hukuka giriş deneme sınavı (ünite 5-8 )

1-) Örf-adet hukuku kuralları hakkında aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A)
Hukuki yaptırımları vardır.
B) Hakim bu kurallara uymak zorunda değildir.

C) Hukukun yardımcı kaynaklarını oluştururlar.
D) Medeni hukuk kuralları
içerisinde yer almazlar.
E) Ceza hukukunda bunlardan yararlanılır.

——————————————————————————–
2-)
Başbakanlık, bakanlıklar ve kamu tüzel kişilerinin kendi görev alanlarını
ilgilendiren kanunların ve tüzüklerin uygulanmasını sağlamak üzere ve bunlara
aykırı olmamak şartıyla çıkardıkları yazılı kurallara ne ad verilir?
A)
Tüzükler
B) Kanun
C) Yönetmelik
D) Kanun Hükmünde Kararname
E)
Nizamname

——————————————————————————–
3-)
Olağan hallerde, aşağıdakilerden hangisi kanun hükmünde kararname ile
düzenlenemez?
A) Fikri haklar
B) Alacak hakları
C) Temel haklar

D) Ayni haklar
E) Mamelek hakları

——————————————————————————–
4-)
Bir ticari uyuşmazlıkta, hakim anlaşmazlığın çözümünde yararlanabileceği ticari
hüküm (yazılı kural) bulamazsa, hangi yolu izlemek zorundadır?
A)
Uyuşmazlığın çözümü olmadığı için davayı sonlandırır
B) Yabancı ülke hukuk
sistemlerine başvurur.
C) Özel hakem yoluna gider.
D) Ticari – örf –
adetlere başvurur.
E) Uyuşmazlığı temyiz merciine iletir.

——————————————————————————–
5-)
Kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisi veren kanunda, çıkarılacak kanun
hükmünde kararname ile ilgili olarak aşağıdakilerin hangisinin gösterilmesi
gerekmez?
A) Kanun hükmünde kararnamenin amacı
B) Kanun hükmünde
kararnamenin kapsamı
C) Yetkiyi kullanma süresi
D) Aynı yetkiyle birden
çok kanun hükmünde kararname çıkarılıp çıkarılamayacağı
E) Kanun hükmünde
kararnamenin yürürlük tarihi

——————————————————————————–
6-)
Cumhurbaşkanı, yayımlanmasını uygun bulmadığı kanunları bir daha görüşülmek
üzere, gösterdiği gerekçeleri ile birlikte ne kadar süre içinde TBMM’ne geri
gönderir?
A) 7 gün
B) 10 gün
C) 15 gün
D) 1 ay
E) 3 ay

——————————————————————————–
7-)
Aşağıdakilerden hangisi kamu haklarından olan kişisel hak ve hürriyetlerden
değildir?
A) Kişi dokunulmazlığı
B) Kişi hürriyeti
C) Çalışma hakkı

D) Mülkiyet hakkı
E) Düşünce hürriyeti

——————————————————————————–
😎
İntifa hakkı aşağıdaki haklardan hangisinin kapsamına girer?
A) Maddi mallar
üzerindeki nisbi haklar
B) Manevi mallar üzerindeki mutlak haklar
C)
Maddi mallar üzerindeki mutlak haklar
D) Manevi mallar üzerindeki nisbi
haklar
E) Fikri haklardır

——————————————————————————–
9-)
Aşağıdakilerden hangisi özel hakların, gayelerine göre ayrımlanmasıdır?
A)
Mutlak Haklar – Nisbi haklar
B) Mamelek hakkı – Şahsiyet hakkı
C)
Devredilebilen haklar – devredilemeyen haklar
D) Yenilik doğuran haklar –
Alelade haklar
E) Mal varlığı hakları – Manevi haklar

——————————————————————————–
10-)
Ahmet, mümessili olduğu, Ali’ye, mümessillikten istifa ettiğini bildirmiştir.
Ahmet’in kullandığı hak, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kurucu yenilik
doğuran hak
B) Değiştirici yenilik doğuran hak
C) Bağlayıcı yenilik
doğuran hak
D) Tamamlayıcı yenilik doğuran hak
E) Bozucu yenilik doğuran
hak

——————————————————————————–
11-)
Mehmet, sahip olduğu evini, Ahmet’e devrederse, aşağıdakilerden hangisi söz
konusu olur?
A) Yararlanma
B) Kullanma
C) Zilyetlik
D) İrtifak

E) Tasarruf

——————————————————————————–
12-)
Aşağıdakilerden hangisi devredilebilen haklardandır?
A) Telif hakkı
B)
İntifa hakkı
C) Oturma hakkı
D) Nafaka hakkı
E) Kullanma ve
Yararlanma hakkı

——————————————————————————–
13-)
Aşağıdakilerden hangisi kişisel irtifak haklarına örnektir?
A) Üst hakkı

B) Geçit hakkı
C) Oturma hakkı
D) Kaynak hakkı
E) Rehin hakkı

——————————————————————————–
14-)
Borç ilişkisinde ALACAKLI ile BORÇLU arasındaki ilişki hangi hak grubuna girer?

A) Mutlak haklar
B) Nisbi haklar
C) İrtifak hakları
D) Manevi
haklar
E) İntifa hakkı

——————————————————————————–
15-)
Kullanılmaları ile yeni bir hukuki durum meydana getirmeyen haklara ne ad
verilir?
A) Alelade haklar
B) Kurucu yenilik doğuran haklar
C)
Değiştirici yenilik doğuran haklar
D) Bozucu yenilik doğuran haklar
E)
Yenilik doğuran haklar

——————————————————————————–
16-)
Aşağıdaki kavramlardan hangisi dürüstlük kuralına aykırılık teşkil eder?
A)
Suç
B) Kusur
C) Kabahat
D) Meşru müdafaa
E) Hakkın kötüye
kullanılması

——————————————————————————–
17-)
Davalının, davacı tarafından iddia edilen hakkın doğmadığını ya da, ortadan
kalktığını ileri sürmesine ne ad verilir?
A) İtiraz
B) İkrar
C)
Kabul
D) İnkar
E) Def’i

——————————————————————————–
18-)
Aşağıdakilerden hangisinde iyiniyet rol oynar?
A) Çalınmış mallarda
B)
Gaspolunmuş mallarda
C) Kaybedilmiş mallarda
D) Kaybedilmiş parada

E) Kaybedilmiş telefonda

——————————————————————————–
19-)
Bir kimsenin Devletin bağımsız ve tarafsız yargı organlarına başvurarak hakkının
elde edilmesini isteme yetkisine ne ad verilir?
A) Talep hakkı
B)
Dilekçe hakkı
C) Başvuru hakkı
D) Dava hakkı
E) Yargı yetkisi

——————————————————————————–
20-)
Ali öldüğünde, mirası, mirasçılarına ne zaman geçer?
A) Miras sözleşmesi
yapıldığında
B) Mirasçılar mirası kabul ettiğinde
C) Vasiyetname
yapıldığında
D) Miras açıldığında
E) Ali’nin ölüm anında

——————————————————————————–
21-)
Ayşe arkadaşından ödünç aldığı kalemleri, Yusuf’a satıp teslim etmiştir. Buna
göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) Yusuf iyiniyetliyse kalemlerin
mülkiyetini kazanır.
B) Yusuf iyiniyetli olmasa dahi mülkiyeti kazanır.

C) Yusuf’a Ayşe, taşınır tavası açar.
D) 5 yıl içinde Yusuf’tan Ayşe
kalemlerin kendisine geri verilmesini isteyebilir.
E) Yusuf asla kalemlerin
mülkiyetini kazanamaz.

——————————————————————————–
22-)
Ahmet tatile giderken, radyosunu arkadaşı Mehmet’e bırakmış, Mehmet bu radyoyu
Murat’a satmıştır. Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A)
Radyo, Ahmet’in elinden isteği dışında çıkmıştır.
B) Murat, bu radyonun
mülkiyetini hiçbir şekilde kazanamaz.
C) Ahmet istediği zaman radyoyu
Murat’tan geri alabilir.
D) Murat iyiniyetli ise bu radyonun mülkiyetini
kazanmıştır.
E) Mehmet kötüniyetli olduğu için Murat mülkiyeti elde edemez.

——————————————————————————–
23-)
Nelerin taşınmaz sayılacağı aşağıdakilerden hangisiyle düzenlenmiştir?
A)
Medeni Kanunla
B) Belediyeler kanunuyla
C) Yargısal görüşlerle
D)
Bilimsel görüşlerle
E) Örf – adet hukukuyla

——————————————————————————–
24-)
Medeni Kanunun 2. maddesinde yer alan, “Herkes haklarını kullanmakta ve
borçlarını ifada iyiniyet kaidelerine uymakla yükümlüdür” ifadesi,
aşağıdakilerden hangisini belirtmektedir?
A) Dürüstlük kuralı
B)
Mükellefiyet ilkesi
C) Ahde vefa ilkesi
D) İyiniyet
E) Emprevizyon
teorisi

——————————————————————————–
25-)
Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) Gerçek kişilik sadece ölüm ile sona
erer.
B) Gerçek kişilik ölüm ve gaiplikle sona erer.
C) Bitkisel hayata
girmiş kişinin gerçek kişiliği sona ermiş denilebilir.
D) Gerçek kişilik
hiçbir zaman sona ermez.
E) Ölüm karinesi ile gerçek kişilik sona ermez.

——————————————————————————–
26-)
Aşağıdakilerden hangisi fiil ehliyetine dahil değildir?
A) Hukuki işlem
yapabilme
B) Davalarda taraf olabilme
C) Haksız fiillerden sorumlu olma

D) Sözleşme yapabilme
E) Dava açabilme

——————————————————————————–
27-)
Dar anlamda kişi kavramı içerisine aşağıdakilerden hangisi / hangileri girer?

A) Hak ehliyeti
B) Fiil ehliyeti
C) Kişisel durumlar
D) Kişilik
hakları
E) Hepsi

——————————————————————————–
28-)
Ölümüne kesin gözüyle bakılacak bir halde kaybolan ve cesedi bulunamayan bir
kişinin ölmüş sayılmasına ne ad verilir?
A) Ölüm
B) Gaiplik
C) Ölüm
karinesi
D) Kayıp
E) Birlikte ölüm karinesi

——————————————————————————–
29-)
Bir kişi hakkında verilmiş gaiplik kararı, hangi andan itibaren hüküm ifade
eder?
A) Gaiplik davası açıldığı andan itibaren
B) Gaiplik kararı
verildiği andan itibaren
C) Gaiplik kararı kesinleştiği andan itibaren

D) Mahkemenin ilan verdiği tarihten itibaren
E) Gaib olan kimseden son
haber alındığı tarihten itibaren

——————————————————————————–
30-)
Hakları ölüme bağlı olan bir kimse, gaiplik kararının alınması için ilk olarak
aşağıdakilerden hangisine başvurmalıdır?
A) Anasının kayıtlı olduğu yer
mahkemesine
B) Babasının kayıtlı olduğu yer mahkemesine
C) Gaibin son
ikametgahının bulunduğu yer mahkemesine
D) Gaibin nüfus sicilinde kayıtlı
bulunduğu yer mahkemesine
E) Türkiye’de herhangi bir mahkemeye


1-) A
2-) C
3-) C
4-) D
5-) E
6-) C
7-)
C
😎 C
9-) D
10-) E
11-) E
12-) A
13-) C
14-) B
15-)
A
16-) E
17-) A
18-) D
19-) D
20-) E
21-) A
22-) D
23-)
A
24-) A
25-) B
26-) B
27-) A
28-) C
29-) E
30-) C

[Toplam:0    Ortalama:0/5]

You may also like...

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir