anayasa hukuku deneme 2

1-) Bir devletin anayasasını yapma ve değiştirme, başka bir deyimle o devletin
temel siyasal yapısını belirleme iktidarına ne ad verilir?
A) Kurucu
iktidar
B) Kurulmuş iktidar
C) Devlet iktidarı
D) Siyasal iktidar
E)
Mali iktidar
________________________________________
2-) Kurucu iktidarın
anayasa ile çizdiği sınırlar içinde kalarak, devletin yasama, yürütme ve yargı
yetkilerini kullanan iktidar aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kurucu
iktidar
B) Kurulmuş iktidar
C) Asli kurucu iktidar
D) Tali kurucu
iktidar
E) Devlet iktidarı
________________________________________
3-)
Bir ülkenin anayasasını yine o anayasada belirtilen usul ve kurallara bağlı
kalarak değiştiren iktidar aşağıdakilerden hangisidir?
A) Tali (türevsel)
kurucu iktidar
B) Kurulmuş iktidar
C) Asli kurucu iktidar
D) Asli
kurulmuş iktidar
E) Tali kurulmuş
iktidar
________________________________________
4-) Anayasa hükümlerinin
hiçbir biçimde değiştirilememesine ne ad verilir?
A) Mutlak yumuşaklık
B)
Mutlak sertlik
C) Yumuşak anayasa
D) Yazılı anaysa
E) Değiştirilebilen
anayasa
________________________________________
5-) Aşağıdaki
anayasalardan hangisi sert anayasa sistemini benimsememiştir?
A) 1921
anayasası
B) 1961 anayasası
C) 1982 anayasası
D) 1924 anayasası
E)
1876 anayasası
________________________________________
6-) 1982
Anayasasına göre anayasa değiştirme sürecinin başlayabilmesi için gerekli yeter
sayı aşağıdakilerden hangisidir?
A) TBMM üye tamsayısının 1/5’i
B) BMM üye
tamsayısının 1/7’si
C) TBMM üye tamsayısının 1/3’ü
D) TBMM üye
tamsayısının 2/5’i
E) TBMM üye tam sayısının
2/7’si
________________________________________
7-) Eğer anayasa
değişikliği teklifi, beşte üç veya daha fazla fakat üçte ikiden az oyla kabul
edilmişse cumhurbaşkanının iade yetkisine ne ad verilir?
A) Geciktirici
veto
B) Güçleştirici veto
C) Açıklayıcı veto
D) Kesin veto
E)
Zorunlu veto
________________________________________
😎 1982 Anayasası
değiştirme usulleri bakımından nasıl bir anayasadır?
A) Yumuşak anayasa
B)
Mutlak yumuşak anayasa
C) Sert anayasa
D) Kazuistik anayasa
E) Çerçeve
anayasa
________________________________________
9-) Anayasa
değişikliklerinin şekil bakımından bozuk olması halinde, iptal davasının yayın
tarihinden itibaren kaç gün içinde açılması gerekmektedir?
A) 10
B)
20
C) 30
D) 60
E)
90
________________________________________
10-) Devlet iktidarının
çeşitli fonksiyonlarının, devletin aralarında işbirliği bulunan değişik
organlarınca yerine getirilmesine ne ad verilir?
A) Fonksiyonlar
birliği
B) Kuvvetler birliği
C) Kuvvetler bölüşümü
D) Kuvvetler
tekliği
E) Fonksiyonlar
ayrılığı
________________________________________
11-) Günümüzde kuvvetler
ayrılığı ile kastedilen aşağıdakilerden hangisidir?
A) Fonksiyonlar
birliği
B) Fonksiyonlar tekliği
C) Fonksiyonlar ayrılığı
D) Kuvvetler
birliği
E) Maddi ölçüt
________________________________________
12-)
1924 Anayasası aşağıdaki hükümet biçimlerinden hangisini benimsemiştir?
A)
Meclis hükümeti
B) Parlamenter sistem
C) Kuvvetler birliği görevler
ayrılığı
D) Diktatörlük
E)
Monarşi
________________________________________
13-) Kanun hükmünde
kararname çıkarma yetkisi aşağıdaki organlardan hangisine aittir?
A)
Yasama
B) TBMM
C) Bakanlar Kurulu
D) Danıştay
E)
Yargıtay
________________________________________
14-) Kanun Hükmünde
Kararname ilk kez hangi anayasamızda yer almıştır?
A) 1924 anayasası
B)
1982 anayasası
C) 1921 anayasası
D) 1961 anayasası
E) 1876
anayasası
________________________________________
15-) Aşağıdaki
anayasaların hangisinde yürütme hem bir görev hem de bir yetki olarak
tanımlanmıştır?
A) 1924 anayasası
B) 1961 anayasası
C) 1982
anayasası
D) 1921 anayasası
E) 1876
anayasası
________________________________________
16-) 1982 Anayasasına
göre yürütme yetki ve görevi hangi organlar tarafından yerine getirilir?
A)
Cumhurbaşkanı/TBMM
B) TBMM/ Bakanlar Kurulu
C) Bakanlar
Kurulu/Cumhurbaşkanı
D) Meclis Başkanı/Başbakan
E)
Başbakan/Bakanlar
________________________________________
17-) 1982
Anayasasında yürütmenin aynı zamanda bir yetki olarak düzenlemesi
aşağıdakilerden hangisinde kendini gösterir?
A) Olağanüstü hal ve sıkı
yönetim KHK’si
B) Kanun
C) Tüzük
D) Yönetmelik
E)
Genelge
________________________________________
18-) Aşağıdakilerden
hangisi Cumhurbaşkanının yasamaya ilişkin yetkilerinden biri değildir?
A)
TBMM ni gerektiğinde toplantıya çağırmak
B) Kanunları tekrar görüşülmek üzere
Meclise göndermek
C) Kanunları yayımlamak
D) Anayasa değişikliklerini
halkoyuna sunmak
E) Belirli kişilerin cezalarını hafifletmek veya
kaldırmak
________________________________________
19-) Aşağıdakilerden
hangisi maddi anlamda kanun değildir?
A) Ceza Kanunu
B) Medeni Kanun
C)
Borçlar Kanunu
D) Kesin hesap kanunu
E) İş
Kanunu
________________________________________
20-) Yasama fonksiyonu ile
ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Yasama yetkisi TBMM ne
aittir
B) Yasama yetkisi devredilemez
C) Yasama yetkisi Anayasada tam
olarak tanımlanmıştır
D) Yasama yetkisi Anayasada tanımlanmamıştır
E)
Yasama yetkisi ilkel bir
yetkidir
________________________________________
21-) Yasama yetkisinin
genelliği aşağıdakilerden hangisini ifade etmektedir?
A) Kanunla düzenleme
alanının konu itibariyle sınırlandırılmamasıdır
B) Yasama yetkisinin
devredilememesidir
C) Yasama yetkisinin asliliğidir
D) Yasama yetkisinin
ilkelliğidir
E) Yasama yetkisinin TBMM ne ait
olmasıdır
________________________________________
22-) Yasamanın bir
konuyu araya başka bir işlem girmeksizin düzenlemesi ilkesi aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Yasama yetkisinin genelliği
B) Yasama yetkisinin
asliliği
C) Yasama yetkisinin devredilmezliği
D) Yasama yetkisinin
objektifliği
E) Yasama yetkisinin
ayrıcalığı
________________________________________
23-) Aşağıdakilerden
hangisi Yasama yetkisinin devredilmezliği ilkesinin bir istisnasıdır?
A)
Tüzükler
B) Yönetmelikler
C) Kanun Hükmünde Kararnameler
D)
Genelgeler
E) Kanunlar
________________________________________
24-)
1982 Anayasasına göre milletlerarası antlaşmaları onaylamaya yetkili makam
aşağıdakilerden hangisidir?
A) TBMM
B) Bakanlar Kurulu
C)
Cumhurbaşkanı
D) Başbakan
E) TBMM
Başkanı
________________________________________
25-) Türk hukukunda
idarenin en geniş düzenleyici işlem türü aşağıdakilerden hangisidir?
A)
Tüzük
B) Yönetmelik
C) Kanun hükmünde kararname
D) İçtüzük
E)
Kanun
________________________________________
26-) 1982 Anayasasına göre
aşağıdakilerden hangisi yürütmenin düzenleyici işlemlerinden biri
değildir?
A) Tüzük
B) Yönetmelik
C) Kanun hükmünde kararname
D)
Cumhurbaşkanlığı kararnamesi
E) Parlamento
kararı
________________________________________
27-) Kanun hükmünde
kararnamelerin Anayasaya uygunluğunu şekil ve esas bakımından aşağıdakilerden
hangisi denetler?
A) Danıştay
B) Yargıtay
C) Anayasa Mahkemesi
D)
İdare Mahkemesi
E) Bölge İdare
Mahkemesi
________________________________________
28-) Tüzükler hakkında
aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Bakanlar Kurulu tarafından
çıkarılır
B) Danıştay incelemesinden geçer
C) Cumhurbaşkanı tarafından
imzalanır
D) Resmi gazetede yayımlanır
E) Yargısal denetime tabi
değildir
________________________________________
29-) Tüzüklerin yargısal
denetimini aşağıdakilerden hangisi yapar?
A) Adli yargı
B) İdari
yargı
C) Anayasa yargısı
D) Uyuşmazlık yargısı
E)
Sayıştay
________________________________________
30-) Tüzükler
aşağıdakilerden hangisinin imzasına sunulur?
A) Başbakan
B)
Cumhurbaşkanı
C) TBMM Başkanı
D) Yargıtay
E) Cumhuriyet Başsavcısı

________________________________________
1-) A
2-) B
3-) A

4-) B
5-) A
6-) C
7-) B
😎 C
9-) A
10-) E
11-)
C
12-) C
13-) C
14-) D
15-) C
16-) C
17-) A
18-) E

19-) D
20-) C
21-) A
22-) B
23-) C
24-) C
25-) B

26-) E
27-) C
28-) E
29-) B
30-) B

[Toplam:0    Ortalama:0/5]

You may also like...

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir