Çevre Sağlığı Deneme Soruları – 2

Çevre Sağlığı
Sınav-2
1)
Aşağıdakilerden hangisi, yenilenemeyen
enerji kaynaklarından biri değildir?

A) Kömür
B) Petrol
C) Nükleer
enerji
D) Jeotermal enerji
E)
Doğalgaz

________________________________________
2) Aşağıdakilerden
hangisi, ekonomik sorunları çözümleyecek anahtar kavramdır?

A) Kalkınmak

B) İleri teknolojileri kullanmak
C) Verimlilik
D) İstihdam
E)
Yatırım

________________________________________
3) Aşağıdakilerden
hangisi, bir ülkenin zenginliğinin teknolojik gelişmişlik yanında bağlı olduğu
diğer faktörlerden biri değildir?

A) İklimsel ve meteorolojik
koşullar
B) Sulak araziler
C) Çayır-mera, tarım alanları ve tarımsal
üretim potansiyeli
D) Su potansiyeli
E) Çevre politikaları

________________________________________
4) Ekilmeyen arazinin su
erozyonu ile yok olması için kaç yıllık bir sürenin geçmesi gerekir?

A)
50 yıl
B) 100 yıl
C) 10000 yıl
D) 20000 yıl
E) 15000 yıl

________________________________________
5) Aşağıdakilerden hangisi, ilk
bitki oluşumunda rol oynayan bileşiklerdir?

A) Porfirin bileşikleri
B)
Aminoasitler
C) Polimer bileşikler
D) Biyomer bileşikler
E)
Karbonhidratlar
________________________________________
6)
Aşağıdakilerden hangisi, uzay boşluğunda bulunması beklendiği halde henüz
keşfedilmemiş iki atomlu moleküllerden biri değildir?

A) C2
B) NO

C) H2
D) N2
E) O2
________________________________________
7)
Aşağıdakilerden hangisi, belli çevresel koşullara sahip bir ortamda yaşayan
bitkisel ve hayvansal populasyonların bir araya gelmesiyle oluşan topluluğa
verilen addır?

A) Populasyon
B) Ekosistem
C) Kommunite
D)
Tür
E) Biyolojik zenginlik
________________________________________
8)
Aşağıdakilerden hangisi, süksesyon evrelerinden biri değildir?

A)
Göç
B) Yerleşme
C) Reaksiyon
D) İçsel dinamizm
E) Nudasyon

________________________________________
9) Canlıların birbirleri ve
çevreleri ile olan ilişkilerini inceleyen bilim dalı aşağıdakilerden
hangisidir?

A) Çevre
B) Sosyoloji
C) Ekoloji
D) Toprak
bilimleri
E) Oşinografi
________________________________________
10)
Toplumun bir kesiminin anlık olarak gözlenmesi ile oluşturulan çalışmalar
aşağıdakilerden hangisidir?

A) Retrospektif araştırmalar
B) Gözleme
dayalı araştırmalar
C) Analitik araştırmalar
D) Kohort araştırmalar
E)
Kitlesel araştırmalar
________________________________________
11)
Aşağıdakilerden hangisi, risk yönetim sürecinde yer almaz?

A) Risk
planlama
B) Risk izleme
C) Riski yok etmek
D) Risk değerlendirme
E)
Risk azaltma
________________________________________
12) Aşağıdakilerden
hangisi, toksisite üzerinde değişiklik yapmaz?

A) Kimyasal maddenin
moleküler yapısı
B) Maddenin ağırlığı
C) Elementlerin allotropik
şekli
D) Maddenin saflığı
E) Saklama koşulları

________________________________________
13) İl çevre planları
aşağıdakilerden hangisi tarafından onaylanır?

A) Valilik
B)
Belediye
C) Çevre ve Orman Bakanlığı
D) Bayındırlık ve İskan
Bakanlığı
E) İl Özel İdaresi

________________________________________
14) Bir aktivitenin uygulamaya
değer olup olmadığını sorgulamak için kullanılan yöntem aşağıdakilerden
hangisidir?

A) Çoklu kriter analizi
B) Fayda-maliyet analizi
C)
Koşullu değerleme yöntemi
D) Verimlilik değişimi yaklaşımı
E) Yolculuk
maliyeti
________________________________________
15) Aşağıdakilerden
hangisi, doğal kaynaklara, çevre kalitesi ile ilişkilendirilerek ekonomik değer
biçilmesinde kullanılan yöntemlerden biri değildir?

A) Yolculuk maliyeti
yöntemi
B) Koşullu değerleme yöntemi
C) Verimlilik değişimi
yaklaşımı
D) Hedonik fiyat yöntemi
E) Fayda-maliyet analizi yöntemi

________________________________________
16) Yararlı iş yapabilme
yeteneğine ne ad verilir?

A) Fayda
B) Enerji
C) Performans
D)
Rezerv
E) Güç
________________________________________
17) Yanma
ürünleri arasında aşağıdaki bileşenlerden hangisinin bulunması tam yanma
işleminin gerçekleşmediğini kanıtlamaz?

A) C
B) H2
C) Na
D) CO

E) OH
________________________________________
18) Aşağıdakilerden
hangisi, küresel sıcaklıklardaki artışlara bağlı olarak meydana gelebilecek
değişikliklerden biri değildir?

A) Hidrolojik döngünün değişmesi
B)
Buzulların erimesi
C) Deniz seviyesinin yükselmesi
D) Kar ve buz örtüsünün
alansal genişlemesi
E) İklim kuşaklarının yer değiştirmesi

________________________________________
19) Aşağıdakilerden hangisi,
asit yağmurlarına neden olur?

A) Na
B) H2
C) SO3
D) O3
E)
HNO3
________________________________________
20) Aşağıdakilerden
hangisi, iç ortamlarda hava kirliliğine neden olan kaynaklardan biri
değildir?

A) Sobalar
B) Sigara içimi
C) Duvar boyaları
D)
Mobilyalar
E) Televizyon
________________________________________
21)
1848 yılında oluşturulan ilk “Halk Sağlığı Yasası” aşağıdaki ülkelerden
hangisinde çıkarılmıştır?

A) Amerika
B) Büyük Britanya
C)
Fransa
D) İtalya
E) Almanya

________________________________________
22) Evsel atıksularla ilgili
olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Suyun evlerde
kullanılmasından sonra ortaya çıkar
B) Uygun deterjanların kullanılması
herhangi bir kirliliğe yol açmaz
C) Evsel atıksuların önemli etkisi
mikrobiyal kirlenmedir
D) Evsel atıksular organik madde, mikroorganizma, azot
ve fosfor gibi bileşenleri içeren sulardır
E) Aşırı oranda organik madde
içeren su kütlelerinde sudaki çözünmüş oksijen tükenebilir

________________________________________
23) Aşağıdakilerden hangisi,
suyun fiziksel özelliklerini veren parametrelerden biri değildir?

A)
Renk
B) Sertlik
C) Koku ve tat
D) Sıcaklık
E) Elektriksel iletkenlik

________________________________________
24) İçme ve kullanma sularında
kaç üniteden fazla renk bulunması istenmez?

A) 20
B) 5
C) 25
D)
10
E) 15
________________________________________
25) Aşağıdaki
atıklardan hangisi, endüstriyel kaynaklı atıklar arasında yer almaz?

A)
Organik atıklar
B) Ambalaj atıkları
C) Tehlikeli atıklar
D) Radyoaktif
atıklar
E) Atıksu arıtma tesisi atıkları

________________________________________
26) Aşağıdakilerden hangisi, bir
atığın tehlikeli olarak nitelendirilebilmesi için bakılabilecek özelliklerden
biri değildir?

A) Koku vericilik
B) Reaktivite
C) Toksisite
D)
Parlayıcılık
E) Korozivite

________________________________________
27) Entegre atık yönetimiyle
ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Etkin atık yönetim
planlarının oluşturulmasında sadece çevresel parametreler dikkate alınır
B)
Entegre atık yönetimi etkin kaynak kullanımının sağlanması ve atık oluşumunun en
aza indirilmesini benimser
C) Geçmişte kontrolsüz gömme olarak
başlamıştır
D) Atık yönetim planlarının oluşturulmasında LCA yöntemi
kullanılır
E) Entegre atık yönetimi tüm katı atıkları kapsar

________________________________________
28) Aşağıdakilerden hangisi,
çevreye en az zararı vererek, mümkün olduğunca eşitlik ve adaleti sağlayarak
kalkınmanın nasıl olması gerektiğini tarif eden bir eylem planı
niteliğindedir?

A) Habitat II zirvesi
B) Johannesburg zirvesi
C)
Ortak geleceğimiz raporu
D) Stokholm zirvesi
E) Gündem 21 raporu

________________________________________
29) Habitat II Zirvesi aşağıdaki
şehirlerden hangisinde yapılmıştır?

A) Brüksel
B) İstanbul
C)
Viyana
D) Stockholm
E) Paris

________________________________________
30) Aşağıdakilerden hangisi, Rio
Deklarasyonu’nda yer alan ilkelerden biri değildir?

A) Barış, kalkınma ve
çevre koruma birbirlerine bağlıdır
B) Çevre koruma kalkınma sürecinin
tamamlayıcı bir parçasıdır
C) Atıklar düzenli depolama yöntemiyle
toplanmalıdır
D) İnsanoğlu sürdürülebilir kalkınmanın merkezindedir
E)
Çevre üzerinde olumsuz etkiye sahip faaliyetler için ÇED çalışmaları
yapılmalıdır
———————————

1 D
2 C
3
E
4 E
5 A
6 C
7 C
8 D
9 C
10 E
11 C
12 B
13
C
14 B
15 E
16 B
17 C
18 D
19 C
20 E
21 B
22 B
23
B
24 E
25 B
26 A
27 A
28 E
29 B
30 C

[Toplam:0    Ortalama:0/5]

You may also like...

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir