Aöf İŞLETME final Deneme Sınavları

1. Gereksinim ve isteklerinin karşılanmak amacıyla mal ya da hizmetleri kullanan
bireyler ya da örgütlere ne ad verilir?
A) Üretici

B)
Tüketici

C) İşletme

D) Endüstriyel tüketici

E)
Toptancı

2. İşletmeye mal ve hizmet sağlayan kuruluşlara ne ad
verilir?

A) Sermaye ortakları

B) Müşteriler

C)
Kamu

D) Şahıs ortaklıkları

E) Tedarikçiler

3. Küçük
işletmelerin kuruluş yeri seçiminde küçük sanayi sitelerinin tercih edilmesi
aşağıdaki etkenlerden hangisinin kapsamında değerlendirilir?

A) İş
gücü

B) Özendirme önlemleri

C) İklim koşulları

D) Pazara
yakınlık

E) Enerji ve yakıt

4. Büyük yerleşim
merkezlerinin çevresinde orta ve büyük çaplı işletmelerin düzenli ve planlı
olarak bir araya toplandığı bölgelere ne ad verilir?

A) Endüstriyel
bölgeler

B) Organize sanayi bölgeleri

C) Sanayi alanları

D)
Küçük sanayi siteleri

E) İşletme toplulukları

5.
İşletmenin daha önce satın aldığı girdileri kendisinin üretmeye başlaması ile
sağlanan büyümeye ne ad verilir?

A) İleriye doğru dikey büyüme

B)
Fonksiyonel büyüme

C) Çapraz büyüme

D) Yatay büyüme

E)
Geriye doğru dikey büyüme

6. İşletmenin hem hukuki hem de
iktisadi bağımsızlıklarını kaybettikleri birleşme türü aşağıdakilerden
hangisidir?

A) Holding

B) Konsorsiyum

C) Konsern

D) Tröst

E) Kartel

7. Herhangi bir
eylemin kabul edilebilir biçimde gerçekleştirilmesini sağlayan değişikliklere ne
ad verilir?

A) Ahlak

B) Dürüstlük

C) Töre

D) Etik

E) Yasa

8. Örgütsel kararlar ve bu kararların
toplum üzerindeki etkileriyle bağlantılı olan sorumluluk aşağıdakilerden
hangisidir?

A) Hukuksal sorumluluk

B) Toplumsal
sorumluluk

C) Ekonomik sorumluluk

D) Etik sorumluluk

E)
Örgütsel sorumluluk

9. Temel politik karar organlarının
ve hiyerarşik yapının önemli bir kısmının belli bir ailenin üyelerinden oluştuğu
yönetim tipi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Siyasal yönetim

B)
Pazarlama yönetimi

C) Üretim yönetimi

D) Profesyonel
yönetim

E) Ailesel yönetim

10. Max Weber’in öncülüğünü
yaptığı yö-netim yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Bilimsel
yönetim yaklaşımı

B) Bürokrasi yaklaşımı

C) Yönetim süreci
yaklaşımı

D) Davranışsal yaklaşım

E) Sistem
yaklaşımı

11. Herhangi bir hedefe ulaşmak için geçerli temel
adımların tamamlanmasında izlenecek sıra ve zamanlamayı gösteren planlara ne ad
verilir?

A) Program

B) Bütçe

C) Kural

D)
Proje

E) Politika

12. Kısa devre ya da Fayol köprüsü
ilkesi adı verilen örgütleme ilkesi aşağıdakilerden hangisidir?

A)
Fonksiyonel benzerlik ilkesi

B) Çapraz ilişiler ilkesi

C) Yönetim
birliği ilkesi

D) Görevlerin tanımı ilkesi

E) Yetki ve sorumluluk
denkliği ilkesi

13. İnsan kaynaklan yönetiminin ana ko-nusunu
oluşturan üretim faktörü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Girişimci

B) Teknoloji

C) Sermaye

D) Emek

E) Doğal
kaynaklar

14. Aşağıdakilerden hangisi işletmede insan kaynakları
bölümünün çözmesi gereken sorular arasında yer almaz?

A) Standart dışı
üretim fazlalılığı

B) Tüketici ihtiyaçlarının olumsuz
değişik-liği

C) Devamsızlık oranının yüksekliği

D) İş gören
maliyetinin yüksekliği

E) İşten ayrılma oranının yüksekliği

15. Personel planlama işlevinde karşılaşılan temel güçlük,
aşağıdakilerden hangisidir?

A) Nitelikli personel gereksiniminin fazla
olması

B) Personel sayısının fazla olması

C) Personel maliyetinin
yüksek olması

D) İnsanın homojen özellikler göstermeyen bir üretim
girdisi olması

E) Teknolojinin yüksek olması

16.
Aşağıdakilerden hangisi insan kaynakları planlamasında kullanılan yöntem-lerden
bilrisi değildir?

A) İleriye dönük kestirirn

B) İndeks
hesabı

C) Delphi tekniği

D) Kantitatif teknikler

E) Durum
analizi

17. Üretimin tam gün, vardiyalı ve devamlı olarak yaptığı
sisteme ne ad verilir?

A) Kitle üretim

B) Sürekli üretim

C)
Sipariş üretim

D) Akıcı üretim

E) Tek üretim

18.
Satın alma karar sürecinin ilk aşaması aşağıdakilerden hangisidir?

A)
Gereksinmenin ortaya çıkması

B) Satın alma kararının verilmesi

C)
Ürün veya hizmetlerle ilgili bilgilerin araştırılması

D) Alternatiflerin
değerlendirilmesi

E) Satın alma kararının
tekrarlanması

19. Aşağıdakilerden hangisi mal karmasında
değişikliğe neden olan faktörlerden biri değildir?

A) Teknolojik
gelişmeler

B) Rekabet durumu

C) Pazarlama olanakları

D)
Talepteki değişiklikler

E) Yasal nedenler

20.
Aşağıdakilerden hangisi ürün yaşam eğrisi aşamalarından biri değildir?

A)
Yükselme dönemi

B) Giriş dönemi

C) Gelişme dönemi

D)
Gerileme dönemi

E) Olgunluk dönemi

21.
Aşağıdakilerden hangisi satış geliştirme çabaları arasında yer almaz?

A)
Alıcılar arasında yarışma düzenleme

B) Vitrin düzenleme

C) Kupon
verme

D) Tanıtım

E) Promosyon yapma

22.
Aşağıdakilerden hangisi tutundurma karmasının oluşturulmasında dikkate alınan
faktörler arasında yer almaz?

A) Ürünün üretim süreci

B) Ürünün
özellikleri

C) Ürünün yaşam eğrisinde bulunduğu aşama

D) Ürünün
sunulduğu pazarın yapısı

E) Ürünün fiyatı

23. Mal
ve hizmetlerin gereksinimlerini karşılama özelliğine ne ad verilir?

A)
Hizmet

B) Yeterlilik

C) Verimlilik

D) Üretkenlik

E)
Fayda

24. Aşağıdakilerden hangisi üretim sistemlerinin
temel öğeleri arasında yer almaz?

A) Çıktılar

B)
Geribildirim

C) Kararlar

D) Dönüşüm süreci

E) Girdiler

25. Var olan bilgi, düşünce, fikir, sistem, teknik ve
yöntemlerin iyileştirilmesi sürecine ne ad verilir?

A) Amaç
saptama

B) Politika saptama

C) Strateji

D)
Geliştirme

E) Planlama

26. Aşağıdakilerden hangisi ürün ve
üretim sistemlerinin tasarımını etkileyen etkenler arasında yer almaz?

A)
Amaç ve politikalar

B) Ekonomik değerlendirmeler

C) Üretim
olanakları

D) Örgütsel yapı

E) Pazarlama
stratejileri

27. Bir kurumun, malları ve kendi hakkında topluma
iletilen mesajların sunulmasına ne ad verilir?

A) Halkla ilişkiler

B) Satış geliştirme

C) Kişisel satış

D) Tanıtım

E)
Reklam

28. Aşağıdakilerden hangisi temel işletme bilgi
sistemlerinden biri değildir?

A) Rakipleri izleme-denetleme bilgi
sistemi

B) Karar destek sistemi

C) İşletme işlemleri bilgi
sistemi

D) İşlem süreçleme bilgi sistemi

E) Yapay zeka ve uzman
sistemler

29. Aşağıdaki hesaplardan hangisi bilançoda dönen
varlıklar grubu altında gösterilemez?

A) Stok

B)
Makineler

C) Kasa

D) Bankalar

E) Alacak
senetleri

30. Finansal işlemlerin
yapılışı, kaydı ve raporlanması için alınan önlemlere ne ad verilir?

A)
İç kontrol sistemi

B) Dış denetim

C) Muhasebe denetimi

D)
Muhasebe yönetmeliği

E) Hesap planı

31. Bir işletmenin
faaliyetlerini sürdürebilmesi için gerekli olan teknik bilgi, marka, patent gibi
varlıklara ne ad verilir?

A) Gayri maddi varlıklar

B) Menkul
değerler

C) Finansal varlıklar

D) Maddi varlıklar

E) Cari
varlıklar

32. İşletmenin gereksinim duyduğu fonların
belirlenmesiyle bu fonların nereden, nasıl ve nezaman karşılanacığına ilişkin
fonksiyona ne ad verilir?

A) Leasing

B) Factoring

C)
Finansman

D) Finans

E) Dividant

33. Bir
ekonomide fonları talep edenlerle fonları arz edenler, fon akımını düzenleyen
kurumlar akımı sağlayan araç ve gereçlerle bunları düzenleyen hukuki ve idari
kuralların oluşturduğu yapıya ne ad verilir?

A) Finansal sistem

B)
Finansal piyasalar

C) Para piyasası

D) Sermaye piyasası

E)
Reel piysalar

34. Aşağıdakilerden hangisi
nominal faiz oranlarını oluşturan unsurlardan biri değildir?

A) Ödenmeme
riski primi

B) Enflasyon oranı

C) Likidite primi

D) Piyasa
faiz oranı

E) Reel faiz oranı

35. Çok uluslu işletmelerin
hangi faaliyetinde organizasyon değişikliğine gerek duyulmaz?

A) Şube
açmak

B) Ortak işletme kurmak

C) İthalat ihracat yapmak

D)
Lisans anlaşması yapmak

E) Üretim yapmak

36.
Aşağıdakilerden hangisi bir işletmenin imtiyaz, maliyet, satış ve dağıtım
haklarının isim ve marka kullanımı ile birlikte bir başka işletmeye verilmesi
olarak tanımlanır?

A) Lisans

B) Joint Venture

C)
İhracat

D) İthalat

E) Franchising
1. B –
2. E –
3. B –

4. B –
5. E –
6. D –
7. D –
8. B –
9. E –
10. B –

11. A –
12. B –
13. D –
14. B –
15. B –
16. E –
17.
B –
18. A –
19. E –
20. A –
21. D –
22. A –
23. E –

24. C –
25. D –
26. D –
27. A –
28. A –
29. B –
30.
A –
31. A –
32. C –
33. A –
34. D –
35. C –
36. E –

 

 

1. Gereksinim ve isteklerinin karşılanmak amacıyla mal ya da
hizmetleri kullanan bireyler ya da örgütlere ne ad verilir?
A) Üretici

B) Tüketici

C) İşletme

D) Endüstriyel tüketici

E)
Toptancı

2. İşletmeye mal ve hizmet sağlayan kuruluşlara ne ad
verilir?

A) Sermaye ortakları

B) Müşteriler

C)
Kamu

D) Şahıs ortaklıkları

E) Tedarikçiler

3. Küçük
işletmelerin kuruluş yeri seçiminde küçük sanayi sitelerinin tercih edilmesi
aşağıdaki etkenlerden hangisinin kapsamında değerlendirilir?

A) İş
gücü

B) Özendirme önlemleri

C) İklim koşulları

D) Pazara
yakınlık

E) Enerji ve yakıt

4. Büyük yerleşim
merkezlerinin çevresinde orta ve büyük çaplı işletmelerin düzenli ve planlı
olarak bir araya toplandığı bölgelere ne ad verilir?

A) Endüstriyel
bölgeler

B) Organize sanayi bölgeleri

C) Sanayi alanları

D)
Küçük sanayi siteleri

E) İşletme toplulukları

5.
İşletmenin daha önce satın aldığı girdileri kendisinin üretmeye başlaması ile
sağlanan büyümeye ne ad verilir?

A) İleriye doğru dikey büyüme

B)
Fonksiyonel büyüme

C) Çapraz büyüme

D) Yatay büyüme

E)
Geriye doğru dikey büyüme

6. İşletmenin hem hukuki hem de
iktisadi bağımsızlıklarını kaybettikleri birleşme türü aşağıdakilerden
hangisidir?

A) Holding

B) Konsorsiyum

C) Konsern

D) Tröst

E) Kartel

7. Herhangi bir
eylemin kabul edilebilir biçimde gerçekleştirilmesini sağlayan değişikliklere ne
ad verilir?

A) Ahlak

B) Dürüstlük

C) Töre

D) Etik

E) Yasa

8. Örgütsel kararlar ve bu kararların
toplum üzerindeki etkileriyle bağlantılı olan sorumluluk aşağıdakilerden
hangisidir?

A) Hukuksal sorumluluk

B) Toplumsal
sorumluluk

C) Ekonomik sorumluluk

D) Etik sorumluluk

E)
Örgütsel sorumluluk

9. Temel politik karar organlarının
ve hiyerarşik yapının önemli bir kısmının belli bir ailenin üyelerinden oluştuğu
yönetim tipi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Siyasal yönetim

B)
Pazarlama yönetimi

C) Üretim yönetimi

D) Profesyonel
yönetim

E) Ailesel yönetim

10. Max Weber’in öncülüğünü
yaptığı yö-netim yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Bilimsel
yönetim yaklaşımı

B) Bürokrasi yaklaşımı

C) Yönetim süreci
yaklaşımı

D) Davranışsal yaklaşım

E) Sistem
yaklaşımı

11. Herhangi bir hedefe ulaşmak için geçerli temel
adımların tamamlanmasında izlenecek sıra ve zamanlamayı gösteren planlara ne ad
verilir?

A) Program

B) Bütçe

C) Kural

D)
Proje

E) Politika

12. Kısa devre ya da Fayol köprüsü
ilkesi adı verilen örgütleme ilkesi aşağıdakilerden hangisidir?

A)
Fonksiyonel benzerlik ilkesi

B) Çapraz ilişiler ilkesi

C) Yönetim
birliği ilkesi

D) Görevlerin tanımı ilkesi

E) Yetki ve sorumluluk
denkliği ilkesi

13. İnsan kaynaklan yönetiminin ana ko-nusunu
oluşturan üretim faktörü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Girişimci

B) Teknoloji

C) Sermaye

D) Emek

E) Doğal
kaynaklar

14. Aşağıdakilerden hangisi işletmede insan kaynakları
bölümünün çözmesi gereken sorular arasında yer almaz?

A) Standart dışı
üretim fazlalılığı

B) Tüketici ihtiyaçlarının olumsuz
değişik-liği

C) Devamsızlık oranının yüksekliği

D) İş gören
maliyetinin yüksekliği

E) İşten ayrılma oranının yüksekliği

15. Personel planlama işlevinde karşılaşılan temel güçlük,
aşağıdakilerden hangisidir?

A) Nitelikli personel gereksiniminin fazla
olması

B) Personel sayısının fazla olması

C) Personel maliyetinin
yüksek olması

D) İnsanın homojen özellikler göstermeyen bir üretim
girdisi olması

E) Teknolojinin yüksek olması

16.
Aşağıdakilerden hangisi insan kaynakları planlamasında kullanılan yöntem-lerden
bilrisi değildir?

A) İleriye dönük kestirirn

B) İndeks
hesabı

C) Delphi tekniği

D) Kantitatif teknikler

E) Durum
analizi

17. Üretimin tam gün, vardiyalı ve devamlı olarak yaptığı
sisteme ne ad verilir?

A) Kitle üretim

B) Sürekli üretim

C)
Sipariş üretim

D) Akıcı üretim

E) Tek üretim

18.
Satın alma karar sürecinin ilk aşaması aşağıdakilerden hangisidir?

A)
Gereksinmenin ortaya çıkması

B) Satın alma kararının verilmesi

C)
Ürün veya hizmetlerle ilgili bilgilerin araştırılması

D) Alternatiflerin
değerlendirilmesi

E) Satın alma kararının
tekrarlanması

19. Aşağıdakilerden hangisi mal karmasında
değişikliğe neden olan faktörlerden biri değildir?

A) Teknolojik
gelişmeler

B) Rekabet durumu

C) Pazarlama olanakları

D)
Talepteki değişiklikler

E) Yasal nedenler

20.
Aşağıdakilerden hangisi ürün yaşam eğrisi aşamalarından biri değildir?

A)
Yükselme dönemi

B) Giriş dönemi

C) Gelişme dönemi

D)
Gerileme dönemi

E) Olgunluk dönemi

21.
Aşağıdakilerden hangisi satış geliştirme çabaları arasında yer almaz?

A)
Alıcılar arasında yarışma düzenleme

B) Vitrin düzenleme

C) Kupon
verme

D) Tanıtım

E) Promosyon yapma

22.
Aşağıdakilerden hangisi tutundurma karmasının oluşturulmasında dikkate alınan
faktörler arasında yer almaz?

A) Ürünün üretim süreci

B) Ürünün
özellikleri

C) Ürünün yaşam eğrisinde bulunduğu aşama

D) Ürünün
sunulduğu pazarın yapısı

E) Ürünün fiyatı

23. Mal
ve hizmetlerin gereksinimlerini karşılama özelliğine ne ad verilir?

A)
Hizmet

B) Yeterlilik

C) Verimlilik

D) Üretkenlik

E)
Fayda

24. Aşağıdakilerden hangisi üretim sistemlerinin
temel öğeleri arasında yer almaz?

A) Çıktılar

B)
Geribildirim

C) Kararlar

D) Dönüşüm süreci

E) Girdiler

25. Var olan bilgi, düşünce, fikir, sistem, teknik ve
yöntemlerin iyileştirilmesi sürecine ne ad verilir?

A) Amaç
saptama

B) Politika saptama

C) Strateji

D)
Geliştirme

E) Planlama

26. Aşağıdakilerden hangisi ürün ve
üretim sistemlerinin tasarımını etkileyen etkenler arasında yer almaz?

A)
Amaç ve politikalar

B) Ekonomik değerlendirmeler

C) Üretim
olanakları

D) Örgütsel yapı

E) Pazarlama
stratejileri

27. Bir kurumun, malları ve kendi hakkında topluma
iletilen mesajların sunulmasına ne ad verilir?

A) Halkla ilişkiler

B) Satış geliştirme

C) Kişisel satış

D) Tanıtım

E)
Reklam

28. Aşağıdakilerden hangisi temel işletme bilgi
sistemlerinden biri değildir?

A) Rakipleri izleme-denetleme bilgi
sistemi

B) Karar destek sistemi

C) İşletme işlemleri bilgi
sistemi

D) İşlem süreçleme bilgi sistemi

E) Yapay zeka ve uzman
sistemler

29. Aşağıdaki hesaplardan hangisi bilançoda dönen
varlıklar grubu altında gösterilemez?

A) Stok

B)
Makineler

C) Kasa

D) Bankalar

E) Alacak
senetleri

30. Finansal işlemlerin
yapılışı, kaydı ve raporlanması için alınan önlemlere ne ad verilir?

A)
İç kontrol sistemi

B) Dış denetim

C) Muhasebe denetimi

D)
Muhasebe yönetmeliği

E) Hesap planı

31. Bir işletmenin
faaliyetlerini sürdürebilmesi için gerekli olan teknik bilgi, marka, patent gibi
varlıklara ne ad verilir?

A) Gayri maddi varlıklar

B) Menkul
değerler

C) Finansal varlıklar

D) Maddi varlıklar

E) Cari
varlıklar

32. İşletmenin gereksinim duyduğu fonların
belirlenmesiyle bu fonların nereden, nasıl ve nezaman karşılanacığına ilişkin
fonksiyona ne ad verilir?

A) Leasing

B) Factoring

C)
Finansman

D) Finans

E) Dividant

33. Bir
ekonomide fonları talep edenlerle fonları arz edenler, fon akımını düzenleyen
kurumlar akımı sağlayan araç ve gereçlerle bunları düzenleyen hukuki ve idari
kuralların oluşturduğu yapıya ne ad verilir?

A) Finansal sistem

B)
Finansal piyasalar

C) Para piyasası

D) Sermaye piyasası

E)
Reel piysalar

34. Aşağıdakilerden hangisi
nominal faiz oranlarını oluşturan unsurlardan biri değildir?

A) Ödenmeme
riski primi

B) Enflasyon oranı

C) Likidite primi

D) Piyasa
faiz oranı

E) Reel faiz oranı

35. Çok uluslu işletmelerin
hangi faaliyetinde organizasyon değişikliğine gerek duyulmaz?

A) Şube
açmak

B) Ortak işletme kurmak

C) İthalat ihracat yapmak

D)
Lisans anlaşması yapmak

E) Üretim yapmak

36.
Aşağıdakilerden hangisi bir işletmenin imtiyaz, maliyet, satış ve dağıtım
haklarının isim ve marka kullanımı ile birlikte bir başka işletmeye verilmesi
olarak tanımlanır?

A) Lisans

B) Joint Venture

C)
İhracat

D) İthalat

E) Franchising
1. B –
2. E –
3. B –

4. B –
5. E –
6. D –
7. D –
8. B –
9. E –
10. B –

11. A –
12. B –
13. D –
14. B –
15. B –
16. E –
17.
B –
18. A –
19. E –
20. A –
21. D –
22. A –
23. E –

24. C –
25. D –
26. D –
27. A –
28. A –
29. B –
30.
A –
31. A –
32. C –
33. A –
34. D –
35. C –
36. E –

[Toplam:0    Ortalama:0/5]

You may also like...

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir