hukuka giriş final ve bütünleme deneme 1

1- Aşağıdakilerden hangisi sebepsiz zenginleşmenin şartlarından
biri değildir?

a) Fakirleşme
b) Haklı bir sebebin bulunmaması

c) İlliyet bağı
d) Rücu
e) Zenginleşme

2-
Aşağıdakilerden hangisi çekişmesiz dava örneğidir?

a)
Kamulaştırma davası
b) Kastı aşan adam öldürme davası
c) Evlat edinmeye
izin ve onay verilmesi
d) Haksız fiilden doğan davalar
e) Kira alacağı
davası

3- Aşağıdakilerden hangisi hukukun yardımcı
kaynaklarından biridir?

a) Anayasa
b) Tüzükler
c)
Yönetmelikler
d) Yargısal kaynaklar
e) Kanunlar

4- Aşağıdakilerden hangisi 1982 Anayasası’na göre siyasal haklardan
biridir?

a) Dilekçe hakkı
b) Dinlenme hakkı
c) Eğitim ve
öğretim hakkı
d) Mülkiyet hakkı
e) Sosyal güvenlik hakkı

5- Aşağıdakilerden hangisi kişilik haklarından birine örnek teşkil
etmez?

a) Kişinin sağlığı
b) Kişinin vücut bütünlüğü
c)
Kişinin şeref ve haysiyeti
d) Kişinin ten rengi
e) Kişinin iktisadi ve
fikri faaliyetleri

6- Ahlak kurallarıyla ilgili
aşağıdaki ifadelerden hangisi söylenemez?

a) Ahlak kurallarına
uymayanların karşılaştıkları tepki, ayıplanma ve küçük görülme şeklindedir.

b) Ahlak kurallarının yaptırımı manevidir.
c) Sosyal hayatta, kişilerin
birbirleriyle ilişkilerinde nasıl davranmaları gerektiğini belirtilen kurallara
objektif ahlak kuralları denir.
d) Ahlak kuralları, uhrevi ilişkileri
düzenlemektedir.
e) Kişilerin kendi nefislerine karşı, nasıl davranmaları
gerektiğini belirten kurallara, sübjektif ahlak kuralları denir.

7- Bir kişinin gerçek iradesi ile irade açıklaması arasındaki
uygunsuzluk dikkatsizliğinden meydana geliyorsa, buna ne ad verilir?

a) İkrah
b) Hile
c) Mutlak muvazaa
d) Nisbi muvazaa

e) Hata

8- Bir kimsenin kendisinin sebep olmadığı
bir zararı önlemek için başkasının mallarına zarar vermesine ne ad verilir?

a) Kuvvet kullanma
b) Meşru müdafaa
c) İhkak-ı hak
d)
Zaruret hali
e) Yasal savunma

9- Aşağıdakilerden
hangisi kişilik haklarının özelliklerinden biri değildir?

a)
İnsanın doğumu ile kazanılıp ölümü ile ortadan kalkarlar.
b) Tüzel kişiler
de mahiyetleriyle bağdaştığı ölçüde kişilik haklarına sahiptirler.
c) Kişiye
bağlı haklardandır.
d) Mutlak haklardandır.
e) Kişi iradesiyle kişilik
haklarını tamamen ortadan kaldırabilir.

10- Evlere
katalog gönderilmesi ne tür bir hukuki durumdur?

a) İlan
b)
Kabul
c) İcap
d) İcaba davet
e) Rücu

11-
Aylık bir dergide şeref ve haysiyetini zedeleyici yazı ve resimleri yayınlanan
bir kimse aşağıdaki davalardan hangisini açabilir?

a) İptal
davası
b) Önleme davası
c) İstihkak davası
d) Tahliye davası
e)
Tespit davası

12- Aşağıdakilerden hangisi kamu hukuku
tüzel kişilerinin özelliklerinden biri değildir?

a) Kamu gücünü
temsil ederler.
b) Kamu hukukuna tabidirler.
c) Kendi iradeleriyle
kendilerini ortadan kaldırırlar.
d) Özel hukuk tüzel kişileriyle
ilişkilerinde, üstün bir durumda bulunurlar.
e) Kanunla kurulurlar.

13- Aşağıdakilerden hangisi Ticaret Kanunu dışında özel
bir kanunla düzenlenmiş şirket türüdür?

a) Limited Şirket
b)
Kooperatif Şirket
c) Komandit Şirket
d) Anonim Şirket
e) Kollektif
Şirket

14- Aşağıdakilerden hangisi cumhurbaşkanının
yetkileri arasında yer almaz?

a) Gerekli hallerde Bakanlar
Kuruluna başkanlık etmek
b) Yükseköğretim Kurulu üyelerini seçmek
c)
Başbakanı ve bakanları atamak
d) TBMM seçimlerinin yenilenmesine karar
vermek
e) Milletlerarası anlaşmaların onaylanmasını uygun bulmak

15- Bir hukuki işlemin oluşması için bir tarafın irade
açıklamasını diğer tarafa ileten kişiye ne ad verilir?

a) Aracı

b) Ulak
c) Temsilci
d) Elçi
e) Üçüncü kişi

16- Borçlunun, alacaklıya olan borcunu gereği gibi yerine
getirememesini aşağıdaki kavramlardan hangisi tanımlar?

a) Ademi
ifa
b) Vaktinden önce ifa
c) Umulmayan hal
d) İmkansızlık
e)
Mücbir sebep

17- Bir kimsenin kusurlu olarak hukuka
aykırı bir fiil ile başka bir kimseye vermiş olduğu zararları tazmin etmesi
borcuna ne ad verilir?

a) Kşi ile sorumluluk
b) Sözleşmeden
doğan sorumluluk
c) Haksız fiil sorumluluğu
d) Kusursuz sorumluluk

e) Sebepsiz zenginleşmeden doğan sorumluluk

18- İki
tarafa borç yükleyen sözleşmelerde borçlunun temerrüdüne ilişkin olarak
aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

a) Kesin vadeli
sözleşmelerde bile alacaklı borçluya mutlaka belirli bir süre vermelidir.
b)
Borçlunun temerrüdünün söz konusu olabilmesi için taraflardan birinin kendi
borcunu ifa etmiş yada ifaya hazır olduğunu bildirmiş olması gerekir.
c)
Alacaklı gecikmiş ifayı isteyebilir.
d) Alacaklı kanunun kendisine tanıdığı
çeşitli yollara başvurabilir.
e) Alacaklı ifadan vazgeçerek tazminat
isteyebilir.

19- İmzaya ilişkin aşağıdaki ifadelerden
hangisi yanlıştır?

a) İmza yazılı şeklin unsurları arasında yer
alır.
b) İmzada önad veya soyadın tam yazılması şart değildir.
c)
Temsilci senet üzerine temsil olunanın imzasını atabilir.
d) İmzanın kural
olarak üzerine borç alan kimsenin el yazısı olması gerekir.
e) Görmeyenlerin
imzaları usulen onaylanmadıkça geçerli değildir.

20-
Takasa ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

a)
Takasın hükümleri geçmişe etkilidir.
b) Takas edilecek borçlar karşılıklı
olmalıdır.
c) Karşılıklı borçların benzer olması gerekir.
d) İki borcun
da muaccel olması gerekir.
e) Borçlulardan birinin takas beyanında bulunması
gerekir.

21- Aşağıdakilerden hangisi finansal kiralama
sözleşmesinin esaslı unsurlarından biri değildir?

a) Finansal
kiralama konusu bir mal
b) Feshedilmezlik süresi
c) Fikri ve sınai bir
hak
d) Finansal kiralama bedeli
e) Tarafların anlaşması

22- Aşağıdaki işlemlerden hangisinde vekilin “özel bir yetkiye” sahip
olması aranmaz?

a) Sulh olma
b) Bağışlama yapma
c) Dava
açma
d) Kambiyo taahhüdünde bulunma
e) Kira sözleşmesi yapma

23- Aşağıdakilerden hangisi kira sözleşmelerinde
kiracının borçlarından biri değildir?

a) Komşuluk gereklerine
uymak
b) Kira bedelini ödemek
c) Kiralanan şeyi gerekiyorsa onarmak

d) Kiralanan şeyi özenle kullanmak
e) Kiralanan şeyi geri vermek

24- Aşağıdakilerden hangisi temsil yetkisini sona
erdirir?

a) Temsilcinin iflas etmesi
b) Temsil olunanın iş
değiştirmesi
c) Temsilcinin askere gitmesi
d) Temsilcinin evlenmesi

e) Temsilcinin başka bir şehre taşınması

25-
Aşağıdakilerden hangisi franchise alanın borçlarından biri değildir?

a) Mal ve hizmetlerin sürümünü arttırmak
b) Tekel hakkı
tanıma
c) İşletme ilkelerine uyma
d) Kendisine sunulan maddi olmayan
malları kullanma
e) Ücret ödeme

26- Aşağıdakilerden
hangisi bir kredili satım türüdür?

a) Taksitle satım
b)
Mülkiyeti saklı tutma şartıyla satım
c) Deneme ve muayene şartıyla satım

d) Arttırma ile satım
e) Örnek üzerine satım

27-
Aşağıdakilerden hangisi kanunda belirtilen esaslı hata nedenleri arasında yer
almaz?

a) Sözleşmenin konusunu oluşturan şeydeki hatalar
b)
Adi hesap hataları
c) Miktardaki hatalar
d) Kişilerdeki hatalar
e)
Sözleşmenin mahiyetindeki hatalar

28- Satım
sözleşmelerinde hasarın geçişine ilişkin genel kural aşağıdakilerden hangisidir?

a) Hasar, semenin ödenmesinden sonra alıcıya geçer.
b) Hasar,
satılanın tesliminden itibaren alıcıya geçer.
c) Hasar, sözleşmenin sona
ermesinden itibaren alıcıya geçer.
d) Hasar, sözleşme görüşmeleri sırasında
alıcıya geçer.
e) Hasar, sözleşmenin yapılmasından itibaren alıcıya geçer.

29- Aşağıdakilerden hangisi ülkemizdeki yargı türleri
arasında yer almaz?

a) Anayasa yargısı
b) İstirdat yargısı

c) İdari yargı
d) Askeri yargı
e) Adli yargı

30- İlk derece mahkemeleri ile son derece mahkemeleri arasında yer
alan ve ilk derece mahkemelerinin hükümlerini kontrol eden ikinci derece
mahkemelere ne ad verilir?

a) Asliye hukuk mahkemesi
b)
İstinaf mahkemesi
c) Sulh hukuk mahkemesi
d) Ağır ceza mahkemesi
e)
Asliye ceza mahkemesi

cevaplar:

1. D –
2. C –
3.
D –
4. A –
5. D –
6. D –
7. E –
8. D –
9. E –
10. D

11. E –
12. C –
13. B –
14. E –
15. B –
16. A –

17. C –
18. A –
19. B –
20. A –
21. C –
22. E –
23.
C –
24. A –
25. B –
26. A –
27. B –
28. E –
29. B –

30. B –

[Toplam:0    Ortalama:0/5]

You may also like...

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir