finansal yönetim final ders notları

8.ÜNİTE
ALACAK VE STOK YÖNETİMİ

Alacaklar;Bir şeyi isteme hakkıdır.İşletmenin ticari işlemlerinden doğan alacaklarına ticari alacaklar denir.
Alacakların Düzeyini Belirleyen Faktörler
1-Kredili satışların toplam satışlar içindeki payı
2-Satışların hacmi
3-İşletmenin kredi ve tahsilat politikası

Satış Koşulları;Erken ödeme ıskontosu, ıskonto süresi toplam kredi süresini içerir.Genellikle a/b net c şeklinde ifade edilir.
3 Net 30  Müşteri 30 gün vadeli borcunu 12 gün içersinde öderse %3 ıskonto uygulanır
12
Iskontodan vazgeçmenin yıllık maliyeti;
Formül __a__ x 360 a=ıskonto oranı b=ödemenin kaç gün içinde yapılacağı
1-a c-b c=alacağın tahsil edilebileceği süreyi gösterir.

Örnek;3/12 net 30 ıskonto şartlarından yararlanamayan müşterinin yıllık ıskonto dan yararlanma maliyeti ne kadar olacaktır?
__0,03__ x _360_  __0,03__ x _360_ = 61,8
1-0,03 30-12 0,97 18

Müşteri Tipi;Ödenmeme maliyeti müşteri kalitesi ile doğru orantılıdır.Müşteri kalitesindeki düşüş kredi araştırma maliyeti, tahsilat maliyeti, ödeme maliyeti, olarak işletmeye döner.

Tahsilat Çabaları;Alacakların vadesi uzadıkça ödenmeme olasılığı artar.Vadesi geçmiş alacakların ayıklanması gereklidir.

Kredili Satış Yapacak Müşteride Dikkat Edilecek Unsurlar
-Karakter;Müşterinin borcunu geri ödeme niyetidir.
-Kapasite;Müşterinin borcunu geri ödeyebilme kabiliyetini gösterir.
-Teminatlar;Borcun zamanında ödenmemesi durumunda müşteriden alınabilecek güvencedir
-Ekonominin ve Faktörün İçinde Bulunduğu Koşullar;Ekonominin içinde bulunduğu durum ya da yakın gelecekte ekonomide yaşanacak gelişmelerin analiz edilmedir.

Z-Değeri;Edward Altman tarafından geliştirilmiştir.Kredi limitini belirlemede kullanılır. Yapılan araştırmaya göre iflas eden işletmenin %94 ünü iflas etmeden 1 yıl önce Z değerlerinin 2,7’nin altında olduğunu gözlemlemiştir.Z skoru 3 den büyük çıkan işletmelerin iflas olasılığının olmadığı görülmüştür.

Stok Yönetimi;İşletmenin normal faaliyetlerini yürütülmesi için satmak üzere ürettiği ya da satın aldığı varlıkların kontrolüdür.
Not;İşletmenin karlılığı yükseltebilmesi için stok maliyetini minimuma indirmesi gerekir.

Stok Türleri;
1-Hammadde;Üretimin aksamadan yürütülebilmesi için hammadde stokları tutulur.
2-Yarı Mamul Stokları;Yarı mamul stoklarının tutulma amacı üretim sürecindeki bir aksamanın diğer bir faaliyeti etkilemesini önlemektir.
Yarı Mamul Stokları Bulundurmayı Etkileyen Faktörler;
*İmalat sürecinin teknik niteliği ve uzunluğu
*İmalat sırasında yatırılan katma değer
*Üretim faaliyetlerinin sürekliliği
*Üretim miktarı
*Yarı mamullerin başka işletmelere yaptırılıp yaptırılmaması

3-Mamul Stokları;Mamul stok tutmanın amacı üretim ile satış vadeleri arasında eş güdümü sağlamaktır.
Mamul Stoklarını Etkileyen Faktörler
1-Satış hacmi
2-Talebin yapısı
3-Piyasadaki rekabet şartları
4-Satış bölgelerinin çeşitliliği
5-Dağıtım kanallarının yapısı ve çeşitliliği
6-Üretimin sipariş veya piyasa için yapılması
7-Mamulün fiziki özellikleri
8-Üretimin çeşitliliği
9-İş gücü yetersizliği veya grev beklentisine karşı koruma
10-Stok bulundurmanın maliyeti
11-Stok bulundurmamanın maliyeti
12-Stok bulundurma ve bulundurmama riskleri

Stok Maliyetleri Nelerdir?
1-Stok fiyatları
1
2-Stok tedarik süresi (haberleşme kalite kontrol v.b.)
3-Stok bulundurma maliyeti;Stoklar arttıkça artan azaldıkça azalan kira elektrik v.b
4-Stok bulundurmama maliyeti;Üretim aksar karlılık düşer müşteri kaybı olur rekabette geriye düşülür.

Stok Değerleme Yöntemleri
I.Belirli iş partilerine göre değerleme yöntemi
II.Ortalama maliyet yöntemi
III.İlk giren ilk çıkar yöntemi (FİFO)
IV.Son giren ilk çıkar yöntemi (LİFO)
V.Standart maliyet yöntemi
VI.Piyasa fiyatı yöntemi

Ekonomik Sipariş Miktarı
ESM= s=toplam talep, q=sipariş maliyeti
C c=stokta bulundurma maliyeti

Örnek;İşletmede planlanan dönemde 500 adet birim malzemeye ihtiyaç (talep) vardır.Sipariş maliyetleri 20.000 bulundurma maliyeti 10 lira olduğuna göre ESM ne kadardır?
ESM= = 1.414,21
10
9.ÜNİTE
BELİRLİK KOŞULLARI ALTINDA SERMAYE BÜTÇELEMESİ

Yatırım;Belirli bir iş gücünü elde edebilmek için yapılan her türlü harcamaya yatırım denir.
Yatırım Çeşitleri;
Dönen Varlık Yatırımı;Bir yıldan daha kısa süreli yararlanılacak varlıklara yapılan yatırımlardır.
Duran Varlık Yatırımı;Bir yıldan uzun süreli varlık yatırımıdır.Sermaye bütçelemesi adı da verilir.Esnek olmadığı için risk yüksektir.
Sabit Varlıklar Yatırım Türleri
1-Yenileme Yatırımları 2-Genişleme
Yatırımı 3-Mamul
Yatırımı 4-Stratejik
Yatırımlar 5-Modernizasyon
Yatırımları

Bağımsız Yatırımlar;Bir projenin kabul yada reddedilmesi diğer bir projenin nakit akışını etkilemiyorsa bu tür yatırımlara bağımsız yatırım denir.

Bağımlı Yatırımlar;Bir projenin kabul yada reddedilmesi diğer bir projeyi etkiliyor ise nakit girişleri ve benzerleri bağımlı yatırımdır.Bir yatırımın yapılması öncelikle diğer yatırımın yapılmasını gerektiriyorsa tamamlayıcı yatırımdır.Bir yatırımın yapılması diğer yatırımın sağlayacağı faydayı azaltıyor veya maliyeti arttırıyorsa ikame yatırım.Bir yatırımın yapılması teknik olarak diğer yatırımın yapılmasını engelliyorsa almaşık yatırım denir.

Bir Yatırımın Kararının Verilmesi İçin Gereken Veriler
1-Yatırım
Tutarı 2-Net
Nakit Girişleri 3-Ekonomik
Ömür 4-Yatırımın
Hurda Değeri 5-Yatırımdan Bekle-nen Verim Oranı

Nakit Akışı = Net Kar + Amortismanlar
Net Nakit Girişi = Nakit Akışı – (Üretim + İşletme Giderleri)
Vergi Sonrası Net Nakit Girişi = Net Nakit Girişi – Vergi Tutarları

Yatırımdan Beklenen Minimum Verim Oranını Belirleyen Faktörler
1-Enflasyon 2-Faiz
Oranları 3-Yatırım Risk
Derecesi 4-Alternatif Yatırımların
Karlılık Oranları

Statik Yöntem;Paranın zaman değerini dikkate almayan yöntemdir.
Dinamik Yöntem;Paranın zaman değerini dikkate alan yöntemdir.

Statik Yöntem Nelerden Oluşur?
*Toplam net nakit girişinin yatırım tutarına oranı yöntemi
Yatırım Karlılığı = Toplam NNG NNG=Net Nakit Girişi
Yatırım Tutarı
*Ortalama yıllık gelirin ortalama yatırıma oranı yöntemi
Yatırım Karlılığı = Ortalama Yıllık Gelir
Yat. Tut. – Hurda Değeri
2
*Geri ödeme süresi yöntemi;Bir yatırımın sağlayacağı net nakit girişinin yatırım tutarını karşılayabilmesi için gerekli süre veya yıldır.
Geri Ödeme Süresi = Yatırım Tutarı
Yıllık N.N.G
2
Örnek;
Yıllar A Projesinin Net Nakit Girişi B Projesinin Net Nakit Girişi
1 1.000 500
2 1.500 1.000
3 1.000 750
4 500 1.750
Soru:Yatırım maliyeti 8.000 lira ise toplam net nakit girişlerinin yatırım tutarlarına oranlanması tekniği kullanıldığında hangi proje tercih edilmelidir?
A = 4.000 = 0,50 B = 3.500 = 0,43
8.000 8.000
Örnek;
Yıllar A Projesinin Net Nakit Girişi B Projesinin Net Nakit Girişi
1 1.000 500
2 1.500 1.000
3 1.000 750
4 500 1.750
5 1.000
Soru:Ortalama net nakit girişi yöntemine göre hangi proje tercih edilmelidir?
A = 4.000/4 = 0,125 B = 4.500/5 = 0,112
8.000 8.000

Örnek;X işletmesinin yatırım tutarı 4800 TL olan projesinden her yıl 600 TL net nakit girişi sağlanıyorsa bu projenin geri ödemesi ne kadardır? 4800 = 8
600

Örnek;
Yıllar A Projesinin Net Nakit Girişi B Projesinin Net Nakit Girişi
1 1.000 2.000
2 2.000 3.000
3 1.500 1.500
4 1.500 1.000
5 2.000 1.500
Soru;Bir işletmede yatırım tutarı 6.000 tL olan iki tane farklı proje alternatifi vardır.Geri ödeme süresi yöntemine göre hangi proje tercih edilmelidir.
Proje A = 1.000 + 2.000 + 1.500 + 1.500 = 6.000
Proje B = 2.000 + 3.000 + 1.500 = 6.500
Görüldüğü gibi B projesi 2 ve 3 yıl arasında geri ödeme süresine sahiptir.Tam değeri almak için aşağıdaki formül uygulanır.
Kalan = 6.000 – 5.000 = 1.000 TL  II. Yıl 1500/12 Ay = 125 TL  100 / 125 = 8 ay Buna göre B projesinin geri ödeme süresi 2 yıl 8 aydır.Bu verilere göre B projesi seçilecektir.

10.ÜNİTE
BELİRSİZLİK KOŞULLARI ALTINDA SERMAYE BÜTÇESİ

Sermaye Bütçelemesi;Duran varlıklara yatırım yapılması sürecidir.Yatırım projeleri arasında seçim yapılırken geleceğin belirsizliğine ya da projenin riskine dikkat edilmesi gerekir.
Gelecek İle İlgili Yatırım Kararı Verilirken Dikkat Edilecek Kriterler Nelerdir?
Belirlilik Durumu Belirsizlik Durumu Riskli Durum

Belirlilik Durumu;Sonuçların önceden belirlenmesine denir.Yatırımın nakit giriş ve çıkışlarının tek bir rakamla ifade edilmesidir.
Risk Durumu;Gelecekte beklenmeyen bir durumun ortaya çıkmasıdır.Beklenen getirinin gerçekleşen getiriden farklı olma olasılığıdır.*Risk ve getiri yatırım karırının en önemli değişkenidir.Geleceğin belirsizliğine karşın olasılık dağılımının objektif biçimde yapılmasıdır.
Belirsizlik Durumu;Geleceğin belirsizliğine karşın olasılık dağılımının subjektif biçimde yapılmasıdır.

Yatırımcı Türleri
1-Riski Seven 2-Riskten Çekinen 3-Riske Karşı Duyarsız

Olasılık Dağılımı;Geleceğe dair yapılan tahminlerin veya beklentilerin gerçekleşme olasılığına olasılık dağılımı denir.Geçmiş yıl verilerine dayanılarak yapılan dağılım objektif olasılık dağılımıdır.Yatırımcı beklentileri doğrultusun da yapılan dağılım ise subjektif dağılımdır.

Riskin Ölçülmesi
1-Standart Sapma;Riskin ölçüsü olası getirilerin beklenen getiriden sapma olasılığı varyansın kareköküdür.
2-Varyans;Her bir olası getirinin beklenen getiriden farklarının karesinin olasılıklarla çarpımlarının toplam standart sapmanın karesidir.
3-Değişim Katsayısı;Yatırım projelerinin riskin ölçüsü olan standart sapma her yatırım için aynı bulunmuş ise yatırım kararı değişim katsayısına göre verilir.Standart sapmanın beklenen getiriye oranıdır.
Değişim Katsayısı = Standart Sapma
Beklenen Getiri 3

Riskin Derecesinin Ölçülmesinde Kullanılan Yöntemler
1-Riske göre düzeltilmiş ıskonto oranı yöntemi
2-Belirlilik eşitliği yöntemi
3-Olasılık dağılımı yöntemi
4-Karar ağacı yöntemi
5-Simülasyon yöntemi

1-Riske Göre Düzeltilmiş Iskonto Oranı Yöntemi;Yatırım projelerinin değerlendirilmesinde uygulanacak ıskonto oranının çeşitli faktörlerinin göz önüne alınarak yükseltilmesi temeline dayanır.
Örnek;Yatırım tutarı 55 TL ekonomik ömrü 3 yıl olan projenin nakit girişleri sırasıyla 40,30,35 tir.1TL’nin şimdiki değeri sırasıyla 0,82 – 0,72 – 0,50 dir.Bu verilere göre projenin net bugünkü değeri ne kadar olmalıdır?
(40 x 0,85 = 34) + (30 x 0,72 =21,6) + (35 x 0,50 = 17,5) = 73,1 73,1 – 55 =18,1 proje değeri olarak kabul edilir.

2-Belirsizlik Eşitliği Yöntemi;Yatırım projenin sağlayacağı net nakit girişlerinin belirli bir risk katsayısıyla düzeltilerek yatırımın net nakit değerinin bulunmasıdır.
Belirsizlik Kat Sayısı = Belirli Nakit Girişi Belirlilik eşitliği katsayısı 0 ile 1 arasında risk ile ters orantılı bir değerdir.
Riskli Net Nakit Girişi

3-Olasılık Dağılımı Yöntemi;Bir yatırımcı aynı net bugünkü değerlere sahip olan projelerden daha az riskli olanı seçer.Bir yatırım projesinin beklenen nakit akımlarının olasılık dağılımı arttığı zaman projenin de riski artacaktır.Proje riskinin belirlenmesinde standart sapmadan yararlanılır.Standart sapma azaldıkça projenin riski de düşer.

4-Karar Ağacı Yöntemi;Riskli yatırımların kararında kullanılan yöntemdir.Projelerin değerlendirilmesinde farklı kararları ve bunların olası sonuçlarını bir arada gösteren yöntemdir.

5-Simülasyon Yöntemi;Risk ve olasılık dağılımlarını dikkate alan bir yöntemdir.Bilgisayar teknolojisinin kullanılması zorunludur.Bu yöntemde projeler değerlendirilirken;1-Pazarın büyüklüğü, 2-Satış fiyatları, 3-Pazarın büyüme oranı, 4-gerekli yatırım tutarı, 5-Yatırımın hurda değeri, 6-Varlıkların ekonomik ömürleri, 7-Sabit ve değişken giderler gibi kriterler dikkate alınır.
11. ÜNİTE
KISA VADELİ FİNANSMAN

Kısa Vadeli Finansman;İşletmenin bir yıla kadar ödemek zorunda olduğu borçlara kısa vadeli borçlar denir.İşletmeler kısa vadeli borçlanmayı dönen varlıkların finansmanında kullanırlar.Ancak günümüzde tam tersi uygulanır.
*Kısa Vadeli Finansman Türleri;1-Ticari krediler, 2-Finansman Bonosu, 3-Repo, 4-Banka kredisi, 5-Akreditif kredisi, 6-Faktorink

1-Ticari Krediler;Her hangi bir ödeme olmaksızın satıcının malı teslim etmesi ve alıcıya belli bir süre tanıması şeklinde gerçekleşir.Küçük işletmeler tarafından kullanılır.Kısa vadeli kaynaklar içersindeki payı %40, %50 civarındadır.Ticari kredi kullananlar satış ıskontosundan yararlanamazlar.

2-Finansman Bonosu;Satan kişilerin borçlu sıfatıyla düzenleyip hamiline veya emre yazılı olan menkul kıymetlerdir.Özel-likleri;Vadesi 60 günden az 720 günden fazla olamaz.A.Ş.ler kamu kuruluşları ve mahalli idarelerce çıkartılır.Küpür büyüklüğü 5 TL den az olamaz.İkinci el piyasası vardır.Üzerinde yazılı olan değer ana para ve faizdir.Finansman bonosuna genel kurulca yetki verilir.
*Teminat Türlerine Göre Finansman Bonoları
-A Tipi Finansman Bonosu  Garanti kaydı taşımaz
-B Tipi Finansman Bonosu  Banka kredisi ile desteklenmiştir.
-C Tipi Finansman Bonosu  Banka garantilidir.
-E Tipi Finansman Bonosu  Hazine garantisi taşır.En garantili olanıdır.
-F Tipi Finansman Bonosu  Başka bir ortağın garantisini taşıyan bonodur.

3-Repo(Geri Satın Alma Anlaşması);Belirli bir anlaşma ile işletmenin ellerindeki menkul kıymetleri belli bir süre sonunda geri almak üzere satarak fon sağlamasıdır.Geri satım taahhüdüyle alınmasına ters repo denir.Repo ve ters repo işleri sermaye piyasası kontrolünde yapılır.Aracı kurumlar tarafından yapılmaktadır.Repoda basit ıskonto yöntemi kullanılmaktadır.Repoya konu olan kağıtlar; Devlet tahvili, hazine bonosu, banka bonoları, ve banka garantili bonolar özelleştirme idaresi toplu konut idaresi ve mahalli idarelerce ihraç edilen borçlanma senetleri

4-Banka Kredileri;İşletmelerin çalışma sermayesi yatırımlarının finansmanında kullandıkları kredilerdir.Banka kredisi türleri;a)Açık Krediler b)Iskonto ve İştira Kredileri, c)Borçlu Cari Hesaplar, d)Senet Karşılığı Avans Kredileri, e)Emtia Karşılığı Krediler, f)Döviz Kredileri, g)Dövize Endeksli Krediler, h)Spot Krediler ı)Rotatif Senet Karşılığı Avans Kredileri, i)-Hisse Senedi ve Tahvil Karşılığı, j)Kefalet karşılığı krediler, k)Diğer teminat karşılığı krediler (Geçici teminat mektupları, Kat’i (kesin) teminat mektupları, Avans teminat mektubu)

5-Akreditif Krediler;İthalatçının talebi ile bir bankanın kendi adına hareket ederek belli bir tutara belli bir süre içinde öngörülen şartların yerine getirilmesi kaydıyla ihracatçıya ödeme yapması poliçeleri kabul veya iştira etmesi ve benzeri işlemlerin yerine getirilmesine akreditif denir.
a)Amir Banka;İthalatçının talimatı ile ihracatçı lehine akreditif açan ve bildiren bankadır.
4
b)İhbar Bankası;Gelen akreditifi ihracatçıya ihbar eden ihracatçının ülkesindeki bankadır.
c)Lehtar;Adına akreditif açılan mal gönderilip parayı tahsil edecek olan taraftır.(ihracatçıdır)
d)Akreditif Amiri;Akreditifi açtırma talimatı veren taraftır.(ithalatçıdır)

Akreditif Çeşitleri
Rücu Edilebilir Akreditif;İthalatçı yada bankası tarafından ihracatçıya önceden haber verilmeksizin değişim yapılabilir iptal edilebilir.
Rücu Edilemez Akreditif;İhracatçının akreditif yer alan şartları tamamen yerine getirmesi halinde akreditifi açan banka tarafından ödemenin gerçekleştirilebileceği açık ve kesin bir taahhüdün olduğu akreditif türüdür.
Teyitli Akreditif;İhracatçı kendisini garantiye almak için ülkesindeki bir bankadan ayrıca teminat ister.Bu teminatı veren bankaya teyit eden banka yapılan işleme teyitli akreditif denir.

Ticari İşlemlerde Kullanım Alanlarına Göre Akreditif
1-Rotatif akreditif;Aynı cins malın tek bir ihracatçıdan kısım kısım ithal edilmesi durumunda açılır.
2-Devredilebilen akreditif
3-Bölünebilir akreditif
4-Red Clause akreditif;Muhabir bankanın ihracatçı sevk belgelerini ibraz etmeden avans ödemesinde bulunmasıdır.
5-Green Clause akreditif;İhracatçının malları sevk etmesinden önce tahsilat yapılmasına olanak tanıyan yöntemdir
6-Stand By Akreditif;Bir ödeme aracından çok bir garanti gösterme aracıdır.
7-Faktoring;Kredili satış yapan işletmelerin bu satıştan doğan alacak haklarını faktor veya faktoring şirketi olarak adlandırılan firmalara devretmesi yoluyla oluşan kredi türüdür.Vadeler genellikle 30 ile 120 gün arasında değişir.Faktoring şirkette 3 taraf sorumludur.Faktoring şirketinde müşteri borçludur.

Faktoring Şirketi İşletmelere Hangi Hizmetleri Sunar
*Müşteriye ait muhasebe kayıtlarının tutulması
*Kredili satışlardan doğan alacakların vadesinde tahsil ve takip edilmesi
*Alacakların vadesinde tahsil edilememesi durumunda doğacak kayıpların tam olarak karşılanması
*Satıcı işletmeye kredili satış tutarının belli bir miktarına karşılık kredi verilmesi
*Mevcut müşterilerin mali durumu hakkında bilgi toplaması

Not;Faktoring işlemi; satıcı firmaya muhasebe işlemleri, riskin azaltılması, finansman sağlanması (%80) konularında fayda sağlar.Faktoring şirketine ise komisyon geliri, bilgi ve müşteri temini konularında fayda sağlar.Faktoringe konu olan taraflar aynı ülkede ise ulusal farklı ülkede ise uluslararasıdır.

Hizmet İşlemi Açısından Faktoring;Tam hizmet rücu edilemez faktoring ve tam hizmet rücu edilebilir faktoring olmak üzere ikiye ayırlır.

Uluslar arası Faktoringlerde Kullanılan İskonto Oranları
Libor;Londra İnterbank piyasasında ticari bankaların ödünç para vermede kullandıkları orak orandır.
Hibor;Hong Kong bankalarınca uygulanan faiz oranıdır.
Sibor;Singapur bankalarının uyguladıkları faiz oranıdır.
Prime Rate;ABD bankalarınca uygulanan faiz oranıdır.

Kendiliğinden oluşan fonlar

-Mal alımı tarihi ödeme ödeme tarihi arasında
-ödenecek vergi ücret ikramiye günü gelinceye kadar kullanılan fonlar
-alınan depozito teminatlar
12 ÜNİTE
Orta UZUN VADELİ FİNANSMAN

İşletmeler kısa vadeli finansmanı dönen varlıklarda orta ve uzun vadelileride duran varlıklarda kullamaktadır.
Orta vadeli finansman kaynakları : Orta vadeli banka kredileri , orta vadeli sigorta şirketi kredileri , orta vadeli satıcı kredileri , kiralama yoluyla finansman(leasing), forfayting.
Orta vadeli banka kredileri : tic bankalarından sağlanan orta vadeli kredilerdir. 1 yıldan uzun vade ödemeler 3 6 9 ay şeklinde..küçük işletmeler tarafından kullanılır.(garanti ister)
Not : orta vadeli kredilerin en önemli özelliği enekliğidir.
Orta vadeli sigorta şirketi kredileri : sigorta şirketleri bankalara oranla daha uzun vadeli krediler verebilir.
Orta vadeli satıcı kredileri : maddi duran varlık alımlarında satıcılar tarafından kullandırılan kredilerdir..bir miktar peşin kalan taksitlendirilir.
Leasing : malın yatırımcı tarafından satın alınması yerine kiralama şirketince satın alınıp yatırımcıya belli bir dönem için kiralanmasıdır. ( enflasyonist ortamda kullanılır genelde) patent lisans sinai hak fin. Kiralama olmaz
Kiralama türleri kaça ayrılır :
Yurt içi kiralama : kiralayan şirket ile kiracanın aynı ülkede olmasıdır.
Uluslar arası kiralama : leasing şirketinin yurtdışında bulunması şirket yatırım malını alıp satıp yurt içindeki müşterisine gönderir.
Finansal kiralama : Kiracı açısından satın alma anlaşması niteliğindedir.
Operasyonel kiralama : kiracının dönem sonunda malı satın alma zorunluluğunun olmadığı kiralama türüdür.
Satma geri alma : satıcı ve kiracı aynı kişidir.
Satışa yardımcı kiralama : satıcından malı peşin alıp ve müşteriye vadeli olarak teslim eder aracı leasing
Kiralama yönteminin sağladığı faydalar nelerdir : Yüzde yüz finansman , düşük maliyet , kiraların gider yazılması vergi avantajı , uzun vadeli yatırım imkanı , zamanlama kolaylığı ve ödemede esneklik , Likitide artışını sağlama , planlama kolaylığı ve sabit maliyet , bilanço dışı işlem olması , riskin azaltılması.
Kiralama yöntemiyle finansmanın sakıncaları nelerdir : Hurda değer : kiracı hurda değerinden faydalanmaz
İpotek : sahip olmadıkları malı borçlara karşılık ipotek ettirelemez. Maliyet : kredileri limitleri dolmuş küçük işletmeler için kiralama tek seçenektir. Amortisman : sabit varlıklar kiralanmış ise ilgili varlıklara hızlandırılmış amortisman kiracı işletme tarafından ayıramaz. Kur farkları : uluslar arası kira ödemeleri dövizle yapılacağı içn kur farkları maliyetleride artırır.
Forfayting : mal ve hizmet ihracından doğan uzun vadeli alacakların belirli bir ödeme planına göre tahsil edebilecek bir banka yada uzmanlaşmış finansman kurumuna satılmasıdır.,
Forfoyting iskonto işlemidir. 6 aydan uzun vadeli işlemler için kullanılır. 3 kez ciro edilir.
Forfayting faydaları : politik tüm riskler kuruma aittir. Uzun vadeli plan faaliyettir. Hemen paraya çevirme basit hızlıdır. Likitide artar .
Forfayting aşamaları : bilgilendirme –forfaiter teklifi – sözleşme – alacağın satın alınması
Forfayting işlem finansmanın malityeti : ithalatçı açısından garanti ücretidir. İhracatçı açısından : iskonto oranı , opsiyon komisyonu taahhüt koisyonu..
Forf. İskonto oranının riskleri : ticari , transfer , kur , politik , faiz oranı riskleridir.
TAAHHÜT komisyonu : ihr gerçekleşinceye kadar teklifin sabit kalmasını sağlamak için forf şirketine ödeyeceği komisyondur.
Opsiyon komisyonu: opsiyon süresinin uzunluğuna bakılmaksızın 3 aydan fazla olmak koşuluyla .
Sermaye piyasası yoluyla fon sağlama yöntemleri nelerdir : Hisse senedi , tahvil iracı .
Hisse senedi: serm paylara bölünmüş anonim şirketlerce çıkarılan şirket ortaklığını temsil eden menkul kıymetlere denir
-adi hisse senetleri : sahiplerine oy kullanma kardan pay almayı sağlayan senet. En yaygın
-imtiyazlı hisse senetleri : oy kullanma hakkı vermeyen hisse senetleridir.
-katılma intifa senetleri : ortaklık hakkı vermeyen fakat kardan tasfiye durumunda kalan tutardan pay alma hakkı yanında rüçhan hakkı veren senetlerdir.
Hisse senetlerinin sahiplerine sağladığı haklar : 1Şirketler genel kuruluna katılma hakkı : yön krl seçmek , söz sahibi olma , ana söz kabul etme değişimini isteme , sermaye artırımı kar dağıtım tasfiye birleşme karar alma. Bilanço gelir tablosu onaylama , yönetim denetim organlarını ibra etmek.
2-Spesifik haklar : kar payı alma , tasfiye halinde borçlardan sonra payını alma , rüçhan hakkı , şirket faaliyetleri hakkında bilgi almak , genel kurul kararlarının iptali için yargıya başvurma.
Hisse senedi satışı : SPK tarafından yapılır.
Hisse Senetlerinin Halka arzında anonim ortaklıklarca yerine getirilmesi gereken kriterler:
-Spk kaydına alınması , izahnamenin tescil ve ilanı . yeni pay alma haklarının kullandırılması , tasarruf sahipleri sirkülerinin ilanı , tasarrıuf sahiplerine satış .
Hisse senetlerinin değer tanımları : Nominal değer : h. S üstündeki yazılı değerdir./ Defter değeri : özkaynakları hisse s. Sayısına bölünmesiyle bulunur. / tasfiye değeri likitasyon değeri : işl varlıkları nakte dönüştürülmesi borçlar ödedikten sonra kalan değerin hisse senedi sayısına bölünmesiyle bulunan değerdir. / işleyen teşebbüs değeri : işl varlıklarının elle tutulamayan org unsurunun da ele alındığı değerdir. / piyasa değeri : h.s serm piyasalarında alınıp satıldığı fiyattır. / gerçek değer: işl varlıkları karlılık durumu dağıtılan kar ğayı serm yapısı sektörel değişiklik göre belirlenen fiyattır / emisyon değeri : TTKya göre h.s ihraç değeridir.
Not : dağıtılan kar payları vergiden düşülmez. H.s.

Tahvil nedir. : A.ş ödünç para bulmak için itibari kıymetleri eşit ve ibareleri aynı olmak üzere çıkardıkları borç senetlerine denir.
Tahvili — A.Ş , K.İ.T , mahalli idareler bağlı kuruşlar tahvil çıkarırlar. Vadesi 2 yıldan az olmamak koşuluyla serbestçe belirlenir. Vade bitiminde ödenir. Faiz ödemeleri 3..6 bir yada yılda bir kuponlara bağlı olarak yapılır.
Tahvil türleri : güvenceli tahviller(ipotekh.s tahvil gösterme) , güvencesiz tahviller(hiç bişe yok)
Dolaşım yeteneği açısından tahvil türleri : nama yazılı ( isime tic ünvana) , hamiline yazılı ( kimin elinde ise sahibi odur)
Sağladıkları haklar açısından tahvil türleri : sabit faizli , değişken faizli(en az4yıl) , primli , ikramiyeli , kar paylı , hisse senedi alma hakkı veren (varant) , hisse senedine dönüştürebilir tahvillerdir.
Not : ihraç primi : tahvil nominal değerinden aşağı bir bedelle ihraç edilirse denir. İtfa primi : nominal değerinden yüksekse ihr edilirse denir.
Varant: önceden belirlenmiş fiyatla belirli sayıda hisse senedi satın alma hakkıdır.
ÜNİTE 13
SERMAYE MALİYETİ
Firmalara göre sermaya maliyeti : yatırımlardan sağlanan minimum getiri oranıdır.
Sermaye maliyeti : yatırımcılar tarafından arzu edilen ortalama getiri.
İşletme açısından kaynak maliyeti : firma açısından her bir sermaye birleşiminin maliyeti. Bileşimi unsurlarıdır.
Borçlanma maliyeti : vergi öncesi maliyet: Borcun faiz oranına eşittir. .vergi sonrası maliyet: ödenen faizler gider olarak yazılması sonucunda oluşacak vergi tasarrufu nedeniyle ortaya çıkan maliyettir.
Vergi sonrası maliyet örnek : İşletmenin kullanılan kredinin vergi öncesi maliyeti % 30 vergi oranı 0.40 ise vergi sonrası maliyeti % kaç olmalıdır?
Borçlanmanın vergi önceki maliyeti X (1-vergi oranı ) = 0.30 x (1-0,40) , = 0,30x 0.60 = % 18..
İmtiyazlı hisse senedi çıkarılması yoluyla sağlanan fonların maliyetini hesaplama :
Ödenen kar payı
net çevrim fiyatı (piyasa satışı değeri- çıkarım maliyet) ÖRNEK.
Ör/ A işlt.1000 TL Den piyasaya imtiyazlı h.s. ihraç etti. Hisse başı çıkarım 20 TL her bir hisse senedi 100 TL kar payı dağıtıldığı düşünülürse i.h.s maliyeti ?
100
(1000-20) = 100 = % 10.2
980
Adi hisse senedi çıkarma maliyeti hesaplama: Kar Payı + büyüme oranı
Hisse senedinin piyasa fiyatı
Örnek: İşletmenin piyasa fiyatı 2000 TL dir. Şirketin bugun için kar payları 400 Tldir. Kardaki büyüme oranı yıllık % 20 artacağı varsayılmaktadır. H.s maliyeti?
400 + 0.20 = 0.40
2000
Oto finansman : işl elde etmiş olduğu karın bir kısmının dağıtılmayarak bünyesinde bırakılmasına denir.

Dağıtılmayan karların maliyetini belirlenmesinde kullanılan yöntemler:
Finansal varlıkları fiyatlama modeline göre: (sistematik risk ölçme) , -tahvil getirisi + risk primi yönt göre ( maliyet bulma subjektiftir)
-iskonto edilme nakit akışları yönt göre (beklenen getirisi h.s dağıtacağı temettü oranına bağlıdır)
Amortismanların maliyeti nasıl hesaplanır.: aşınma demode , dönemlere dağıtma fiziki aşınma yıpranma ..

14 ÜNİTE
SERMAYE YAPISI
Sermaye yapısı : hedef sermaye yapısı risk ve getiri oranı arasında denge kuran serm maliyetini aza indirmeye çalışan bu şekilde hisse senedinin fiyatını maksimize eden serm yapısıdır. İşl faaliyetlerinin finansmanında kullanılan borç ve öz serm bileşimine verilen addır. Ne kadar öz kaynak ne kadar yabancı kaynak kullanılacağını belirleme.. işl borçlanma oranı serm yapısının altındaysa borçlanmaya gidilir. Üstündeyse hisse senedi ihracı yoluyla karşılanabilir.
Not : hedef serm yapısında risk getiri çok önemlidir.,
Sermaye yapısını etkileyene faktörler : işletme riski : borç kullanmama durumunda öz sermaye üzerinden sağlanacak getirinin belirsizliğine denir. İşletme riskini etkileyen faktörler : talepteki satışlardaki , satış fiyatlarındaki , girdi fiyatlarındaki , değişmeler ve faaliyet kaldıraçın yüksek olması. İşletmenin vergi durumu , finansal esneklik , işl saldırgan tutucu olması serm yapısını etkiler.
Finansal risk : işletme dışı borçlardan doğan risktir. Hisse senedi örneğin.. alınması
Sermaye yapısını açıklayan teorik yaklaşımlar : net gelir yaklaşımı(borç/özsermaye) , net faaliyet geliri yaklaşımı , geleneksel yaklaşım , modiglani miller yaklaşımı(faal kaldıracı ne olursa olsun işl serm maliyeti değişmeyecektir.arbitraj)
Not : işletmenin hukuki yapıları büyüklükleri aktif dağılımı yöneticilerin risk alma karşısında tutumları ve kredi değerliliği gibi serm yap etkiler.
ÜNİTE 15
KAR DAĞITIM POLİTİKASI
Kar dağıtım politikası : ne kadar karın elde bulundurma ne kadar ortaklara dağıtma ne kadarı işlt bünyesine bırakılarak oto finansmanın sağlanacağı konusundaki kararlardır.
Kar dağıtım politikasını etkileyen faktörler : yasalar , vergi düzenlemeleri , yapılacak yatırımlar , Likitide , finansman imkanları , karların istikrarı , borçların düzeyi.
TTKYa göre kar dağtımında 3 temel ilke : net kar ilkesi , esas sermayenin korunması ilkesi , şirketin borçlarının ödeme gücü ilkesi.
Kar dağıtım politikaları : sabit miktarda kar payı dağıtılması , sabit oradan dağıtılması , sabit miktarın ve oranın yanında ek kar payı dağıtılması , artıklar oranında kar payı dağıtılması , temettü avansı ödemeleri
Kar payı ödeme yöntemleri : nakit olarak , hisse senedi şeklinde , kendi hisse senetlerini satın alarak ödenmesidir..
Kar dağıtımında taraflar : devlet –kurumlar vergisi – gelir vergisi – fon payları —— yedekler ve fonlar –yasal yedekler-dağıtılmayan fonlar
Temettü-(kar payı)—ortaklara dağıtılacak kısım
Not : karın dağıtımı doğru olması için kar dağıtım tablosu denir.
Not: sermaye şirketleri ; kurumlar vergisi öderken şahıs şirketleri gelir vergisi öder
A.ş k.v hesaplandığı matraha mali kar denir.
Mali kar= dönem karı + Kanunen kabul edilmeyen giderler – vergiden muaf gelir ve indirimler.
Dağıtıla bilir kar örnek : yedek akçeler , vergi fon , geçmiş yıl zararları.
Örnek: a. İşlt. Dönem karı 6000 yedek akçeler toplamı 1000 vergi fon 500 geçmiş yıl zarar 600 ise en az halka açık 1. temettu tutarı?
Dönem karı: 6000
Yedek akçeler: 1000
Vergi fon : 500
Geçmiş yıl zarar : 600
3900 3900 x 0.20 = 780 TL

[Toplam:0    Ortalama:0/5]

You may also like...

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir