Çevre Sağlığı Deneme Soruları – 3

1- Araştırmaya ve geliştirmeye önem vererek öncü teknoloji üreten gelişmiş
ülkelerin çevre konusuyla ilgili doğrudan yada dolaylı olarak elde ettikleri
asıl kazançları nedir?
A) Çevreyi kirletmeyen,aksine koruyan ve geliştiren
yöntemlerin uygulanması
B) Etkin çevre politikaları,yasaldüzenlemeler,etkin
planlama
C) Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelere,teknolojileriyle birlikte
yüksek meblağlar karşılığında sattıkları know-how
D) Bireylerin veya
toplumların faaliyet alanları dışına daha az atık sevki
E) Proseste veya
işlemde kontrol

2- I. Atıkların nihai bertaraf yöntemi yakmadır
II.
Atık yönetiminde kaynakta azaltma temel amaç olmalıdır
III. Vahşi depolama
sahaları su,hava,toprak ve koku kirliliğine neden olur
Katı atıklar ile
ilgili olarak yukarıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?
A) Yanlız I
B)
Yanlız II
C) Yanlız III
D) I ve III
E) II ve III

3- Evrensel
evrim sürecini başlatan büyük nükleer patlamaya ne ad verilmektedir?
A) Bing
bang
B) Helyum
C) Astroid
D) Kelvin
E) Meteor

4- Dünyanın ilk
oluşumu sırasında radyoaktif elementlerin parçalanması ile hangi olay meydana
gelmiştir?
A) Yerkürenin gittikçe genişlemesi
B) Oksijen seviyesinin
yükselmesi
C) Sıcaklığın artması
D) Canlılar için uygun ortamın
oluşması
E) Toz bulutlarının oluşması

5- Aşağıdakilerden hangisi su
erozyonunun etkisi değildir?
A) Taşıma
B) Toprak kaymaları ve sel
felaketler
C) Aşındırma
D) Su depolama tesislerini siltasyonla
doldurması
E) Toprakların havzalar içine taşınması

6- Nehrin kaynağı
ve sonlandığı yer arasında kalan, nehire su veren tüm alan aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Akarsu
B) Havza
C) Lagün
D) Göller
E) Baraj ve
göletler

7- Aşağıdakilerden hangisi in situ koruma alanıdır?
A) Tohum
bankaları
B) Gen bankaları
C) Ormanlar
D) Hayvanat bahçeleri
E)
Herbaryumlar

8- 1990 yılında hangi kuruluş tarafından genetik materyalin
dondurularak saklanması amacıyla gen bankaları kurulmuştur?
A) FAO
B)
TAGEM
C) ILO
D) OECD
E) WHO

9- Hava hareketlerinin yerini
değiştirme,iklim rejimini düzenleme,havadaki partikülleri tutma gibi özellikler
gösteren doğal kaynağımız hangisidir?
A) Çayır-mera
B) Toprak
C)
Su
D) Genetik rezerv
E) Orman

10- Bir organizma veya populasyonun
ekosistem içindeki işlevini(mesleğini) adaptasyonunu ve fizyolojik tepkilerini
belirten kavram aşağıdakilerden hangisidir?
A) Proses
B) Ortam
C)
Habitat
D) Ekolojik niş
E) Çevre

11- Kommuniteler arsında yer
alan,genişliği ve tipi çok değişken olan geçiş zonuna ne ad verilir?
A)
Ekotor
B) Biyom
C) Yaşam koşulları
D) Yönlü değişim
E) Sıralı
değişim

12- Enerji piramidinin ikinci basamağında yer alan ve birincil
tüketiciler olarak bilinen canlılara genel olarak verilen isim aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Omnivorlar
B) Yeşil bitkiler
C) Fotosentetik
bakteriler
D) Karnivorlar
E) Herbivorlar

13- Fotosentez sırasında
güneş enerjisi hangi molekülde kimyasal bağ enerjisi olarak depolanır?
A)
Oksijen
B) Fotofosforilasyon
C) ETS
D) ATP
E)
Karbondioksit

14- Aşağıdakilerden hangisi C4 bitkilerine ait bir özellik
değildir?
A) Işık şiddetini kullanma yetenekleri yüksektir
B) Yüksek
karbondioksit derişimine ihtiyaç duyarlar
C) Yüksek sıcaklığa ihtiyaç
duyarlar
D) Kuraklığa dayanıklıdırlar
E) Düşük oranda suya ihtiyaç
duyarlar

15- Bitkiler tarafından terleme ile atılan su ile topraktan ve
yüzey sulardan buharlaşan suyun toplamı aşağıdakilerden hangisi ile ifade
edilir?
A) Evapotranspirasyon
B) Su döngüsü
C) Drenaj
D)
Hidroloj
E) Evaporasyon

16- Atmosferde %21 oranında bulunan oksijen
aşağıdakilerden hangisi tarafından tüketilmemektedir?
A) Ayrıştırıcılar
B)
Bitkilerin gece solunumu yapan organları
C) Solunum yapanlar
D) Fotosentez
yapmayan organlar
E) Fotosentez yapan organlar

17- Doğada mevcut olan
karbon kaynakları hidrosferde hangi biçimde bulunurlar?
A)
Karbondioksit
B) Petrol
C) Kömür
D) Bikarbonatlar
E)
Karbonmonoksit

18- Aşağıdakilerden hangisi toksisiteyi etkileyen
faktörler arasında değildir?
A) Canlının genetik yapısı
B) Kimyasal
madde
C) Ekotoksikoloji
D) Maruz kalma şekli
E) Fiziksel
çevre

19- Aşağıdakilerden hangisi kirliliğe maruziyet yolları arasında
sayılamaz?
A) Besin zinciri
B) Maruz kalma süresi
C) Solunum
sistemi
D) Deri ile temas
E) Sindirim sistemi

20- Risk yönetimi
aşağıdakilerden hangisini içermez?
A) Risk azaltma
B) Risk izleme
C)
Risk planlama
D) Besin zinciri
E) Risk değerlendirme

21-
Epidemiyolojinin iş sağlığındaki uygulama alanları aşağıdaki konulardan
hangisini içermez?
A) Çalışanların sağlık sorunlarının değerlendierilmesi
normal (standart) değerlerin saplanması
B) Çalışma koşullarına bağlı
doz-cevap (maruziyet-etki) ilişkisinin değerlendirilmesi
C) Neden-sonuç
ilişkisi kurma
D) Koruyucu yöntemlerin değerlendirilmesi
E)
Ekotoksikoloji

22- Aşağıdakilerden hangisi çevre sorunlarının önlenmesi
için gerçekleştirilecek faaliyetler arasında öncelikli değildir?
A) Doğal
kaynakların etkin kullanımının sağlanması
B) Sera gazı emisyonlarının
azaltılması
C) Turizmin yurt dışından gelen turist sayısı itibariyle
geliştirilmesi
D) Sürdürülebilir kalkınmanın sağlanması
E) Entegre çevre
yönetiminin uygulanması

23- Aşağıdakilerden hangisi çevre düzeni
planlarının hazırlanması ile ilgili araştırma safhasında yer almaz?
A) Çizili
dökümanların elde edilmesi
B) Arazi çalışmalarının yapılması
C) Gerkli
verilerin toplanması
D) Sentez paftalarının hazırlanması
E) Mülkiyetlerin
derlenmesi

24- Rekreasyon alanlarının sağladığı faydanın ekonomik
anlamda ölçülmesi için kullanılan yöntem hangisidir?
A) Yolculuk maliyeti
yöntemi
B) Benzetim
C) Modelleme yöntemi
D) İnsan kapitali
yöntemi
E) Hedonik ücret yöntemi

25- Aşağıdaki faaliyetlerden
hangisi için ÇED raporu hazırlanması gerekmez?
A) Toplu konut
B) Küçük
ölçekli satış mağazaları
C) Nükleer santral
D) Termik santral
E)
Otoyol

26- ”Karbon vergisi” uygulamasının asıl amacı aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Sulardaki karbon monoksit kirliliğin azaltılması
B)
İşletmelerin rekabet güçlerinin ve pazar paylarının artırılması
C) Tarım
topraklarının kirlenmesinin önlenmesi
D) Asit yağmurlarının önlenmesi
E)
İklim değişikliğine yol açan sera gazı emisyonlarının
azaltılması

CEVAPLAR
1-C
2-B
3-A
4-C
5-E
6-B
7-C
8-A
9-E
10-D
11-A
12-E
13-D
14-B
15-A
16-E
17-D
18-C
19-B
20-D
21-E
22-C
23-D
24-A
25-B
26-
E

[Toplam:0    Ortalama:0/5]

You may also like...

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir