çevre sağlığı çözümlü sorular.

1- Aşağıdakilerden hangisi, kentleşme ve endüstrileşmenin yol açtığı çevre
sorunlarından biri değildir?
A) Gecekondulaşma
B) Su kirliliği
C) Trafik
D) ISO standartlarının geliştirilmesi
E) Çöp sorunu

Doğru
Cevap: D
Açıklama : Kentleşme ve endüstrileşme, beraberinde getirdiği
gecekondulaşma, betonlaşma, görünüm kirliliği, trafik, stres gibi psikososyal
sorunlar yanında hava kirliliği, su kirliliği, toprak kirliliği, çöp sorunu ve
gürültü kirliliği gibi çevre sorunlarına da yol
açmaktadır.

——————————————————————————–
2-
Uzun süre düşük dozda kimyasal maddeye maruz kalma sonucunda ortaya çıkan
toksisite biçimi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Maruziyet
B) Kronik
toksisite
C) Akut toksisite
D) Semptomatik toksisite
E)
Biyotransformasyon

Doğru Cevap:B
Açıklama : Kronik toksisitenin
belirlenmesi; kronik toksisite testleri, kimyasal maddenin hiç etki göstermediği
minimal doz düzeyinde bir yıl veya daha uzun süre verildiğinde herhangi bir
etkinin oluşup oluşmadığını araştırmak üzere
yapılmaktadır.

——————————————————————————–
3-
İl çevre planları aşağıdakilerden hangisi tarafından onaylanır?
A) Valilik

B) Belediye
C) Çevre ve Orman Bakanlığı
D) Bayındırlık ve İskan
Bakanlığı
E) İl Özel İdaresi

Doğru Cevap:C
Açıklama : Genelde
belediyeler ve valiliklerin işbirliği ile hazırlanan il çevre planları Çevre ve
Orman Bakanlığı tarafından onaylanarak yürürlüğe
girmektedir.

——————————————————————————–
4-
Aşağıdakilerden hangisi, risk yönetim sürecinde yer almaz?
A) Risk planlama

B) Risk izleme
C) Riski yok etmek
D) Risk değerlendirme
E) Risk
azaltma

Doğru Cevap:C
Açıklama : Risk yönetiminin temel faaliyetleri
risk planlama, risk değerlendirme, risk azaltma ve risk izlemedir.
İşyerlerindeki tehlikeleri ve riskleri tümü ile yok etmek, sıfır düzeyine
indirmek genellikle mümkün
değildir.

——————————————————————————–
5-
Aşağıdakilerden hangisi TS-EN-ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi (ÇYS) Standartları
kapsamında bir ÇYS kurmak isteyen işletmelerin gerçekleştirmesi gereken
faaliyetler arasında yer almaz?
A) Çevre politikasının hazırlanması ve
yazılı hale getirilmesi
B) İstihdamın artırılması
C) Çevre mevzuatı ile
ilgili amaç ve hedeflerin tespit edilmesi
D) Acil durum planlarının
hazırlanması
E) İç denetimlerin yapılması

Doğru Cevap:B
Açıklama
: TSE-EN-ISO 14001 çevre yönetimi standartlarına göre istihdamı arttırmak, çevre
yönetimi sistemini kurup işletmek isteyen kuruluşların gerçekleştirmesi gereken
faaliyetlerden biri
değildir.

——————————————————————————–
6-
Aşağıdakilerden hangisi, insan sağlığını etkileyen fiziksel faktörlerden biri
değildir?
A) Gürültü
B) İklim
C) Sigara
D) Ergonomi
E)
Radyasyon

Doğru Cevap:C
Açıklama : İnsan sağlığını etkileyen
fiziksel faktörler yaşam alanlarındaki gürültü, ergonomi, iklim, elektromanyetik
alan vb. fiziksel
unsurlardır.

——————————————————————————–
7-
Toplumda sağlıkla ilgili olayları kişi, yer, zaman bakımından inceleyen bilim
dalı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ekoloji
B) Epidemiyoloji
C)
Anatomi
D) Biyoloji
E) Tıp

Doğru Cevap:B
Açıklama :
Epidemiyoloji, toplumda sağlıkla ilgili olayları kişi, yer ve zaman
özelliklerine göre inceleyen, nedenlerini araştıran ve olayların önlenmesi için
uygun çözüm yollarını belirleyen yöntemler
bütünüdür.

——————————————————————————–
8-
Yeryüzünde mevcut olan elementler, evrenin oluşumu sırasında hangi elementten
sentezlenmişlerdir?
A) Hidrojen
B) Nikel
C) Oksijen
D) Azot

E) Demir

Doğru Cevap:A
Açıklama : Yeryüzünde yapılan bilimsel
deneyler, önerilen model, senaryo ve hipotezler ve kuramsal çalışmalar, insanı
ve çevresini oluşturan bir milyonu aşkın bileşik, karışım ve canlıların, bu
temel elementlerin uygun kombinasyonundan başka bir şey olmadığını; tüm
elementlerin de evrenin oluşumu sırasında teşekkül eden ilkel hidrojenden
sentezlendiğini
göstermektedir.

——————————————————————————–
9-
Belirli bir bölgede yaşayan ve birbirleri ile sürekli etkileşim içinde olan
canlılar ile bunların cansız çevrelerinin oluşturduğu bütüne verilen ad
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ekosistem
B) Sistem
C) Kommünite

D) Familya
E) Populasyon

Doğru Cevap:A
Açıklama : Ekosistem,
belirli bir bölgede yaşayan ve birbirleri ile sürekli etkileşim içinde olan
canlılar ile bunların cansız çevrelerinin oluşturduğu bütüne verilen
addır.

——————————————————————————–
10-
Aşağıdakilerden hangisi, süksesyon evrelerinden biri değildir?
A) Göç
B)
Yerleşme
C) Reaksiyon
D) İçsel dinamizm
E) Nudasyon

Doğru
Cevap: D
Açıklama : Yönlü değişimde (süksesyonda) bulunan evreler şunlardır:

– Nudasyon
– Göç
– Yerleşme
– Rekabet
– Reaksiyon

Son evre
– İçsel dinamizm döngülü değişimlerde söz
konusudur.

——————————————————————————–
11-
Yerküre üzerinde bir çeşit kılıf meydana getiren kabuk bağlamış üst yüzeye ne ad
verilir?
A) Hidrosfer
B) Biyosfer
C) Litosfer
D) Atmosfer
E)
Stratosfer

Doğru Cevap:C
Açıklama : Kabuk bağlamış yerin üst yüzü
bir çeşit kılıf meydana getirirken (litosfer), oluşan birçok kimyasal bağın
içteki yüksek sıcaklıklarla yıkılmasını da önlemiş olmaktadır. Fakat bu evrede
bildiğimiz anlamda bir atmosfer henüz oluşmamıştı ve bu evre yaklaşık 2-3 milyar
yıl
sürmüştü.

——————————————————————————–
12-
Aşağıdakilerden hangisi, ekolojinin alt dallarından biri değildir?
A)
Populasyon ekolojisi
B) Kommunite ekolojisi
C) Uygulamalı ekoloji
D)
Nüfus ekolojisi
E) Ekosistem ekolojisi

Doğru Cevap: D
Açıklama :
Birey, populasyon, kommunite, ekosistem ekolojisi ve uygulamalı ekoloji,
ekolojinin alt
dallarındandır.

——————————————————————————–
13-
Aşağıdakilerden hangisi, ortamları ile sadece enerji alış-verişi yapan ve kendi
kendilerini denetleme özelliğine sahip sistemlerdir?
A) İzole sistem
B)
Kapalı sistem
C) Açık sistem
D) Yarı açık sistem
E) Yarı kapalı
sistem

Doğru Cevap:B
Açıklama : Kapalı sistemler ortamları ile
sadece enerji alış-verişi yapan ve kendi kendilerini denetleme özelliğine sahip
sistemlerdir.

——————————————————————————–
14-
I. Daha ekonomik ve temiz enerji kaynaklarının bulunabilmesi
II. Enerjinin
daha güvenli ve sürekli şekilde sağlanabilmesi
III. Enerji kaynaklarının
daha verimli biçimde değerlendirme seçeneklerinin oluşturulabilmesi
IV.
Enerjinin daha tasarruflu kullanılabilmesi
Yukarıdakilerden hangisi
insanoğlunun, geçmişten günümüze dek değişen enerji kaynaklarına, neden hala
yenilerini eklemeye ve bu yönde araştırma yapmaya devam ettiğini göstermektedir?

A) Yalnız I
B) Yalnız III
C) I ve II
D) I, III ve IV
E) I,
II, III ve IV

Doğru Cevap:E
Açıklama : Uzun vadede artan enerji
ihtiyacının, güvenli ve çevre-dostu kaynaklardan güvenilir ve sürdürülebilir
biçimde sağlanması, tükenen kaynaklar, hassas ekolojik denge ve ekonomik
koşullar yönünden büyük önem kazanmaktadır. Halen bu ihtiyacı karşılamak üzere
güvenli ve etkili bir kaynak veya kaynaklar bütünü olduğu söylenemez. Bu yüzden
de insanlık, geçmişten günümüze kadar değişen enerji kaynaklarına yenilerini
eklemeye devam etmekte, sürekli yeni arayışlar ve gelişmeler içinde
bulunmaktadır. Bu yöndeki çalışmalar, çoğunlukla yenilenebilir, ekonomik ve
temiz enerji kaynakları üzerinde
yoğunlaştırılmıştır.

——————————————————————————–
15-
Canlıların birbirleri ve çevreleri ile olan ilişkilerini inceleyen bilim dalı
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Çevre
B) Sosyoloji
C) Ekoloji
D)
Toprak bilimleri
E) Oşinografi

Doğru Cevap:C
Açıklama : Son
yıllarda önem kazanmış ve birçok alanda itici güç olan ekoloji en basit ifadeyle
canlıların birbirleri ve çevreleri ile olan ilişkilerini inceleyen bilim
dalıdır.

——————————————————————————–
16-
Aşağıdakilerden hangisi, ilk bitki oluşumunda rol oynayan bileşiklerdir?
A)
Porfirin bileşikleri
B) Aminoasitler
C) Polimer bileşikler
D)
Biyomer bileşikler
E) Karbonhidratlar

Doğru Cevap:A
Açıklama :
Porfirin bileşikleri taşıyan hücreler güneş ışınlarını enerji kaynağı olarak
kullanabilirler. Porfirin içeren bu ilk hücrelerden bugünkü fotosentez
mekanizması gelişmiştir. Bu da ilk bitki oluşumu anlamına
gelmektedir.

——————————————————————————–
17-
Aşağıdakilerden hangisi, uzay boşluğunda bulunması beklendiği halde henüz
keşfedilmemiş iki atomlu moleküllerden biri değildir?
A) C2
B) NO
C)
H2
D) N2
E) O2

Doğru Cevap:C
Açıklama : H2 doğada en bol
şekilde ve diğer moleküllerden on bin kat daha fazla bulunur. Yıldızlararası
boşluk ortamında bulunan bulutların her cm3’ünde 104 hidrojen molekülü
bulunur.

——————————————————————————–
18-
Bitki tercihlerinin iyi seçilmesi ve koruma tedbirlerinin alınması gereken tarım
toprakları kaçıncı sınıf topraklardır?
A) 1. sınıf
B) 4. sınıf
C) 3.
sınıf
D) 5. sınıf
E) 7. sınıf

Doğru Cevap:C
Açıklama : 3.
sınıf topraklar bitki tercihlerinin iyi yapılması ve koruma tedbirlerinin
alınması gereken tarım
topraklarıdır.

——————————————————————————–
19-
Bireylerin çevresi ile olan ilişkilerini inceleyen ekolojinin alt dalı
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sinekoloji
B) Uygulamalı ekoloji
C)
Autekoloji
D) Kommunite Ekolojisi
E) Demekoloji

Doğru Cevap:C

Açıklama : Yunanca auto=kendi ve ekoloji kelimelerden oluşan bu alt dal,
bireyin çevresi ile olan ilişkilerini incelemektedir. Burada amaç, ekolojik
faktörlerin birey üzerindeki etkilerini ortaya
koymaktır.

——————————————————————————–
20-
I. Abiyotik maddeler
II. Ototroflar
III. Heterotroflar
IV.
Ayrıştırıcılar
Yukarıdakilerden hangisi ekosistemin öğelerinden biridir?

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I, II ve IV
D) I, III ve IV
E)
I, II, III ve IV

Doğru Cevap:E
Açıklama : Bir ekosistemin belli
başlı öğeleri;
– Abiyotik (cansız) maddeler; çevrede bulunan temel organik
ve inorganik bileşikler,
– Üreticiler, ototrof organizmalar; başlıca yeşil
bitkiler,
– Tüketiciler, heterotrof organizmalar; diğer canlılarla
beslenenler,
– Ayrıştırıcılar; başlıca bakteri ve mantarlar olup ölü
protoplazmik kompleks bileşikleri daha basitlerine
parçalayanlar.

——————————————————————————–
21-
Ekilmeyen arazinin su erozyonu ile yok olması için kaç yıllık bir sürenin
geçmesi gerekir?
A) 50 yıl
B) 100 yıl
C) 10000 yıl
D) 20000 yıl

E) 15000 yıl

Doğru Cevap:E
Açıklama : Ekilmeyen arazilerin üst
toprak katmanının su erozyonu ile yok olması için 15000 yıl kadar bir sürenin
geçmesi
gerekir.

——————————————————————————–
22-
Aşağıdakilerden hangisi, kimyasal bir madde veya kirleticilerin toksik dozuna
kısa süre içerisinde bir veya daha çok maruz kalma ile ortaya çıkan toksisite
biçimidir?
A) Apsorpsiyon
B) Maruziyet
C) Biyotransformasyon
D)
Kronik toksisite
E) Akut toksisite

Doğru Cevap:E
Açıklama :
Kimyasal maddelerin toksik etkilere maruz kalma süresi ve maruz kalma sıklığına
bağlı olarak akut tipte olabilir. Akut toksisitenin belirlenmesinde tek dozla
alınan cevap ilişkisi
araştırılmaktadır.

——————————————————————————–
23-
Aşağıdakilerden hangisi, yenilenemeyen enerji kaynaklarından biri değildir?

A) Kömür
B) Petrol
C) Nükleer enerji
D) Jeotermal enerji
E)
Doğalgaz

Doğru Cevap: D
Açıklama : Kömür, petrol, doğalgaz ve
nükleer enerji yenilenemeyen birincil enerji
kaynaklarıdır.

——————————————————————————–
24-
Aşağıdakilerden hangisi üretim sürecinin sonunda elde edilen çıktılar ile
sürecin girdileri arasındaki oranı ifade eder?
A) Çevresel risk
B)
Maliyet
C) Malzeme ömrü
D) Verimlilik
E) Emek

Doğru Cevap:_

Açıklama : Ekonomik sorunları çözümleyecek anahtar kavramlardan biri ve en
önemlisi verimliliktir. En genel şekliyle, üretim sürecine sokulan çeşitli
faktörlerle (girdiler), bu sürecin sonunda elde edilen ürünler (çıktılar)
arasındaki ilişkiyi ifade eden ve savurganlıktan uzak, kaynakları en iyi biçimde
değerlendirerek üretmek olarak tanımlanan verimlilik, insanoğluna içinde
yaşadığı doğayı ve toplumu kontrol etme ve bu kontrolü genişletme gücü
vermektedir.

——————————————————————————–
25-
Aşağıdakilerden hangisi, çevre kalitesini ve sağlıklı çevre koşullarını
etkileyen faktörler arasında yer almaz?
A) Demografik değişimler
B)
Çevre politikaları
C) Sanayi
D) Şehircilik
E) Yeni teknolojilerin
kullanılması

Doğru Cevap:_
Açıklama : Yeni teknolojilerin
kullanılması, çevre kalitesini ve sağlıklı çevre koşullarını etkileyen ve çevre
kavramıyla ilişkilendirilebilecek faktörler arasında yer
almaz.

——————————————————————————–
26-
Çevre yönetimi ile ilgili karar verme sürecinde birden fazla parametrenin eşanlı
etkisini değerlendirmenin gerekli olduğu durumlarda hangi teknik uygulanır?

A) Çoklu kriter analizi
B) Coğrafi bilgi sistemleri
C) Çevresel
denetim
D) Benzetim (simülasyon)
E) Yolculuk maliyeti yönetimi

Doğru Cevap:A
Açıklama : Çoklu kriter analizi (multi criteria
analysis) çok yönlü değerlendirme yapmanın gerekli olduğu durumlarda (birden
fazla parametrenin eşanlı etkisinin değerlendirilmesinin gerekli olduğu
durumlarda) uygulanan bir tekniktir. Bu yöntemde karar vermedeki kriterler
dikkatli seçilmelidir

[Toplam:0    Ortalama:0/5]

You may also like...

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir