anayasa hukuku denemeleri

DENEME 1-)1-Son Osmanlı Mebusan Meclisi aşağıdakilerden hangisini kabul etmiştir?
a) Heyet-i Âyânın feshini
b) Cumhuriyet’in ilânını
c) Saltanatın kaldırılmasını
d) Misak-ı Millî’yi
e) Meclisin yetkilerinin arttırılmasını
2-Meclis-i Umumi’nin padişah tara*fından seçilen üyelerinin oluştur*duğu meclis aşağıdakilerden han*gisidir?
a) Meclis-i Vâlâ
b) Heyet-i Vâlâ
c) Meclis-i Ahkâm-ı Adliyye
d) Meclis-i Mebusan
e) Meclis-i Âyân
3-Yasama ve yürütme güçlerinin yü*rütmede birleştiği sisteme ne isim verilir?
a) Mutlak monarşi
b) Parlamenter rejim
c) Meclis hükümeti
d) Başkanlık
e) Yarı başkanlık
4-Meşrutiyet’in ilânında etkili olan grup hangisidir?

a) Jön Türkler
b) Terakkiperver
c) Serbest fırka
d) Müdafaa-i Hukukçular
e) Genç Osmanlılar
5-Tanzimat Fermanı hangi yıl ilân edilmiştir?
a) 1856 b) 1876
c) 1838 d) 1839
e)1859
6-Osmanlı İmparatorluğu’nda Ana*yasal gelişim süreci aşağıdakiler*den hangisi ile başlamıştır?
a) Tanzimat Fermanı
b) Sened-i İttifak
c) I.Meşrutiyet
d) II. Meşrutiyet
e) Islahat Fermanı
7-Millî Güvenlik Konseyi rejimi dö*neminde hükümetin denetlenme*sine ilişkin yetkiler hangi organ tarafından kullanılıyordu?
a) Kurucu meclis
b) Danışma meclisi
c) Temsilciler meclisi
d) MGK
e) Yargı organları

8-Genel ilkeleri düzenleyen ve bunla*rın uygulanma biçimlerini kanun*lara bırakan anayasaya ne isim verilir?
a) Yumuşak Anayasa
b) Sert Anayasa
c) Çerçeve Anayasa
d) Kazuistik Anayasa
e) Katı Anayasa
9-Depolitizasyon ne demektir?
a) Yürütmenin güçlendirilmesi
b) Katılımcı demokrasi
c) Otoriter yapının güçlendirilmesi
d) Siyasetten uzaklaşma
e) Politizasyonun artması
10-Temsilciler Meclisi’nde aşağıdaki siyasî partilerin hangisinden tem*silciler bulunmaktadır?
a)AP
b)MSP
c) CKMP
d) DP
e) YTP
11-Türkiye’de genel oy sistemi 1934 yılında yapılan hangi değişiklik ile sağlanmıştır?
a) Kadınlara da oy hakkının sağlan*ması
b) Vergi esasına dayanan oy ilkesinin terk edilmesi
c) Servete bağlı oy ilkesinin terk edil*mesi
d) Erkeklere genel oy hakkının tanın*ması
e) Öğrenim durumunu esas alan ilke

12-2001 değişikliği ile siyasî partile*rin kapatılması hususunda hangi ara yaptırım öngörülmüştür?
a) Seçimlere katılamama
b) Para cezası verilmesi
c) Üyelere hapis cezası
d) Devlet yardımından kısmen veya tamamen yoksun bırakma
e) Temelli kapatma
13-Aşağıdakilerden hangisi Atatürk Milliyetçiliği anlayışına ters düşer?
a) Irkçılığa karşı olmak
b) Barışçı olmak
c) insani olmak
d) Şovenizme karşı olmak
e) Sübjektif milliyetçiliği reddedip ob*jektif milliyetçiliği benimsemek
14-Aşağıdakilerden hangisi Türki*ye devletinin yönetim şeklini ifade eder?
a) Cumhuriyet
b) Demokratik devlet
c) Başkanlık sistemi
d) Hukuk devleti
e) Parlamenter sistem
15-1982 Anayasası’na göre temel hak ve özgürlüklerin kullanılması*nın kısmen veya tamamen durdu*rulması hangi hâlde mümkün de*ğildir?
a) Seferberlik hâlinde
b) Tatbikat hâlinde
c) Savaş hâlinde
d) Olağanüstü hâlde
e) Sıkıyönetim hâlinde

16-Aşağıdakilerden hangisi, sosyal devleti gerçekleştirmeye yönelik hukukî yöntemlerden biri değildir?
a) Kamulaştırma
b) Vergi Adaleti
c) Özelleştirme
d) Plânlama
e) Devletleştirme
17-1961 Anayasasına göre plânlama görevi aşağıdaki organlardan han*gisine bırakılmıştır?
a) DPT
b)MGK
c) Başbakanlık Plânlama Teşkilatı
d) Yüksek Plânlama Kurulu
e) Hiçbiri
18-Çağdaş sosyal devlette vergi yü*künün adaletli ve dengeli dağıtımı aşağıdakilerden hangisinin amacı*dır?
a) Ekonomi politikasının
b) Siyasî partilerin
c) iktisadî politikanın
d) Sosyal politikanın
e) Maliye politikasının

19-Toplumun ekonomi kaynaklarının ekonomik kalkınmayı sağlamak amacıyla, bilimsel ve akılcı kulla*nılmasını sağlamaya yönelik dü*zenlemelere ne isim verilir?
a) Kamulaştırma
b) Plânlama
c) Sosyal haklar
d) Devletleştirme
e) Vergi adaleti

20-Yasama, yürütme ve yargı yetkile*rinin, anayasanın çizdiği sınırlar içinde kullanıldığı iktidar aşağıda*kilerden hangisidir?
a) Asiî kurucu iktidar
b) Talî kurucu iktidar
c) Kurulmuş iktidar
d) Kurucu iktidar
e) iktidar
21-Kurucu iktidar ne demektir?
a) Bir devletin yargı organına denir
b) Bir devletin meclisine denir
c) Bir devletin cumhuriyet senatosu*na denir
d) Bir devletin anayasasını yapma ve değiştirme iktidarına denir.
e) Bir devletin yürütme organına de*nir.
22-Aşağıdakilerden hangisi talî kuru*cu iktidardır?
a) 1921 Anayasasını yapan iktidar
b) 1924 Anayasasını yapan iktidar
c) 1961 Anayasasını yapan iktidar
d) 1995 yılındaki iktidar
e) 1982 Anayasasını yapan iktidar
23-Devletin objektif hukuku formüle ettiği veya ona yürürlük sağladığı fonksiyonu aşağıdakilerden han*gisidir?
a) Yargı fonksiyonu
b) Yasama fonksiyonu
c) Yürütme fonksiyonu
d) idare fonksiyonu
e) Denetim fonksiyonu
24-Kuvvetler ayrılığı teorisi ilk kez hangi düşünür tarafından ortaya atılmıştır?
a) Locke
b) Hobbes
c) Montesquie
d) Budin
e) Rousseau

25-Bütçe tasarı ve raporları hangi organ tarafından hazırlanır?
a) TBMM
b) Bakanlar Kurulu
c) Başbakanlık
d) İktidar parti grupları
e) Bütçe Komisyonu
26-Yasama meclislerinin kendi iç tü*züklerini bizzat yapmaları aşağıda-kilerden hangisi ile adlandırılır?
a) Yasama dokunulmazlığı
b) Isdar
c) Yürütme bağımsızlığı
d) Millî egemenlik
e) Yöntemsel bağımsızlık
27-Bütçe kanunlarını Cumhurbaşka*nı bir kez daha görüşülmek üzere meclise geri gönderemez. Bu du*rumu bütçe kanunlarının hangi özelliğiyle açıklanabilir?
a) Şart-işlem oluşu
b) Süreli oluşu
c) Kamu harcamalarıyla ilgili oluşu
d) Kanunlardan üstün oluşu
e) Özel bir komisyon tarafından ha*zırlanması
28-Tüzükler hangi makamın incele*mesinden geçirilir?
a) Müdürlerin
b) Bankanın
c) Damştayın
d) Yargıtayın
e) Cumhurbaşkanlığının

29-Aşağıdakilerden hangisi, yönet*melik çıkarma konusunda yetkili değildir?
a) Bakanlık
b) Bakanlar Kurulu
c) Kamu tüzel kişileri
d) Başbakanlık
e) Siyasî partiler
30-Hangi kanun hükmünde kararna*melerin anayasaya aykırılığı iddia*sıyla Anayasa mahkemesinde da*va açılamaz?
a) Eğitimle ilgili kanun hükmünde kararnameler
b) Bankalarla ilgili kanun hükmünde kararnameler
c) Tüm kanun hükmünde kararna*meler
d) Şirketlerle ilgili kanunu hükmünde kararnameler
e) Sıkıyönetim ve olağanüstü hâller*de çıkarılan kanun hükmünde karar*nameler
1.D 2. E – 3. A – 4. E – 5. D –
6. B – 7. D – 8. C – 9. D – 10. C – 11. A – 12. D –
13. E – 14. A – 15. B – 16. C – 17. A – 18. D – 19. B – 20. C – 21. D – 22. D – 23. B – 24. C – 25. B –
26. E – 27. B – 28. C – 29. E – 30. E –
DENEME 2-)
. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Osmanlı – Türk anayasal gelişmelerinin ilk adı-mı Sened-i İttifak’tır.
B) Tanzimat fermanı ile vergi ve askerlik işlerinin bir düzene bağlanacağı söylenmiştir.
C) Kanun-i Esasi, Meclis-i Umumi adında bir par-lamento kurmuştur.
D) Teşkilat-ı Esasiye bir devlet başkanlığı mües-sesi yaratmıştır.
E) Kanun-i Esasi’de 1909 yılında yapılan değişik-likle padişahın yetkileri daraltılmış Mebusan Meclisinin yetkileri genişletilmiştir.

2. Bütçe kanun tasarısı mali yılbaşından en az kaç gün önce TBMM’ye sunulur?
A) 50 gün
B) 55 gün
C) 60 gün
D) 65 gün
E) 75 gün

3. Aşağıdakilerden hangisi TBMM tarafından ya-pılmaz?
A) Kanun koymak, değiştirmek ve kaldırmak
B) TBMM içtüzüğünü değiştirmek
C) Kanun Hükmünde Kararname çıkarmak
D) Parlamento kararları almak
E) Bakanları görevleriyle ilgili suçlardan dolayı yü-ce divana sevk etmek

4. Aşağıdakilerden hangisi yürütmenin asli dü-zenleme yetkisine bir örnektir?
A) Tüzük
B) TBMM İçtüzüğü
C) Cumhurbaşkanlığı kararnamesi
D) Müşterek kararname
E) Yönetmelik

5. 1961 Anayasasının yapım sürecinde Temsilci-ler Meclisi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden han-gisi yanlıştır?
A) Temsilciler Meclisinin kurulmasında genel oy sistemine başvurulamamıştır.
B) Üyelerin bir bölümü siyasi partilerin seçtikleri temsilcilerinden oluşmuştur.
C) Bir bölümü çeşitli kuruluşların temsilcilerinden oluşmuştur.
D) Üyelerin bir bölümü devlet başkanı ve MBK tarafından seçilmiştir.
E) Üyelerin tamamı devlet başkanı ve MBK tarafından seçilmiştir.

6. Aşağıdakilerden hangisi, 1876 Kanuni Esasi’de 1909 yılında yapılan değişikliklerden değildir?
A) Bakanlar Kurulunun Mebusan Meclisine karşı sorumlu olduğunun açıkça belirtilmesi
B) Kanun teklif edebilmek için padişahtan izin alma yetkisinin kaldırılması
C) Meclislerce kabul edilen bir kanunun padişah-ça iki ay içinde onanması ya da bir kere daha görüşülmek üzere meclise iade edilmesi
D) Padişahın kanunları halkoyuna sunması
E) Padişahın meclisi feshetme hakkının, ayan meclisinin onayına ve üç ay içinde yeni seçim yapılması koşuluna bağlanması

7. Genel ilkeleri düzenleyen ve bunların uygu-lanma biçimlerini kanunlara bırakan anayasa-ya ne ad verilir?
A) Kazuistik Anayasa
B) Çerçeve Anayasa
C) Kooptasyon Yöntemi
D) Rasyonelleştirilmiş Parlamenterizm
E) Militan demokrasi

8. Kuvvetler ayrılığı kavramı ile ifade edilmek is-tenen aşağıdakilerden hangisidir?
A) Güçler ayrılığı
B) Kuvvetler birliği
C) Fonksiyonlar ayrılığı
D) Yasama yetkisinin genelliği
E) Yasama yetkisinin asliliği

9. Anayasa değişikliklerinin şekil açısından bo-zuk olması halinde, iptal davasının yayın tari-hinden itibaren kaç gün içinde açılması ge-rekir?
A) 10 gün
B) 15 gün
C) 30 gün
D) 45 gün
E) 60 gün

10. Aşağıdakilerden hangisi şekli anlamda kanun-dur?
A) Borçlar Kanunu
B) İş Kanunu
C) Türk Ticaret Kanunu
D) 2006 Yılı Bütçe Kanunu
E) Ceza Muhakemesi Kanunu

11. Anayasa hükümlerinin hiçbir şekilde değiştiril-meyecek nitelikte olması hangisi ile ifade edilir?
A) Kurucu İktidar
B) Kurulmuş İktidar
C) Sert Anayasa Sistemi
D) Mutlak Sertlik
E) Yumuşak Anayasa Sistemi

12. Anayasa değişikliği teklifi TBMM tarafından 3/5 veya daha fazla, fakat 2/3’ten daha az oyla ka-bul edilmişse, Cumhurbaşkanının iade yetki-sinin niteliği aşağıdakilerden hangisidir?
A) Güçleştici veto
B) Geri gönderme
C) Değişiklik Talebi
D) İptal
E) Geciktirici veto

13. Aşağıdakilerden hangisi kanun hükmünde ka-rarname ile düzenlenebilir?
A) Anayasanın ikinci kısmının üçüncü bölümünde yer alan sosyal ve ekonomik haklar
B) Anayasanın ikinci kısmının birinci bölümünde yer alan temel hak ve özgürlükler
C) Anayasanın ikinci kısmının ikinci bölümünde yer alan temel haklar
D) Anayasanın ikinci kısmının ikinci bölümünde yer alan kişi hakları ve ödevleri
E) Anayasanın ikinci kısmının dördüncü bölümün-de yer alan siyasi haklar ve ödevler

14. Amacı özgürlükçü demokrasiyi ortadan kal-dırmak olan akımlara meşru siyasal faaliyet alanını kapatan demokrasi anlayışı hangisi-dir?
A) Mutlak demokrasi
B) Saf milli irade
C) Militan demokrasi
D) Sınıf egemenliği
E) Rasyonelleştirilmiş parlamenterizm

15. 1808 tarihli Sened-i İttifak, 1839 tarihli Tan-zimat Fermanı ve ilk şekliyle 1876 Anayasa-sının uygulanmasını engelleyen temel eksiklik-leri nereden kaynaklanıyordu?
A) Anlaşılması ve uygulamaya geçirilmesi zor, karmaşık bir sistemle kaleme alınmışlardı.
B) Öngörülen hükümlerin etkinliğini sağlayacak ve padişahın yetkilerini sınırlandıracak mekaniz-malar kurulmamıştı.
C) Devlet mekanizması, henüz bu tür yenilikçi hareketlere uyum sağlayacak bir olgunlukta değildi.
D) Tüm toplum kesimlerinin yoğun muhalefeti karşısında, fiilen uygulama imkânı bulunama-mıştı.
E) Şeriat kurallarına aykırılık teşkil ettikleri gerek-çesiyle, kısa süre içinde yürürlükten kaldırıl-mışlardı.

16. 1982 Anayasası, 1961 Anayasası döneminde ya-şanan, siyasal karar alma mekanizmalarındaki tı-kanıklıkları giderici birtakım hükümler getirmiştir.

Aşağıdakilerden hangisi bu hükümlerden biri değildir?
A) Cumhurbaşkanına tanınan TBMM seçimlerini yenileme yetkisi, Anayasada belirtilen durum-larda uygulanabilecek şekilde genişletilmiştir.
B) Cumhurbaşkanı seçimindeki uzamaları ve tıka-nıklıkları ortadan kaldırıcı nitelikte bir hüküm getirilmiştir.
C) Cumhurbaşkanının görev süresi yedi yıla çıka-rılmıştır.
D) TBMM’nin toplantı yeter sayısı azaltılmıştır.
E) Siyasal partilerin Mecliste grup kurabilmeleri için gerekli olan üye sayısı yirmiye çıkarılmıştır.

17. Aşağıdakilerden hangisi 1982 Anayasasının başlıca özelliklerinden birisi değildir?
A) 1982 Anayasası 1961 Anayasasına oranla daha kazuistik bir yöntemle hazırlanmıştır.
B) 1982 Anayasası 1961 Anayasasından daha katı niteliktedir.
C) 1982 Anayasası devlet yapısı içinde yasama organını güçlendirmiştir.
D) 1982 Anayasası 1961 Anayasasına oranla daha az katılmacı bir demokrasi modelini benimsemiştir.
E) 1982 Anayasası otorite – hürriyet dengesinde otoritenin ağırlığını artırmıştır.

18. Belli bir eylem için, o eylemin işlenmesinden sonra özel bir mahkeme kurulması, hukuk dev-letinin hangi ilkesine aykırılık olmuştur?
A) Cezai sorumluluğun şahsiliği
B) Yürütme işlemlerinin yargısal denetimi
C) Kanuni hakim güvencesi
D) Suç ve cezaların kanuniliği
E) Yasama işlemlerinin yargısal denetimi

19. 1982 Anayasası, temel hak ve hürriyetlerin ancak Anayasada belirtilen şartlarla sınırlandırılabile-ceğini öngörmüş, böylece sınırlamanın bazı sınır-ları olduğunu kabul etmiştir.

Aşağıdakilerden hangisi bunlardan biri değil-dir?
A) Sınırlama, ancak kanunla yapılabilir.
B) Sınırlama kural, özgürlükler ise istisnayı oluş-turur.
C) Sınırlama, “Anayasanın sözüne ve ruhuna uygun” olmak zorundadır.
D) Sınırlama, “ölçülülük ilkesi” ne uygun olarak yapılmalıdır.
E) Sınırlamalar, demokratik toplum düzeninin gereklerine aykırı olamaz.

20. Sosyal devletin mülkiyet hakkı anlayışı konu-sunda aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru-dur?
A) Sosyal devletin mülkiyet anlayışı, malike mutlak ve sınırsız bir hak vermez.
B) Mülkiyetin yükümlülükler içermesi mümkün değildir.
C) Mülkiyetin kamu yararı amacıyla sınırlanması mümkün değildir.
D) Bazı hallerde mülkiyet hakkının toplum yara-rına aykırı kullanılması mümkündür.
E) Mülkiyet sadece hakları içeren bir statüdür.

21. Türkiye’de gizli oy ilkesi kaç yılında kabul edil-miştir?
A) 1946
B) 1950
C) 1954
D) 1959
E) 1963

22. Milli Birlik Komitesi tarafından çıkarılan 157 ve 158 sayılı kanunlarla kurulmuş bulunan Kuru-cu Meclis, Milli Birlik Komitesi ve Temsilciler meclisi olarak iki kanattan meydana geliyor-du. Temsilciler meclisi üyelerinin seçimi hak-kında aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Üyelerinin bir bölümünün bir çeşit iki dereceli seçimle belirlenmesi
B) Siyasi partilerin kendi seçtikleri temsilcilerinin mecliste yer alması
C) Üyelerin tamamının Milli Birlik Komitesi tara-fından seçilmesi
D) Devlet Başkanı’nın da seçimlerde etkili olması
E) Üniversiteler, barolar, yargı organları gibi kuru-luşların temsilcilerinin de mecliste yer alması

23. Aşağıdakilerden hangisi, siyasi parti amaçla-rıyla ilgili olarak 1982 Anayasasında yer alan hükümlerden biri değildir?
A) Siyasi partilerin amaçları demokratik devlet düzenine uygun olmalıdır.
B) Siyasi partiler federal yönetim sistemini amaç edinmelidirler.
C) Siyasal partiler milletin bölünmezliği ilkesini de-ğiştirme amacı güdemezler.
D) Parti amaçları Cumhuriyet ilkesine uygun ol-mak zorundadır.
E) Siyasi partilerin amaçları laiklik ilkelerine uygun olmak zorundadır.

24. Aşağıdakilerden hangisi 1961 ve 1982 Anaya-salarının yapım süreçlerindeki benzer özellik-lerinden birisi değildir?
A) Her iki anayasa askeri müdahale sonucu oluş-muştur.
B) Her iki durumda da Kurucu Meclisce hazırla-nan anayasa halkoyuna sunularak kesinleş-miştir.
C) Her iki durumda da kurucu meclisin sivil kanadı seçimle oluşmamıştır.
D) Her iki durumda da sivil kanadın, Bakanlar Kurulunun kurulması ve düşürülmesinde yetkisi yoktur.
E) Her iki durumda da sivil kanat kooptasyon yön-temiyle oluşmuştur.

25. 2324 sayılı Anayasa Düzeni Hakkındaki kanuna göre; “TBMM, Millet Meclisi ve Cumhuriyet Senatosuna ait olduğu belirtilen görev ve yetkiler” 12 Eylül 1980 tarihinden itibaren kim tarafından yerine getirilir ve kullanılır?
A) Milli Birlik Komitesi
B) Cumhurbaşkanı
C) Genelkurmay Başkanı
D) Milli Güvenlik Konseyi
E) Danışma Meclisi

26. Laiklik ilkesi ilk defa ne zaman anayasal sis-temimize girmiştir?
A) 1924 yılında
B) 1982 yılında
C) 1921 yılında
D) 1937 yılında
E) 1961 yılında

27. Kuvvetler ayrılığı teoremi ile ilgili olarak aşa-ğıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Pozitif hukuk verilerince kuvvetler ayrılığından kastedilen fonksiyonlar ayrımıdır.
B) Devletin objektif hukuk formüle ettiği ve ona yürürlük kazandırdığı fonksiyon Yasama fonk-siyonudur.
C) Devlet fonksiyonlarının şekli ve organik bakı-mından tasnifinin en güçlü savunucusu Carre De Malberg’dir.
D) Carre De Malberg’e göre hukuki işlemler maddi mahiyetine göre kural işlem, subjektif işlem ve yargı işlemi olmak üzere üçe ayrılır.
E) İdarenin düzenleyici işlemlerini, yasama işlem-lerinden ayırmaya yarayan unsur bu işlemlerin yürütme organı tarafından yapılmasıdır.

28. Aşağıdaki hallerden hangisinde Cumhurbaş-kanı başkanlığında toplanan bakanlar kurulu bir yetki kanununa ihtiyaç duymaksızın kanun hükmünde kararname çıkarabilir?
A) Sıkıyönetim ve olağanüstü hallerde
B) Olağan hallerde
C) KHK yürütme fonksiyonu kapsamında oldu-ğundan her zaman yetki kanunu olmaksızın çı-karabilir.
D) Tatbikat halinde
E) Tabii afet ihtimali olan durumlarda

29. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Yönetmeliğin konusunu kanun oluşturur.
B) Tüzüklerin yargısal denetimini danıştay yapar.
C) Özel hukuk tüzel kişileri yönetmelik çıkaramaz.
D) Parlamento kararı idarenin düzenleyici bir işle-mi değildir.
E) Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine karşı Danış-tay’da dava açılır.

30. Aşağıdakilerden hangisi 1982 Anayasasının başlangıç bölümünde yer alan ilkelerden biri değildir?
A) Hürriyetçi demokrasi
B) Milli egemenlik
C) Laiklik
D) Anayasa ve hukukun üstünlüğü
E) Kuvvetler birliği 1. D – 2. E – 3. C –
4. C – 5. E – 6. D – 7. B – 8. C – 9. A – 10. D –
11. D – 12. A – 13. A – 14. C – 15. B – 16. C – 17. C – 18. C – 19. B – 20. A – 21. B – 22. C – 23. B –
24. E – 25. D – 26. D – 27. D – 28. A – 29. E – 30. E

[Toplam:0    Ortalama:0/5]

You may also like...

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir