Atatürk ilkeleri çalışma soruları

1-Darwin’e göre, insanı diğer canlılardan ayıran en önemli fark aşağıdakilerden hangisidir?
Yanıt: Ahlak duygusuna sahip olmak

2-Devrimlerin amaçlarını gerçekleştirebilmek için en önemli faktör aşağıdakilerden hangisidir?
Yanıt: Kültür değişikliğini sağlamak


3-Aşağıdakilerden hengisi kültürü oluşturan öğelerden biri değildir?Yanıt: Demografi

4-Kültürün gelişmesinde en önemli etken aşağıdakilerden hangisidir?Yanıt: Toplumsal etkileşimin olması

5-14. yüzyıldan sonra İslâm aleminde duraklama ve gerilemenin başlamasının en önemli nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
Yanıt: İçtihat yolunun kapanması

6-Aşağıdakilerden hangisi “Ulus Devlet” kavramının ortaya çıkmasına neden olmuştur?
Yanıt: Fransız Devrimi’nin getirdiği milliyetçilik akımı

7-Sosyalistlerle sosyal demokrasiyi savunanlar arasındaki en belirgin fark aşağıdakilerden hangisidir?
Yanıt: Yönetime geçme konusunda, sosyalistlerin ihtilalciliği, sosyal demokratların halkın oyuna uymayı kabul etmesi

8-Yerleşik büyük bir kültür kuran ilk Türk kavmi aşağıdakilerden hangisidir?
Yanıt: Uygurlar

9-Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Türklerine batı biliminin öğretilmesinde öncülük etmiştir?
Yanıt: Tıp

10-Demokratik hukuk devletinin işleyebilmesi için gerekli olan temel koşul aşağıdakilerden hangisidir?
Yanıt: Yargı gücünün bağımsız olması

11-Aşağıdakilerden hangisi, Karl Marx’ın sosyalizm kuramının savunduğu görüşlerden biri değildir?
Yanıt: Sınıfların çıkarlarını korumak için güçlü bir devlet gereklidir.

12-Aşağıdakilerden hangisi, yargı gücünün işlevlerinden biri değildir?Yanıt: Toplumun refahı ve güvenliği için gerekli yasaları çıkarmak

13-İnsanların, güvenle yaşadıkları bir devlet düzeninde diledikleri mesleği seçme, istedikleri siyasal, kültürel ve ekonomik etkinlikler içerisine girebilmeleri, temel insan haklarından hangisi ile ilgilidir?
Yanıt: İnsanın, kişiliğini dilediği gibi geliştirme hakkı

14-Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nde demokratik bir hukuk devleti kurulamamasının nedenlerinden biridir?
Yanıt: Kur’an ve Hadis’te saptanmış suç ve cezalara dokunulamaması

15-Çoğunluğun her zaman haklı olduğu formülünü ortaya atarak yasaların ancak bu yolla yapılabileceğini söyleyen düşünür kimdir?
Yanıt: Rousseau

16-Aşağıdakilerden hangisi, Birleşmiş Milletler Örgütü’nün kabul ettiği İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’ni tanıma konusunda çekimser kalan ülkelerden biri değildir?
Yanıt: Bulgaristan

17-Ulus egemenliğine dayanan Yeni Türk Devleti’nin yönetim şekli olarak Cumhuriyet’i benimsediği günlerde, geleneksel Osmanlı kurumlarından hangisi ayakta kalmıştır?
Yanıt: Hilafet

18-Türk Hukuk Devrimi’nde, II. Dünya Savaşı’nın bitiminden sonraki en önemli gelişme aşağıdakilerden hangisidir?
Yanıt: Çok partili siyasal yaşama geçilmesi

19-1926 yılında çıkarılan Maarif Teşkilatı Hakkında Kanun’un temel amacı aşağıdakilerden hangisidir?
Yanıt: Eğitim kurumlarının yeni bir düzene sokulması

20-Türkiye’de bugün uygulanan eğitim sisteminin temel yapısı hangi kanunla kurulmuştur?
Yanıt: Maarif Teşkilatı Hakkında Kanun

21-Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nin son zamanlarındaki eğitim sisteminin özelliklerinden biri değildir?
Yanıt: İlköğretim zorunluluğunun uygulanır niteliğe kavuşmuş olması

22-Yeni Türkiye Devleti’ndeki bütün okulların Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlanması aşağıdakilerden hangisi ile olmuştur?
Yanıt: Tevhid-i Tedrisat Kanunu

23-Aşağıdakilerden hangisi Mecelle’nin özelliklerinden biri değildir?
Yanıt: Çok eşliliği önlemiş olması

24-Üretim araçlarının, topluma ait olması gerektiğini savunan ekonomik sistem aşağıdakilerden hangisidir?
Yanıt: Sosyalist ekonomik sistem

25-Türk Harfleri Hakkındaki Kanun hangi yıl kabul edilmiştir?
Yanıt: 1928

26. Aşar vergisi hangi yıl kaldırılmıştır?
Yanıt: 1925

27. Aşağıdakilerden hangisi Atatürk’ün ekonomik yaşamı dayandırdığı gruplardan biri değildir?
Yanıt: Memur

28-Aşağıdakilerden hangisi Atatürk tarafından uygulamaya konulan temel iktisat politikalarından biri değildir?
Yanıt:Özel girişimi sürekli ön plana çıkaran ekonomi politikası

29.Osmanlı Devleti’nde Rumi Takvim daha çok hangi işlerde kullanılmıştır?
Yanıt: Mali işlerde

30.Türk İnkılâbı aşağıdakilerden hangisi hakkında yasal bir zorunluluk getirmemiştir?
Yanıt: Kadınların giyeceği giysi

31.Türk tarihinde ilk plânlı ekonomi dönemi hangi yıl başlamıştır?
Yanıt:1934

32.Türk İnkılâbı’nın kılık kıyafetle ilgili düzenlemelerinde, aşağıdakilerden hangisine konuyla ilgili yasal zorunluluk getirilmemiştir?
Yanıt:Kadınlara

33.Türk İnkılâbı’nda, aşağıdakilerden hangisi kişilerin toplum içindeki yerini kesin çizgileriyle belirlemiştir?
Yanıt: Soyadı Kanunu

34.Aşağıdakilerden hangisi Atatürk ideolojisinin temelini oluşturur?
Yanıt: Akılcı ve bilimci düşünce

35.Atatürk ideolojisinin üzerinde kurulduğu iki üst ilke aşağıdakilerden hangisidir?
Yanıt: Akılcılık-Ulusçuluk

36.Ölçü birimleri ile ilgili kanun hangi yıl kabul edilmiştir?
Yanıt: 1931

37-Atatürk İlkeleri hangi yıl Anayasa’ya girmiştir?
Yanıt:1937

38. Aşağıdakilerden hangisi yumuşak ideolojilerin özelliklerinden biridir?
Yanıt: Belirli bir kurucusunun olmaması

39.Aşağıdakilerden hangisi, Aydınlanma düşüncesinin Osmanlı Devleti’ne yavaş bir şekilde girmesinin nedenlerinden biri değildir?
Yanıt: Osmanlı Devleti’nde içtihat yolunun açık olması

40.ABD hangi yıl kurulmuştur?
Yanıt: 1787

41.Aşağıdakilerden hangisi Atatürk’ün demokrasi ile ilgili düşüncelerinden biri değildir?
Yanıt: Demokrasi, zorlayıcı bir toplumsal dayanışmadır.

42.Egemenliği kullananların, bu hakka seçime dayalı olarak sahip bulundukları devlet biçimi aşağıdakilerden hangisidir?
Yanıt: Cumhuriyet

43.Aşağıdakilerden hangisi Atatürk’ün egemenlik konusundaki düşüncelerinden biri değildir?
Yanıt: Her insan egemenliğe farklı derecelerde sahiptir.

44.Atatürk’ün “ulus” kavramı tanımında etkin olmayan öğe aşağıdakilerden hangisidir?
Yanıt: Din birliği

45.Aşağıdakilerden hangisi, Atatürk’ün demokrasi ile ilgili görüşlerinden biri değildir?
Yanıt: Demokrasi, bireysel değil toplumsaldır

46.Ulus”un niteliği üzerinde düşünen ilk Türk bilim adamı kimdir?
Yanıt: Ziya Gökalp

47.Egemenliğin, birden çok soydan gelen belli sayıdaki insanlara ait olduğu devlet biçimine ne ad verilir?
Yanıt: Oligarşi

48.Toplumların kabile düzeyinden daha üstün bir yapıya ulaşmalarına ne ad verilir?
Yanıt: Ulus

49.Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı toplumunun özelliklerinden biri değildir?
Yanıt: Güçlü bir soylu sınıfının olması

50.Aşağıdakilerden hangisi Atatürk’ün yaptığı ulus tanımında yer almaz?
Yanıt: Demokratik değerlere bağlılığa inanmak

51.Türkiye’nin devletçi bir ekonomik politika uygulamaya geçmesinin temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
Yanıt: Her çareye başvurulduğu halde sanayi işletmesi kuracak özel girişimcilerin ortaya çıkmaması

52.1926’da kabul edilen Türk Medeni Kanunu’nun laiklik için temel sayılabilecek maddesi aşağıdakilerden hangisidir?
Yanıt: Rüşt yaşına ulaşan çocuğun dinini seçmekte özgür olması

53.Devletin, yurttaşların eğitimi ve sağlığı ile ilgili konularla alakadar olması gerektiği, Atatürk ilkelerinin hangisinde açıklanmaktadır?
Yanıt: Devletçilik

54.Türk Devriminin, düşünce ve eylem alanındaki en önemli aşaması aşağıdakilerden hangisidir?
Yanıt: Laiklik

55.Din ve devlet arasında kesin bir çizgi çekilebilmesi için öncelikle aşağıdakilerden hangisi gereklidir?
Yanıt: Vicdan özgürlüğü

56.Osmanlı toplumunda, aşağıdakilerden hangisi halkçılığın ilk belirtisi olarak nitelendirilebilir?
Yanıt: Dilin sadeleştirilmesi

57.Lâikliğin, bir devletin temelini ve hukukunu dine dayandırmaması düşüncesi, hangi dönemde hız kazanarak büyük bir bilimsel etkinlik haline gelmiştir?
Yanıt: 17. yüzyıl sonlarında

58.Atatürk İlkelerinin resmi sıralamasında, sonda bulunan ilke aşağıdakilerden hangisidir?
Yanıt: Devrimcilik

59.Aşağıdakilerden hangisi Türk devrimini korumanın yollarından biri değildir?
Yanıt: Devrimin temelinin değiştirilebilmesi

60.İlk büyük devrim aşağıdakilerden hangisidir?
Yanıt: Fransız Devrimi

61.Türk yurttaşlarına geniş bir din ve vicdan özgürlüğü tanıyan ilk anayasa aşağıdakilerden hangisidir?
Yanıt: 1924 Anayasası

62.Aşağıdakilerden hangisi Türk Devrimi’nin özelliklerinden biri değildir?
Yanıt: Dil birliği sağlaması

63.Atatürk’ün yakın arkadaşlarından Kâzım Karabekir’in Atatürkçülük ile ilgili eleştirisi aşağıdakilerden hangisidir?
Yanıt: Devrim adımlarının çok hızlı atılması

64.Atatürk, devrim atılımlarını hangi yıl tamamlamıştır?
Yanıt: 1936

65.Aşağıdakilerden hangisi Türk devrimini bir bütün olarak reddeden kişilerin özelliklerinden biri değildir?
Yanıt: Demokratik kuralların işletilememesinin nedeni olarak Milli Şef’lik sistemini göstermeleri

66.Aşağıdakilerden hangisi sistemi bir bütün olarak reddeden ikinci cumhuriyetçilerin Atatürkçülüğe yönelik eleştirilerinden değildir?
Yanıt: İstiklâl Mahkemelerinin onbinlerce kişiyi idam ettiği” düşüncesi

67.Türk Devrimi’nin Batı’daki etkileri daha çok hangi konuda olmuştur?
Yanıt: Siyasal

68.İnsan Hakları ve Ana Özgürlükleri Korumaya Dair Sözleşme, hangi tarihte imzalanmıştır?
Yanıt: 1950

69.Asyalı uluslar, Türk Devrimi’nin daha çok hangi özelliğini benimsemişlerdir?
Yanıt: Yenilikçi

70.Türk siyasal bilincini geliştiren ve güçlendiren en önemli öğe aşağıdakilerden hangisidir?
Yanıt: Egemenliğin ulusa ait olması

[Toplam:0    Ortalama:0/5]

You may also like...

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir