Bankacılık ve sigortacılık hukuku

1)asağıdaki kuruluşlardan hangisi bankacılık sektöründe yer
almaz?
a)bankacılık düzenleme ve denetleme kurulu
b)sermaye piyasası
kurumu
c)tasarruf mevduatı sigorta fonu
d)bakanlar yeminli murakıplar
kurulu
e)rekabet kurulu

2)asağıdaki ifadelerden hangisi bankacılık
düzenleme ve denetleme kurumu üyeleri bakımından doğru değildir?
A)ticaretle
uğraşmazlar
B)ortaklıklarda pay sahibi olamazlae
C)kooperatiflerde
yöneticilik yapamazlar
D)özel bir kanuna dayansa bile resmi görev
alamazlar
E)ücret karsılığı konferans veya ders veremezler

3)bankanın
girişimlere finansman sağlamada kullandığı teknik
hangisidir?
A)kredi
B)kar ortaklığı
C)finansal kiralama
D)alacağın
temkili
E)factoring

4)asağıdakilerden hangisi kıyı bankacılığının
özelliklerinden değildir?
A)çalıştıkları ülkenin genel bankacılık mevzuatının
dışında tutulur
B)yerel piyaalara giremezler
C)faaliyet alanlarını uluslar
arası kuruluşlar belirler
D)ülke dışından fon toplarlar
E)fonları ülke
dışında kullanırlar

5)asağıdakilerden hangisi bir bankada kurucu
olabilmek için gereken şartlardan biridir?
A)başka bankada %10dan fazla
hisseye sahip olmak
B)mali güce sahip olmak
C)müflis olmak
D)konkordato
ilan etmek
E)yüz kızartıcı suçtan hüküm giymek

6)asağıdakilerden
hangisi banka hukukunun kaynaklarından biri değildir?
A)sermaye piyasası
kanunu
B)merkez bankası kanunu
C)anayasa
D)çek kanunu
E)ticaret
kanunu

7)bankaların ödenmiş sermayelerinin en az ne kadar olması
gerekir?
A)10 milyon ytl
B)20 milyon ytl
C)3 milyon ytl
D)30 milyon
ytl
E)1 milyon ytl

8)bir yabancı bankanın türkiyede sube açabilmesi
için nereden izin alması gerekir?
A)bankacılık düzenleme ve denetleme
kurulu
B)türkiye bankalar birliği
C)maliye bakanlığı
D)bankalar
kurulu
E)hazine müsteşarlığı

9)katılım bankaları hangisini
yapmaz?
A)mevduat kabulü
B)katılım fonu kabulü
C)kredi verme
işlemleri
D)saklama hizmetleri
E)yatırım danışmanlığı
işlemleri

10)bankaların faaliyete geçmesi asağıdakilerden hangisi gerekli
olan özel koşullardan biridir?
A)kurucuların en az 5 kişi olması
B)ödenmiş
semayesinin 30 milyon ytl olması
C)sisteme giriş payının
yatırılması
D)kurucularının müflis olmaması
E)anonim ortaklık biçiminde
kurulması

11)l.mevduat toplayan bankalar
ll.kamu bankaları
lll.özel
bankalar
lV.bankalar kanununa tabi bankalar
yukarıdakilerden hangisi tabi
oldukları kurallar açasından banka sınıflamasında yer
alır?
A)l-ll-lll
B)ll-lll
C)ll-lV
D)ll-lll-lV
E)lll-lV

12)asağıdakilerden
hangisi bankacılım düzenleme ve denetleme kurumunun hizmet birimlerinden biri
değildir?
A)daire başkanlıkları
B)bankalar yeminli
murakıpları
C)danışma birimleri
D)tc merkez bankası
E)yardımcı hizmet
birimleri

13)banka olarak kurulmanın ilk koşulu hangisidir?
A)bddk’dan
izin almak
B)maliye bakanlığından izin almak
C)limited ortaklık olarak
kurulmak
D)faaliyete 1 yıl içinde başlamak
E)sermayesinin 30 milyon ytl
olması

14)bankacılık düzenleme ve denetleme kurumunun düzenleyici işlem
ve kararları hangisinin denetimine
tabidir?
A)danıştay
B)sayıştay
C)yargıtay
D)t.c merkez
bankası
E)hazine müsteşarlığı

15)bir banka kuruluşundan itibaren ne
kadar süre içinde faaliyete geçmelidir?
A)1 ay
B)3 ay
C)6 ay
D)1
yıl
E)5 yıl

16)yurt dışında kurulmuş bir bankanın türkiyede sube
açabilmesi için türkiyeye ayrılan ödenmiş sermayesinin kaç milyon ytl olması
gerekir?
A)5
B)10
C)20
D)30
E)40

17)asağıdaki suçlardan
hangisinden hüküm giymiş olma bir kimsenin banka kurucusu olmasına engel
değildir_
A)zimmet
B)hırsızlık
C)dolandırıcılık
D)taksirli
suç
E)sahtecilik

18)asağıdaki bankalardan hangisinin konusu ülke
dışında topladığı fonları ülke dışında kullanmaktadır?
A)yatırım
bankacılığı
B)kıyı bankacılığı
C)kalkınma bankacılığı
D)kamu
bankacılığı
E)özel finans kurumları

CEVAP
ANAHTARI
1)E
2)D
3)A
4)C
5)B
6)C
7)D
8)A
9)A
10)C
11)B
12)D
13)A
14)A
15)D
16)D
17)D
18)B

1)asağıda belirtilen pay devirlerinden hangisimutlak olarak bankacılık
düzenleme ve denetleme kurumunun iznine bağlı değildir?
A)yönetim kuruluna
üye belirleme imtiyazı verenhisse senetlerinin devri
B)üzerinde intifa hakkı
kurulmuş hisse senetlerinin devri
C)üzerinde rehin hakkı kurulmuş hisse
senetlerinin devri
D)sermayenin %5 ve daha azını temsil eden hisse senedi
devri
E)denetim kuruluna üye belirleme imtiyazı veren hisse senedinin
devri

2)asağıdakilerden hangisi şubeye ilişkin doğru bir
ifadedir?
A)ayrı tüzel kişiliği vardır
B)subenin işlemlerinden dolayıbanka
tüzel kişiliği sorumlu değildir
C)elektronik işlem cihazları sube
sayılır
D)mevduat kabul etmeyen banka temsilcilikleri sube sayılır
E)sube
müdürü bankanın bir organı veya ticari mümessilidir

3)asağıdakilerden
hangisi banka genel müdürünün taşıması gereken özelliklerden biri
değildir?
A)lisans üstü eğitim yapmaları zorunludur
B)en az alanında 10
yıllık deneyimi olmalıdır
C)atanmaları için kurulun olumsuz görüş
bildirmemesi gerekir
D)atamadan sonra yemin etmek zorundadır
E)mal
beyanında bulunmak zorundadır

4)asağıdakilerden hangisitasarruf
sahiplerinin bankanın mali durumu hakkında bilgi sahibi olabilmeleri için
getirilmiş bir önlemdir?
A)bilanço ve kar zarar hesaplarını ilgili mercilere
gönderme zorunluluğu
B)bilanço kar zarar cetvellerini yayınlama
zorunluluğu
C)sır saklama zorunluluğu
D)kaydetme
zorunluluğu
E)müşterilerininkimliklerini tesbit etme
zorunluluğu

5)bankalarda %10 oranınıaşan pay edinimi ve devirleri
konusunda asağıdakilerden hangisinin izni gerekir?
A)bankacılık düzenleme ve
denetleme kurulu
B)türkiye bankalar birliği
C)tc merkez
bankası
D)maliye bakanlığı
E)bakanlar kururlu

6)ana sözleşmedeki
değişiklikler kurumun uygun görüşü alınmadan yapılırsa sonuçlardan hangisini
doğurmaz?
A)genel kurul gündemine alınabilir
B)genel kurulda
görüşülemez
C)değişiklikler ticaret siciline tescil edilemez
D)sermayenin
artırıldığı saptanan kısmı özkaynak hesabında dikkate alınmaz
E)genel kurul
tasarıyı değiştirerek kabul edemez

7)bankaların yönetim kurulları en az
kaç kişiden oluşur?
A)2
B)3
C)5
D)10
E)50

8)hangisi
bankaların kayıt vehesaplarına ilişkin esaslardan değildir?
A)tüm işlemlerini
kayıt etmek zorundadır
B)tüm işlemlerini gerçek mahiyetine uygun
muhasebeleştirmelidir
C)hesapların tutulma esas veusullerini tc merkez
bankası belirler
D)faaliyetleri ile ilgili belgeleri saklamak
zorundadır
E)belgeler mikrofilm şeklinde
saklanabilir

9)asağıdakilerden hangisi subeye ilşkin yanlış bir
ifadedir?
A)bankanın yerel bir örgütüdür
B)mevduat kabulü veya diğer
bankacılık işlemleri ile uğraşır
C)elektronik işlem cihazları sube olarak
kabul edilir
D)sube müdürü bankanın ticari mümesslidir
E)bankadan ayrı
tüzel kişiliği yoktur

10)bir bankada genel müdür yardımcısıolarak
atanabilmek için en az kaç yıllık deneyime ihtiyaç
vardır?
A)3
B)5
C)10
D)7
E)15

11)aşağıdakilerden hangisi
seçilmeleri veya atanmalarından sonra yemin etmekle yükümlü
değildir?
A)yönetim kurulu başkanı
B)yönetim kurulu üyeleri
C)yabancı
bankanın türkiyedeki müdürler kurulu başkanı
D)yabancı bankanın türkiyedeki
müdürler kurulu üyeleri
E)sube müdürleri

12)aşagıdakilerden hangisi
bankaların çalışma düzenine ilişkin düzenlemerden biri değildir?
A)kayıt ve
hesap tutma zorunluluğu
B)yemin ve mal beyanında bulunma
zorunluluğu
C)halkın doğru bilgilendirilmesi
D)sır saklama
yükümlülüğü
E)müşterilerinin kimliklerini tesbit etme
zorunluluğu

13)bankaların aşagıdaki belgelerden hangisini saklamaları
zornlu değilidr?
A)alınan yazıların asılları
B)faaliyeti ile ilgili
belgelerin suretleri
C)yazılan yazıların makina ile alınan
suretli
D)belgelerin gerçekliğinden şüphelenilmeyecek
suretleri
E)belgelerin ses kayıt cihazlarına
alınmışmetinleri

14)aşağıdakilerden hangisi kurumsal yönetimin temel
ilkelerinden biri değildir?
A) seffaflık
B) hesap
verebilirlik
C)sorumluluk
D)adil
davranma
E)eşitlil

15)asağıdakilerden hangisi bir kişinin banka
yönetim kurulu üyesi olmasına engel değildir?
A)iflas etmiş
olması
B)konkordato ilan etmiş olması
C)yeniden yapılandırma yoluna
başvurmuş olması
D)iflasını ertletmiş olması
E)gerekli mali güce sahip
olması

16)pay devirlerinde kuruldan izin alınmamasının sonucu
aşağıdakilerden hangisidir?
A)pay defterine kaydedilir
B)devralan ortaklık
haklarını kullanamaz
C)devredenin ortaklık sıfatı yok olur
D)devreden
ortak olur ama kar payı alamaz
E)devralan kar payı alabilir

17)birer
anonim ortaklık olan bankalarda en az kaç organın bulunması
gereklidir?
A)2
B)3
C)4
D)5
E)6

18)bankalar kanununa göre
denetçileri asağıdakilerden hangisi seçer?
A)bakanlar kurulu
B)yönetim
kurulu
C)genel kurul
D)tc merkez bankası
E)bankalar yeminli
murakıpları

19) asağıdakilerden hangisi bakanlar kanununun pay devrini
kurulun iznine tabi tutulmasının sebebidir?
A)devralan üçüncü kişilerin
bankanın güvenirliğine ters düşen kişiler olma olasılığı
B)devralan kişinin
mal varlığının çok fazla olması
C)devreden kişinin bu işlemden menfaat
beklemesi
D)ortakların kimliğinin tesbitinin zorlaşması
E)tüzel kişilere
devrin yasaklanması

20)bir bankaya ortak olmak için gerekli olan
nitelikleri kaybeden ortak aşağıdaki haklardan hangisinden
yararlanabilir?
A)yönetime katılma
B)oy kullanma
C)rüçhan
hakkı
D)temettü hakkı
E)faiz alma hakkı

CEVAP
ANAHTARI
1)D
2)E
3)A
4)B
5)A
6)A
7)C
8)C
9)C
10)D
11)E
12)B
13)E
14)E
15)E
16)B
17)B
18)C
19)A
20)D

[Toplam:0    Ortalama:0/5]

You may also like...

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir