Hukuka Giriş 2007 Soruları

HUKUKA GİRİŞ
1- Bir kimsenin, belli bir olayda nasıl davranması gerektiğini
belirten, manevi yaptırımlı sosyal kuralara ne ad verilir?

A) Din Kuralı

B) Müeyyideler
C) Görgü Kuralları
D) Hukuk Kuralları
E) Ahlak
Kuralları

2- Aşağıdakilerden hangisi din kurallarının özelliklerinden
biri değildir?

A) Tek başına din kurallarıyla sosyal hayatı düzenlemek
mümkün değildir
B) Din Kuralları Allah tarafından konulmuş ve Peygamberler
vasıtasıyla insanlara ulaştırılmış olan emir ve yasaklardan oluşmaktadır?
C)
Din Kuralları Allah ile insanlar arasındaki ilişkiyi ve insanların birbirleriyle
olan ilişkilerini düzenlemektedir
D) Din Kurallarının yaptırımı
manevidir
E) Din Kurallarına uymayan kişilerin karşılaştıkları tepki
ayıplanma ve küçük görülme şeklindedir

3-Aşağıdakilerden hangisi Medeni
Hukuk Kurallarından biri değildir?

A) İkâmetgah
B) Kişiliğin
korunması
C) Hırsızlık suçu
D) Hak ve Fiil Ehliyeti
E) Evlenme

4-Ceza yargılamasında Tam Ehliyet sağır ve dilsizler için ne zaman
başlar?

A)18 yaşın bitmesiyle
B) 21 yaşın bitmesiyle
C) 24 yaşın
bitmesiyle
D) 25 yaşın bitmesiyle
E) 28 yaşın bitmesiyle

5- Türk
Medeni Kanunun 2. maddesine göre “Herkes haklarını kullanırken ve borçlarını
yerine getirirken dürüstlük kurallarına uymalıdır.”

Yukarıdaki
düzenlenen hukuk kurallarının sosyal hayatı düzenleyen hangi kurallarla ilişki
içinde olduğunu göstermektedir?

A) İktisat kuralları
B) Din
kuralları
C) Ahlak kuralları
D) Görgü kuralları
E) Ekonomik kurallar

6- Aşağıdakilerden hangisi ticaret kanununda düzenlenen bir şirket türü
değildir?

A) Aile şirketi
B) Kolektif şirket
C) Komandit
şirket
D) Komandit şirket
E) Anonim şirket

7- Aşağıdakilerden
hangisi TBMM’ nin görev ve yetkileri arasında yer almaz?

A)
Cumhurbaşkanını seçmek
B) Para basılmasına karar vermek
C) Savaş ilanına
karar vermek
D) Genelkurmay başkanını atamak
E) Kanun koymak,
değiştirmek,kaldırmak

8-Aşağıdakilerden hangisi sosyal devlet ülkesiyle
bağdaşmaz?

A) Vatandaşlarına asgari hayat düzeyi sağlamayı amaçlar
B)
Sosyal güvenliği sağlamaya çalışır
C) Vatandaşlarının sosyal durumlarıyla
ilgilenir
D) Sosyal adaleti gerçekleştirmeyi görev bilir
E)
Vatandaşlarının ekonomik durumlarıyla ilgilenmez

9- Vatandaşlarının hukuk
güvenliğini sağlamak hangi anayasal ilke ile yakından ilişkilidir?

A)
Demokratik devlet
B) Sosyal devlet
C) Atatürk milliyetçiliğine bağlı
devlet
D) Hukuk devleti
E) Laik devlet

10-Tüzüklerin iptaline
ilişkin davalar için aşağıdakilerden hangisine başvurulur?

A) B.İ.M
B)
D.G.M
C) Danıştay
D) Yargıtay
E) Anayasa Mahkemesi

11-Bir idari
mahkemenin hukuk kurallarına ters düşecek biçimde yapmış olduğu idari işlerin
denetimini hangi mahkeme yapar?

A) Adli yargı
B) İdari yargı
C)
Uyuşmazlık yargısı
D) Askeri yargı
E) Anayasal yargı

12-Aşağıdakilerden hangisi tacirdir?

A) Kasap
B) Demirci

C) Komisyoncu
D) Fırıncı
E) Marangoz

13-Aşağıdakilerden
hangisi suçun unsurları arasında yer almaz?

A) Taksir
B) İhmal
C)
Kast
D) Cürüm
E) İcra

14-Aşağıdakilerden hangisi kamu haklarından
biridir?

A) Kurucu yenilik doğuran haklar
B) Devredilebilen haklar

C) Mülkiyet hakları
D) Sosyal ve ekonomik haklar
E) Sınırlı ayni
haklar

15-Resmi evlendirme memuru önünde yapılmayan evlenme hangi
yaptırıma tabidir?

A) Hapis
B) Tek taraflı bağlanmazlık
C) Butlan

D) Tazminat
E) Yokluk

16-T.C. anayasasına göre aşağıdakilerden
hangisi kanun çıkarmaya yetkilidir?

A) Konuyla ilgili bakanlık
B)
Cumhurbaşkanlığı
C) Başbakanlık
D) Bakanlar kurulu
E)
TBMM

17-Kanunlarla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A)
Sürekli olmalıdır
B)Yazılı olmalıdır
C) Anayasaya uygun olmalıdır
D)
Örf ve adet kurallarına uygun olmalıdır
E)Genel olmalıdır

18-Hukukun
kaynakları arasında sıralama yapıldığında en üste olan aşağıdakilerden
hangisidir?

A) Anayasa
B) Kanunlar
C) Örf ve adet hukuku
D)
Yardımcı kaynaklar
E) KHK’ler

19-İşveren istifa ettiğini bildiren kişi
hangi yenilik doğuran hakkı kullanmıştır?

A) Bozucu
B) Değiştirici

C) Tamamlayıcı
D) Kurucu
E) Bağlayıcı

20-Babanın oğluna bir
yazlık bağışlaması durumunda, oğlu yazlık üzerindeki haklarını hangi yolla
kazanmış olur?

A) Aslen kazanma
B) Devren kazanma
C) İşgal
yoluyla kazanma
D) Tek taraflı hukuki işle kazanma
E) Haksız fiille
kazanma

21-Maddi olmayan mallar üzerinde sahiplerine tanınmış olan
mutlak haklara ne ad verilir?

A) İrtifak hakkı
B) Sınırlı ayni haklar

C) İntifa hakkı
D) Rehin hakkı
E) Fikri haklar

22-Kanunların
anayasaya uygunluğunun denetlenmesi aşağıdakilerden hangisi tarafından
gerçekleşir?

A) D.G.M
B) Yargıtay
C) Sayıştay
D) Anayasa
Mahkemesi
E) Danıştay

23-Aşağıdakilerden hangisi başkasına
devredilebilen bir haktır?

A) İntifa hakkı
B) Nafaka hakkı
C) Soy
bağının reddi hakkı
D) Oturma hakkı
E) Telif hakkı

24-Şafak
arkadaşı Beyhan’ın kendisine ödünç verdiği saati Bülent’e bağışlamış ve teslim
etmiştir.Bu durumda aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A) Bülent iyi
niyetli ise saatin mülkiyetini kazanmıştır
B) Bülent iyi niyetli olmasa bile
saatin mülkiyetini kazanmıştır
C) Bülent hiçbir durumda saatin mülkiyetini
kazanamaz
D) Şafak Bülent’e taşınır davası açar
E) Şafak on yıl içinde
Bülent’ten saatin kendisine verilmesini isteyebilir

25-Aşağıdakilerden
hangisi ergin kılınmanın koşullarından biridir?

A) Küçüğün okuma ve yazma
biliyor olması
B) Ergin kılınacak küçüğün bunu talep etmesi
C) Küçüğün on
yaşını bittirmiş olması
D) Küçüğün yabancı dil biliyor olması
E) Küçüğün
sakat olması

26-Ahmet şemsiyesini sınıfta unutmuş. Mehmet bu şemsiyeyi
bulmuştur. Mehmet daha sonra şemsiyeyi Ali’ye satmıştır. Ahmet şemsiyesini geri
almak için aşağıdaki davalardan hangisini açabilir?

A) İstihkak davası

B) İstimlak davası
C) İstimsal davası
D) Ceza davası
E) İflas
davası

27.Kanunda belirtilen belli bir zamanın kullanılmaması halinde
hakkın ortadan kalkmasına ne ad verilir?

A) Zamanaşımının kesilmesi
B)
Hak düşürtücü süre
C) Zamanaşımının durması
D) Def’i
E) Zamanaşımı

28-Aşağıdakilerden hangisi özel bir hak değildir?

A) Kişisel
haklar
B) Mutlak haklar
C) Malvarlığı hakları
D) Kişilik
hakları
E) Nisbi haklar

29-Aşağıdakilerden hangisi fiil ehliyetine
göre gerçek kişiler kategori içinde yer almaz?

A) Sınırlı
ehliyetsizler
B) Ayrıcalıklı ehliyetliler
C) Tam ehliyetliler
D)
Sınırlı ehliyetliler
E) Tam ehliyetsizler

30-Aşağıdakilerden hangisi
kişiliğin sona erme nedenlerinden biri değildir?

A) Birlikte ölüm
karinesi
B) Akıl sağlığının yitirilmesi
C) Ölüm
D) Gaiplik
E) Ölüm
karinesi

cevaplar
1. C –
2. E –
3. C –
4. C -5. C –
6. A –
7. D –
8. E –
9. D –
10. C –
11. B –

12. C –
13. D –
14. D –
15. E –
16. E –
17. D –
18.
A –
19. A –
20. D –
21. E –
22. D –
23. D –
24. A –

25. B –
26. A –
27. B –
28. D –
29. E –
30. B –

[Toplam:0    Ortalama:0/5]

You may also like...

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir