anayasa hukuku final deneme

anayasa hukuku final deneme
1-) Osmanlı imparatorluğunda ilk anayasal gelişim hangi tarihte olmuştur?

A-) 1976
B-) 1808
C-) 1839
D-) 1876
E-) 1909

2-)
Laiklik ilkesi kaç tarihinde resmen kabul edilmiştir?

A-) 1921
B-)
1924
C-) 1926
D-) 1928
E-) 1937

3-) Kanunların anayasaya
uygunluğunun yargısal denetimi ilk kez hangi anayasa ile kabul edilmiştir?

A-) 1876
B-) 1921
C-) 1924
D-) 1961
E-) 1982

4-)
Kazüistik yöntem nedir?

A-) Kanunların aanyasaya uygunluğu
B-)
Anayasanın halk oyuna sunulması
C-) Anayasaların sert oluşu
D-) Aşırı
düzenleyici yöntem
E-) Tepki kanunları olması

5-) Danışma meclisine
illerden gösterilecek adayı kim belirler?

A-) Halk
B-) Vali
C-)
Belediye Başkanı
D-) Jandarma Komutanı
E-) Kaymakam

6-) 1982
Anayasası, Anayasa mahkemesine aşağıdakilerden hangisi tarafından üye seçilmesi
usulüne son vermiştir?

A-) Yasama organı
B-) Yürütme organı
C-)
Yargı organı
D-) Siyasal partiler
E-) Yüksek mahkemeler

7-)
Cumhuriyetçiliği, monarşiden ayıran temel değer nedir?

A-) Vatandaşlık

B-) Milli duygular
C-) Devlet başkanı sistemi
D-) Temsilde çokluk

E-) Özgürlük

😎 Aşağıdakilerden hangisi serbest seçim ilkelerinden
bir değildir?

A-) Genel oy
B-) Eşit oy
C-) Çift dereceli seçim

D-) Oyun gizliliği
E-) Açık sayım ve döküm

9-) Siyasal
partilerin kapatılma davalarını kim açar?

A-) İlgililer
B-) Bakanlar
kurulu
C-) Cumhurbaşkanı
D-) Yargıtay cumhuriyet başsavcısı
E-)
Adalet bakanı

10-) Halk oyuna sunulan Anayasa değişikliklerinin
yürürlüğe girmesi için, geçerli oy oranı ne kadardır?

A-) %60
B-)
%70
C-) %90
D-) Tamamı
E-) Yarısından fazlası

11-) Aşağıdaki
anyasalardan hangisi en katıdır?

A-) 1921
B-) 1924
C-) 1909

D-) 1928
E-) 1876

12-) Siyasal düşünce tarihinde kuvvetler
ayrılığını ileri süren kişi kimdir?

A-) Hobbes
B-) Rousse
C-)
Adam Smith
D-) Louck
E-) Montesquieu

13-) Devletin Hukuki
fonksiyonları kaça ayrılır?

A-) 1
B-) 2
C-) 3
D-) 4
E-)
5

14-) Bakanlar kuruluna kanun hükmünde kararname ilk kez hangi anayasa
ile verilmiştir?

A-) 1808
B-) 1839
C-) 1921
D-) 1924
E-)
1961

15-) Aşağıdakilerden hangisi maddi anlamda kanundur?

A-)
Bütçe
B-) Kesin hesap kanunları
C-) Para basma
D-) Genel af
E-)
Vergi kanunları

16-) Aşağıdakilerden hangisi parlamento kararı
niteliğinde değildir?

A-) Kanun yapma
B-) TBMM iç tüzüğünü yapma

C-) TBMM başkanını seçme
D-) Meclisin tatil kararı
E-) TBMM
başkanlık divanını seçme

17-) Devlet maliyesine yük getiren, kişi
haklarını etkilemeyen milletlerarası bir anlaşma yayımından itibaren ne kadar
süre içinde TBMM bilgisine sunulur?

A-) Derhal
B-) 10 gün
C-) 15
gün
D-) 2 ay
E-) 6 ay

18-) Danıştay incelemesinden geçmeyen bir
tüzük ne hükmündedir?

A-) Geçerliliğini korur
B-) Eksiklik
tamamlanır
C-) Bakanlar kuruluna geri gönderilir
D-) Yayımlanmaz
E-)
Yok sayılır

19-) Aşağıdakilerden hangisi yönetmelik çıkarma konusunda
yetkili değildir?

A-) Başbakanlık
B-) Bakanlar kurulu
C-)
Bakanlıklar
D-) Siyasi partiler
E-) Kamu tüzel kişiler

20-)
Bakanlar kuruluna kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisi hangisi ile verilir?

A-) Cumhurbaşkanı
B-) Meclis tüzüğü
C-) Yetki kanunu
D-)
Parlamento kararı
E-) Danıştay kararı ile

21-) TBMM’si savaş
sebebiyle yeni seçimlerin yapılmasını ne kadar geriye bırakabilir?

A-) 1
Yıl
B-) 2 Yıl
C-) 3 Yıl
D-) 4 Yıl
E-) Süresiz

22-)
“d’Hont” sisteminin temel özelliği nedir?

A-)

B-) Bölge barajı
getirme
C-) Küçük partilere temsil imkanı
D-) Milletvekili sayısını
arttırma
E-) Belirli partilere öncelik tanıma

23-) Aşağıdaki
mesleklerden hangisi TBMM üyeliğiyle bağdaşır?

A-) Avukatlık
B-)
Barolar birliği başkanı
C-) Sendika yönetim kurulu
D-) Karayolları genel
müdürlüğü
E-) Orman işletmeleri genel müdürlüğü

24-) Aşağıdakilerden
hangisi TBMM başkanlık divanında yer almaz?

A-) Meclis başkanı
B-)
Başkan vekilleri
C-) Başbakan
D-) Katip üyeleri
E-) İdare amirleri

25-) Genel görüşme isteyebilecek milletvekili sayısı kaçtır?

A-)
1
B-) 5
C-) 10
D-) 15
E-) 20

26-) Başbakan ve bakanların
görevleriyle ilgili “Cezai” sorumlulukların denetimi ne ile sağlanır?

A-) Gensoru
B-) Soru
C-) Meclis araştırması
D-) Genel görüşme

E-) Meclis soruşturması

27-) Cumhurbaşkanı bir kanunun tekrar
mecliste görüşülmesini istiyorsa kaç gün içinde geri gönderir?

A-) 5

B-) 7
C-) 10
D-) 12
E-) 15

28-) Aşağıdakilerden
hangisi TBMM’nin görevlerinden değildir?

A-) Kanun koymak
B-) KHK
çıkarmak
C-) Bütçe ve kesin hesaplarını kabul etmek
D-) Özel af ilanına
karar vermek
E-) Para basılmasına karar vermek

29-) Yürütme
yetkisinin tümünün tek bir organına ait olduğu sisteme ne ad verilir?

A-) Düalist
B-) Oligarşi
C-) Monarşi
D-) Monist
E-)
Cumhuriyet

30-) Cumhurbaşkanı tek başına imzaladığı karar ve emirler
aleyhine hangi yargı merciine gidilir?

A-) Yargıtay
B-) Danıştay

C-) Bölge idare mahkemesi
D-) Anayasa mahkemesi
E-) Hiçbiri

31-) Cumhurbaşkanı TBMM üye tam sayısının kaçta kaçı ile seçilir?

A-) 1/3
B-) 1/4
C-) 2/3
D-) 3/4
E-) 1/5

32-)
Cumhurbaşkanının Vatana İhanet suçuyla suçlandırılabilmesi için TBMM üye
sayısının kaçta kaçı karar verir?

A-) 1/4
B-) 2/3
C-) 3/5

D-) 3/4
E-) 1/5

33-) Aşağıdakilerden hangisi Cumhurbaşkanlığı
makamı ile ilgili yanlış bilgidir?

A-) Sorumluluğu yoktur
B-) 5
yıllık süre için seçilir
C-) Ancak meclis başkanı vekalet eder
D-)
Yürütmenin bir koludur
E-) Yargı ile ilgili görevleri de vardır

34-)
Bakanlar kurulunun programı kuruluşundan itibaren ne kadar süre içinde mecliste
okunur?

A-) 5 gün
B-) 6 gün
C-) 1 hafta
D-) 10 gün
E-)
15 gün

35-) Herhangi bir sebeple boşalan bakanlığa en geç kaç gün içinde
atama yapılır?

A-) 15
B-) 20
C-) 25
D-) 30
E-) 45

36-) Bakanların sorumluluklarıyla ilgili bilgilerden hangisi yanlıştır?

A-) Siyasi sorumlulukları vardır
B-) Cezai sorumlulukları vardır

C-) Kollektif sorumlulukları vardır
D-) Hukuki sorumlulukları vardır

E-) Bireysel sorumlulukları yoktur

37-) Olağan hal ilanı kararını
kararına kim/kimler verebilir?

A-) Cumhurbaşkanı
B-) TBMM
C-)
Bakanlar kurulu
D-) Milli güvenlik kurulu
E-) Cumhurbaşkanı-Bakanlar
kurulu

38-) Olağanüstü hal kararı ne kadar süre için verilir?

A-) 1 ay
B-) 2 ay
C-) 3 ay
D-) 6 ay
E-) Süresiz

39-) Şiddet olaylarının yaygınlaşması sebebiyle ilan edilecek alağanüstü
hal ve sıkı yönetim kararları alınırken kimin görüşü alınmak zorundadır?

A-) Milli güvenlik kurulunun
B-) Başbakanın
C-) İçişleri
bakanının
D-) Devlet güvenlik mahkemesinin
E-) Yüksek yargıçların

40-) Hakimlerin, hakimler tarafından seçilmesi ve özgürlük işlerinin
yürütülmesine ne ad verilir?

A-) Kooptasyon
B-) Kast
C-) Klan

D-) Hakimlik teminatı
E-) Bağımsızlık

CEVAPLAR:1-B 2-E
3-D 4-D 5-B 6-A 7-A 8-C 9-D 10-E 11-D 12-E 13-C 14-E 15-E 16-A 17-C 18-E 19-D
20-C 21-A 22-A 23-A 24-C 25-C 26-E
27-E 28-B 29-D 30-E 31-C 32-D 33-B 34-C
35-A 36-E 37-E 38-D 39-A
40-A

[Toplam:0    Ortalama:0/5]

You may also like...

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir