hukuka giriş final ve bütünleme deneme sınavı 1-2

1-) Din kurallarının koyduğu emir ve yasaklara aykırı biçimde davranan
kimselerin karşılaşacakları tepki aşağıdakilerden hangisidir?
A) Günahkâr

sayılma
B) Lanetlenme
C) Ayıplanma
D) Küçük görülme
E)
Hapsedilme

——————————————————————————–
2-)
Akıl hastasının yaptığı evlenme mukavelesi yaptırım türlerinden hangisinin içine
girer?
A) Yokluk
B) Nisbi Butlan
C) Mutlak Butlan
D) Tek taraflı
bağlamazlık
E) Hükümsüzlük

——————————————————————————–
3-)
Anayasamızın benimsemiş olduğu “Herkes, vicdan, dini inanç ve kanaat hürriyetine
sahiptir” hükmü, aşağıdaki ilkelerden hangisine girer?
A) Hukuk devleti
ilkesine
B) Atatürk milliyetçiliğine bağlı devlet ilkesine
C) Demokratik
devlet ilkesine
D) Laik devlet ilkesine
E) Sosyal devlet ilkesine

——————————————————————————–
4-)
Cumhurbaşkanı seçilme yaşı kaçtır?
A) 18
B) 20
C) 25
D) 35

E) 40

——————————————————————————–
5-)
Aşağıdakilerden hangisi çekişmesiz yargının konusuna girer?
A) Vakıfların
mahkeme siciline tescili
B) Boşanma davası
C) Bir tarla üzerinde birden
fazla kişinin mülkiyet iddia etmesi
D) Alacak davası
E) Bir
anlaşmazlığın sonuca bağlanması davası

——————————————————————————–
6-)
Sigorta ettirenin sigortacıya ödemekle yükümlü olduğu ücrete ne ad verilir?

A) Sigorta ücreti
B) Sigorta primi
C) Sigorta poliçesi
D)
Sigorta bedeli
E) Sigorta tazminatı

——————————————————————————–
7-)
Tüzüklerin iptaline ilişkin davalar, hangi mahkemede açılır?
A) Anayasa
Mahkemesinde
B) Asliye Hukuk Mahkemesinde
C) Sayıştayda
D)
Yargıtayda
E) Danıştayda

——————————————————————————–
😎
Tedip hakkı (uslandırma hakkı) hangi hak grubu içerisine girer?
A) Kurucu
yenilik doğuran haklar
B) Bozucu yenilik doğuran haklar
C) Değiştirici
yenilik doğuran
D) Alelade haklar
E) Malvarlığı hakları

——————————————————————————–
9-)
Aşağıdakilerden hangisi hukuki fiildir?
A) Ölüm
B) Başkasına ait
tahtadan bir masanın yapılması
C) Sözleşme yapmak etmek
D) Doğum
E)
Başkasının evini kiralamak

——————————————————————————–
10-)
Aşağıdakilerden hangisi hakkın sahibi eliyle korunması yöntemlerinden biri
değildir?
A) Dava açma
B) Meşru müdafa
C) Zaruret hali
D) Kuvvet
kullanma
E) Savunma hakkı

——————————————————————————–
11-)
Aşağıdakilerden hangisinde ayırt etme gücü ortadan kalkmaz?
A) Akıl
hastalığı
B) Sarhoşluk
C) Akıl zayıflığı
D) Yaş küçüklüğü
E)
Sabıka

——————————————————————————–
12-)
Aşağıdakilerden hangisi hukuki işlem ehliyeti bakımından tam ehliyetli sayılır?

A) 21 yaşında kendisine yasal danışman atanmış erkek
B) Kötü yaşama
tarzı sebebiyle kısıtlanmış bir erkek
C) 15 yaşında ayırt etme gücüne sahip
bir kadın
D) 17 yaşında evli ayırt etme gücüne sahip bir erkek
E) 19
yaşında ayırt etme gücüne sahip olmayan bir kadın

——————————————————————————–
13-)
“Bir kimsenin mali itibarının ve ödeme gücünün tanınması ve iktisadi hayata
serbestçe katılabilmesini talep etmesi”, o kişinin hangi hakları bakımından
sözkonusu olur?
A) Maddi bütünlük üzerindeki hakları
B) İktisadi
bütünlük üzerindeki hakları
C) Manevi bütünlük üzerindeki hakları
D)
Maddi ve manevi bütünlük üzerindeki hakları
E) Manevi ve iktisadi bütünlük
üzerindeki hakları

——————————————————————————–
14-)
Hazır olmayanlar arasında sözleşme ne zaman meydana gelir?
A) Kabül
haberinin vardığı anda
B) Kabül haberinin gönderildiği anda
C) İcabın
kabülcüye gönderildiği anda
D) İcabın kabülcüye vardığı anda
E) Kabul
haberinin öğrenildiği anda

——————————————————————————–
15-)
Aşağıdakilerden hangisi hukuki resmi şekle tabi değildir?
A) Resmi
vasiyetname
B) Mal rejimi
C) Miras sözleşmesi
D) Kaydı hayatla irad

E) Taşınmaz üzerindeki ayni haklarla ilgili işlemler

——————————————————————————–
16-)
Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) İrade bozukluğu hallerinin
müeyyidesi tek taraflı bağlamazlıktır.
B) 3. kişinin yaptığı tehdidi karşı
tarafın bilmesi veya bilmesinin gerekmesi şartına gerek yoktur.
C) 3.
kişinin yaptığı hileyi karşı tarafın bilmesi veya bilmesinin gerekmesi şartına
gerek yoktur.
D) Nisbi muvazaada gizli işlemin geçerli olabilmesi için,
gizli işlemin kanunun emrettiği şekilde yapılması gerekir.
E) Adi hesap
yanlışlığı esaslı hata sayılmaz.

——————————————————————————–
17-)
Aşağıdaki hukuki işlemlerden hangisi için özel temsil yetkisine gerek yoktur?

A) Tahkim
B) Dava açma
C) Kambiyo taahhüdünde bulunma
D) Sulh
olma
E) Taşınır satımı

——————————————————————————–
18-)
Bir kimsenin ucuz bulduğu dolmakalemden bir tane de arkadaşına alması ne tür bir
temsildir?
A) Doğrudan doğruya temsil
B) Yetkili temsil
C) Yetkisiz
temsil
D) Vasıtasız temsil
E) Rızai temsil

——————————————————————————–
19-)
Ticari işlerde temerrüt faizi oranı TTK’ya göre nedir?
A) % 20
B) % 15

C) % 10
D) % 5
E) % 25

——————————————————————————–
20-)
Sözleşmeden dönme halinde hangi zarar istenir?
A) Müspet zarar
B) Olumlu
zarar
C) Menfi zarar
D) Gecikmiş zarar
E) Tali zarar

——————————————————————————–
21-)
Kiracının kendi kusuru olmaksızın evde meydana gelen zararı için yapmış olduğu
masrafı kira bedelinden düşmesine ne ad verilir?
A) Takas
B) Zamanaşımı

C) Trampa
D) Mahsup
E) Mübadele

——————————————————————————–
22-)
A, tamirci T’deki televizyonunu, arkadaşı B’ye satarsa, bu ilişki teslimsiz
kazanma yollarından hangisine örnek olur?
A) Zilyetliğin havalesi
B)
Hükmen teslim
C) Kısa elden teslim
D) Dolaylı teslim
E) Doğrudan
teslim

——————————————————————————–
23-)
Ayıba karşı garanti borcunda, alıcının, aşağıdakilerden hangisini talep hakkı
yoktur?
A) Ayıpsız bir benzeriyle değiştirilmesini talep etme
B) Semenin
indirilmesini talep etme
C) Sözleşmeden dönme
D) Ücretsiz tamirini talep
etme
E) Gecikmiş ifayı talep etme

——————————————————————————–
24-)
6570 sayılı Kira Kanununa tabi bir taşınmazı 3 yıllığına kiralayan bir kimse,
sürenin dolmasından 15 gün önce karşı tarafa bir bildirimde bulunmamışsa kira
sözleşmesinin durumu ne olur?
A) 6 ay uzar
B) 1 yıl uzar
C) 2 yıl
uzar
D) 3 yıl uzar
E) Sözleşme sona erer

——————————————————————————–
25-)
Ayfer Cem’e ait bir vazoyu onun haberi olmaksızın, masasının üzerinde alarak
Duyguya satmıştır. Ancak vazoyu teslim edemeden meydana gelen depremde vazo
kırılmıştır. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Hasar alıcıya
geçmez
B) Duygu vazonun bedelini ödemek zorunda değildir
C) Mülkiyeti
Duygu’ya geçmez
D) Satım sözleşmesi geçersizdir
E) İfa imkansızdır

——————————————————————————–
26-)
Vekalet sözleşmesini istisna sözlemesinden ayıran unsur aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Zaman
B) Sonuç
C) Amaç
D) Değiş-Tokuş
E)
Mübadele

——————————————————————————–
27-)
“Rehnin paraya çevrilmesi def’i” aşağıdaki kefalet türlerinden hangisinde ileri
sürülemez?
A) Adi kefalet
B) Müteselsil kefalet
C) Kefile kefalet

D) Rücua kefalet
E) Birlikte kefalet

——————————————————————————–
28-)
Finansal kiralama dünyada ilk kez nerede ve nezaman ortaya çıkmıştır?
A)
1985 – ABD
B) 1930 – Almanya
C) 1985 – Türkiye
D) 1930 – ABD
E)
1985 – Almanya

——————————————————————————–
29-)
Anayasa Mahkemesi Başkanını kim seçer?
A) Cumhurbaşkanı
B) Bakanlar
Kurulu
C) Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu
D) Anayasa Mahkemesi
Üyeleri
E) Yüksek öğretim kurulu

——————————————————————————–
30-)
Vergi mahkemeleri aşağıdakilerden hangisini tek hakimle karara bağlar?
A)
Toplamı 1 milyarı geçmeyen tarhlara ilişkin davalar
B) Genel bütçeye ilişkin
toplam 2 milyar olan davaları
C) Belediyelere ilişkin değeri 3 milyar olan
vergi davalarını
D) Toplamı 3 milyar olan vergi cezası davaları
E) E)
Toplamı 10 milyar olan vergi zammı davalarını

——————————————————————————–
1-)
A
2-) C
3-) D
4-) E
5-) A
6-) B
7-) E
😎 D
9-)
B
10-) A
11-) E
12-) D
13-) B
14-) A
15-) D
16-) C
17-)
E
18-) C
19-) C
20-) C
21-) D
22-) A
23-) E
24-) B
25-)
D
26-) B
27-) B
28-) D
29-) D
30-) A

————————————————————————————-
hukuka giriş final ve bütünleme deneme sınavı 1
————————————————————————————-
1-) Kişilerin bizzat kendi nefislerine karşı nasıl davranması gerektiğini
belirten ahlak kuralları hangisidir?
A) Subjektif ahlak kuralları
B)
Objektif ahlak kuralları
C) Yaratıcı ahlak kuralları
D) Açıklayıcı ahlak
kuralları
E) Bildirici ahlak kuralları

——————————————————————————–
2-)
Aşağıdakilerden hangisi, hukuk kurallarının yaptırımı değildir?
A) İptal

B) Cebri İcra
C) Tazminat
D) Hükümsüzlük
E) Horgörme

——————————————————————————–
3-)
1982 Anayasasına göre, yürütme organının başı kimdir?
A) Bakanlar Kurulu

B) Başbakan
C) Meclis Başkanı
D) Cumhurbaşkanı
E) Anayasa
Mahkemesi başkanı

——————————————————————————–
4-)
Aşağıdakilerden hangisi cumhurbaşkanı seçilebilme şartlarından biri
değildir?
A) 40 yaşını doldurmuş olmak
B) Türk vatandaşı olmak

C) Yüksek öğrenim yapmış olmak
D) Milletvekili seçilme yeterliliğine
sahip olmak
E) Milletvekili olmak

——————————————————————————–
5-)
Suçun kanuni unsuruna ne ad verilir?
A) Tipiklik
B) İcra
C)
İhmal
D) Kast
E) Taksir

——————————————————————————–
6-)
Limited şirketin sermayesi en az kaç TL’dir?
A) 500 milyon
B) 5
milyar
C) 50 milyar
D) 500 milyar
E) Kanunda bu konuda hüküm yoktur.

——————————————————————————–
7-)
Aşağıdakilerden hangisi bilimsel görüşlerden değildir?
A) Monografi

B) Kitap
C) Otobiyografi
D) Sistematik eser
E) Makale

——————————————————————————–
😎
Türkiye’de bulunan bir yabancı aşağıdaki hakların hangisinden yararlanabilir?

A) Siyasi haklardan
B) Seçme hakkından
C) Kamu haklarından

D) Özel haklardan
E) Seçilme hakkından

——————————————————————————–
9-)
Vesayet hakkı aşağıdaki haklardan hangisinin kapsamına girer?
A) Aile
veya miras ilişkilerinden doğan haklar
B) Manevi mallar üzerindeki mutlak
haklar
C) Kişinin kendi kişiliği üzerindeki mutlak hakkı
D) Kişinin
başkalarının kişiliği üzerindeki mutlak hakkı
E) Maddi mallar üzerindeki
haklar

——————————————————————————–
10-)
Mirasçıların, murisin ölümünden itibaren 3 ay içerisinde mirası reddetmezlerse
bir daha reddedemeyecekleri, red hakkının hangi yolla kaybedilmesidir?

A) Hukuki olay
B) Hukuki fiil
C) Hukuki muamele
D) Kanun gereği

E) Sözleşme gereği

——————————————————————————–
11-)
Çocuğun kişilik kazanıp kazanmadığı hangi hukuk açısından önemlidir?
A)
Aile hukuku
B) Kişilik hukuku
C) Miras hukuku
D) Borçlar hukuku

E) Ticaret hukuku

——————————————————————————–
12-)
Sınırlı ehliyetsizler hangi işlemleri yasal danışmanlarının rızasıyla
yapabilirler?
A) Kefil olma
B) Bağışlama
C) Vakıf kurma
D)
Kendilerine menfaat sağlayan karşılıksız kazanma işlemleri
E) Kendilerini
borç altına sokan muameleler

——————————————————————————–
13-)
Kollektif ve Komandit şirketlerin kuruluşu, aşağıdaki sistemlerden hangisine
göre olur?
A) Serbest Kuruluş sistemi
B) İzin sistemi
C) Ruhsat
sistemi
D) İzin tescil sistemi
E) Tescil sistemi

——————————————————————————–
14-)
Aşağıdakilerden hangisi eksik iki tarafa borç yükleyen sözleşmelerden değildir?

A) Vekalet
B) Ariyet
C) Trampa
D) Karz
E) Vedia

——————————————————————————–
15-)
Gecikmiş kabul haberinin hukuki mahiyeti nedir?
A) İcap
B) İcaba
davet
C) İcaptan dönme
D) Kabul
E) Örtülü kabul

——————————————————————————–
16-)
Aşağıdaki yazılı şekle tabi hukuki işlemlerden hangisinin el yazısıyla yazılma
mecburiyeti vardır?
A) Kefalet sözleşmesi
B) Alacağın temliki
C)
Bağışlama taahhüdü
D) Okuma yazma bilmeyenlerin yaptığı sözleşmeler
E)
Yazılı vasiyetnameler

——————————————————————————–
17-)
Temsil yetkisinin, belli bir ya da birkaç işlem yapmak üzere verilmiş olması ne
tür bir temsil yetkidir?
A) Umumi temsil yetkisi
B) Yetkisiz temsil

C) Dolaylı temsil
D) Özel temsil yetkisi
E) Genel temsil yetkisi

——————————————————————————–
18-)
Borçlunun yüklenmiş olduğu edimi, hiç ya da gereği gibi yerine getirmemesine ne
denir?
A) Temerrüd
B) Kusurlu imkansızlık
C) Kusursuz
imkansızlık
D) Ademi ifa
E) Mahsup

——————————————————————————–
19-)
İfadan vazgeçme halinde hangi tür zarar istenir?
A) Menfi zarar
B)
Olumsuz zarar
C) Tali zarar
D) Müspet zarar
E) Gecikmiş zarar

——————————————————————————–
20-)
Kural olarak takas beyanı, tek taraflı ve varması gerekli bir irade
açıklamasıdır. Karşı tarafın onayı aranmamaktadır. Hangisi bu kuralın istisnası
değildir?
A) İş ücreti
B) Nafaka
C) Devlet, vilayet, köyler
lehine olan kamu hukukundan doğan alacak
D) Bırakılmış eşyanın geri
verilmesine ilişkin alacaklar
E) Cari hesaba ilişkin alacaklar

——————————————————————————–
21-)
Aşağıdakilerden hangisi 5 yıllık zamanaşımına tabi değildir?
A) Kira ve
sermaye faizleri
B) Lokanta masrafı
C) Perakendecilerin sattıkları
malların parası
D) Noterlerin mesleki hizmetlerinin karşılığı
E) Karz
sözleşmesinden doğan alacaklar

——————————————————————————–
22-)
Mülkiyeti saklı tutmak şartıyla satılan taşınırlarda, sözleşmenin geçerli
olabilmesi için aranan koşul aşağıdakilerden hangisidir?
A) Tarafların
anlaşması
B) Alıcının kabul etmesi halinde
C) Alıcının yerleşimyerindeki
noter tarafından özel sicile kaydedilmesi halinde
D) Satımın yerleşim
yerindeki noter siciline kaydedilmesi halinde
E) Herhangi bir şarta bağlı
değildir

——————————————————————————–
23-)
Aşağıdakilerden hangisi kira sözleşmesine ait sona erme nedenlerinden biri
değildir?
A) Feshi bildirme
B) Fesih
C) Tarafların anlaşamaması

D) Önemli sebeplerden dolayı feshi bildirme
E) Sürenin geçmiş olması

——————————————————————————–
24-)
Kİracının oturduğu evi satın alması, teslimsiz kazanım hallerinden hangisine
girer?
A) Hükmen teslim
B) Zilyetliğin havalesi
C) Kısa elden
teslim
D) Dolaylı teslim
E) Doğrudan doğruya teslim

——————————————————————————–
25-)
Kira sözleşmesinde ev sahibinin evi sözleşmeden anlaşılacak şekilde kullanılmaya
elverişli bir şekilde bulundurma borcu, ne tür bir edimdir?
A) Ani Edim

B) Sürekli Edim
C) Kişisel Edim
D) Olumsuz Edim
E) Bölünmez Edim

——————————————————————————–
26-)
Finansal kiralama sözleşmesinde, “kanunda yer alan fesih sebepleri dışında
feshin mümkün olmaması” şeklinde anlaşılması gereken “feshedilmezlik süresi” ne
kadardır?
A) 2 yıl
B) 3 yıl
C) 4 yıl
D) 5 yıl
E) 6 yıl

——————————————————————————–
27-)
Franchise sözleşmesi nasıl bir sözleşmedir?
A) Borçlar hukuku sözleşmesi

B) Medeni hukuk sözleşmesi
C) Ticaret hukuku sözleşmesi
D) İsimsiz
sözleşme
E) Eşya hukuku sözleşmesi

——————————————————————————–
28-)
Kanunların şekil bakımından anayasaya aykırılık iddiası kaç gün içersinde ileri
sürülür?
A) 10 gün
B) 5 gün
C) 15 gün
D) 30 gün
E) 60
gün

——————————————————————————–
29-)
Anayasa Mahkemesi kararlarını nasıl verir?
A) Salt çoğunluk
B)
Oybirliği
C) İttifak
D) 1/4 çoğunluk
E) 1/3 çoğunluk

——————————————————————————–
30-)
Aşağıdakilerden hangisi Medeni Yargıdaki özel mahkemelerden değildir?
A)
İş Mahkemeleri
B) Asliye hukuk mahkemesi
C) Tapulama mahkemesi
D)
Kadastro mahkemesi
E) Aile mahkemesi

1-) A
2-)
E
3-) D
4-) E
5-) A
6-) B
7-) C
😎 D
9-) D
10-)
A
11-) C
12-) E
13-) E
14-) C
15-) A
16-) E
17-) D
18-)
D
19-) D
20-) E
21-) E
22-) C
23-) C
24-) C
25-) B
26-)
C
27-) D
28-) A
29-) A
30-) B

[Toplam:0    Ortalama:0/5]

You may also like...

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir