anayasa hukuku deneme 5

1-) Aşağıdakilerden hangisi Sened-i ittifak’ın özellikleri arasında yer
almaz?
A) Merkezi hükümet temsilcileri ile ayanlar arasındaki
imzalanmıştır
B) Senede göre devlet işlerine resmi sıfatı haiz memurlardan başkası karışamaz.
C) İktidarın kullanımına sadrazam da katılacaktır.
D)
Sadrazam devlet işlerinden dolayı sorumlu olacaktır.
E) Tüm vatandaşların
vergi ve askerlik işleri
düzenlenecektir.
________________________________________
2-) Yasama ve
yürütme kuvvetlerinin yumuşak ve dengeli bir biçimde ayrıldığı sistem
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Başkanlık hükümeti
B) Parlementer
rejim
C) Meclis hükümeti
D) Karma sistem
E) Mutlak
monarşi
________________________________________
3-) Anayasa hükümlerinin
değiştirilmesinin, adi kanunların kabul veya değiştirilmelerindeki usullerden
daha farklı ve güçleştirici birtakım kurallara bağlanmasına ne ad verilir?
A)
Mutlak sertlik
B) Mutlak yumuşaklık
C) Sert anayasa sistemi
D) Yumuşak
anayasa sistemi
E) Nisbi anayasa
sistemi
________________________________________
4-) “Fren ve denge
sistemi” ile aşağıdakilerden hangisi kast edilmektedir?
A) Federalizm
B)
Konfederasyon
C) Meclis Hükümeti
D) Kuvvetler Ayrılığı
E) Kuvvetler
Birliği
________________________________________
5-) Aşağıdakilerden
hangisi, sosyal devleti gerçekleştirmeye yönelik hukuki yöntemlerden biri
değildir?
A) Vergi adaleti
B) Zor alım
C) Kamulaştırma
D)
Devletleştirme
E) Planlama
________________________________________
6-)
Milli Güvenlik Konseyi rejimi sırasında başbakanlık görevini kim
üstlenmiştir?
A) Kenan Evren
B) Nihat Erim
C) Ferit Melen
D) Naim
Talu
E) Bülent Ulusu
________________________________________
7-) 12
Eylül öncesi siyasi partilerin bazı yönetici ve parlamenterleri hakkındaki
siyasi faaliyet yasağı halk oylaması suretiyle hangi yıl kaldırılmıştır?
A)
1995
B) 2001
C) 1987
D) 1984
E)
1982
________________________________________
😎 1982 Anayasası, seçimler
ve halk oylamasıyla ilgili olarak aşağıdaki ilkelerden hangisini öngörmez?
A)
Seçimlerin serbestliği
B) Eşit oy
C) İki dereceli seçim
D) Genel
oy
E) Gizli oy
________________________________________
9-)
Aşağıdakilerden hangisi, özellikle 1982 Anayasası döneminde, yasama yetkisinin
devredilmezliği ilkesine aykırılık teşkil etmiştir?
A) Tüzükler
B)
Bakanlar kurulu kararnameleri
C) Cumhurbaşkanının tek başına yaptığı
işlemler
D) Kanun hükmünde kararnameler
E)
Yönetmelikler
________________________________________
10-) 1982
Anayasasına göre Cumhurbaşkanı anayasa değişikliklerini hangi koşulda halk oyuna
sunmak zorundadır?
A) Mecliste 3/4 çoğunlukla kabul edilirse
B) Mecliste
3/5 veya daha fazla fakat 2/3 ten az çoğunlukla kabul edilirse
C) Mecliste
2/3 ten fazla bir çoğunlukla kabul edilirse
D) Mecliste 1/2 çoğunlukla kabul
edilirse
E) Mecliste 4/5 çoğunlukla kabul
edilirse
________________________________________
11-) Anayasa
değişikliklerinin Anayasaya uygunluk denetimi, hangi yönden denetim ile
sınırlandırılmıştır?
A) Esas yönünden
B) Şekil yönünden
C) Konu
yönünden
D) Sebep yönünden
E) Yerindelik
yönünden
________________________________________
12-) Hükümetin genel
siyasetinin yürütülmesinden doğan sorumluluğa ne ad verilir?
A) Bireysel
sorumluluk
B) Mutlak sorumluluk
C) Hukuki sorumluluk
D) Kollektif
sorumluluk
E) Cezai
sorumluluk
________________________________________
13-) Cumhurbaşkanı,
yayımlanmasını uygun bulmadığı kanunları, bir daha görüşülmek üzere kaç gün
içinde, TBMM’ye geri gönderebilir?
A) 7
B) 10
C) 15
D) 30
E)
45
________________________________________
14-) Toplantıya katılan 220
milletvekilinden, 111’inin oyuyla kabul edilen bir kanunun, hangi yönden
anayasaya aykırı olduğu söylenebilir?
A) Salt çoğunluğu sağlayamaması
yönünden
B) Sebep unsuru yönünden
C) Amaç unsuru yönünden
D) Şekil
yönünden
E) Esas yönünden
________________________________________
15-)
Milletvekillerinin artık bırakmayacak şekilde dağılmasına imkan sağlayan seçim
sistemi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Basit çoğunluk
B) En büyük
artık
C) En kuvvetli ortalama
D) d’Hondt
E) Ulusal artık

________________________________________
16-) Yurt dışındaki vatandaşlara
oy hakkı ilke olarak ne zaman verilmiştir?
A) 1987
B) 1995
C)
2001
D) 2
E)
2004
________________________________________
17-) Aşağıdaki konulardan
hangisi hakkında meclis araştırması yapılamaz?
A) Mahalli idarelerin
faaliyeti
B) Üniversitelerin faaliyeti
C) Devlet sırrı niteliğinde bir
faaliyet
D) TRT’nin bir faaliyeti
E) Muhtarlıkların
faaliyeti
________________________________________
18-) Aşağıdakilerden
hangisi, parlamentonun hükümet üzerindeki denetimini sağlayan “hukuki
araçlardan” biri değilldir?
A) Soru
B) Genel görüşme
C) Meclis
araştırması
D) Bütçe görüşmeleri
E) Meclis
soruşturması
________________________________________
19-) 1982
Anayasasına göre; Cumhurbaşkanlığı makamının ölüm ve istifa gibi nedenlerle
boşalmasından kaç gün sonra Cumhurbaşkanlığı seçimine başlanır?
A) 30
B)
20
C) 15
D) 10
E) 7
________________________________________
20-)
TBMM’nin kendi Başkanını ve Başkanlık Divanını seçmesi, komisyonların seçimi
gibi işlemler, ne tür yasama işlemlerine örnek oluşturur?
A) Düzenleyici
işlemler
B) Yasama yorumu
C) Kural işlemler
D) Kanun
E) Parlamento
kararları
________________________________________
21-) Bakanlar Kuruluna
“anayasa değişikliği teklif etme” yetkisi hangi anayasa ile verilmiştir?
A)
1876
B) 1921
C) 1924
D) 1961
E)
1982
________________________________________
22-) Aşağıdakilerden
hangisi, 1982 Anayasasının 1961 Anayasasına oranla daha az katılımcı bir
demokrasi modelini benimsemesi görüşünü destekler mahiyettedir?
A)
Milletvekili seçilebilmek için yüksekokul mezunu olma şartının getirilmesi
B)
Toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenlemenin yasaklanması
C) Millet Meclisi
üyeleri dışından bakan ataması yapılmasının öngörülmemesi
D) 1961
Anayasasında yer alan dilekçe hakkına yer verilmemesi
E) Millet Meclisinin
seçim döneminin beş yıla
çıkarılması
________________________________________
23-) 1924
Anayasasında hangi hükümet sistemi benimsenmiştir?
A) Başkanlık sistemi ile
parlamenter rejim arasında karma bir sistem
B) Meclis hükümeti sistemi
C)
Meclis hükümeti ile parlamenter rejim arasında karma bir sistem
D) Yarı
başkanlık sistemi
E) Başkanlık sistemi

________________________________________
24-) Anayasa uygunluğun yargısal
denetimi ilk defa ne şekilde ortaya çıkmıştır?
A) Anayasa mahkemelerinin
kurulmasıyla
B) İdari mahkemelerin kurulmasıyla
C) Yasama meclileri
tarafından özel bir yagrı komisyonunun oluşturulmasıyla
D) Ulusal üstü
yetkileri olan mahkemelerin kurulmasıyla
E) Bir Yüksek Mahkeme hakiminin
kendisini böyle birdenetime yetkili görmesiyle

________________________________________
25-) Aşağıdaki yetkilerden
hangisi Cumhurbaşkanı, Başbakan ve Adalet Bakanı tarafından birlikte
kullanılmaktadır?
A) Milli Güvenlik Kurulunu toplantıya çağırmak
B)
Hastalık, sakatlık sebebi ile belirli kişilerin cezalarını kaldırmak
C)
Milletlerarası anlaşmaları onaylamak
D) Olağanüstü halde KHK çıkarmak
E)
Yabancı devletlere Türk Devletinin temsilcilerini
göndermek
________________________________________
26-) Aşağıdakilerden
hangisi hakimlik teminatını sağlamaya yöneliktir?
A) Görülmekte olan bir
davaya ilişkin yasama organında soru sorulamaması
B) Anayasanın, yargıyı bir
yetki olarak öngörmesi
C) Hakimlerin kendileri istemedikçe Anayasada
gösterilen yaştan önce emekliye ayrılamamaları
D) Sadece görev yaptıkları
mahkemenin kaldırılması durumunda aylık ve ödeneklerinden yoksun
bırakılabilmeleri
E) Hakimlerin yasama organına değil, sadece yürütme
organına bağlı olmaları
________________________________________
27-)
Üyelerin el kaldırması; tereddüt halinde ayağa kalkmaları; beş üyenin ayağa
kalkarak teklif etmesi halinde de salonda olumlu ve olumsuz oy verenlerin ikiye
bölünerek sayılmaları suretiyle yapılan oylama şekline ne ad verilir?
A) Açık
oylama
B) İşaretle oylama
C) Gizli oylama
D) Basit oylama
E)
Normal oylama
________________________________________
28-) TBMM bir
yasama yılında en çok kaç ay tatil yapabilir?
A) 1
B) 2
C) 3
D)
4
E) 5
________________________________________
29-) Aşağıdakilerden
hangisi, 1982 Anayasasına göre, Cumhurbaşkanı’nın yasamaya ilişkin yetkileri
arasında yer almaz?
A) TBMM’ni gerektiğinde toplantıya çağırmak
B)
Kanunları tekrar görüşülmek üzere TBMM’ne geri göndermek
C) Kanunları
yayımlamak
D) Milletlerarası andlaşmaları onaylamak ve yayımlamak
E)
Anayasa değişikliklerini halkoyuna sunmak

________________________________________
30-) Hükümetin veya bir bakanın
TBMM tarafından görevinden uzaklaştırılabilmesine imkan veren denetim aracı
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Genel görüşme
B) Soru
C) Meclis
araştırması
D) Gensoru
E) Meclis
soruşturması
________________________________________
1-) E
2-) B

3-) C
4-) D
5-) B
6-) E
7-) C
😎 C
9-) D
10-) B

11-) B
12-) D
13-) C
14-) D
15-) D
16-) B
17-) C

18-) D
19-) D
20-) E
21-) A
22-) E
23-) C
24-) A

25-) B
26-) C
27-) B
28-) C
29-) D
30-) D

[Toplam:0    Ortalama:0/5]

You may also like...

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir