felsefe deneme sınavları

felsefe final ve bütünleme deneme sınavı 1 – 2

1-) Felsefenin
ilahiyattan ayrıldığı temel özelliği aşağıdakilerden hangisidir?
A) Bilgiyle
inanç arasında bir ayrım yapması
B) Evrenin kaynağını sorgulaması
C)
İnsanın Tanrı’yla ilişkilerini düzenlemesi
D) Bir Tanrı öğretisi oluşturma
çalışması
E) Herşeyi açıklayan bir inanç sistemi oluşturmaya çalışması

——————————————————————————–
2-)
Felsefenin bir etkinlik olduğunu söylemek onu nasıl tanımlamaktır?
A)
içerikli
B) Biçimsel
C) Kişiye göre
D) Kaplamsal
E) İçlemsel

——————————————————————————–
3-)
Felsefe eğitiminin betimlenmesi aşağıdakilerden hangisinde en iyi yapılmıştır?

A) Düşünceler
B) Devlet
C) Ethica
D) Monadoloji
E)
Prologomena

——————————————————————————–
4-) David Hume’a göre nedensellik ilkesi aşağıdakilerden hangisinin bir ifadesidir?
A) Aklın a priori önermelerinin
B) Bir arada var olan nesnelerin
C)
Algılanabilen her ilişkinin
D) Deney sonucunda kanıtlanan ilişkilerin
E)
Alışkanlıktan doğan bir inancın

——————————————————————————–
5-)
Akılcılığa göre insan aklında doğuştan var olan deney öncesi kavramlara ne ad
verilir?
A) Somut kavram
B) Soyut kavram
C) Metafizik
D) A
postreiori kavram
E) A priori

——————————————————————————–
6-)
Bütün kavramları duyu izlenimlerine indirgeyen belli bir kavramı olan öznenin
dışında özneden bağımsız bir nesne bulunmadığını ileri süren bilgi görüşü
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Akılcılık
B) İdealizm
C) Deneycilik

D) Maddecilik
E) Duyumculuk

——————————————————————————–
7-)
16. yy.d skolastik düşüncenin dayandığı mantığın yerine, yeni bir mantık (Novum
Organum) ortaya koyan filozof kimdir?
A) Descartes
B) Aguino’lu Thomas

C) Porphyrios
D) Bacon
E) Leibniz

——————————————————————————–
😎
Aşağıdakilerden hangisinde mantığı, matematiğe uygulayan filozoflar birlikte
verilmiştir?
A) Boole-Frege
B) Whitehead-Russell
C)
Reichenbach-Peirce
D) De Morgan-Peano
E) Lukasewicz-Post

——————————————————————————–
9-)
Bir akıl yürütmede öncüllerin sonucu zorunlu kılmasına ne ad verilir?
A)
Tutarlılık
B) Doğruluk
C) Eşdeğerlik
D) Zorunluluk
E) Geçerlilik

——————————————————————————–
10-)
Matematikteki sayı ve şekiller hangi varolma türünde yer alır?
A) Varolmayan

B) Gerçek varolan
C) İdeal varolan
D) Olası olan
E) Zorunlu
varolan

——————————————————————————–
11-)
Metafizik varık felsefesini sona erdiren filozf aşağıdakilerden hangisidir?

A) Heidegger
B) Wolff
C) Kant
D) Platon
E) Aristoteles

——————————————————————————–
12-)
Viyana çevresi denen ekolün doğuşunu aşağıdakilerden hangisi belirledi?
A)
Avrupa’daki bilim adamlarının Viyana’yı merkez seçmeleri
B) “Bilimsel Dünya
Anlayışı” adlı yazı
C) Tractatus’un yayımlanması
D) Neo-pozitivizmi
kurma konusundaki kararlılık
E) “Yöntem Birliği” adlı yazının yayımlanması

——————————————————————————–
13-)
Aşağıdakilerden hangisi neo-pozitivist akımın özelliklerinden biri değildir?

A) Deney ve gözleme verilen önem
B) Metafizik ve şiiri küçümseme
C)
Doğrulanamayan önermelerin de anlamlı olması
D) Bilginin deney yoluyla
bilinebilen olması
E) Felsefenin bir öğreti olarak kabul edilmemesi

——————————————————————————–
14-)
İnsanlar arası ilişkilerde kişilerin uyması beklenen, istenen davranışlara ne ad
verilir?
A) Değer
B) Gelenek
C) Norm
D) Kültür
E) Ahlak

——————————————————————————–
15-)
Araç değerler ile ahlaki değerler arasında ayrım yapan etik görüş
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yararcı etik
B) İçerikli değer etiği

C) Biçimsel etik
D) Karşılaştırmalı etik
E) Göreli etik

——————————————————————————–
16-)
Kant, iyi ve kötüyü nasıl kavramlaştırır?
A) Davranış, eyleyiş biçimi olarak

B) Doğrudan yaşanan değerler olarak
C) Ana ahlaki değer olarak
D)
Sürekli bir etkinlik olarak
E) Bir yaşam biçimi olarak

——————————————————————————–
17-)
Aşağıdakilerden hangisi Auguste Comte’un görüşlerinden biri değildir?
A)
İnsan düşüncesi teolojik, metafizik, pozitif düşünme evrelerinden geçerek
gelişir.
B) İnsan uygarlığının gelişimi doğal ve değişmez yasalara bağlıdır

C) Sosyoloji, uygarlığın gelişmesine temel olan yasaları ortaya çıkarmaya
çalışır.
D) Tarih süreçleri, doğa süreçlerine benzer
E) Pozitif
politikanın görevi geçmişte gerçekleşenlerle ilgili bilgi toplamaktır.

——————————————————————————–
18-)
Metaodolojik tarih felsefesinin en önemli özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

A) Tarihsel varlık alanını bir bütün olarak açıklaması
B) Geçmişte olup
bitenleri öykülemesi
C) Tarih bilgisi elde etmenin yöntemlerini soruşturması

D) Tarihi olayları belgeleyerek açıklaması
E) Bilimsel yöntemin
tarihçesini hazırlaması

——————————————————————————–
19-)
Dilthey’in tarih felsefesi çalışmalarının temel amacı aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Doğa bilimlerindekinden farklı bir tarih metodolojisi
gerçekleştirmek
B) Pozitivist tarih anlayışının kısıtlı yanlarını ortaya
koymak
C) Marksist tarih anlayışını yeniden yorumlamak
D) Tarihin bir
bilim değil, sanat olduğunu kanıtlamak
E) Tarih yazımındaki sorunları
incelemeye yönelik bir yöntem geliştirmek

——————————————————————————–
20-)
“Sanat diye bir şey yoktur, aslında yalnızca sanatçılar vardır” görüşü aşağıdaki
filozoflardan hangisine aittir?
A) Hegel
B) Croce
C) Baumgarten

D) Kant
E) Gombrich

——————————————————————————–
21-)
Beğeni, hiçbir karşılık gözetmeden, bir nesne üzerine hoşlanma veya hoşlanmama
biçiminde yargıda bulunma yetisidir; böyle bir hoşlanmanın konusuna da “güzel”
denir.
Bu yapı, aşağıdaki düşünürlerden hangisinin estetik tanımına uygundur?

A) Croce
B) Kant
C) Hegel
D) Augustinus
E) Plotions

——————————————————————————–
22-)
Croce’ye göre sanat aşağıdakilerden hangisine dayalıdır?
A) Kavrayışa
B)
Mantığa
C) Sezgiye
D) Anlayışa
E) Hazza

——————————————————————————–
23-)
Bir yasanın geçerliği aşağıdakilerden hangisine bağlıdır?
A) Evrensel
olmasına
B) Halkın çoğunluğunca kabul görmesine
C) Halkın sorunlarına
çözüm getirmesine
D) Genel ahlak ilkelerine uygun olmasına
E) Anayasaya
göre yetkili organlarca çıkarılmış olmasına

——————————————————————————–
24-)
Aşağıdakilerden hangisi doğal hukuk kuramının savunduğu görüşlerden biridir?

A) Doğada daima güçlüler egemendir
B) Amaca giden her yol mübahtır

C) Egemen gücün buyruğuna uymak bir toplumsal yükümlülüktür
D) Doğa
durumunda herkes özgündür
E) Hak kavramı pozitif hukuka bağlıdır

——————————————————————————–
25-)
Aşağıdakilerden hangisi devletin asıl amacının yurttaşları ahlakça
olgunlaştırmak olduğunu savunmuştur?
A) Augustinus
B) Campanella
C)
Aristoteles
D) Hobbes
E) Crotius

——————————————————————————–
26-)
Mill’in toplum ve devlet görüşü aşağıdakilerden hangisini temel almıştır?
A)
Tiranlık ilkesini
B) Cumhuriyetçiliği
C) Yararcılığı
D) Devletçiliği

E) Bütünlük ilkesini

——————————————————————————–
27-)
Dilci felsefe ya da dilsel çözümleme nedir?
A) Felsefi sorunların çözümünde
kullanılan bir teknik
B) İnsanın sesler çıkarmasını ve işaretler yapmasını
olanaklı kılan özelliklerini inceleyen bir alan
C) Dili bir sorun olarak ele
alan felsefe dalı
D) Sembolik mantığın dile uygulanmasını inceleyen bir
yöntem
E) Söz dizimini temel alarak dili inceleyen bir yöntem

——————————————————————————–
28-)
Aşağıdakilerden hangisi Noam Chomsky’nin savunduğu görüşlerden biridir?
A)
Bir önermedeki adlar ile önermeni temsil ettiği olgunun öğeleri arasında
koşutluk vardır
B) Dil ile gerçeklik arasındaki bağ söz edimleriyle kurulur

C) Birey, evrensel dil bilgisine sahip olarak doğar
D) Cümlelerin
anlamını kavramak için, dili kullananların yönelimlerini bilmek gerekir.
E)
Bir önermenin anlamı, onu doğrulama yöntemine bağlıdır.

——————————————————————————–
29-)
Aristoteles’e göre siyasetin amacı nedir?
A) Bilgili olmak
B) Ahlaklı
olmak
C) Dini bilgiye ulaşmak
D) İnsanları iyi kılmak
E) İnsanları
ölçülü kılmak

——————————————————————————–
30-)
Epikuros’a göre; mutluluğa neyle ulaşılır?
A) Hazla
B) İyilikle
C)
Siyasetle
D) Değerlerle
E) Sağlıkla

1-) A
2-) B
3-)
B
4-) E
5-) E
6-) E
7-) D
😎 B
9-) E
10-) C
11-)
C
12-) B
13-) C
14-) E
15-) B
16-) A
17-) E
18-) C
19-)
A
20-) E
21-) B
22-) C
23-) E
24-) D
25-) C
26-) C
27-)
A
28-) C
29-) B
30-) A

——————————————————————-
1-) Aşağıdakilerden hangisi bir felsefe sorusu olamaz?
A) Evren nasıl
çalışır?
B) Hukuk nedir?
C) Devlet nedir?
D) Bilgi nedir?
E)
Sanat nedir?

——————————————————————————–
2-)
Philosophia sözcüğünün anlamı nedir?
A) Bilgelik sevgisi
B) Yürüyüş

C) Diyalektik
D) Araştırma
E) Sorgulama

——————————————————————————–
3-)
Aşağıdakilerden hangisi felsefe sorularının yapısını gösterir?
A) Neden

B) Nasıl
C) Nelik-anlam
D) Neden-etki
E) Bilimsel sorular

——————————————————————————–
4-)
Kant, insan aklının dış dünya ile arasındaki ilişkiler üzerine düşünmesine ne ad
verir?
A) Fenomenolojik düşünme
B) İdealist düşünme
C) Diyalektik
düşünme
D) Transandantal düşünme
E) Romantik düşünme

——————————————————————————–
5-)
Tasarımların işe yaradıkları ölçüde doğru olduğunu ileri süren görüş
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Tutarlılık görüşü
B) Uygunluk görüşü

C) İdealizm
D) Pozitivizm
E) Pragmatizm

——————————————————————————–
6-)
Matematiğe dayalı evrensel bir felsefe dili kurmaya çalışan filozof kimdir?

A) Spinoza
B) Leibniz
C) Descartes
D) Locke
E) Berkeley

——————————————————————————–
7-)
Doğru olduğunu bildiğimiz bir ya da birkaç düşüncenin bizi başka ne gibi
düşüncelerin doğruluğunu kabul etmeye zorladığını araştırmaya ne ad verilir?

A) Tümevarım
B) Anoloji
C) Akıl yürütme
D) Varsayım
E)
Düşünme

——————————————————————————–
😎
Bazı kanatlılar böcektir.
Bütün kuşlar kanatlıdır.
Demek ki bazı kuşlar
böcektir.
Bu akıl yürütme aşağıdakilerden hangisine bir örnektir?
A)
Geçerli bir tümdengelim
B) Geçersiz bir tümdengelim
C) Geçerli bir
benzeşim
D) Geçersiz bir benzeşim
E) Geçerli bir tümevarım

——————————————————————————–
9-)
Tanrı’nın ruhun, kozmosun varlıksal kanıtlamalarıyla hangi bilgi alanı
ilgilenir?
A) Bilgi felsefesi
B) Metafizik
C) Estetik
D) Bilim

E) Siyaset felsefesi

——————————————————————————–
10-)
İdeal varolanın özellikleri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
A)
Hep kendi ile aynıdır
B) Değişmez
C) Oluş halinde değildir
D) Belli
bir yer ve zamanda değildir
E) Biriciklik ve teklik söz konusudur

——————————————————————————–
11-)
Aşağıdakilerden hangisi pozitivist bilim felsefesinin ana eğilimlerinden
biridir?
A) Doğa bilim ile insan bilimleri farklı gerçekliklerle
uğraştıkları için yöntemleri de farklı olmalıdır
B) Bütün bilim alanları
matematiksel kavramlarla ele alınmalıdır
C) Tarihteki biricik oluşlar
açıklanmayı değil anlaşılmayı gerektirir
D) Bilim adamlarının ait oldukları
bilimsel topluluklardan edindikleri önyargılar ve inançları konulara bakış
açılarını belirler.
E) Bilimlerin ve bilimsel keşiflerin temelinde felsefi,
metafizik öğeler bulunur.

——————————————————————————–
12-)
Aşağıdaki düşünürlerden hangisi bilimsel kuramların birbirini
yanlışlayamayacağını, bilimin yanlışlamalarla değil devrimlerle ilelediğini
savunmuştur?
A) Hempel
B) Kuhn
C) Cornap
D) Popper
E)
Russell

——————————————————————————–
13-)
“Değer felsefesinin işi iyi ile kötünün içi çeşitli şekillerde doldurulan
kavramlar olduğunu göstermektir”
Bu ifadeye göre aşağıdakilerden hangisi
söylenemez?
A) Değerlerin göreli oldukları
B) İnsanlararası ilişkilerden
doğdukları
C) Toplumdan topluma değişebileceği
D) Kişiden kişiye
değişebileceği
E) Yaşanan ve gerçekleştirilen değerlerin hep aynı olduğu

——————————————————————————–
14-)
Değer yargıları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) Değer
yargıları toplumdan topluma değişmez
B) Değer yargıları değer ölçüsü olarak
işe yaramaz
C) Değer yargıları birey eylemlerini değerlendirmede öçüttür

D) Yasaklanan davranışlar zaman içinde değişmez
E) Aynı eylem, farklı
toplumlarda aynı değer yargılarına göre hep aynı değerlendirilir.

——————————————————————————–
15-)
Tarih felsefecisinin işi, aşağıdakilerden hangisi değildir?
A) Tarih nedir?
sorusuna yanıt arama
B) Tarihçinin billdiğini sorgulama
C) Tarihçinin
bilgilerinin olanaklı olup olmadığını araştırma
D) Tarihçiye geçmiş olayları
açıklarken; materyal hazırlama
E) Tarihçinin ortaya koyduğu bilgilerin
değerini sorgulama

——————————————————————————–
16-)
Hegel’e göre “akıl tarihte egemen olan kaynaktır.”
Aşağıdakilerden hangisi
Hegel’e göre “Aklın nitelikleri” için yanlıştır?
A) Akıl tözdür, sonsuz
güçtür
B) Akıl özgür değil, bağımlıdır
C) Doğal ve tarihsel yaşamın
sonsuz malzemesidir
D) Her özü ve hakikati içinde taşıyan sonsuz içeriktir

E) Akıl kendini dünyada açığa vurur

——————————————————————————–
17-)
Estetik sözcüğünü “duyu bilgisinin bilimi” olarak ilk kez kullanan kimdir?

A) Platon
B) Plotinos
C) Kant
D) Baumgarten
E) Hegel

——————————————————————————–
18-)
Sanat felsefesi aşağıdakilerden hangisini incelemez?
A) Sanatın olanaklarını

B) Sanatın ölçütlerini
C) Sanatın ne olduğunu
D) Sanatçının
etkinliğini
E) Sanatçının nasıl yaşaması gerektiğini

——————————————————————————–
19-)
Platon, güzel ve güzellikle ilgili aşağıdaki görüşlerden hangisini
savunmamıştır?
A) Güzellik, kendisinden hoşlanılandır
B) Güzellik bizde
özel bir duygu uyandırandır
C) Güzellik ile iyi ayrı ayrıdır
D) Salt
güzelliği kavrayan kişi doğruyu da kavrar
E) Güzellik, uyumlu ve simetrik
olanın içinde ışır

——————————————————————————–
20-)
Hukuk bilimi için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Pratik bir bilgi
alanıdır.
B) Normatif bir yapıya sahiptir
C) Pozitif hukuku değil, doğal
hukuku gerçekleştirir
D) Toplumsal bir düzeni gerçekleştirmek içindir
E)
Toplumda yaşayan insanlararası ilişkileri düzenler

——————————————————————————–
21-)
Hukuk felsefesi aşağıdakilerden hangisi ile ilgilenmez?
A) Her topluma uygun
yasa oluşturma
B) Hukukun ne oluduğu
C) Hukukun bağlayıcılığını nereden
aldığı
D) Adalet ilkesinin incelenmesi
E) Hukukun uygulanmasında, nesnel
geçerlilik taşıyan yöntemler geliştirme

——————————————————————————–
22-)
Hobbes’a göre, toplumsal sözleşme ile insan “doğa durumundan aşağıdakilerden
hangi duruma geçmiştir?
A) Köle
B) Efendi
C) Yurttaş
D) Demokrat

E) Muhafazakar

——————————————————————————–
23-)
Aşağıdaki yargılardan hangisi, sosyoloji için geçerli değildir?
A) Toplumu
paraçlara ayırıp ele alır
B) Toplumsal ilişkilerin ardındaki, en temel
ilişkileri araştırır
C) Toplumsal kurumları inceler
D) Toplumsal
gerçekliği bir olgu olarak görür
E) Tek tek toplumsal ilişkilere bakar

——————————————————————————–
24-)
Dilin insanı diğer canlılardan ayıran önemli ir özelliği olduğunu kabul edersek,
aşağıdaki yargılardan hangisi bu ifadenin dışında kalır?
A) İnsan varlığının
temeli dildir
B) İnsanı insan kılan şey dildir
C) Nesnelerin tadını
aldığımız şey dildir
D) Varlığın kendi aracılığıyla ışıdığı şey dildir

E) İnsan ancak dille diğer canlılardan ayrılır

——————————————————————————–
25-)
Dil felsefesi, felsefenin temel disiplini olurken, aşağıdaki hangi felsefe alanı
etkili olmuştur?
A) Sanat felsefesi
B) Matematik felsefesi
C) Hukuk
felsefesi
D) Bilgi felsefesi
E) Etik

——————————————————————————–
26-)
Epikuros hazzı nasıl tanımlar?
A) İyilik yapmak
B) Erdemli davranmak

C) Tanrıya ulaşmak
D) Dogmalardan kurtulmak
E) Acıdan kurtulmuş
olmak

——————————————————————————–
27-)
İnsana bakış olarak, eskiçağ felsefesi ile ortaçağ felsefesi arasındaki fark
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Eski Yunan felsefesinde insan düşüncenin
merkezinde yer alırken, Ortaçağ düşünürü Tanrıyla bağı bakımından ele alır

B) Ortaçağ düşüncesinin kuşkuyu kabul etmemesi
C) Ortaçağ düşüncesinin
Tanrıtanımaz bir felsefe olması
D) Eskiçağ düşüncesinin Tanrı inancına
dayanması
E) Eskiçağ düşüncesinin subjektif olması

——————————————————————————–
28-)
Kartezyen felsefesi aşağıdakilerden hangisini içerir?
A) Tanrı merkezli
düşüncedir
B) İnsanın ne bilebileceğini araştırır
C) Ruh yapısının
incelenmesini içerir
D) Yalnızca matematiksel olanın bilinebilir olduğunu
ileri sürer
E) Ancak Tanrı’nın kavrayabileceklerini inceler

——————————————————————————–
29-)
Vico’nun düşünceleri arasında aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?
A) İnsan
ancak kendi yarattıklarıyla bilebilir.
B) Kendini bilmenin nesnesi, insanın
geçmişte yer alan yapıp etmeleridir
C) Geçmişe ilişkin bilginin de bilimsel
olabileceğini düşünür.
D) Yalnızca matematiksel olanın bilinebilir olduğunu
ileri süren kartezyen felsefesine karşı çıkar.
E) Descartes’in “kendini
bilmenin nesnesi, insan ruhudur” düşüncesine katılır.

——————————————————————————–
30-)
“İnsan nedir?” sorusunun insanla ilgili her türlü sorgulamanın ana sorusu
olduğunu ilk olarak gösteren ve felsefi antropolojinin temelini atan filozof
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Descartes
B) Kant
C) Vico
D)
Sokrates
E) Epikuros

1-) A
2-) A
3-) C
4-) D
5-)
E
6-) B
7-) C
😎 B
9-) B
10-) E
11-) B
12-) B
13-)
E
14-) B
15-) D
16-) B
17-) D
18-) E
19-) C
20-) C
21-)
E
22-) C
23-) B
24-) C
25-) B
26-) E
27-) A
28-) D
29-)
E
30-) B

—————————————————————————
felsefe ara deneme sınavı 1 – 2
————————————————————————–
1-) Aşağıdakilerden hangisi olağan bilimin bir özelliği değildir?
A)
Bilimsel başarı üzerine oturtulan araştırmalar olması
B) Doğayı,
paradigmanın önceden oluşturduğu bilimsel çerçeveye sığdırma çabası olması

C) Varolan olgularla yetinmek düşüncesinde olması
D) Paradigma dışı
kurallarında, çözüme götürmede etkili olduğunu kabul etmesi
E) Paradigmaya
uymayan olguları göz ardı etmesi

——————————————————————————–
2-)
Eskiçağdan beri yapılagelen duyu bilgisi-akıl bilgisi ayrımı, aşağıdakilerden
hangisinin sorgulanmasına dayanmaktadır?
A) Bilginin nesnesinin varolup
olmadığının
B) Bilginin nesnesine deney yoluyla mı, akıl yoluyla mı
ulaşılacağının
C) Bilginin nesnesinin inanç konusu mu, tasarım konusu mu
olduğunun
D) Bilginin nesnesinin tasarımlanıp tasarımlanmadığının
E)
Bilginin nesnesinin gerçek olup olmadığının

——————————————————————————–
3-)
Gözlediğim ilk kuğu beyazdı.
Gözlediğim onuncu kuğu beyazdı.
Gözlediğim
on milyonuncu kuğu beyazdı.
O halde bütün kuğular beyazdır.
Bu akıl
yürütme aşağıdakilerden hangisine bir örnektir?
A) Geçerli bir tümdengelim

B) Geçersiz bir tümdengelim
C) Geçerli bir benzeşim
D) Geçersiz bir
benzeşim
E) Geçersiz bir tümevarım

——————————————————————————–
4-)
Aşağıdakilerden hangisi islam mantıkçılarından biri değildir?
A) Farabi

B) İbn-i sina
C) Fahreddin Râzi
D) Mevlânâ
E) Gâzâli

——————————————————————————–
5-)
Aşağıdaki filozoflardan hangisine göre, varlık felsefesinin işi “varolanı
varolan olarak ele almak”tır?
A) Descartes
B) Wolff
C) Aristoteles

D) Kant
E) Thales

——————————————————————————–
6-)
Her hareketin, her değişmenin gerçek bir çelişki taşıdığını bu nedenle
çelişmezlik ilkesinin varlığın yasası olamayacağını ileri süren filozof
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Hegel
B) Wolff
C) Leibniz
D) Kant

E) Aristoteles

——————————————————————————–
7-)
Aşağıdakilerden hangisi anti-pozitivist bilim anlayışının ana savlarından biri
değildir?
A) Doğa bilimleri ile insan bilimleri farklı gerçekliklerle
uğraşırlar.
B) Tinsel dünya amaç-eylem bağlantısıyla kurulmuş bir dünya
olduğundan, açıklanmayı değil anlaşılmayı bekler.
C) Tin bilimlerinin
anlamaya çalıştığı dünya yazılı bir dünyadır. Bu nedenle bu bilimler yorumsama
yöntemini kullanırlar.
D) Amaç-eylem bağlantılarından oluşan biricik oluşlar
matematiğin genel kavramları ile incelenmelidir.
E) Anlama, geçmişin zihinde
yeniden canlandırılmasını, geçmişte yaşamış kişilerle duygudaşlık kurulmasını
gerektirir.

——————————————————————————–
😎
Popper’a göre, eleştirilen tutum aşağıdaki yöntemlerden hangisiyle oluşturulmuş
kuramlarla iş görmelidir?
A) Tümevarım
B) Tümdengelim
C) Benzeşim

D) Hermeneutik
E) Deney ve gözlem

——————————————————————————–
9-)
Aşağıdakilerden hangisi varolduğu halde gerçek değildir?
A) Anka kuşu
B)
Baykuş
C) Oklu kirpi
D) Dinazor
E) Konuşan papağan

——————————————————————————–
10-)
Norveç ve İsveç Kuzey Avrupa ülkeleridir.
Norveçliler Sarışın ve mavi
gözlüdür.
O halde İsveçliler de sarışın, mavi gözlüdür.
Yukarıdaki akıl
yürütme aşağıdakilerden hangisine örnektir?
A) Tümevarım
B) Benzeşim

C) Tümdengelim
D) Tasım
E) İkilem

——————————————————————————–
11-)
I. İdealizm
II. Realizm
III. Materyalizm
IV.Akılcılık
V.
Deneycilik
Yukarıdakilerden hangileri bilgi felsefesinin iki ana çizgisi
olarak karşımıza çıkar?
A) I-II
B) II-III
C) III-V
D) IV-V

E) I-V

——————————————————————————–
12-)
Bir önermenin doğruluk değerleri ile anlamlı olması aşağıdaki ifadelerden
hangisidir?
A) Doğru olmayan önermelerin anlamı da doğru olmaz
B) Bir
önermenin doğru ya da yanlış olmasını anlamı belirler.
C) Anlamlı her
önerme, doğruluk değeri açısından doğrudur.
D) Bir önermenin anlamlı olması,
doğruluk değeri için yeterlidir.
E) Bir önerme doğru ya da yanlış olsa da,
onu dile getiren cümlenin anlamlı olması gerekir.

——————————————————————————–
13-)
İ.ö. 5.yy.da para ile ders veren, tartışma, tanıtlama ve çürütmeleri genel
kurallara bağlamaya gerek duyanlar kimlerdir?
A) Sofistler
B)
Aristoteles
C) Platon
D) Stoalılar
E) Amonias Sakkas

——————————————————————————–
14-)
Aşağıdakilerden hangisi varlık kipleri arasında yer almaz?
A) Zorunluluk

B) Olumsallık
C) Çelişmezlik
D) Gerçeklik
E) Olanaksızlık

——————————————————————————–
15-)
Aşağıdakilerden hangisi Popper’in görüşlerinden değildir?
A) Bir kavramı
doğrulamaya giriştiğimizde çok sayıda doğrulayıcı örnek bulabiliriz.
B)
Tümevarımda tek bir yanlışlayıcı örnek, önermeyi yanlışlamaya yetmez.
C)
Deney ve gözlemle bir önerme ya da kuram çıkmaz.
D) Bir bilimsel kuramın
tasarlanabilecek bir deney veya gözlemle yanlışlanma olanağı vardır.
E)
Tümevarımın ne mantıksal ne de psikolojik temeli vardır.

——————————————————————————–
16-)
“Bilimsel keşifler, paradigmanın bunalıma girmesiyle başlar” diyen düşünür
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Dilthey
B) Comte
C) Kuhn
D)
Popper
E) Hempel

——————————————————————————–
17-)
“Philosophos” ilk kez aşağıdaki hangi filozof tarafından kullanılmıştır?
A)
Platon
B) Sokrates
C) Jaspers
D) Pythagoras
E) Heidegger

——————————————————————————–
18-)
“Felsefe bir öğreti değil, bir etkinliktir” sözünü aşağıdaki hangi filozof
söylemiştir?
A) Russell
B) Platon
C) Wittgenstein
D) Sokrates

E) Descartes

——————————————————————————–
19-)
Aristoteles’in “ilk felsefe” adını verdiği felsefe disiplinine daha sonraları
“Ontoloji” adını veren filozof kimdir?
A) Leibniz
B) Kant
C) Hegel

D) Berkeley
E) Wolff

——————————————————————————–
20-)
Asıl varlığın “aeion” olduğunu savunan filozof kimdir?
A) Aristoteles
B)
Platon
C) Kant
D) Hegel
E) Schopenhauer

——————————————————————————–
21-)
18 yy.’da “mantığın Aristoteles’den bu yana yerinde saydığını” söyleyen kimdir?

A) Descartes
B) Leibniz
C) Roman Lull
D) Kant
E) Francis
Bacon

——————————————————————————–
22-)
İslam dünyasında “Muallim-i Sani” adı verilen düşünür kimdir?
A) Farabi

B) İbn-i Sina
C) Fahreddin Razi
D) Seyyid Şerif
E) Gazali

——————————————————————————–
23-)
Aşağıdakilerden hangisi üç değerli mantığın kurucularından biri değildir?
A)
Reichenbach
B) Feurier
C) Aristoteles
D) Lukasiewicz
E) Post

——————————————————————————–
24-)
“Öncül ve belgeleme” kavramlarını işleyen filozof kimdir?
A) İbn-i Sina

B) Farabi
C) Gazali
D) Fahreddin Razi
E) Seyyid Şerif

——————————————————————————–
25-)
Aşağıdakilerden hangisinde mantığı matematiğe uygulayan filozoflar birlikte
verilmiştir?
A) Boole-Frege
B) Whitehead-Russell
C)
Reichenbach-Peirce
D) De Morgan-Peano
E) Lukasiewicz-Post

——————————————————————————–
26-)
“Akıl ve deney bilginin iki oluşturucu öğesidir” görüşünü kim savunmuştur?

A) Descartes
B) Kant
C) Locke
D) Hume
E) Berkeley

——————————————————————————–
27-)
Nedensellik ilkesinin, bir neden-etki bağı değil, alışkanlıktan doğan bir inanç
olduğunu kim savunmuştur?
A) Descartes
B) Berkeley
C) D. Hume
D)
Locke
E) Kant

——————————————————————————–
28-)
“Theatiteos” adlı eserde “yanlış, nesnelerin yanlış işaretlerle karşılanmasından
ileri gelir” diyen kimdir?
A) Sokrates
B) Platon
C) Descartes
D)
Kant
E) S. Mill

——————————————————————————–
29-)
İnsan anlığının doğuştan kavramları ya da bilgileri yoktur. Anlık başlangıçta
boş bir kağıt (tabula rasa) gibidir.” görüşü aşağıdakilerden hangisine aittir?

A) Berkeley
B) Hume
C) Kant
D) Locke
E) Locke Descartes

——————————————————————————–
30-)
“Varolmak algılanmaktır” sözü aşağıdaki filozoflardan hangisine aittir?
A)
Platon
B) Descartes
C) Spinoza
D) Hume
E) Berkeley

1-) D
2-) B
3-) E
4-) D
5-) C
6-) A
7-) D
😎
B
9-) A
10-) B
11-) D
12-) E
13-) A
14-) C
15-) B
16-)
C
17-) D
18-) C
19-) E
20-) B
21-) D
22-) A
23-) C
24-)
B
25-) B
26-) B
27-) C
28-) B
29-) D
30-) E

——————————————————

1-) Aşağıdakilerden hangisi bir felsefe sorusu değildir?
A) Bilgi nedir?

B) Varlık nedir?
C) Güzel nedir?
D) Toplum nedir?
E) Kalem
nedir?

——————————————————————————–
2-)
Aşağıdakilerden hangisi felsefenin bir özelliği değildir?
A) Soru sorma
etkinliği olması
B) Nedir? Sorusunu sorması
C) Ayrımlar yapması
D)
Deney ve gözlem yoluyla doğrulamalar yapması
E) Akla dayalı temellendirmeler
yapması

——————————————————————————–
3-)
Wittgenstein’in “Felsefe bir öğreti değil, bir etkinliktir” sözü aşağıdakilerden
hangisini dile getirir?
A) Felsefenin önermeleri yanlıştır.
B)
Felsefenin kendine özgü bir konusu yoktur.
C) Felsefe bilim değildir.
D)
Felsefe geneli bilmeye çalışır.
E) Felsefe soruları nelik-anlam sorularıdır.

——————————————————————————–
4-)
İnsan aklının doğuştan bir “tabula rasa” olduğunu söyleyen filozof
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Descartes
B) Locke
C) Hume
D)
Kant
E) Protagoras

——————————————————————————–
5-)
Locke’un açtığı yoldan giderek, nedensellik ilkesini eleştiren filozof
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Hume
B) Berkeley
C) Kant
D)
Descartes
E) Aristoteles

——————————————————————————–
6-)
Tümevarım ile tümdengelim arasındaki fark aşağıdakilerden hangisidir?
A)
Tümevarımın geçersiz, tümdengelimin geçerli olması
B) Tümevarımın tutarlı,
tümdengelimin tutarsız olması
C) Tümevarımın gözleme, tümdengelimin deneye
dayanması
D) Tümevarımın yanlış, tümdengelimin doğru olması
E)
Tümevarımın doğru, tümdengelimin yanlış olması

——————————————————————————–
7-)
Aşağıdakilerden hangisine bir kavramın kaplamı denir?
A) Kavramın içerisine
giren bireylerin ortak özelliklerine
B) Kavramın içerisine giren bireylerin
tümüne
C) Kavramın içerisine giren özelliklerin tümüne
D) Kavramın
içerisine giren bireylerin bütün özelliklerine
E) Kavramın içerisine giren
bireylerin bütün ortak özelliklerine

——————————————————————————–
😎
Varlığın ilk nedenlerini, temel ilkelerini sorgulayan varlık felsefesine
Aristoteles ne ad vermiştir?
A) Ontoloji
B) Temel araştırma
C) İlk
felsefe
D) Metafizik
E) Epistemoloji

——————————————————————————–
9-)
Aşağıdakilerden hangisi metafiziğin ilgi alanına girmez?
A) Kendinde varlığı
kavramak
B) Varlıkta anlam aramak
C) Bir varlık kavramı oluşturmak

D) Varolanı bize göründüğü gibi incelemek
E) Varlığı kanıtlamak

——————————————————————————–
10-)
Varlığın özünü kavramaya, bu özden varoluşu türetmeye çalışan metafiziği sona
erdiren filozof aşağıdakilerden hangisidir?
A) Aristoteles
B) Platon

C) Wolff
D) Kant
E) Leibniz

——————————————————————————–
11-)
Popper, yanlışlama çabasından başarıyla çıkan kuramlara ne ad verir?
A)
Doğru kuram
B) Doğrulanmış kuram
C) Yanlışlanmış kuram
D)
Pekiştirilmiş kuram
E) Sınanmış kuram

——————————————————————————–
12-)
Kuhn, bilimsel etkinliğin içinde gerçekleştiği, doğa yasalarını andıran, ancak
sınanamayan, yanlışlanamayan genellemelerden, kanılardan, inançlardan ve değer
yargılarından oluşmuş çerçeveye ne ad verir?
A) Normal bilim
B) Kuram

C) Paradigma
D) Bilim
E) Varsayım

——————————————————————————–
13-)
Anti-pozitivist bilim felsefecilerine göre tarihsel bilimlerin yöntemi
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yorumsama
B) Açıklama
C) Tümevarım

D) Tümdengelim
E) Yanlışlama

——————————————————————————–
14-)
Aşağıdakilerden hangisi yaygın bilim anlayışına yöneltilen eleştirilerden biri
değildir?
A) Bilim ele aldığı konuyu nesnel bir biçimde bilemez.
B)
Bilim yalnızca mantıksal ve ussal süreçlerin ürünü değildir.
C) Ortak bir
deney ve gözlem dili yoktur.
D) Bilim adamları yanlışlayıcı olgularla
karşılaştıklarında kuramlarını terk ederler.
E) Bilimsel gelişme kuramların
yanlışlanması yoluyla değil, devrimler yoluyla olur.

——————————————————————————–
15-)
“Bilimlerin işi olguların son nedenlerini aramak değil, olgular arasında
öncelik-sonralık, bir aradalık ilişkileri kurarak yasalar ortaya koymaktır”
diyen görüşe ne ad verilir?
A) Gerçekçilik
B) Materyalizm
C)
Deneycilik
D) Akılcılık
E) Pozitivizm

——————————————————————————–
16-)
“Varlık” ve “hiçlik” in bir bütünün iki yanı olduğunu söyleyen kimdir?
A)
Comte
B) Heiddegger
C) Marx
D) Hegel
E) Kant

——————————————————————————–
17-)
Aşağıdakilerden hangisi ideal varolanın özelliklerinden değildir?
A)
Biriciktir
B) Belli bir yerde değildir
C) Belli bir zamanda değildir

D) Hep kendiyle aynıdır
E) Oluş halinde değildir

——————————————————————————–
18-)
Aşağıdakilerden hangisi Aristoteles’in kategorilerinden değildir?
A) Töz

B) Nitelik
C) Nicelik
D) Bağıntı
E) Zorunluluk

——————————————————————————–
19-)
Pythagoras’ın düşüncesine göre, evrenin ilk ana maddesi nedir?
A) Ateş

B) Atom
C) Sayı
D) Hava
E) Su

——————————————————————————–
20-)
Varlık felsefesi aşağıdakilerden hangisini araştırmaz?
A) Varolanın
diyalektiği
B) Varolanın yapısı
C) Varolanın belirlenme ilkeleri
D)
Varolanın çeşitleri
E) Varolanın biçimleri

——————————————————————————–
21-)
“Varlığın ardındaki ilke, oluştur.” “Her şey akar, her şey değişme içindedir.”
“Değişme içinde değişmeden kalan bir tek şey ateştir.” “Aynı ırmağa iki kez
girilemez.” düşünceleri kime aittir?
A) Demokritos
B) Herakleitos
C)
Platon
D) Aristoteles
E) Anaximenes

——————————————————————————–
22-)
İslam dünyasında mantığa karşı beliren eğilimi önleyen, mantıkla uğraşmanın
zındıklık olmadığını gösteren kimdir?
A) Farabi
B) Gazali
C)
Boethius
D) İbn-i Sina
E) İbn-i Haldun

——————————————————————————–
23-)
Eski Yunan’da M.Ö. 5. yy. para ile ders veren, işlerini genellikle tartışma ile
yürütenler kimlerdir?
A) Stoalılar
B) Sofistler
C) Sokrates sonrası
düşünürler
D) Port-Royalciler
E) Descartesciler

——————————————————————————–
24-)
Aşağıdakilerden hangisi, iyi bir tanımın özelliklerinden değildir?
A) Tam
olmalıdır
B) Açık olmalıdır
C) Kısır döngü bulunmamalıdır
D) Tanımı
yapılan tüm bireyleri içine almalıdır
E) Tanımı yapılan sınıfa girmeyenleri
de içine almalıdır

——————————————————————————–
25-)
Bir cinsin kavramı altında yer alan öteki türlerden ayıran özelliklere ne ad
verilir?
A) Cins
B) Tür
C) Ayırım
D) Tanım
E) Önerme

——————————————————————————–
26-)
“Bir kavramın kaplamı arttığında içlemi, içlemi arttığında kaplamı azalır.” Bu
duruma aşağıdaki ifadelerden hangisi ne uygun tanımdır?
A) İçlem ve kaplamın
ters orantılılığı kuralı
B) Benzeşim
C) Düz orantılılık
D) Terim

E) Düz döndürme

——————————————————————————–
27-)
Kant’ın “Hür türlü bilgi deneyle başlar, ama deneyden çıkmaz.” sözü ne anlama
gelir?
A) Bilginin kaynağı deneydir.
B) Bilginin kaynağı deney ve
sezgidir.
C) Bilginin kaynağı hem deney, hem akıldır.
D) Bilginin
kaynağı akıldır.
E) Bilginin kaynağı akıl ve sezgidir.

——————————————————————————–
28-)
“Tasarımın daha önceki bilgilerimizle ya da daha önceki tasarımlarımızla
uygunluğu” açıklaması hangi doğruluk görüşüne aittir?
A) Uygunluk görüşü

B) Yararcılık görüşü
C) Tutarlılık görüşü
D) Pragmatist görüş
E)
Anlamacı görüş

——————————————————————————–
29-)
Kant’ın bilme sürecinde, aklı mahkemeye çıkarması, sorgulayanın da,
sorgulananında akıl olarak belirlenmesi, aşağıdaki kavramlardan hangisiyle
adlandırılır?
A) Eleştirel felsefe
B) Apriori felsefe
C) Nedensellik

D) Duyumculuk
E) Tin felsefesi

——————————————————————————–
30-)
Nesnenin, “mutlak ben”in, bilincin ürünü olduğunu söyleyen felsefeye ne ad
verilir?
A) Duyumculuk
B) Subjektivizm
C) İdealizm
D)
Materyalizm
E) Realizm

1-) E
2-) D
3-) A
4-) B
5-)
A
6-) A
7-) B
😎 C
9-) D
10-) D
11-) D
12-) C
13-)
A
14-) D
15-) E
16-) B
17-) A
18-) E
19-) C
20-) A
21-)
B
22-) B
23-) B
24-) E
25-) C
26-) A
27-) C
28-) C
29-)
A
30-) C

[Toplam:0    Ortalama:0/5]

You may also like...

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir