Halk İlişkileri – ikna Ve Konuşma

e-ogrenmedeki butunleme soruları

1. İkna edici iletişim matrisinde yer
alan değişkenler aşağıdakilerden hangisidir?

Deneysel-Deneysel
Olmayan

Sayısal-Sayısal
Olmayan

Sürekli-Süreksiz

Nitel-Nicel

Bağımlı-Bağımsız

2. Bir kişinin ihtiyacı olduğunda
bencillik göstermeden ona destek verilmesini ifade eden fazilet öğesi
aşağıdakilerden hangisidir?

Cesaret

Cömertlik

Sağduyu

Nezaket

Akıllılık

3.
Aşağıdakilerden hangisi reklamlarda iknaya karşı koymayı önlemek amacıyla dikkat
dağıtıcı olarak gerçekleştirilen uygulamalardan biridir?
Marka
farkındalığı

Ürünün somut faydalarının belirtilmesi

Yaşamdan kesit
formatı

Kadının dikkat çekici öğe olarak
kullanılması

Rasyonel anlatım

4. İnsan ırkının 25 milyon
yıllık tarihi üzerinde çalışan yeni bilim dalı aşağıdakilerden
hangisidir?
Metodoloji

Fizyoloji

Nöroloji

Paleoantropoloji

Patoloji

6. Aşağıdakilerden
hangisinin yaptığı konuşmanın genel amacı “ikna etmekten” çok “bilgi
vermektir”?

Öğretmenin

Reklamcının

Politikacının

Avukatın

Pazarlamacının

7.
Aşağıdakilerden hangisi X şarkıcısının konserine giden B şahsının demografik
özelliklerinden biridir?
Türk olması

Sarı saçlı
olması

Kısa boylu olması

Mavi gözlü olması

Kot pantolon
giymesi

8. Aşağıdakilerden hangisi, ikna edici konuşmada hedef
izleyicinin özelliklerinin bilinmesinin gerekliliğinin nedenini en doğru biçimde
açıklamaktadır?
Konuşmacı dikkat çekmelidir.

Konuşmacı uzman
olmalıdır.

Konuşmacı güven verici olmalıdır.

Konuşmacı tutarlı
olmalıdır.

Konuşmacı iletisini kitleye göre
kodlamalıdır.

9. İnsanlardaki tutum değişiminin, bir öğrenme
deneyimi sonucunda oluştuğunu ileri süren yaklaşım aşağıdakilerden
hangisidir?
İknaya algısal kuram yaklaşımı

Tutum
değişiminde öğrenme kuramı perspektifi

İkna konusunda tutarlılık
yaklaşımı

Beklenti değer kavramı

Temel ihtiyaçlar
kuramı

10. Konuşmacının izleyici ile aynı değer sistemi içinde çalıştığı
ve aynı deneyimleri paylaştığı hissini yaratmaya çalışması, izleyici
güdülenmesini artırma stratejilerinden hangisinin kapsamındadır?
İzleyici
değerlerini uyarlama

İzleyicilerin teşvik edilmesi

Ortak taban yaratmak

Uzmanlık gösterme

İzleyici
ihtiyaçlarını uyarlama

11. Aşağıdakilerden hangisi Maslow’un ihtiyaçlar
hiyerarşisinde yer almaz?
Ait olma ve sevgi ihtiyacı

Güvenlik
ihtiyacı

Saygınlık ihtiyacı

Kendini tanımlama
ihtiyacı

Psikolojik ihtiyaçlar

12.
Pazarlama merdiveninin üçüncü aşaması aşağıdakilerden hangisidir?
Ürünün
farkına vardırılması

Ürüne yönelik özelliklerin tarif
edilmesi

Satın alma ediminin güçlendirilmesi

Satın
almanın kışkırtılması

Kabul ve tercih etmenin
sağlanması

13. Aşağıdakilerden hangisi, satın almayı kışkırtıcı güdüleme
etmenleri arasında yer almaz?
Garanti süresinin
artırılması

İndirimler sağlanması

Ürünün laboratuar
ortamında test edilmiş olması

Diğer benzer ürünlerin fiyatlarıyla
karşılaştırılması

Ömür boyu garantiler önerilmesi

14. Pandomin
sanatçılarının oyun gereği yaptıkları hareketler aşağıdakilerden hangisinin
kapsamındadır?
Sanatsal jest ve mimikler

Toplumsal jest ve
mimikler

Anlatım jest ve mimikleri

İkincil jest ve
mimikler

Mimik jestler

15. Konuşmaya kimin
başlayacağının ya da iletiye nasıl bir tepki verileceğinin bilinmediği
durumlarda ortaya çıkan etkileşimsel susma türü aşağıdakilerden
hangisidir?
Tedirginlik sonucu susma

Karar verme ile
ilgili susma

Sosya kültürel susma

Akıl yürütme ile ilgili
susma

Denetim kurma amacı ile susma

—————————————————————-
eogrenmedeki sorular
1. Aşağıdakilerden hangisi tutum kavramını tanımlamaktadır?

Tutumlar
toplumsal özellikleri nitelerler ve toplum içinde zamanla oluşurlar.

Tutumlar sadece insanların fizyolojik ihtiyaçlarından kaynaklanırlar.

Tutumlar sürekli değişken özelliklerdir.
Tutum bir
bireye atfedilen, psikolojik bir obje ile ilgili duygu, düşünce ve davranışları
düzenli bir biçimde oluşturan bir eğilimdir.

Tutumlar davranışlardan
gözlemlenemezler.

2. Gazete ve TV gibi kitle iletişim araçlarınca
bizlere sık sık hatırlatılan, kanunlara saygı ve kişilerin sahip oldukları
hakları kapsayan fazilet ögesi aşağıdakilerden hangisidir?

Güzellik

Adalet
Çekicilik
Kibarlık
Yalancılık

3. İknaya karşı direnme büyük ölçüde aşağıdakilerden hangisiyle
ilgilidir?

Ortamla
Güdülerle
Kaynağın
inanırlılığıyla

Araçlarla
Olumlu duygularla

4. Konuşmanın
yapıldığı toplumsal ve fiziki çevreye ne ad verilir?

Durum
Markez

Alan
Ortam
Statü

5. Sınava
hazırlanmak için bir araya gelen öğrencilerin oluşturduğu grup, aşağıdakilerden
hangisine örnektir?

Bilgi toplama grubu
Deneysel grup
Öğrenme grubu
Problem çözme grubu
Yönetsel grup

6. Aşağıdakilerden hangisi X şarkıcısının konserine giden B şahsının
demografik özelliklerinden biridir?

Kısa boylu olması
Sarı saçlı
olması
Mavi gözlü olması
Kot pantolon giymesi
Türk
olması

7. Aşağıdakilerden hangisi, özel amaç belirlerken
konuşmacının kendisine sorması gereken sorular arasında yer almaz?

Amaç
izleyicilerim için uygun mu?
Verilen zamanda amacıma ulaşabilir miyim?

İzleyicileri nasıl oyalayabilirim?
Amacım görevle
örtüşüyor mu?
Amaç izleyicilerim için çok teknik mi?

8. Bir olaya,
kanıta, düşünceye ve deneye dayanan bir gerçeğin kabul edilmesine ne ad
verilir?

Değer
Algı
Düşünce
Davranış
İnanç

9. Belli bir takım sözel tartışmalar oluşturma,
oluşturulan bu sözel tartışmaları özel ve belli izleyicileri harekete geçirmek
amacıyla düzenleme sanatına ne ad verilir?

Objeler hakkında konuşma

Savunucu konuşma
İkna edici konuşma
Süreçler
hakkında konuşma
Kavramlar hakkında konuşma

10. Konuşmacının hep
doğru söylemesi, izleyici algısını etkileme stratejilerinden hangisinin
kapsamındadır?

Güvenilirlik oluşturma
Ortak
taban yaratma
Uzmanlık gösterme
İhtiyaçları uyarlama
Değerleri
uyarlama

11. Bir konuşmayı sonuçlandırmanın en kolay yolu
aşağıdakilerden hangisidir?

Ürkütücü ifadeler kullanmak
Hikaye
anlatmak
Soru sormak
Kişisel atıfta bulunmak
Özet
yapmak

12. Pazarlama merdiveninin son basamağı aşağıdakilerden
hangisidir?

Kabul ve tercih etmenin sağlanması
Satın almanın
kışkırtılması
Ürünün farkına vardırılması
Müşterinin satın almaya
zorlanması
Satın alma ediminin güçlendirilmesi

13. Pazarlama merdiveninin üçüncü aşaması aşağıdakilerden
hangisidir?

Kabul ve tercih etmenin sağlanması
Ürünün farkına
vardırılması
Ürüne yönelik özelliklerin tarif edilmesi
Satın alma
ediminin güçlendirilmesi
Satın almanın kışkırtılması

14. Gövdeden itibaren 35 cm’lik bir çapı olan kişisel mekan grubu
aşağıdakileren hangisidir?

Yabancılar için mesafe
Saygı mesafesi

İçli-dışlı mesafe
Toplumsal mesafe
Samimi
mesafe

15. Edward T. Hall tarafından yapılan, “İçli dışlı mesafe”,
“samimi mesafe”, “toplumsal mesafe” ve “yabancılar için mesafe” gruplamaları
aşağıdaki kavramlardan hangisini tanımlar?

Sosyolojik mekan
Toplumsal
mekan
Psikolojik mekan
Popüler mekan
Kişisel mekan

[Toplam:0    Ortalama:0/5]

You may also like...

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir