hukuka giriş ara deneme sınavı (ünite 1-4)

1-) Sosyal hayatı düzenleyen maddi yaptırımlı kurallar bütünü nedir?
A) Din
kuralları
B) Ahlak kuralları

C) Hukuk kuralları
D) Görgü kuralları

E) Hayat şartları

——————————————————————————–
2-)
Sosyal hayatın düzenlenmesi ve toplumsal yaşamın bir düzen ve güven havası
içinde akıp gidebilmesinin temin edilmesi hukukun hangi niteliğinin bir
sonucudur?
A) Somutluğunun
B) Gerekliliğinin
C) Adil olmasının

D) Farklılığının
E) Eşitliğinin

——————————————————————————–
3-)
Sosyal hayatta iyilik ve kötülük hakkında oluşan değer yargılarına göre,
yapılmaması gereken davranışlara ilişkin kurallar bütününe ne ad verilir?
A)
Tabiat kuralları
B) Din kuralları
C) Ahlak kuralları
D) Görgü
kuralları
E) Hukuk kuralları

——————————————————————————–
4-)
Sosyal hayatta kişilerin birbirleriyle olan sosyal ilişkilerindeki davranış
biçimlerini belirleyen ahlak kuralları hangisidir?
A) Subjektif ahlak
kuralları
B) Objektif ahlak kuralları
C) Yaratıcı ahlak kuralları
D)
Açıklayıcı ahlak kuralları
E) İktisadi ahlak kuralları

——————————————————————————–
5-)
Orkun, metroda oturmakta iken, bir durakta metroya binen yaşlı bayan gördüğü
halde uyuma numarası yaptığı gibi, kendisini uyaran Serdar’a da saygısızca
davranarak “sana ne” diyerek terslemiştir. Bu olayda Orkun’un davranışı, hangi
sosyal hayat kurallarına aykırılık oluşturmaz?
A) Görgü kurallarına
B)
Ahlak kurallarına
C) Din kurallarına
D) Hukuk kurallarına
E) Din ve
Ahlak Kurallarına

——————————————————————————–
6-)
Medeni Kanuna göre bir kimsenin yoksulluğa düşmüş olan yakınlarına yardım
etmekle yükümlü olmasına ne ad verilir?
A) Ahde vefa ilkesi
B) Dürüstlük
kuralı
C) Nafaka yükümü
D) Sosyal ilişkiler
E) Sadakat ilkesi

——————————————————————————–
7-)
Aşağıdakilerin hangisi subjektif ahlak kurallarındandır?
A) Verilmiş söze
sadık kalmak
B) Bir başkasının malına göz dikmemek
C) Yoksul bir kişiye
yardım etmek
D) Başkalarına karşı dürüst davranmak
E) Kimseye yalan
söylememek

——————————————————————————–
😎
Satmış olduğu malı zamanında teslim etmeyen satıcı, alıcının bu yüzden uğradığı
zararın yaptırımı nedir?
A) Cebri İcra
B) Tazminat
C) Ceza
D)
İptal
E) Hükümsüzlük

——————————————————————————–
9-)
Herhangi bir kuralın koymuş olduğu emir ve yasaklara uygun surette hareket
etmeme, onun yap dediğini yapmama veya yapma dediğini yapma halinde
karşılaşılacak olan tepki nedir?
A) Yaptırım (Müeyyide)
B) Cebri icra

C) İptal
D) Hükümsüzlük
E) Ceza

——————————————————————————–
10-)
Resmi evlendirme memuru önünde yapılmayan evliliğe aşağıdaki yaptırım
türlerinden hangisi uygulanır?
A) Ceza
B) Tazminat
C) Nisbi Butlan

D) Mutlak Butlan
E) Yokluk

——————————————————————————–
11-)
Nafaka yükümlüsü mahkemenin emrine uymayarak kararlaştırılmış olan yardımı
yapmazsa, karşılaşacağı yaptırım aşağıdakilerden hangisidir?
A) Alaya alınma

B) Cebri icra
C) Küçümsenme
D) Vefasız denmesi
E) Günahkar
sayılma

——————————————————————————–
12-)
Aşağıdaki durumların hangisinde hükümsüzlük söz konusu olur?
A) Velayeti
kendisine verilen çocuğun teslim edilmemesi
B) Kiracının kira bedelini
ödememesi
C) Satıcının sattığı malı teslim etmemesi
D) Başkasına ait bir
eşyanın gasbedilmesi
E) Evlenmenin resmi memur önünde yapılmaması

——————————————————————————–
13-)
Aşağıdakilerin hangisi kamu hukuku ilişkisidir?
A) Belediyenin yeşil alan
için bir gerçek kişinin arazisini kamulaştırılması
B) Belediyenin, gerçek
kişiye ait bir taşınmazı kiralaması
C) Devletin kamuya ait bir taşınmazın
ihtiyacı için bir tüccardan mal alması
D) Devletin, çalışanları için bir
terziye kıyafet diktirmesi
E) Kamu kurumunun yemekhane için kasaptan et
alması

——————————————————————————–
14-)
Aşağıdakilerden hangisi sosyal devlet ilkesini açıklar?
A) Din ve devlet
işlerini ayıran devlet
B) Irk, din, dil ayrımı yapılmayan devlet
C)
Hukuka dayalı devlet
D) Egemenliğin halkta olduğu devlet
E) Fertlere
asgari bir hayat düzeyi sağlayan devlet

——————————————————————————–
15-)
Aşağıdakilerden hangisi Ceza Hukuku’nun ilkelerinden biridir?
A) İyiniyet
ilkesi
B) Kusursuz sorumluluk ilkesi
C) Kanunsuz suç ve ceza olmaz
ilkesi
D) İlliyet ilkesi
E) Öngörülmezlik ilkesi

——————————————————————————–
16-)
Anayasamızda yer alan seçme ve seçilme hakları hangi ilke gereğidir?
A)
Atatürk milliyetçiliğine bağlı devlet ilkesi
B) Demokratik Devlet İlkesi

C) Laik Devlet İlkesi
D) Sosyal Devlet İlkesi
E) Hukuk Devleti
İlkesi

——————————————————————————–
17-)
Aşağıdakilerden hangisi cumhurbaşkanının görevlerinden biri değildir?
A)
Kanunları yayımlamak
B) TBMM seçimlerinin yenilenmesine karar vermek
C)
Başbakanı ve bakanları atamak
D) Anayasa mahkemesi başkanını seçmek
E)
Gerektiğinde Bakanlar Kuruluna baikanlık yapmak

——————————————————————————–
18-)
Aşağıdakilerden hangisi idarenin belirtici işlemlerindendir?
A) Tüzük yapmak

B) Yönetmelik yapmak
C) Memur atamak
D) Vergi tahakkuk ettirme

E) Memurun işine son vermek

——————————————————————————–
19-)
Aşağıdakilerden hangisi Medeni Yargılama Hukukunda çekişmesiz yargı değildir?

A) Alacak Davası
B) Vasi Tayini
C) Yargısal erginliğe karar verme

D) Gaiplik kararı
E) Evlat edinme onayı

——————————————————————————–
20-)
Sendikalar hangi esasa göre düzenlenmiştir?
A) İşyeri
B) İş kolu
C)
İşin yürütülmesi
D) İşveren esası
E) Sendikacılık esası

——————————————————————————–
21-)
İcra ve İflas memurlarının işlemlerine karşı ilgililerin yapacakları itiraz ve
şikayetler nerede karara bağlanır?
A) İcra tetkik mercii
B) İlamlı
takipte
C) İlamsız takipte
D) İflas masasında
E) İcra yada iflas
dairesinde

——————————————————————————–
22-)
Yeni medeni kanunumuz ne zaman yürürlüğe girmiştir?
A) 1 Ocak 2000
B) 1
Ocak 2001
C) 1 Ocak 2002
D) 4 Ekim 1926
E) 1 Ocak 2

——————————————————————————–
23-)
Medeni hukuk ve özel hukuk terimlerinin çoğu zaman eş anlamlı kullanılması
medeni hukukun hangi özelliğinin sonucudur?
A) Belirgin olmasının
B)
Özel bir hukuk dalı olmasının
C) Özel hukukun tek dalı olmasının
D) Özel
hukukun en geniş ve önemli dalı olmasının
E) Özel kişileri ilgilendirmesinin

——————————————————————————–
24-)
Hayvanlara vasiyet yoluyla bir mal bırakılamamasının sebebi aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Vasiyetle bırakılan mallar üzerinde tasarruf işlemi
yapamamaları
B) Taksime konu bir mal kazanmaları halinde paylaştırmada
rızalarını açıklayamamaları
C) Kendilerine kanuni temsilci tayin edilememesi

D) Kişi olma niteliğine sahip olmamaları
E) Devir işlemleri için imza
atamamaları

——————————————————————————–
25-)
Aşağıdaki faaliyet konularından hangisiyle limited şirket kurulamaz veya
uğraşamaz?
A) Matbaacılık
B) Bankacılık ve Sigortacılık
C) Fırın

D) Terzi
E) İnşaat – Taahhüt

——————————————————————————–
26-)
Kıymetli evrakın çeşitleri içinde tedavül (elden ele dolaşma) kabiliyeti en
kolay olan hangisidir?
A) Nama yazılı senetler
B) Hamile yazılı senetler

C) Emre yazılı senetler
D) Konşimentolar
E) Varantlar

——————————————————————————–
27-)
Aşağıdakilerden hangisi devletler özel hukukunun alanına girmez?
A) Bir
Almanın Türkiye’de bir Türkle evlenmesi
B) Bir İtalyanın İsviçre’de bir
Fransızı evlat edinmesi
C) İngiliz karı-kocanın İspanya’da boşanmaları

D) Türkiye’de ikamet eden Alman asıllı bir Türkle İngiliz asıllı bir Türkün
evlenmeleri
E) Bir Fransız ile bir İranlı’nın İstanbul’daki bir malın
satışına dair sözleşme yapmaları

——————————————————————————–
28-)
Deniz yoluyla eşya taşıma karşılığı ödenen ücrete ne ad verilir?
A) Harç

B) Prim
C) Rant
D) Maaş
E) Navlun

——————————————————————————–
29-)
Kollektif şirketlerde ortakların sorumluluğu aşağıdakilerden hangisidir?
A)
Ortaklar şirketin borçlarından sorumsuzdur.
B) Ortaklar bütün mallarıyla
sınırsız şekilde sorumludur.
C) Ortaklar sınırlı şekilde sorumludur.
D)
Ortakların bazıları sınırlı bazıları sınırsız olarak sorumludur.
E) Ortaklar
bazen sorumlu bazen sorumsuzdur.

——————————————————————————–
30-)
Anonim şirketler en az kaç kişiyle kurulur?
A) 3
B) 4
C) 5
D) 6

E) 7

1-) C
2-) B
3-) C
4-) B
5-) D
6-) C
7-)
E
😎 B
9-) A
10-) E
11-) B
12-) E
13-) A
14-) E
15-)
C
16-) B
17-) D
18-) D
19-) A
20-) B
21-) A
22-) C
23-)
D
24-) D
25-) B
26-) B
27-) D
28-) E
29-) B
30-) C

[Toplam:0    Ortalama:0/5]

You may also like...

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir