lab ve vet sağlık Laboratuvar teknikleri ve gereçleri arasınav deneme

1- Şaryo üzerindeki milimetrik çizgiler aşağıdakilerden hangisine yardımcı
olur?
A) Preparat üzerinde tespit edilen bir alanın yeni baştan
bulunmasına
B) Şaryonun yatay ve düşey eksende hareketlerinin sınırlarının
belirlenmesine
C) Preparatın orta noktasının bulunmasına
D) Objektifin
preparata yaklaşım mesafesinin hesaplanmasına
E) Görüntünün
netleştirilmesine

2- Görüntüyü netleştirmeyi sağlayan düzeneğe ne ad
verilir?
A) Objektif
B) Tabla
C) Oküler
D) Makro ve mikro ayar
düğmeleri
E) Diyafram

3- Işık mikroskop çeşitlerinden hangisinde üç
boyutlu görünüm elde edilir?
A) Stereomikroskop
B) Klasik ışık
mikroskobu
C) Faz-kontrast mikroskobu
D) Karanlık alan mikroskobu
E)
Floresans mikroskobu

4- Bir kimyasal çözeltinin içine konan parçalara
daha kolay işlemesini sağlamak için,daha çok tespit,dekalsifikasyon gibi
işlemleri hızlandırmak amacıyla kullanılan araçlara ne ad verilir?
A) Kesit
ısıtıcı
B) Manyetik ve mekanik karıştırıcılar
C) Kriyostal
D)
Mikrotom
E) Ultrasantrifüj

5- Dokuların takibi açısından kısa zamanda
sonuca ulaştıran araç aşağıdakilerden hangisidir?
A) Rotari mikrotom
B)
Ultra mikrotom
C) Kriyostat
D) Elektron mikroskop
E) Floresans
mikroskop

6- Elmas tozu,alumina,carborandum gibi maddeler aşağıdaki
işlemlerin hangisinde kullanılır?
A) Dehitratasyon
B) Tampon çözeltiler
hazırlanması
C) Dokuların tespiti
D) Bileme işlemleri
E) Kesitlerin
açılması

7- Plan objektifleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi
doğrudur?
A) Detaylı inceleme sağlayan büyütmesi 40-60 arasında olan
objektiflerdir
B) Geniş alanların taranmasını sağlayan küçük büyültmeli
objektiflerdir
C) İncelemede immersiyon gerektirn 100 lük objektiflerin genel
adıdır
D) Kromatik sapma kusurları düzeltilmemiş objektiflerdir
E) Küresel
sapma kusurları düzeltilmiş objektiflerdir

8- İnce boru şeklinde,iki ucu
açık,sıvıları ölçme ve aktarma amacı ile kullanılan dereceli cam kaplara ne ad
verilir?
A) Beher
B) Pipet
C) Desikatör
D) Erlenmayer
E)
Baget

9- Laboratuvarlarda çok kirli cam eşyanın temizlenmesi için
kullanılan en uygun çözelti aşağıdakilerden hangisidir?
A) Alkol
B) Serum
fizyolojik
C) Kromik asit çözeltisi
D) Musluk suyu
E) Sabunlu
su

10- Otoklav ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A)
Sıcakta bozulan maddeleri kurutmak amacıyla kullanılır
B) Islak olan cam
malzemeyi kurutmak için kullanılır
C) Maddeleri nemden korumak için
kullanılır
D) Basınçlı buharla sterilizasyon yapmak için kullanılır
E)
Kuru hava ile sterilizasyon yapmak için kullanılır

11- (Mili)m sembolü
bir birimin kaç katıdır?
A) 10 (üzeri -6)
B) 10 (üzeri-3)
C) 10
(üzeri-2)
D) 10
E) 10 (üzeri +3)

12- 77 fahrenhayt kaç santigrat
dereceye eşittir?
A) 5
B) 10
C) 15
D) 20
E) 25

13- Kuru
hava ile sterilizasyon yapılan araçlara ne ad verilir?
A) Etüv
B) Su
banyosu
C) Otoklav
D) Desikatör
E) Liyofilizatör

14-
Aşağıdakilerden hangisi en zayıf asittir?
A) 1 M HNO3
B) 1 M H2SO3
C)
1 M HCI
D) C 1 M HCI
E) C 1 M ASETİK ASİT

15- Bir kalomel
elektrotta aşağıdaki maddelerden hangisi bulunmaz?
A) Potasyum klorür
B)
Hidroklorik asit
C) Platin tel
D) Civa
E) Kalomel

16-
Potansiyometrik yolla pH ölçümü ile ilgili aşagıdaki ifadelerden hangisi
yanlıştır?
A) Çözeltiye daldırılan iki elektrot arasında oluşan potansiyel
ölçülerek pH saptanır
B) Hidrojen elektrodu,referans elektrot olarak
kullanılır
C) Kalomel elektrot,indikatör elektrot olarak kulanılır
D)
Hidrojen elektrotun potansiyeli 0 kabul edilir
E) Kalomel elektrotta Hg2CI2
kullanılır

17- Aşağıdakilerden hangisi kalomel elektrot yapımında
kullanılır?
A) B.Dinitrofenol
B) Gümüş klorür
C) Sodyum klorür
D)
Fenoltalein
E) Civa klorür

18- pH ölçümleri genellikle kaç santigrat
derecede yapılmalıdır?
A) 0
B) 4
C) 25
D) 75
E) 100

19-
Fenol kırmızısı asidik ortamda sarıya,bazik ortamda kırmızıya dönüşür.
Bu
olayda söz konusu olan indikatör aşağıdakilerden hangisidir?
A) Tek renkli
indikatör
B) İki renkli indikatör
C) Karışık renkli indikatör
D)
Çeşitli renkli indikatör
E) Universal indikatör

20- Aşağıdakilerden
hangisi ışının absorblanmasına dayanan bir öntem değildir?
A) Görünür bölge
spektroskopisi
B) İnfrared spektroskopisi
C) Atomik absorbsiyon
spektroskopisi
D) Ultroviyole spektroskopisi
E) Polarimetri

21- Bir
ışın demetini oluşturan taneciklere ne ad verilir?
A) Periyod
B) Dalga
boyu
C) Frekans
D) Foton
E) Hız

22- Beer Kanunu aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Bir çözeltiden geçen monokromatik ışının şiddeti,bu çözeltinin
derişimi arttıkça azalır
B) Bir çözeltinin kalınlığı arttıkça bu çözeltiden
geçen monokromatik ışının şiddeti azalır
C) Bir çözeltinin derişimi azaldıkça
bu çözeltiden geçen monokromatik ışının şiddeti azalır
D) Bir çözeltinin
kalınlığı azaldıkça bu çözeltiden geçen monokromatik ışının şiddeti azalır
E)
Monokromatik ışının şiddeti derişimden etkilenmez

23- Optik yöntemlerle
ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Görünür bölge
spektrofotometresinde 100-200 nm arasındaki dalga boyu ışınlarla çalışır
B)
Madde ve ışın arasındaki girişim ile spektroskopi ilgllenir
C) Işık
enerjisinin madde tarafından alınarak uyarılmış duruma geçmesine absorbsiyon
denir
D) Uyarılmış maddenin üzerindeki fazla enerjiyi ışnlama şeklinde
yaymasına emisyon denir
E) İnfrared spektrofotometresinde 700-2500 nm
arasındaki dalga boyunda ışınlarla çlışır

24- Belirli derişimde değişik
dalga boylarında absorbansları alınmiş ve 100 nm de max. absorbans gösterdiği
saptanmış olan bir maddenin nicel analizi için aşağıdaki yöntemlerden hangisi
kullanılır?
A) Görünür bölge spektroskopisi
B) pH metre
C) Ultraviyole
spektroskopisi
D) Kolorimetre
E) İnfrared spektroskopisi

25- Işının
birim zamanda kat ettiği yola ne denir?
A) Enerji
B) Frekans
C) Dalga
boyu
D) Periyod
E) Hız

26- Elektronik spektroskopide
monokromatörlerin kullanılma amacı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sisteme
ışık kaynağı sağlamak
B) İçine ölçüm yapılacak örnek çözeltisinden
koymak
C) Işın enerjisini elektrik enerjisine çevirmek
D) Işık kaynağından
gelen ışını dalga boyuna göre ayırmak
E) Dedektörden gelen sinyalleri
kaydetmek

CEVAPLAR
1-A
2-D
3-A
4-B
5-C
6-D
7-E
8-B
9-C
10-D
11-B
12-E
13-A
14-E
15-B
16-C
17-E
18-C
19-B
20-E
21-D
22-A
23-A
24-C
25-E
26-D

[Toplam:0    Ortalama:0/5]

You may also like...

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir