hukuka giriş ara deneme 1

1-) “İyi insan olmak” aşağıdaki kurallardan hangisine girer?
A) Objektif
ahlak kuralı
B) Subjektif ahlak kuralı

C) Uhrevi ahlak kuralı
D)
Dünyevi ahlak kuralı
E) Görgü kuralı

——————————————————————————–

2-) Silahlı kuvvetler ve emniyet mensuplarının üstlerini selamlamaları
sosyal düzen kuralları arasındaki hangi etkileşimi ifade eder?
A) Ahlak
kuralının hukuk kuralı haline gelmiş şeklidir.
B) Hukuk kuralının ahlak
kuralı haline gelmiş şeklidir.
C) Din kuralların ahlak kuralı haline gelmiş
şeklidir.
D) Görgü kuralının hukuk kuralı haline gelmiş şeklidir.
E)
Görgü kuralının ahlak kuralı haline gelmiş şeklidir.

——————————————————————————–

3-) Belli bir statüye sahip kimselere, hizmetle ve iç düzenle ilgili
kurallara aykırı davranmaları halinde uygulanan cezalara ne ad verilir?
A)
Disiplin cezası
B) Askeri ceza
C) Ceza
D) Tazminat
E) Hafif para
cezası

——————————————————————————–

4-) Aşağıdakilerden hangisi hükümsüzlük türlerinden değildir?
A) Tek
taraflı bağlamazlık
B) Mutlak butlan
C) İptal edilebilirlik
D)
Yokluk
E) Nispi butlan

——————————————————————————–

5-) Aşağıdakilerden hangisi TBMM’nin görevlerinden biri değildir?
A)
Bütçe ve kesin hesap kanun tasarılarını görüşmek ve kabul etmek
B)
Milletlerarası antlaşmaların onaylanmasını uygun bulmak
C) Savaş ilanına
karar vermek
D) Mahkemelerin yargı çevresini belirlemek
E) Genel ve özel
af ilanına karar vermek

——————————————————————————–

6-) İki köy arasındaki sınır uyuşmazlığı nasıl çözüme bağlanır?
A)
Bakanlar kurulu kararı ile
B) Yapıcı idari işlemle
C) Belirtici idari
işlemle
D) Yargı kararıyla
E) İdari sözleşmeyle

——————————————————————————–

7-) Bir sürücünün otomobilini kullanırken tedbirsizlik ve dikkatsizlik
nedeniyle bir yayanın ölümüne sebebiyet vermesi halinde aşağıdakilerden hangisi
sözkonusu olur?
A) İhmal
B) Taksir
C) Kast
D) Hareket
E)
Kusurluluk

——————————————————————————–

Özgürlüğü mahkumiyet kararından önce kısıtlanan kimseye ne denir?
A)
Tutuklu
B) Mahkum
C) Sanık
D) Hükümlü
E) Maznun

——————————————————————————–

9-) Aşağıdakilerden hangisi antlaşmaların çeşitlerinden değildir?
A)
Antlaşma
B) Sözleşme
C) Misak
D) Senet
E) İnfisah

——————————————————————————–

10-) “Borçlunun yerine getirmekle yükümlü bulunduğu davranış biçiminine” ne
ad verilir?
A) Borç
B) Akit
C) Edim
D) Yükümlülük
E)
Yaptırım

——————————————————————————–

11-) “Kıymetli evrakta hak sahibi tarafından senette yazılı hakkın
devredilmesi, rehnedilmesi veya tahsil için yapılan irade açıklamasına” ne ad
verilir?
A) Ciro
B) Kambiyo senetleri
C) Navlun
D) Alacağın
temliki
E) Devir beyanı

——————————————————————————–

12-) “Yabancının, hangi haklardan yararlanıp yararlanamayacağı”
aşağıdakilerden hangisi içerisinde yer alır?
A) Yabancılar hukuku
B)
Kanunlar ihtilafı
C) Devletler umumi hukuku
D) Uyrukluk
E) Yasaların
çatışması

——————————————————————————–

13-) Kanunların yürürlüğü ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi
yanlıştır?
A) Kanunlar yürürlük tarihi gösterilmemişse, yayımlandıktan 45
gün sonra yürürlüğe girer.
B) Kanunların kendi metninde yürürlük tarihi
gösterilebilir.
C) Kanunlar resmi gazetede yayımlandıkları gün yürürlüğe
girerler.
D) Kanunlar yürürlüğe girmeden önceki olaylara istisnai durumlarda
uygulanabilirler.
E) Yürürlük tarihinin kanunda gösterilmesi zorunlu
değildir.

——————————————————————————–

14-) Bir örf-adet kuralının, örf-adet hukuku haline dönüşebilmesi için
aşağıdakilerden hangisi gerekli değildir?
A) Devamlılık
B) Tekrarlanma

C) Toplumda bu konuya dair genel bir inanış
D) Maddi yaptırım
E)
Manevi yaptırım

——————————————————————————–

15-) “Anayasa hükümleri, yasama, yürütme ve yargı organlarını, idare
Makamlarını ve diğer kuruluş ve kişileri bağlayan temel hukuk kurallarıdır”
ifadesi, aşağıdakilerden hangisinin tanımıdır?
A) Kanunsuz suç ve ceza olmaz
ilkesi
B) Cezanın kişiselliği ilkesi
C) Kanunların üstünlüğü ilkesi

D) Anayasanın üstünlüğü ilkesi
E) Demokratik devlet ilkesi

——————————————————————————–

16-) Olağan dönemde aşağıdakilerden hangisi Kanun hükmünde kararname ile
düzenlenemez
A) Fikri haklar
B) Siyasi haklar
C) Alacak hakları

D) Ayni haklar
E) Malvarlığı hakları

——————————————————————————–

17-) Aşağıdakilerden hangisi kişisel haklardan değildir?
A) Toplu iş
sözleşmesi yapma hakkı
B) Toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkı

C) Dernek kurma özgürlüğü
D) Konut dokunulmazlığı
E) Özel hayatın
gizliliği

——————————————————————————–

1 Maddi olmayan mallar üzerinde, sahiplerine tanınmış olan mutlak haklara ne
ad verilir?
A) Taşınmaz yükü
B) Rehin hakkı
C) Fikri haklar
D)
Nispi hak
E) Ayni irtifak hakkı

——————————————————————————–

19-) Aşağıdakilerden hangisi karışık irtifaka örnektir?
A) İntifa hakkı

B) Oturma hakkı
C) Geçit hakkı
D) Üst hakkı
E) Nafaka hakkı

——————————————————————————–

20-) Aşağıdaki haklardan hangisi devredilebilir?
A) İntifa hakkı
B)
Oturma hakkı
C) Nafaka hakkı
D) Soybağının reddi hakkı
E) Telif
hakkı

——————————————————————————–

21-) Ali’nin tayini sebebiyle kira sözleşmesini feshetmesi ne tür bir
haktır?
A) Alalade hak
B) Kurucu yenilik doğuran hak
C) Bozucu
yenilik doğuran hak
D) Değiştirici yenilik doğuran hak
E) Ayni hak

——————————————————————————–

22-) Mirasçının miras bırakanı öldürmesi sonucu, miras hakkından mahrum
kalması, aşağıdaki olaylardan hangisine dayanmaktadır?
A) Hukuki fiil
B)
Haksız fiil
C) Hukuki olay
D) Hukuki işlem
E) Tek taraflı hukuki
muamele

——————————————————————————–

23-) Anne-baba, Aslençocukları üzerindeki velayet hakkını ne şekilde
kazanır?
A) Aslen
B) Devren
C) İyiniyetle
D) Objektif iyiniyetle

E) Hukuki işlemle

——————————————————————————–

24-) Taşınır eşyalar üzerindeki ayni hakların kazanılma anı aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Tapu siciline tescil anı
B) Sözleşmenin yapıldığı an

C) Parasının tam olarak ödendiği an
D) Eşyanın teslim alındığı an
E)
Kapora bırakıldığı an

——————————————————————————–

25-) Çalınmış, kaybedilmiş ya da gaspedilmiş eşyayı, iyiniyetle alan kişi,
aşağıdaki hallerin hangisinin varlığı durumunda, ödediği bedelin kendisine
iadesini isteyebilir?
A) Eşyayı, komşusundan almış ise
B) Eşyayı,
kardeşinden almış ise
C) Eşyayı, benzeri eşya satan dükkandan almış ise

D) Eşyayı, iyiniyetli kişiden almış ise
E) Eşyayı, kötüniyetli kişiden
almış ise

——————————————————————————–

26-) M.K. 188’e göre “eşlerden herbiri, ortak yaşamın devamı süresince,
ailenin sürekli ihtiyaçları için evlilik birliğini temsil eder” Ancak, eşlerden
birinin temsil yetkisini aşması ya da bu yetkiyi kullanmada, yetersiz kalması
aşağıdakilerden hangisine örnektir?
A) Hakkın kullanılmasına
B) Hakkın
kötüye kullanılmasına
C) Hakkın korunmasına
D) Hakkın kaybedilmesine

E) Hakkın kazanılmasına

——————————————————————————–

27-) “Geniş anlamda kişilik” kavramına aşağıdakilerden hangisi dahil
değildir?
A) Kişisel durumlar
B) Hak ehliyeti
C) Fiil ehliyeti

D) Kişilik hakları
E) Siyasi haklar

——————————————————————————–

2 Gaiplikle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Gaiplik
davası, gaibin Türkiye’deki son ikametgahının bulunduğu yer mahkemesinde açılır.

B) Gaiplik davasını, hakları ölüme bağlı kişiler açabilir.
C) Gaiplik
kararı ile birlikte gaibin evliliği de sona erer.
D) Uzun zamandır haber
alınamayan biri hakkında gaiplik davası açabilmek için 5 yıl beklemek gerekir.

E) Ölümüne muhtemel gözle bakılan, bir olayda kaybolan ve hakkında gaiplik
kararı verilen kişinin mirası mirasçılarına 5 yıl sonra kesin olarak geçer.

——————————————————————————–

29-) Sınırlı ehliyetsiz kişiler için aşağıdakilerden hangisinde yasak
işlemler doğru olarak verilmiştir?
A) Kefil olmak – bağışlama yapmak – vakıf
kurmak
B) Kefil olmak – bağışlamayı kabul etmek – vakıf kurmak
C) Borç
almak – bağışlama yapmak – vakıf kurmak
D) Borç vermek – bağışlama yapmak –
kefil olmak
E) Dava açmak – kefil olmak – vekalet vermek

——————————————————————————–

30-) Tam ehliyetsizler aşağıdaki durumlardan hangisinde, haksız fiillerden
sorumlu tutulamazlar?
A) İstihdam ettiği adamın verdiği zararlardan
B)
Hayvan tutan sıfatıyla verilen zararlardan
C) Taşınmaz sahibi sıfatıyla
verilen zararlardan
D) Hakkaniyetin gerekli kıldığı durumlarda
E) Akıl
hastasının, zengi köylünün harmanını yakması, durumunda

1-)B

2-)D
3-)A
4-)C
5-)D
6-)E
7-)B
8-A
9-)E
10-)C

11-)A
12-A
13-)C
14-)E
15-)D
16-)B
17-)A
18-C

19-)D
20-)E
21-)C
22-)A
23-)A
24-)D
25-)C
26-)B

27-)E
28-C
29-)A
30-)E

[Toplam:0    Ortalama:0/5]

You may also like...

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir