hukuka giriş ara deneme sınavı 2

1-) Aşağıdakilerden hangisi, hukukun gerekliliğine ilişkin örnektir?
A)
Ali’nin Osmandan yardım istemesi
B) Ali’nin boğulmakta olan Osman’ı
kurtarması
C) Ali’nin Osman’a yalan söylemesi


D) Ali’nin zor durumdaki
Osman’a para vermesi
E) Ali’nin Osman’ı öldürmesi

——————————————————————————–
2-)
Sosyal hayatta kişilerin birbirleriyle olan sosyal ilişkilerindeki davranış
biçimlerini belirleyen ahlak kuralları hangisidir?
A) Subjektif ahlak
kuralları
B) Objektif ahlak kuralları
C) Yaratıcı ahlak kuralları
D)
Açıklayıcı ahlak kuralları
E) İktisadi ahlak kuralları

——————————————————————————–
3-)
Medeni Kanunda yer alan yoksul yakınlarına yardım etmeyi öngören hüküm sosyal
düzen kuralları arasında hangi etkileşimi ifade eder?
A) Ahlak kuralının
hukuk kuralı haline gelmiş şeklidir.
B) Görgü kuralının din kuralı haline
gelmiş şeklidir.
C) Görgü kuralının hukuk kuralı haline gelmiş şeklidir.

D) Hukuk kuralının ahlak kuralı haline gelmiş şeklidir.
E) Din kuralının
ahlak kuralı haline gelmiş şeklidir.

——————————————————————————–
4-)
Adli para cezasının 1 gün karşılığı en az ve en çok kaç Türk Lirası olabilir?

A) 5 – 50
B) 10 – 50
C) 20 – 100
D) 20 – 500
E) 50 – 100

——————————————————————————–
5-)
Bir öğrencinin, hukuka aykırı biçimde sınavlara girmesine engel olunursa, bu
öğrenci bu işlemi nasıl ortadan kaldırabilir?
A) İptal
B) Ceza
C)
Yokluk
D) Cebri icra
E) Tazminat

——————————————————————————–
6-)
Haksız fiil veya sözleşmeye aykırılıktan dolayı diğer tarafı zarara uğratan
kimsenin karşılaşacağı müeyyide hangisidir?
A) Ayıplama
B) Cebri icra

C) Hükümsüzlük
D) Mutlak butlan
E) Tazminat

——————————————————————————–
7-)
Aşağıdakilerden hangisi kamu hukukunun dallarından biri değildir?
A) Anayasa
Hukuku
B) Devletler Hususi Hukuku
C) Vergi Hukuku
D) Yargılama
Hukuku
E) Ceza Hukuku

——————————————————————————–
😎
Laiklik kaç yılında yapılan değişiklikle anayasamıza girmiştir?
A) 1924

B) 1937
C) 1921
D) 1948
E) 1923

——————————————————————————–
9-)
Suçun kanuni unsuruna ne ad verilir?
A) Tipiklik
B) İcra
C) İhmal

D) Kast
E) Taksir

——————————————————————————–
10-)
Kanunun suç saydığı bir eylemi ve onu meydana getirecek hareketin sonuçlarını
bilerek ve isteyerek yapmaya ne ad verilir?
A) Kast
B) Taksir
C)
İhmal
D) İcra
E) Cebri İcra

——————————————————————————–
11-)
Aşağıdakilerden hangisi iş hukukunun konularından biri değildir?
A) Hizmet
akdi
B) Sendikalar
C) Şirketler
D) Grev ve lokavt
E) Toplu iş
sözleşmeleri

——————————————————————————–
12-)
Eski medeni Kanunumuz hangi ülkeden alınmıştır?
A) Almanya
B) İsviçre

C) Fransa
D) Amerika
E) İngiltere

——————————————————————————–
13-)
Bir Türkle evlenen yabancı kadın, Türk vatandaşlığını nasıl kazanır?
A)
Aslen
B) Müktesep
C) Mutlak
D) Nispi
E) Hiçbiri

——————————————————————————–
14-)
Anonim şirkette şirketin esas sermayesi en az kaç liralık paylara ayrılır?

A) 500 TL
B) 5.000 TL
C) 50.000 TL
D) 500.000 TL
E)
5.000.000 TL

——————————————————————————–
15-)
Kıymetli evrakın çeşitleri içinde tedavül (elden ele dolaşma) kabiliyeti en
kolay olan hangisidir?
A) Nama yazılı senetler
B) Hamile yazılı senetler

C) Emre yazılı senetler
D) Konşimentolar
E) Varantlar

——————————————————————————–
16-)
Başbakanlık, bakanlıklar ve kamu tüzel kişilerinin kendi görev alanlarını
ilgilendiren kanunların ve tüzüklerin uygulanmasını sağlamak üzere ve bunlara
aykırı olmamak şartıyla çıkardıkları yazılı kurallara ne ad verilir?
A)
Tüzükler
B) Kanun
C) Yönetmelik
D) Kanun Hükmünde Kararname
E)
Nizamname

——————————————————————————–
17-)
Aşağıdakilerden hangisi bir kuralın örf ve adet hukuku haline gelmesi için
aranan unsurlardan değildir?
A) Devamlılık
B) Manevi unsur
C) Maddi
yaptırım
D) Objektif unsur
E) Genel inanış

——————————————————————————–
18-)
Aşağıdaki kaynaklardan hangisi hakimi bağlar?
A) Doktrin
B) Öğreti

C) Mahkeme kararları
D) Yargıtayın kararları
E) Yargıtay içtihadı
birleştirme kurulunun kararları

——————————————————————————–
19-)
Sahibine maddi veya maddi olmayan bütün mallar üzerinde geniş yetkiler tanıyan
ve herkese karşı ileri sürülebilen haklara ne denir?
A) Velayet hakkı
B)
Mutlak haklar
C) Vesayet hakkı
D) Siyasi haklar
E) Nispi haklar

——————————————————————————–
20-)
Aşağıdakilerden hangisi maddi mallar üzerindeki mutlak haklardan değildir?

A) Mülkiyet
B) İrtifak hakkı
C) Taşınmaz yükü
D) Kişilik hakkı

E) Rehin hakları

——————————————————————————–
21-)
Ahmet, mümessili olduğu, Ali’ye, mümessillikten istifa ettiğini bildirmiştir.
Ahmet’in kullandığı hak, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kurucu yenilik
doğuran hak
B) Değiştirici yenilik doğuran hak
C) Bağlayıcı yenilik
doğuran hak
D) Tamamlayıcı yenilik doğuran hak
E) Bozucu yenilik doğuran
hak

——————————————————————————–
22-)
Aşağıdakilerden hangisi “Kişiye sıkı sıkıya bağlı haklar”dan biri değildir?

A) Telif hakkı
B) Boşanma davası açma hakkı
C) Nişanı bozma hakkı

D) Soybağının reddi hakkı
E) Ergin kılınmayı talep hakkı

——————————————————————————–
23-)
Sahipsiz taşınır malın aslen kazanılmasına ne ad verilir?
A) Devren kazanma

B) İşgal
C) İhraz (sahiplenme)
D) Hukuki olay
E) İstimlak

——————————————————————————–
24-)
Mirasçıların, murisin ölümünden itibaren 3 ay içerisinde mirası reddetmezlerse
bir daha reddedemeyecekleri, red hakkının hangi yolla kaybedilmesidir?
A)
Hukuki olay
B) Hukuki fiil
C) Hukuki muamele
D) Kanun gereği
E)
Sözleşme gereği

——————————————————————————–
25-)
Karı – kocadan biri, evlilik birliğini temsil etme hakkını kötüye kullanırsa,
mahkemede ona hangi yaptırım uygulanır?
A) Uyarma
B) Kınama
C)
Yetkinin alınması
D) Para cezası
E) Hapis cezası

——————————————————————————–
26-)
Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) Gerçek kişilik sadece ölüm ile sona
erer.
B) Gerçek kişilik ölüm ve gaiplikle sona erer.
C) Bitkisel hayata
girmiş kişinin gerçek kişiliği sona ermiş denilebilir.
D) Gerçek kişilik
hiçbir zaman sona ermez.
E) Ölüm karinesi ile gerçek kişilik sona ermez.

——————————————————————————–
27-)
Sınırlı ehliyetsizler hangi işlemleri yasal danışmanlarının rızasıyla
yapabilirler?
A) Kefil olma
B) Bağışlama
C) Vakıf kurma
D)
Kendilerine menfaat sağlayan karşılıksız kazanma işlemleri
E) Kendilerini
borç altına sokan muameleler

——————————————————————————–
28-)
Aşağıdakilerden hangisi, gerçek kişilerin fiil ehliyetine sahip olmaları
açısından önem taşımaz?
A) Ayırt etme gücü
B) Kısıtlı olmamak
C)
Ergin olmak
D) Vücut bütünlüğü
E) Sağ doğmuş olmak

——————————————————————————–
29-)
Ölümüne muhtemel gözle bakılacak bir olayda kaybolan bir kimsenin mirasçıları
mirası ne kadar süre sonra kesin olarak kazanır?
A) 1 yıl
B) 6 ay
C)
5 yıl
D) 15 yıl
E) 20 yıl

——————————————————————————–
30-)
Ölümüne kesin gözüyle bakılacak bir halde kaybolan ve cesedi bulunamayan bir
kişinin ölmüş sayılmasına ne ad verilir?
A) Ölüm
B) Gaiplik
C) Ölüm
karinesi
D) Kayıp
E) Birlikte ölüm karinesi

1-) E
2-)
B
3-) A
4-) C
5-) A
6-) E
7-) B
😎 B
9-) A
10-)
A
11-) C
12-) B
13-) B
14-) A
15-) B
16-) C
17-) D
18-)
E
19-) B
20-) D
21-) E
22-) A
23-) C
24-) A
25-) C
26-)
B
27-) E
28-) D
29-) C
30-) C

[Toplam:0    Ortalama:0/5]

You may also like...

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir