B) Din hürriyeti ve din ve devlet işlerinin
ayrılması olarak iki cephesinin olması
C) Din kurumları ile devlet
kurumlarının ayrılması
D) Devlet yönetiminin din kurallarına dayanması
E)
Din hürriyeti, vicdan hürriyeti ve ibadet hürriyetinden
oluşması
________________________________________
10-) Yöneticilerin bütün
yönetilenler tarafından serbest ve dürüst seçimler yoluyla seçildiği rejime ne
ad verilir?
A) Demokrasi
B) Meşrutiyet
C) Mutlakıyet
D)
Oligarşi
E) Monarşi
________________________________________
11-)
Aşağıdakilerden hangisi idari yargı denetiminin dışındadır?
A) Kamulaştırma
işlemleri
B) Yönetmelikler
C) Tüzükler
D) Yüksek Askeri Şura
Kararları
E) Devlet memurunun görevden
alınması
________________________________________
12-) Aşağıdakilerden
hangisi sosyal devletin hukuki araçlarından değildir?
A) Herkese insan
haysiyetine yakışır asgari bir hayat düzeyi sağlamaya yönelik tedbirler
B)
Vergi adaleti
C) Kamulaştırma
D) Planlama
E)
Örgütlenme
________________________________________
13-) Çağdaş sosyal
devlette gelir ve vergi eşitsizliklerini azaltmada kullanılan en önemli araç
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ekonomi politikası
B) Vergi
politikası
C) Kamulaştırma
D) Devletleştirme
E)
Planlama
________________________________________
14-) Vergi yükünün
adaletli ve dengeli dağıtımı aşağıdakilerden hangisinin amacıdır?
A) Maliye
politikasının
B) Sosyal politikanın
C) Planlamanın
D)
Kamulaştırmanın
E)
Devletleştirmenin
________________________________________
15-) Özel
mülkiyet altındaki bir taşınmazın, sahibinin isteği dışında ve ancak belli bedel
karşılığında kamu mülkiyetine geçirilmesi işlemi aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Devletleştirme
B) Kamulaştırma
C) Planlama
D) Zor
alım
E) Müsadere
________________________________________
16-) Bir
devletin anayasasını yapma ve değiştirme, başka bir deyimle o devletin temel
siyasal yapısını belirleme iktidarına ne ad verilir?
A) Kurucu iktidar
B)
Kurulmuş iktidar
C) Devlet iktidarı
D) Siyasal iktidar
E) Mali iktidar

________________________________________
17-) Kurucu iktidarın anayasa
ile çizdiği sınırlar içinde kalarak, devletin yasama, yürütme ve yargı
yetkilerini kullanan iktidar aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kurucu
iktidar
B) Kurulmuş iktidar
C) Asli kurucu iktidar
D) Tali kurucu
iktidar
E) Devlet iktidarı

________________________________________
18-) Kanun-i Esasiye göre
anayasa değişikliği tekliflerinin kabulü için Heyet-i Ayan ve Heyet-i Mebusanın
ne kadar çoğunluğu ile kabul edilmesi gerekirdi?
A) 2/3
B) 1/3
C)
2/5
D) 2/6
E) 3/5
________________________________________
19-)
Osmanlı- Türk tarihinin tek yumuşak anayasası aşağıdakilerden hangisidir?
A)
1924 anayasası
B) 1961 anayasası
C) 1982 anayasası
D) 1876
anayasası
E) 1921 anayasası

________________________________________
20-) Kanun-i Esaside anaysa
değişikliklerinin kesinleşmesi için aşağıdakilerden hangisinin onayı
gerekiyordu?
A) Padişah
B) Cumhurbaşkanı
C) Başbakan
D) Bakanlar
Kurulu
E) Heyet-i Ayan
________________________________________
21-)
Anayasa değişikliklerindeki onay safhasını Cumhurbaşkanı ile halk arasında
paylaştıran anayasa aşağıdakilerden hangisidir?
A) 1982 anayasası
B) 1924
anayasası
C) 1961 anayasası
D) 1876 anayasası
E) 1921
anayasası
________________________________________
22-) Eğer anayasa
değişikliği teklifi, beşte üç veya daha fazla fakat üçte ikiden az oyla kabul
edilmişse cumhurbaşkanının iade yetkisine ne ad verilir?
A) Geciktirici
veto
B) Güçleştirici veto
C) Açıklayıcı veto
D) Kesin veto
E)
Zorunlu veto
________________________________________
23-) Kanun hükmünde
kararname çıkarma yetkisi aşağıdaki organlardan hangisine aittir?
A)
Yasama
B) TBMM
C) Bakanlar Kurulu
D) Danıştay
E)
Yargıtay
________________________________________
24-) Kanun Hükmünde
Kararname ilk kez hangi anayasamızda yer almıştır?
A) 1924 anayasası
B)
1982 anayasası
C) 1921 anayasası
D) 1961 anayasası
E) 1876
anayasası
________________________________________
25-) Aşağıdaki
anayasaların hangisinde yürütme hem bir görev hem de bir yetki olarak
tanımlanmıştır?
A) 1924 anayasası
B) 1961 anayasası
C) 1982
anayasası
D) 1921 anayasası
E) 1876
anayasası
________________________________________
26-) 1982 Anayasasına
göre yasama yetkisi aşağıdakilerden hangisine aittir?
A) TBMM
B)
Cumhurbaşkanı
C) Bakanlar Kurulu
D) Danıştay
E)
Sayıştay
________________________________________
27-) Kanun hükmünde
kararname hukukumuza ilk kez ne zaman girmiştir?
A) 1971
B) 1961
C)
1982
D) 1924
E) 1921
________________________________________
28-)
1982 Anayasasına göre yetki kanununda aşağıdakilerden hangisinin belirtilmesi
zorunlu değildir?
A) Kararnamenin amacı
B) Kararnamenin kapsamı
C)
Kararnamenin ilkeleri
D) Süresi içinde birden fazla KHK çıkarılıp
çıkarılamayacağı
E) Yürürlükten kalkacak Kanun
hükümleri
________________________________________
29-) Kanunun
uygulanmasını göstermek ya da emrettiği işleri belirtmek üzere Danıştay’ın
incelemesinden geçirilmek koşuluyla Bakanlar Kurulu tarafından çıkarılan yazılı
belgelere ne ad verilir?
A) Genelge
B) KHK
C) Tüzük
D)
Yönetmelik
E) Olağanüstü hal KHK’

________________________________________
30-) Yönetmeliklerin konusu
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kanun
B) Anayasa
C) Genelge
D)
Tebliğ
E) Yönerge
________________________________________
1-) C

2-) E
3-) C
4-) C
5-) C
6-) A
7-) D
😎 A
9-) D

10-) A
11-) D
12-) E
13-) B
14-) A
15-) B
16-) A

17-) B
18-) A
19-) E
20-) A
21-) A
22-) B
23-) C

24-) D
25-) C
26-) A
27-) A
28-) E
29-) C
30-) A

[Toplam:0    Ortalama:0/5]

You may also like...

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir