Devlet Bütçesi Ders Notları

Devlet Bütçesi

1927 yılında yürürlüğe giren Muhasebe-i Umumiye Kanununda yer alan bütçe tanımının özellikleri: Devlet müesseselerince hazırlanması Gelir gider tahmini olması Uygulanmasına önceden izin verilmesi

Bütçeleme, siyasal sistemlerden iktisat teorilerinden hukuksal yapılardan muhasebe ilkelerinden etkilenir.

Bütçe, kamu kesiminin ekonomi üzerindeki etkisi Kamu yöneticilerinin hizmet programları öncelik sıralaması Satın alınacak mal ve hizmetlerin değerlendirilmesi Yönetim kararlarının analizciler tarafından değerlendirilmesi hakkında bilgi verir.

Kamu gelirleri ve giderleri üzerinde parlamentoya yetki tanınmasını ifade eden kavram Bütçe hakkıdır.

Fransa’da ilk çağdaş bütçe Restorasyon döneminde ortaya çıkmıştır.

Türkiye’de bütçe hakkını ilk kez kabul eden ve düzenleyen belge 1924 Anayasasıdır.

Bir önceki mali yıla ait kesin hesap kanun tasarısının, yeni yıl bütçe kanun tasarısı ile birlikte karara bağlanacağı ilk kez 1982 anayasasında yer almıştır.

Klasik bütçe işlevleri: Ekonomik ve mali işlev, Siyasi işlev, Hukuki işlev, Denetim işlevi

Akaryakıt tüketim vergisinden toplanan paraların, karayolu bakım ve onarımı için kullanılması genellik ilkesine aykırıdır.

Program ödenek miktarlarının yasama organı tarafından kabul edilmesine ve değiştirilmesinin de ancak yasama organı tarafından yapılmasına olanak sağlayan bütçe ilkesi Bölüm onayı ilkesidir.

Türkiye’de olağanüstü bütçe uygulaması 1944-1945 mali yılından itibaren kaldırılmıştır.

Bir vatandaşın ilköğretim okulu yapımı için 200 milyar TL bağışının kabul edilmesi bütçe ilkelerinden Genellik ilkesi istisnasına bir örnektir.

Sadece kamu hizmeti üretiminde kullanılan girdilere göre sınıflama yapan bütçeleme sistemi Klasik bütçedir.

Borçlanmayı, temel bütçe geliri olarak gören bütçe yatırım bütçesidir.

Programların maliyetlerinin ve her program altında gerçekleştirilen işlerin ölçüldüğü bütçe Performans bütçedir.

Gelişmiş yatırım bütçesi örneklerinin ilk görüldüğü ülke İsveçtir.

Belirli amaçlara ulaşmak üzere gelecekte yapılması istenen faaliyetlerin saptanması ve izlenecek yolların seçilmesine Planlama denir.

PPBS’nin klasik bütçeden farklı özellikleri: Hedeflere ulaşmanın denetlenmesi Siyasal tercihlerin ağır basması Sistem analizi tekniklerinin kullanılması Akılcı kararların alınmasına yardımcı olunması

PPBS’nin ekonomik ve mali tekniklerden yararlanarak, nesnel ve objektif kararlar alınmasına yardımcı olması Siyasi organa tanıtılma sorununa neden olur.

Türkiye’de program bütçe sistemine 1973 yılında geçilmiştir.

Klasik bütçedeki ekonomik sınıflama, PPBS’nin Ödenek türü bütçe sınıflaması içinde yer alır.

Harcama kalemi sınıflamasındaki cari harcamalar: Personel giderleri, Yolluklar, Hizmet alımları, Tüketim malı ve malzeme alımları

Programın niteliği ve önemi, sorumlu birimler, hizmetin gelişimi ve programın amaçları gibi bilgiler Program gerekçesinde yer alır.

Harcamacı kuruluşlar, Maliye Bakanlığı’na bağlı Bütçe Dairesi Başkanlığı birimi yardımıyla bütçe hazırlıklarını yürütür.

Harcamacı kuruluşların bütçe teklifleri, bütçe tasarısını hazırlamak üzere Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünde toplanır.

Bütçenin hazırlanmasında Devlet Planlama Teşkilatının görevi yatırım ödeneklerinin onaylanmasıdır.

Devlet memurlarına ödenen yollukların gösterildiği bütçeye bağlı cetvel H cetvelidir.

12 Eylül 1980’den sonra Milli Güvenlik Konseyi döneminde, Bakanlar Kurulu bütçe yasa tasarısını mali yıl başından en az 120 gün önceDanışma Meclisine sunmak zorundaydı.

Bütçe tasarısının TBMM Genel Kurulunda görüşülmesinde, politik taleplerle, bütçe denkliğinin ve hükümetin mali programının bozulmamasını sağlayan kısıtlama Gider arttırıcı, gelir azaltıcı önerge verilememesi

Geçici bütçe uygulamasının sakıncaları: Yeni hizmetlere başlanamaması, Yatırımların aksaması, Mahsup işlemlerinin karışıklık yaratması, Ödeneklerin yerlerine ulaştırılamaması

Genel Bütçe Kanunu Resmi Gazetede yayımlanmasıyla yürürlüğe girer.

Vergi borcu miktarının, yasalarda belirtilmiş matrah ve vergi oranlarına göre saptanmasına Tarh denir.

Genel Bütçe yasası ile tahsiline izin ve yetki verilen gelir tahminleri B cetvelinde bulunur.

Birinci derece ita amirlerinin, aldığı ödenekleri kendi kuruluşları içinde dağıtılırken, ödeme emirleri Sayıştay tarafından vize edilir.

Bütçeyle verilen ödeneğin yetmemesi ve aktarma yapma olanağının da bulunmaması halinde Ek ödenek alınması işlemine başvurulabilir.

[Toplam:0    Ortalama:0/5]

You may also like...

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir