anayasa hukuku deneme 4

1-) 1921 Anayasası ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Milli
egemenlik ilkesi benimsenmiştir
B) İl ve nahiyelerde yerinden yönetim ilkesi
kabul edilmiştir.
C) Yasama ve yürütme kuvvetleri TBMM’de toplanmıştır.
D)
Sosyal devlet ilkesi benimsenmiştir.
E) Meclis bakanları gerektiğinde
değişteribilmektedir.
________________________________________
2-)
Türkiye’de tek dereceli seçim ilk kez hangi seçimlerde uygulanmıştır?
A) 1942

B) 1946
C) 1950
D) 1962
E)
1966
________________________________________
3-) 1982 Anayasasının
hazırlanması sürecinde kurulan Danışma Meclisinin kaç üyesi vardır?
A)
160
B) 200
C) 40
D) 120
E)
450
________________________________________
4-) Milletlerarası
andlaşmaları onaylama ve yayımlama yetkisi kime aittir?
A) Cumhurbaşkanı

B) Bakanlar Kurulu
C) TBMM
D) Başbakan
E) Dışişleri
Bakanı
________________________________________
5-) 2001 değişikliği ile
Anayasa Mahkemesinin anayasa değişikliklerinde iptale karar verebilmesi için ne
kadar oy çokluğu şart koşulmuştur?
A) Üçte iki
B) Beşte üç
C) Üçte bir

D) Beşte iki
E) Beşte
dört
________________________________________
6-) KHK’lar ne zaman
yürürlüğe girerler?
A) Cumhurbaşkanı tarafından imzalandıkları gün
B)
Resmi Gazetede yayımlandıkları gün
C) TBMM tarafından kabul edildikleri
gün
D) Bakanlar Kurulunun hazırladığı gün
E) Resmi Gazetede yayımlandıktan
45 gün sonra
________________________________________
7-) Milli Birlik
Komitesi tarafından çıkarılan 157 ve 158 sayılı kanunlarla kurulmuş bulunan
Kurucu Meclis, Milli Birlik Komitesi ve Temsilciler Meclisi olarak iki kanattan
meydana geliyordu.
Temsilciler Meclisi üyelerinin seçimi hakkında
aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Üyelerinin bir bölümünün bir çeşit iki
dereceli seçimle belirlenmesi
B) Siyasi partilerin kendi seçtikleri
temsilcilerinin mecliste yer alması
C) Üyelerin tamamının Milli Birlik
Komitesi tarafından seçilmesi
D) Devlet Başkanı’nın da seçimlerde etkili
olması
E) Üniversiteler, barolar, yargı organları gibi kuruluşların
temsilcilerinin de mecliste yer
alması
________________________________________
😎 Çağdaş sosyal devlette
vergi yükünün adaletli ve dengeli dağılımı aşağıdakilerden hangisinin
amacıdır?
A) İktidar partilerinin
B) Bütçe Kanununun
C) Maliye
Politikasının
D) İktisadi Politikanın
E) Sosyal
politikanın
________________________________________
9-) Seçim süresince
ve seçimden sonra, seçim konularıyla ilgili bütün yolsuzlukları, şikayet ve
itirazları inceleme ve kesin karara bağlama yetkisi, aşağıdaki yargı
organlarından hangisine verilmiştir?
A) Anayasa Mahkemesi
B) Yüksek Seçim
Kurulu
C) Yargıtay
D) Danıştay
E) Bölge İdari
Mahkemeleri
________________________________________
10-) Son Osmanlı
Mebusan Meclisinde çoğunluk aşağıdaki grupların hangisinin elindeydi?
A)
Müdafaa-i Hukukçular
B) Genç Osmanlılar
C) Hürriyet ve İtilaf
D)
Cumhuriyet Halk Fırkası
E) Serbest
Fırka
________________________________________
11-) 2001 değişikliği ile
siyasi partilerin kapatılması konusunda aşağıdakilerden hangisi
tanımlanmıştır?
A) Odak haline gelme
B) Konumunun belirlenmesi
C)
Kesin karar
D) Mali denetim
E) Faaliyet
alanı
________________________________________
12-) Anayasa
değişikliklerinde zorunlu yada ihtiyari halkoylaması değişikliğin Resmi Gazetede
yayımlanmasından ne kadar sonra yapılır?
A) 50 gün sonraki ilk pazar
günü
B) 60 gün sonraki ilk pazar günü
C) 80 gün sonraki ilk pazar
günü
D) 100 gün sonraki ilk pazar günü
E) 120 gün sonraki ilk pazar
günü
________________________________________
13-) Cumhurbaşkanlığı Genel
Sekreterliğinin kuruluş, teşkilat ve çalışma esasları ile personel atama
işlemlerinin düzenlenmesi konularında, hangi yürütme işlemi çıkarılabilir?
A)
Kanun hükmünde kararname
B) Üçlü kararname
C) Bakanlar Kurulu
kararnamesi
D) Cumhurbaşkanlığı kararnamesi
E)
Yönetmelik
________________________________________
14-) TBMM bir yasama
yılında en çok kaç ay tatil yapabilir?
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
E)
5
________________________________________
15-) Aşağıdaki anayasalardan
hangisi döneminde, somut norm denetiminde, Anayasa Mahkemesine “olayla sınırlı
ve yalnız tarafları bağlayıcı” karar verme yetkisi tanınmıştır?
A) 1876

B) 1921
C) 1924
D) 1961
E)
1982
________________________________________
16-) Cumhurbaşkanının cezai
sorumsuzluğu ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A)
Cumhurbaşkanı vatana ihanetle suçlanması halinde Anayasa Mahkemesi tarafından
Yüce Divan sıfatıyla yargılanır.
B) Cumhurbaşkanı görevi dışındaki suçlardan
dolayı sorumlu değildir.
C) Cumhurbaşkanının vatana ihanetten ötürü
suçlandırılmasına, TBMM üye tam sayısının en az dörtte üçü karar
verebilir.
D) Yüce Divana sevk edilen Cumhurbaşkanının görevde kalıp
kalmayacağı konusunda açıklık yoktur.
E) Cumhurbaşkanı, vatana ihanet teşkil
eden suçlardan dolayı cezai bakımdan
sorumludur.
________________________________________
17-) Cumhurbaşkanlığı
makamının ölüm, çekilme veya başka bir sebeple boşalması halinde yenisi
seçilinceye kadar, Cumhurbaşkanlığına hangi makam vekillik eder?
A) Türkiye
Büyük Millet Meclisi Başkanı
B) Başbakan
C) Anayasa Mahkemesi
Başkanı
D) Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri
E) Devlet Denetleme Kurulu
Başkanı
________________________________________
18-) Anayasaya uygunluk
denetiminde denetim konusu olan normun, aşağıdakilerden hangisine uygun olması
aranmaz?
A) Anayasanın Başlangıç Metnine
B) Kurucu iktidarın
gerekçesine
C) Hukukun genel ilkelerine
D) Anayasaya
E) Atatürk ilke ve
inkılaplarına
________________________________________
19-) Belli bir
eylem için, o eylemin işlenmesinden sonra özel bir mahkeme kurulması, hukuk
devletinin hangi ilkesine aykırılık oluşturur?
A) Cezai sorumluluğun
şahsiliği
B) Yürütme işlemlerinin yargısal denetimi
C) Kanuni hakim
güvencesi
D) Suç ve cezaların kanuniliği
E) Yasama işlemlerinin yargısal
denetimi
________________________________________
20-) Yasama ile ilgili
aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Kanunla düzenleme alanı konu
itibariyle sınırlandırılmamıştır.
B) Anayasaya aykırı olmamak koşuluyla her
şey bir kanun konusu olabilir.
C) Yasama organı bir konuyu dilediği ölçüde
ayrıntılı düzenleyebilir.
D) Yasama organı, kanunla yeni bir bakanlık
kuramaz.
E) Yasama organı devletin faaliyet alanı içindeki bir ilişkiyi bu
alandan çıkarabilir.
________________________________________
21-) 1982
Anayasası’na göre Meclis Başkanının üçüncü oylamada seçilebilmesi için gerekli
olan üye tamsayısı oranı ne kadardır?
A) Üçte iki
B) Beşte üç
C) Dörtte
üç
D) Beşte dört
E) Salt
çoğunluk
________________________________________
22-) Anayasanın, Türkiye
Büyük Millet Meclisi üyeliğinin düşmesine ilişkin 84. maddesinde, 23.07.1995
tarihinde yapılan değişiklikten sonra ortaya çıkan yeni metne göre, aşağıdaki
ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Partisinden istifa ederek başka bir partiye
giren milletvekilinin, milletvekilliği düşer.
B) Milletveklliği, kesin hüküm
giyme veya kısıtlanma durumlarında genel kurulun kararına gerek olmaksızın
düşer.
C) İstifa eden milletvekilinin, milletvekilliği kendiliğinden
düşmez.
D) Temelli olarak kapatılan siyasi partinin, kapatılmasına ilişkin
davanın açıldığı tarihte, parti üyesi olan tüm milletvekillerinin üyeliği
düşmez.
E) Milletveklliğinin düşmesi, bazı durumlarda, genel kurulun bu yönde
karar vermesine bağlıdır.
________________________________________
23-)
Aşağıdakilerden hangisi milletvekili olmadığı halde, yasama sorumsuzluğu ve
yasama dokunulmazlığından yararlanır?
A) Başbakanlık müsteşarı
B)
Milletvekili olmayan bakanlar
C) Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri
D)
Meclis muhabirleri
E) Anayasa Mahkemesi
Başkanı
________________________________________
24-) Kanunların anayasaya
uygunluğunun denetimi kavramının ortaya çıkması için ilk ve zorunlu şart
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yazılı ve sert bir anayasanın varlığı
B)
Anayasa Mahkemesinin bulunması
C) Hukuka saygılı bir yönetimin
bulunması
D) Gelişmiş bir hukuk bilincine sahip olunması
E) Maddi
olanakların yeterli olması
________________________________________
25-)
Aşağıdaki anayasalardan hangisi, yürütmeyi hem bir “görev”, hem bir “yetki”
olarak tanımlamıştır?
A) 1876 Anayasası
B) 1921 Anayasası
C) 1924
Anayasası
D) 1961 Anayasası
E) 1982
Anayasası
________________________________________
26-) Federal
devletlerde iki meclis sistemi, federal yapının vazgeçilmez bir unsurudur. Bu
sistemlerde meclislerden biri, nüfus esasına göre halkı temsil eder.
Diğer
meclis, aşağıdakilerden hangisini temsil etmek için kurulmuş olabilir?
A)
Cumhurbaşkanını
B) Federal devleti
C) Soyluları
D) Seçkinleri
E)
Azınlıkları
________________________________________
27-) Sıkıyönetim
ilanına yetkili olan kurum, aşağıdakilerden hangisidir?
A)
Cumhurbaşkanı
B) Milli Güvenlik Kurulunun görüşü alındıktan sonra,
Cumhurbaşkanı başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu
C) Milli Güvenlik
Kurulunun görüşü alındıktan sonra, Genel Kurmay Başkanının başkanlığında
toplanan Bakanlar Kurulu
D) Milli Güvenlik Kurulu
E) Milli Güvenlik Kurulu
görüşü alındıktan sonra, derhal toplantıya çağırılan Türkiye Büyük Millet
Meclisi
________________________________________
28-) Anayasa Mahkemesine
göre, bir düzenleyici işlemin, anayasanın öngördüğü anlamda bir Olağanüstü Hal
Kanun Hükmünde Kararnamesi olabilmesi için aşağıdaki şartlardan hangisini
taşıması gerekir?
A) Danıştayın incelemesinden geçirilme
B) Hürriyetleri
hiçbir şekilde sınırlamama
C) Ülkenin tümünde geçerli olma
D) Olağanüstü
hal süresince yürürlükte kalma
E) Başbakan başkanlığında toplanan Bakanlar
Kurulunca yapılma
________________________________________
29-) Aşağıdaki
yürütme işlemlerinden hangisi, yargı denetimi dışında tutulmuştur?
A)
Bakanlar Kurulu Kararnamesi
B) Tüzükler
C) Yüksek Öğretim Kurulu
Yönetmelikleri
D) Cumhurbaşkanılğı Kararnamesi
E) Bakanlık
Yönetmelikleri
________________________________________
30-) Yürütme
organının işlemleri, ister sübjektif, ister düzenleyici işlemler olsun, daima o
alanı önceden düzenlemiş olan bir kanuna dayanmak zorundadır. Oysa, yasama
işlemlerinin bu anlamda anyasaya dayanması zorunlu olmayıp, anyasaya aykırı
olmaması yeterlidir.
Bu açıklama, yasama yetkisinin hangi özelliğini
belirtmektedir?
A) Genelliği
B) Asliliği
C) Devredilmezliği
D)
Objektifliği
E)
Sürekliliği
________________________________________
1-) D
2-) B

3-) A
4-) A
5-) B
6-) B
7-) C
😎 C
9-) B
10-) A

11-) A
12-) E
13-) D
14-) C
15-) D
16-) B
17-) A

18-) B
19-) C
20-) D
21-) E
22-) A
23-) B
24-) A

25-) E
26-) B
27-) B
28-) D
29-) D
30-) B

[Toplam:0    Ortalama:0/5]

You may also like...

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir