Anayasa Hukuku Final 1

1-) Aşağıdakilerden hangisi Sened-i ittifak’ın özellikleri arasında yer almaz?
A) Merkezi hükümet temsilcileri ile ayanlar arasındaki imzalanmıştır B) Senede göre devlet işlerine resmi sıfatı haiz memurlardan başkası karışamaz.
C) İktidarın kullanımına sadrazam da katılacaktır. D) Sadrazam devlet işlerinden dolayı sorumlu olacaktır. E) Tüm vatandaşların vergi ve askerlik işleri düzenlenecektir.
2-) Yasama ve yürütme kuvvetlerinin yumuşak ve dengeli bir biçimde ayrıldığı sistem aşağıdakilerden hangisidir? A) Başkanlık hükümeti B) Parlementer rejim C) Meclis hükümeti D) Karma sistem E) Mutlak monarşi
3-) Anayasa hükümlerinin değiştirilmesinin, adi kanunların kabul veya değiştirilmelerindeki usullerden daha farklı ve güçleştirici birtakım kurallara bağlanmasına ne ad verilir? A) Mutlak sertlik B) Mutlak yumuşaklık C) Sert anayasa sistemi D) Yumuşak anayasa sistemi E) Nisbi anayasa sistemi
4-) “Fren ve denge sistemi” ile aşağıdakilerden hangisi kast edilmektedir? A) Federalizm B) Konfederasyon C) Meclis Hükümeti D) Kuvvetler Ayrılığı E) Kuvvetler Birliği
5-) Aşağıdakilerden hangisi, sosyal devleti gerçekleştirmeye yönelik hukuki yöntemlerden biri değildir? A) Vergi adaleti B) Zor alım
C) Kamulaştırma D) Devletleştirme E) Planlama
6-) Milli Güvenlik Konseyi rejimi sırasında başbakanlık görevini kim üstlenmiştir? A) Kenan Evren B) Nihat Erim C) Ferit Melen D) Naim Talu E) Bülent Ulusu
7-) 12 Eylül öncesi siyasi partilerin bazı yönetici ve parlamenterleri hakkındaki siyasi faaliyet yasağı halk oylaması suretiyle hangi yıl kaldırılmıştır? A) 1995 B) 2001 C) 1987 D) 1984 E) 1982
😎 1982 Anayasası, seçimler ve halk oylamasıyla ilgili olarak aşağıdaki ilkelerden hangisini öngörmez? A) Seçimlerin serbestliği B) Eşit oy
C) İki dereceli seçim D) Genel oy E) Gizli oy
9-) Aşağıdakilerden hangisi, özellikle 1982 Anayasası döneminde, yasama yetkisinin devredilmezliği ilkesine aykırılık teşkil etmiştir? A) Tüzükler B) Bakanlar kurulu kararnameleri C) Cumhurbaşkanının tek başına yaptığı işlemler D) Kanun hükmünde kararnameler E) Yönetmelikler
10-) 1982 Anayasasına göre Cumhurbaşkanı anayasa değişikliklerini hangi koşulda halk oyuna sunmak zorundadır? A) Mecliste 3/4 çoğunlukla kabul edilirse B) Mecliste 3/5 veya daha fazla fakat 2/3 ten az çoğunlukla kabul edilirse C) Mecliste 2/3 ten fazla bir çoğunlukla kabul edilirse D) Mecliste 1/2 çoğunlukla kabul edilirse E) Mecliste 4/5 çoğunlukla kabul edilirse
11-) Anayasa değişikliklerinin Anayasaya uygunluk denetimi, hangi yönden denetim ile sınırlandırılmıştır? A) Esas yönünden B) Şekil yönünden
C) Konu yönünden D) Sebep yönünden E) Yerindelik yönünden
12-) Hükümetin genel siyasetinin yürütülmesinden doğan sorumluluğa ne ad verilir? A) Bireysel sorumluluk B) Mutlak sorumluluk C) Hukuki sorumluluk D) Kollektif sorumluluk E) Cezai sorumluluk
13-) Cumhurbaşkanı, yayımlanmasını uygun bulmadığı kanunları, bir daha görüşülmek üzere kaç gün içinde, TBMM’ye geri gönderebilir? A) 7 B) 10 C) 15
D) 30 E) 45
14-) Toplantıya katılan 220 milletvekilinden, 111’inin oyuyla kabul edilen bir kanunun, hangi yönden anayasaya aykırı olduğu söylenebilir? A) Salt çoğunluğu sağlayamaması yönünden B) Sebep unsuru yönünden C) Amaç unsuru yönünden D) Şekil yönünden E) Esas yönünden
15-) Milletvekillerinin artık bırakmayacak şekilde dağılmasına imkan sağlayan seçim sistemi aşağıdakilerden hangisidir? A) Basit çoğunluk B) En büyük artık C) En kuvvetli ortalama D) d’Hondt E) Ulusal artık
16-) Yurt dışındaki vatandaşlara oy hakkı ilke olarak ne zaman verilmiştir? A) 1987 B) 1995 C) 2001 D) 2 E) 2004
17-) Aşağıdaki konulardan hangisi hakkında meclis araştırması yapılamaz? A) Mahalli idarelerin faaliyeti B) Üniversitelerin faaliyeti
C) Devlet sırrı niteliğinde bir faaliyet D) TRT’nin bir faaliyeti E) Muhtarlıkların faaliyeti
18-) Aşağıdakilerden hangisi, parlamentonun hükümet üzerindeki denetimini sağlayan “hukuki araçlardan” biri değilldir?
A) Soru B) Genel görüşme C) Meclis araştırması D) Bütçe görüşmeleri E) Meclis soruşturması
19-) 1982 Anayasasına göre; Cumhurbaşkanlığı makamının ölüm ve istifa gibi nedenlerle boşalmasından kaç gün sonra Cumhurbaşkanlığı seçimine başlanır? A) 30 B) 20 C) 15 D) 10 E) 7
20-) TBMM’nin kendi Başkanını ve Başkanlık Divanını seçmesi, komisyonların seçimi gibi işlemler, ne tür yasama işlemlerine örnek oluşturur?
A) Düzenleyici işlemler B) Yasama yorumu C) Kural işlemler D) Kanun E) Parlamento kararları
21-) Bakanlar Kuruluna “anayasa değişikliği teklif etme” yetkisi hangi anayasa ile verilmiştir? A) 1876
B) 1921 C) 1924 D) 1961 E) 1982
22-) Aşağıdakilerden hangisi, 1982 Anayasasının 1961 Anayasasına oranla daha az katılımcı bir demokrasi modelini benimsemesi görüşünü destekler mahiyettedir? A) Milletvekili seçilebilmek için yüksekokul mezunu olma şartının getirilmesi
B) Toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenlemenin yasaklanması C) Millet Meclisi üyeleri dışından bakan ataması yapılmasının öngörülmemesi D) 1961 Anayasasında yer alan dilekçe hakkına yer verilmemesi E) Millet Meclisinin seçim döneminin beş yıla çıkarılması
23-) 1924 Anayasasında hangi hükümet sistemi benimsenmiştir? A) Başkanlık sistemi ile parlamenter rejim arasında karma bir sistem B) Meclis hükümeti sistemi C) Meclis hükümeti ile parlamenter rejim arasında karma bir sistem D) Yarı başkanlık sistemi
E) Başkanlık sistemi
24-) Anayasa uygunluğun yargısal denetimi ilk defa ne şekilde ortaya çıkmıştır? A) Anayasa mahkemelerinin kurulmasıyla
B) İdari mahkemelerin kurulmasıyla C) Yasama meclileri tarafından özel bir yargı komisyonunun oluşturulmasıyla D) Ulusal üstü yetkileri olan mahkemelerin kurulmasıyla E) Bir Yüksek Mahkeme hakiminin kendisini böyle birdenetime yetkili görmesiyle
25-) Aşağıdaki yetkilerden hangisi Cumhurbaşkanı, Başbakan ve Adalet Bakanı tarafından birlikte kullanılmaktadır?
A) Milli Güvenlik Kurulunu toplantıya çağırmak B) Hastalık, sakatlık sebebi ile belirli kişilerin cezalarını kaldırmak C) Milletlerarası anlaşmaları onaylamak D) Olağanüstü halde KHK çıkarmak E) Yabancı devletlere Türk Devletinin temsilcilerini göndermek
26-) Aşağıdakilerden hangisi hakimlik teminatını sağlamaya yöneliktir? A) Görülmekte olan bir davaya ilişkin yasama organında soru sorulamaması B) Anayasanın, yargıyı bir yetki olarak öngörmesi C) Hakimlerin kendileri istemedikçe Anayasada gösterilen yaştan önce emekliye ayrılamamaları D) Sadece görev yaptıkları mahkemenin kaldırılması durumunda aylık ve ödeneklerinden yoksun bırakılabilmeleri E) Hakimlerin yasama organına değil, sadece yürütme organına bağlı olmaları
27-) Üyelerin el kaldırması; tereddüt halinde ayağa kalkmaları; beş üyenin ayağa kalkarak teklif etmesi halinde de salonda
olumlu ve olumsuz oy verenlerin ikiye bölünerek sayılmaları suretiyle yapılan oylama şekline ne ad verilir? A) Açık oylama B) İşaretle oylama C) Gizli oylama D) Basit oylama E) Normal oylama –€
28-) TBMM bir yasama yılında en çok kaç ay tatil yapabilir? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5
29-) Aşağıdakilerden hangisi, 1982 Anayasasına göre, Cumhurbaşkanı’nın yasamaya ilişkin yetkileri arasında yer almaz? A) TBMM’ni gerektiğinde toplantıya çağırmak B) Kanunları tekrar görüşülmek üzere TBMM’ne geri göndermek C) Kanunları yayımlamak D) Milletlerarası andlaşmaları onaylamak ve yayımlamak E) Anayasa değişikliklerini halkoyuna sunmak
30-) Hükümetin veya bir bakanın TBMM tarafından görevinden uzaklaştırılabilmesine imkan veren denetim aracı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Genel görüşme B) Soru C) Meclis araştırması D) Gensoru E) Meclis soruşturması 1-) E 11-) B 21-) A 2-) B 12-) D 22-) E 3-) C 13-) C 23-) C 4-) D 14-) D 24-) A 5-) B 15-) D 25-) B 6-) E 16-) B 26-) C 7-) C 17-) C 27-) B 😎 C 18-) D 28-) C 9-) D 19-) D 29-) D 10-) B 20-) E 30-) D

[Toplam:0    Ortalama:0/5]

You may also like...

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir