anayasa hukuku deneme 3

1-) Osmanlı imparatorluğunda anayasal gelişmeler ilk kez hangi gelişme ile
başlamıştır?
A) Tanzimat Fermanı
B) I. Meşrutiyet
C) Sened-i
İttifak
D) II. Meşrutiyet
E) Islahat
Fermanı
________________________________________
2-) 1876 Kanun-i Esasinin
kurduğu parlamentonun adı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Meclis-i Umumi
B)
Ayan meclisi
C) Lordlar meclisi
D) Millet meclisi
E) Mebusan
Meclisi
________________________________________
3-) Heyet-i Ayan’ın
üyelerini aşağıdakilerden hangisi seçer?
A) Parlamento
B) Meclis-i
umumi
C) Padişah
D) Halk
E) Mebusan
Meclisi
________________________________________
4-) Son Osmanlı Mebusan
meclisi Türk yurdunun bölünmezliği konusunda aşağıdakilerden hangisini kabul
etmiştir?
A) Teşkilat-ı Esasiye Kanunu
B) Kanun-i Esasi
C) Misak-ı
Milli
D) Tatil-i Eşgal Kanunu
E) I.
Meşrutiyet
________________________________________
5-) 1921 Anayasasının
en önemli yeniliği ve en devrimci özelliği aşağıdakilerden hangisidir?
A)
Anayasayı kurucu meclisin yapmış olması
B) Meclisin bakanları
değiştirebilmesi
C) Yumuşak anayasa olması
D) Meclis hükümeti sistemini
benimsemesi
E) Milli egemenlik ilkesini kabul
etmesi
________________________________________
6-) Yerinden yönetim
ilkesi ilk kez hangi anayasamızda kabul edilmiştir?
A) 1961
B) 1876
C)
1921
D) 1982
E) 2001 değişikliği ile 1982
Anayasası
________________________________________
7-) 1921 Anayasasının
kurduğu hükümet sistemi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Meclis hükümeti
B)
Parlamenter sistem
C) Başkanlık hükümeti
D) Mutlak monarşi
E) Meşruti
monarşi
________________________________________
😎 Laiklik ilkesi ilk
kez hangi anayasamızda yer almıştır?
A) 1921
B) 1924
C) 1961
D)
1982
E) 1937
________________________________________
9-)
Aşağıdakilerden hangisi 1982 Anayasasını hazırlayan kurucu meclisin
görevlerinden biridir?
A) Danıştay’a üye seçmek
B) Bakanlar Kuruluna
Başkanlık etmek
C) Siyasi partiler kanununu hazırlamak
D) Yargı
görevlerini yerine getirmek
E) HSYK üyelerini
atamak
________________________________________
10-) Danışma Meclisine
seçilebilmenin şartı aşağıdakilerden hangisidir?
A) 11 Eylül 1980 tarihinde
hiçbir siyasi partiye üye olmamak
B) DP’ ye üye olmak
C) CHP’ye üye
olmak
D) Milletvekili olmak
E) Yüksek okul mezunu
olmak
________________________________________
11-) 1961 Anayasasında da
uygulanan Kuruluşların kendi temsilcilerini kendilerinin belirlemesi yoluna ne
ad verilir?
A) Kooptasyon
B) Depolitizasyon
C) Parlamento
D)
Oligarşi
E) Saf milli
irade
________________________________________
12-) Sadece genel ilkeleri
düzenleyen ve bunların uygulanış biçimlerini kanunlara bırakan anayasa tipine ne
ad verilir?
A) Çerçeve anayasa
B) Kazuistik anayasa
C) Sert
Anayasa
D) Yumuşak anayasa
E) Mutlak sert
anayasa
________________________________________
13-) Değiştirilmesi
olağan kanunlardan daha güç koşullara bağlanan anayasa tipine ne ad
verilir?
A) Katı anayasa
B) Yumuşak anayasa
C) Çerçeve anayasa
D)
Kazuistik anayasa
E) Mutlak yumuşak
anayasa
________________________________________
14-) 1982 Anayasası
yürütme organı içinde özellikle aşağıdakilerden hangisini güçlendirmiştir?
A)
Bakanlar Kurulu
B) Başbakan
C) Meclis başkanı
D) Cumhurbaşkanı
E)
TBMM
________________________________________
15-) Halkın bazı yöntemler
kullanılıp siyasetten soğutulması ve bu yolla siyasal katılımdan olabildiğince
uzaklaştırılmasına ne ad verilir?
A) Depolitizasyon
B) Rasyonelleştirilmiş
parlamentarizm
C) Saf milli irade
D) Polis devlet
E) Çerçeve
anayasa
________________________________________
16-) Aşağıdakilerden
hangisi Türkiye Cumhuriyetinin temel niteliklerinden değildir?
A) Atatürk
milliyetçiliğine bağlılık
B) İnsan haklarına saygılı
C) Laiklik
D)
Sosyal hukuk devleti
E) Kuvvetler
birliği
________________________________________
17-) Aşağıdakilerden
hangisi monarşi hakkında yanlış bir bilgidir?
A) Uyrukluk(tabiiyet) kavramına
dayanır
B) Hükümdar sorumsuzdur
C) Hükümdarın şahsı kutsaldır
D)
Hükümdar hata yapmaz
E) Vatandaşlık kavramına dayanır

________________________________________
18-) Aşağıdakilerden hangisi
1982 Anayasasının başlangıç metninde yer alan ilkelerinden değildir?
A)
Atatürk ilkelerine bağlılık
B) Atatürk inkılaplarına bağlılık
C)
Vatandaşlık
D) Çağdaş medeniyet düzeyine ulaşma azmi
E) Hürriyetçi
demokrasi
________________________________________
19-) 1982 Anayasası
milliyetçilik ilkesi için aşağıdaki ifadelerden hangisini kullanmıştır?
A)
Milli devlet
B) Atatürk milliyetçiliğine bağlı devlet
C) Milliyetçi
devlet
D) Irkçı devlet
E) Laik devlet

________________________________________
20-) Atatürk milliyetçiliği
hakkında aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Sübjektif milliyetçilik
anlayışına dayanır
B) Birlikte yaşama arzusuna dayanır
C) Irk, din, dil
gibi benzerliklere dayanır
D) Irk, din, dil ayrımını reddeder
E) Şovenizme
karşıdır
________________________________________
21-) Din ve devlet
işlerinin birbirinden ayrılması için aşağıdakilerden hangisine gerek
yoktur?
A) Devletin bütün din mensuplarına eşit davranması
B) Resmi bir
devlet dininin olmaması
C) Din ve devlet kurumlarının ayrılması
D) Devlet
yönetiminin din kurallarından etkilenmemesi
E) Milliyetçilik ilkesinin
benimsenmesi
________________________________________
22-) Laiklik ilkesi
ilk kez hangi tarihte kabul edilmiştir?
A) 1982
B) 1876
C) 1937
D)
1921
E) 1961
________________________________________
23-)
Aşağıdakilerden hangisi demokratik devletin şartlarından biri değildir?
A)
Genel oy
B) İki dereceli seçim
C) Tek dereceli seçim
D) Seçimlerin
serbestliği
E) Oyun
gizliliği
________________________________________
24-) Aile reislerine,
belli kamu görevlilerine belli bir düzeyden fazla öğrenim durumuna sahip
bulunanlara birden çok oy hakkının tanınması aşağıdaki ilkelerden hangisini
zedeler?
A) Eşit oy
B) Genel oy
C) Tek dereceli seçim
D) İki
dereceli seçim
E) Açık sayım ve döküm

________________________________________
25-) Seçimlerin başlamasından
bitimine kadar seçimin düzen içinde yönetimi ve dürüstlüğü ile ilgili bütün
işlemleri yapma ve şikayetleri inceleme görevi aşağıdakilerden hangisine
aittir?
A) Anayasa Mahkemesi
B) Danıştay
C) Sayıştay
D)
Yargıtay
E) Yüksek Seçim Kurulu

________________________________________
26-) 1961 Anayasasının insan
haklarına dayalı devlet deyiminin yerine 1982 Anayasası aşağıdaki ifadelerden
hangisini kullanmıştır?
A) İnsan haklarına saygılı
B) İnsan haklarına
bağlı
C) İnsan haklarına uyumlu
D) İnsan haklarına dayanan
E) İnsan
hakları konusunda bilinçli
________________________________________
27-)
Temel hak ve özgürlüklerin sınırlanmasında sınırlama aracının amacı
gerçekleştirmeye elverişli olması ve araçla amaç arasında ölçülü bir oranın
olması aşağıdaki ilkelerden hangisinin açıklamasıdır?
A) Kanunilik
ilkesi
B) Serbestlik ilkesi
C) Ölçülülük ilkesi
D) Demokratiklik
ilkesi
E) Kısıtlılık
ilkesi
________________________________________
28-) Aşağıdakilerden
hangisi temel hak ve hürriyetlerin kötüye kullanılması değildir?
A) Devletin

bir kişi tarafından yönetilmesini sağlamaya çalışmak
B) Devletin bir zümre
tarafından yönetilmesini sağlamak
C) Sosyal bir sınıfın diğer sınıflar
üzerinde egemenlik kurmasını sağlamak
D) Cumhuriyetin varlığını tehlikeye
düşürmek
E) Devlete karşı dava
açmak
________________________________________
29-) Aşağıdakilerden
hangisi temel hak ve özgürlüklerin durdurulma sebeplerinden biridir?
A)
Tatbikat
B) Sosyal istikrarsızlık
C) Ekonomik sıkıntılar
D) Savaş
E)
Ekonomik bunalım
söylentileri
________________________________________
30-) Aşağıdakilerden
hangisi hukuk devletinin gereklerinden biri değildir?
A) Yürütme işlemlerinin
yargısal denetimi
B) Yasama işlemlerinin yargısal denetimi
C) Yargı
bağımsızlığı
D) Cumhurbaşkanını halkın seçmesi
E) Kanuni hakim
güvencesi
1-) C
2-) A
3-) C
4-) C
5-) E
6-) C
7-) A

😎 B
9-) C
10-) A
11-) A
12-) A
13-) A
14-) D

15-) A
16-) E
17-) E
18-) C
19-) B
20-) C
21-) E

22-) C
23-) B
24-) A
25-) E
26-) A
27-) C
28-) E

29-) D
30-) D

[Toplam:0    Ortalama:0/5]

You may also like...

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir