çevre sağlığı açıklamalı sorular

1- Aşağıdakilerden hangisi, günümüzdeki çevre sorunlarını başlatan temel
nedendir?
A) Doğal kaynaklarımızın tükenmesi
B) Hızlı nüfus artışı

C) Atmosfere bırakılan CO2 gazı
D) Ormanların yok edilmesi
E) Teknolojinin gelişmesi

Doğru Cevap:B
Açıklama : Hızlı nüfus
artışıyla başlayan çevre bozulmaları ve çevre kirliliği bugün doğal
kaynaklarımızı ve biyolojik zenginliklerimizi tükenme riski ile karşı karşıya
bırakmıştır.

——————————————————————————–
2-
Aşağıdakilerden hangisi, çevre kalitesini ve sağlıklı çevre koşullarını
etkileyen faktörler arasında yer almaz?
A) Demografik değişimler
B)
Çevre politikaları
C) Sanayi
D) Şehircilik
E) Yeni teknolojilerin
kullanılması

Doğru Cevap:E
Açıklama : Yeni teknolojilerin
kullanılması, çevre kalitesini ve sağlıklı çevre koşullarını etkileyen ve çevre
kavramıyla ilişkilendirilebilecek faktörler arasında yer
almaz.

——————————————————————————–
3-
Aşağıdakilerden hangisi, bir ülkenin zenginliğinin teknolojik gelişmişlik
yanında bağlı olduğu diğer faktörlerden biri değildir?
A) İklimsel ve
meteorolojik koşullar
B) Sulak araziler
C) Çayır-mera, tarım alanları ve
tarımsal üretim potansiyeli
D) Su potansiyeli
E) Çevre politikaları

Doğru Cevap:E
Açıklama : Bir ülkenin zenginliği tekno-ekonomik
gelişmişlik düzeyi yanında iklimsel ve meteorolojik koşullarına, su
potansiyeline, ormanları, biyolojik ve ekolojik kaynaklarına, sulak arazilerine,
çayır-mera, tarım alanları ve tarımsal üretim potansiyeline
bağlıdır.

——————————————————————————–
4-
Aşağıdakilerden hangisi, ekonomik sorunları çözümleyecek anahtar kavramdır?

A) Kalkınmak
B) İleri teknolojileri kullanmak
C) Verimlilik
D)
İstihdam
E) Yatırım

Doğru Cevap:C
Açıklama : Günümüzde
açıklanması ve çözümü güç görünen pek çok karmaşık olayın kaynağında ekonomik
sorunlar yatmaktadır. Ekonomik sorunları çözümleyecek anahtar kavramlardan en
önemlisi
verimliliktir.

——————————————————————————–
5-
Aşağıdakilerden hangisi, çevre kirliliğinin duyusal ve estetik göstergelerinden
biri değildir?
A) Renk
B) Görüntü kirliliği
C) Koku kalitesi
D)
Ses kalitesi
E) Patlama

Doğru Cevap:E
Açıklama : Hava, su ve
toprak kirliliği ile zemin altı ve atmosfer üstü katmanların kirlenmesi anlamına
gelen çevre kirliliğinin estetik ve duyusal algılama sistemlerimize etkileri
şunlardır:
– Renk, tozuma, çamur, bulanıklık
– Görüntü kirliliği

Ses kalitesi, gürültü, titreşim
– Koku
kalitesi

——————————————————————————–
6-
Aşağıdakilerden hangisi, verimliliği arttıran faktörler arasında yer almaz?

A) Hammadde ve enerji fiyatlarının düşürülmesi
B) Üretimi
kolaylaştırıcı, maliyeti düşürücü, üretim akışını hızlandırıcı tekniklerin
geliştirilmesi
C) Etkin ve doğru planlama
D) Kapasitenin %100’e yakın
oranda kullanılması
E) Kalitenin arttırılması

Doğru Cevap:A

Açıklama : Hammadde ve enerji fiyatlarının düşürülmesi verimliliği arttıran
faktörlerden biri değildir. Verimlilik, girdilerle çıktılar arasındaki ilişkiyi
ifade eden ve savurganlıktan uzak, kaynakları en iyi biçimde değerlendirerek
üretim
yapmaktır.

——————————————————————————–
7-
Evrenin oluşumuyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi, yanlıştır?
A)
10-12 milyar yıl önce oluşmuştur.
B) Evren nötronların sonsuz yoğunluktaki
topluluğundan oluşan ateş topunun patlamasıyla meydana gelmiştir.
C) Bu
büyük patlama sonucunda milyarlarca yıldız oluşmuştur.
D) Dünya ve meteorlar
ortak kökenlidir.
E) Tüm canlı ve cansız varlıkların yapısı bu patlamayla
oluşmuştur.

Doğru Cevap:E
Açıklama : Tüm canlı ve cansız varlıkların
yapısı temel element atomlarından ve bu atomların basit veya karmaşık şekilde
bir araya geldiği moleküllerden
oluşmuştur.

——————————————————————————–
8-
Topraklarımız kaç sınıfa ayrılmaktadır?
A) 5
B) 3
C) 8
D) 7

E) 9

Doğru Cevap:C
Açıklama : İşlemeye karşı gösterdikleri
sınırlayıcı özelliklerine göre topraklarımız 8 sınıfa
ayrılmaktadır.

——————————————————————————–
9-
Aşağıdakilerden hangisinde, toprak kaynaklarının kaybedilmesinin ana nedeni
verilmiştir?
A) Su erozyonu
B) Yer kayması
C) Aşındırma
D)
Toprağın nadasa bırakılması
E) Toprağın otlak olarak kullanılması

Doğru Cevap:A
Açıklama : Toprak kaynaklarının kaybedilmesinin ana
nedeni su erozyonudur. Çeşitli nedenlerle hızla yok edilen yeşil örtü tahribatı
bu tip erozyonun baş nedenidir ve toprak kaynakları bir daha kullanılmayacak
şekilde
kaybedilmektedir.

——————————————————————————–
10-
Atmosferin oluşumu aşamasında oksijensiz evre ile ilgili olarak aşağıdakilerden
hangisi yanlıştır?
A) Volkanik patlamalar sırasında yoğun su buharı ile
beraber azot, karbondioksit, hidrojen gibi gazlar açığa çıkmaktaydı.
B) Yer
kabuğunun dış yüzü 200oC’nin üzerindeydi.
C) Her taraf kalın su tabakasıyla
örtülmüştü.
D) Suyun büyük bir kısmı buhar halindeydi.
E) Güneş ışınları
yeryüzüne ulaşamıyordu.

Doğru Cevap:B
Açıklama : Oksijensiz evrede
su buharı soğuyarak yerin yüzüne su halinde toplanamıyordu çünkü yer kabuğunun
dış yüzü hala 100oC’nin
üzerindeydi.

——————————————————————————–
11-
Ozon tabakasının karşılıklı etkileşimle oksijeni belirli bir düzeyde tutmasına
verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?
A) Urey efekti
B) Miller aparatı

C) Absorbe
D) Sera etkisi
E) Organik tarım yapılması

Doğru
Cevap:A
Açıklama : Ozon tabakasının karşılıklı etkileşimle oksijeni belirli
bir düzeyde tutmasına Urey Efekti
denir.

——————————————————————————–
12-
Aşağıdakilerden hangisi, temel ekoloji terimini içeren kavramlardan biri
değildir?
A) Habitat
B) Sistem
C) Tolerans yasası
D) Uzay
E)
Optimum ve sınırlayıcı faktör

Doğru Cevap: D
Açıklama : Temel
ekoloji terimini içeren kavramlar şunlardır:
– Ortam ve çevre
– Habitat,
biyotop ve ekolojik niş
– Sistem ve model kavramı
– Ekolojik faktör

– Tolerans yasası, optimum ve sınırlayıcı faktör

Homeostasis

——————————————————————————–
13-
Aşağıdakilerden hangisi, hücreden biyosfere kadar tüm canlıların sahip olduğu
hoşgörü sınırları içinde kendi kendilerini ortama göre ayarlamalarına ve onarım
gücüne verilen addır?
A) Homeostasis
B) Autekoloji
C) Tolerans

D) Euryök
E) Stenök

Doğru Cevap:A
Açıklama : Tüm canlılar
hoşgörü sınırları içinde kendi kendilerini ortama göre ayarlama ve onarım gücüne
sahiptirler. Hücreden biyosfere kadar olan tüm sistemlerin sahip olduğu kendi
kendini ayarlama ve onarım gücüne homeostasis
denir.

——————————————————————————–
14-
Aşağıdakilerden hangisi, belli çevresel koşullara sahip bir ortamda yaşayan
bitkisel ve hayvansal populasyonların bir araya gelmesiyle oluşan topluluğa
verilen addır?
A) Populasyon
B) Ekosistem
C) Kommunite
D) Tür

E) Biyolojik zenginlik

Doğru Cevap:C
Açıklama : Kommunite belli
çevresel koşullara sahip bir ortamda yaşayan bitkisel ve hayvansal
populasyonların bir araya gelmesiyle oluşan
topluluktur.

——————————————————————————–
15-
Doğal populasyonların birey sayısı, doğum-ölüm oranları, genotipik ve fenotipik
farklılıklarında zamana bağlı olarak gelişen sayısal değişimleri ve nedenlerini
inceleyen bilim dalı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Populasyon dinamiği

B) Populasyon büyüklüğü
C) Süksesyon
D) Ekoloji
E) Sinekoloji

Doğru Cevap:A
Açıklama : Doğal populasyonların birey sayısı,
doğum-ölüm oranları, genotipik ve fenotipik farklılıklarında zamana bağlı olarak
gelişen sayısal değişimleri ve nedenlerini inceleyen bilim dalı populasyon
dinamiğidir.

——————————————————————————–
16-
Aşağıdakilerden hangisi, süksesyonun doruk noktasına eriştiği olgunluk evresine
verilen addır?
A) Fasiliasyon
B) Klimaks
C) Habitat
D) Biyom

E) İnhibisyon

Doğru Cevap:B
Açıklama : Süksesyonun doruk
noktasına eriştiği olgunluk evresine klimaks denir. Klimakslar büyük ölçüde
sistemin dışına
çıkamazlar.

——————————————————————————–
17-
Aşağıdakilerden hangisinde epidemiyolojik çalışmalara yoğun şekilde ihtiyaç
duyulmaz?
A) Toplumdaki sağlık sorunlarının teşhis edilmesi
B)
Hastalıkların doğal seyrinin incelenmesi
C) Hastalıklardan korunma
yollarının saptanması
D) Sağlık hizmetlerinin planlanması
E) İlaç
şirketlerinin üretim planlaması

Doğru Cevap:E
Açıklama : Toplumun
sağlık düzeyinin ve zaman içindeki değişimin incelenmesi, toplumdaki sağlık
sorunlarının teşhis edilmesi, tedavi yöntemlerinin değerlendirilmesi,
hastalıkların doğal seyrinin incelenmesi, hastalıkların nedenlerinin ortaya
çıkartılması vb. alanlarda epidemiyolojik çalışmalara yoğun şekilde ihtiyaç
duyulmaktadır.

——————————————————————————–
18-
Aşağıdakilerden hangisi, hastalıklara neden olan faktörlerden biri değildir?

A) Kimyasal faktörler
B) Yasal-politik faktörler
C) Fiziksel
faktörler
D) Biyolojik faktörler
E) Fizyolojik faktörler

Doğru
Cevap:B
Açıklama : İnsan sağlığını etkileyen çevresel faktörler şunlardır:

– Kimyasal faktörler
– Kaza faktörleri
– Fiziksel faktörler

Biyolojik faktörler
– Fizyolojik
faktörler

——————————————————————————–
19-
Toplumun bir kesiminin anlık olarak gözlenmesi ile oluşturulan çalışmalar
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Retrospektif araştırmalar
B) Gözleme
dayalı araştırmalar
C) Analitik araştırmalar
D) Kohort araştırmalar

E) Kitlesel araştırmalar

Doğru Cevap:E
Açıklama : Epidemiyolojik
çalışmaların zamansal açıdan sınıflandırılmasında karşımıza çıkan kitlesel
araştırmalar, toplumun bir kesiminin anlık olarak gözlemlenmesi ile oluşturulan
çalışmalardır.

——————————————————————————–
20-
Aşağıdakilerden hangisi, çevresel risk değerlendirmesiyle ilgili yaklaşımlardan
biri değildir?
A) Tehlike değerlendirmesi
B) Doz-cevap değerlendirmesi

C) Maruziyet değerlendirmesi
D) Risk analizi
E) Deneysel çalışmalar

Doğru Cevap:E
Açıklama : Çevresel risk değerlendirmeyle ilgili
başlıca yaklaşımlar şunlardır:
– Tehlike değerlendirmesi
– Doz-cevap
değerlendirmesi
– Maruziyet değerlendirmesi
– Risk
analizi

——————————————————————————–
21-
Aşağıdakilerden hangisi, kimyasal bir madde veya kirleticilerin toksik dozuna
kısa süre içerisinde bir veya daha çok maruz kalma ile ortaya çıkan toksisite
biçimidir?
A) Apsorpsiyon
B) Maruziyet
C) Biyotransformasyon
D)
Kronik toksisite
E) Akut toksisite

Doğru Cevap:E
Açıklama :
Kimyasal maddelerin toksik etkilere maruz kalma süresi ve maruz kalma sıklığına
bağlı olarak akut tipte olabilir. Akut toksisitenin belirlenmesinde tek dozla
alınan cevap ilişkisi
araştırılmaktadır.

——————————————————————————–
22-
Aşağıdakilerden hangisi, kentsel ve kırsal alanlar için en uygun arazi kullanım
şekillerinin belirlenmesi anlamına gelmektedir?
A) Çevre planlaması
B)
Çevre korunması
C) Yerleşim yeri planlaması
D) Toplu konut alanı
E)
Çevre düzenlemesi

Doğru Cevap:A
Açıklama : Çevre planlaması,
özellikle kentsel ve kırsal alanlar için en uygun arazi kullanım şekillerinin
belirlenmesi anlamına
gelir.

——————————————————————————–
23-
Ülkemizde çevre düzeni planlarının yapılmasına dair yönetmelik hangi tarihte
yürürlüğe girmiştir?
A) 1995
B) 1999
C) 1992
D) 2000
E) 2005

Doğru Cevap: D
Açıklama : Türkiye’de 2000 yılında Çevre Düzeni
Planlarının Yapılmasına Dair Yönetmelik yürürlüğe
girmiştir.

——————————————————————————–
24-
Aşağıdakilerden hangisi, doğal kaynaklara, çevre kalitesi ile ilişkilendirilerek
ekonomik değer biçilmesinde kullanılan yöntemlerden biri değildir?
A)
Yolculuk maliyeti yöntemi
B) Koşullu değerleme yöntemi
C) Verimlilik
değişimi yaklaşımı
D) Hedonik fiyat yöntemi
E) Fayda-maliyet analizi
yöntemi

Doğru Cevap:E
Açıklama : Doğal kaynaklara, çevre kalitesi
ile ilişkilendirilerek ekonomik değer biçilmesi, incelikle ve titizlikle
yürütülmesi gereken bir iştir. Bu amaçla kullanılan ve bilinen piyasa
değerlerine bağlı olarak değerlendirmenin yapıldığı yöntemler şunlardır:

Verimlilik değişimi yaklaşımı
– Yolculuk maliyeti yöntemi
– Koşullu
değerleme yöntemi
– Hedonik fiyat
yöntemi

——————————————————————————–
25-
Hedonik fiyat yöntemiyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A)
Konut gibi bileşik yapıda taşınmazların değerinin ölçülmesinde kullanılır.

B) Mülkü oluşturan farklı özelliklerin her birinin fiyatlarının toplanması
sonucunda belirlenir.
C) Hedonik ücret tekniği piyasa değerlerine dayanır.

D) Bu yöntemle benzer özelliklere sahip ancak fiyatları farklılaşan mallar
analiz edilir.
E) Analiz edilen malın fiyatını oluşturan özellikler içinde
bireylerin çevre kalitesindeki bozulmanın giderilmesi için ödemeye gönüllü
oldukları ödeme miktarları tespit edilir.

Doğru Cevap:C
Açıklama :
Hedonik ücret tekniği gizli değerlere dayanmaktadır. Bu teknikte insanların
vasıfsız veya kalifiye işgücü niteliğinde olmaları, sağlık durumları vb.
kriterler dikkate alınarak değerlendirme
yapılır.

——————————————————————————–
26-
Aşağıdakilerden hangisi, çevre planlamasında kullanılan modellerin genel
amaçlarından biri değildir?
A) Sistemi yorumlamak
B) Rapor hazırlamak

C) Davranışlarını analiz etmek
D) Yeni yöntemler tasarlamak
E)
Sistem hakkındaki hipotezleri test etmek

Doğru Cevap:B
Açıklama :
Modellerin genel amaçları sistemi yorumlamak, davranışlarını analiz etmek,
yönetmek, işletmek, kontrol etmek veya istenen sonuçları sağlamak, yeni
yöntemler tasarlamak ve geliştirmek, sistem hakkındaki hipotezleri test etmek
veya çeşitli koşullar altında çıkabilecek sonuçları önceden tasarlamaktır.

[Toplam:0    Ortalama:0/5]

You may also like...

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir