hukuka giriş final ve bütünleme deneme sınavı 3

1-) Kişilerin bizzat kendi nefislerine karşı nasıl davranması gerektiğini
belirten ahlak kuralları hangisidir?

A) Subjektif ahlak kuralları
B) Objektif ahlak kuralları
C) Yaratıcı ahlak kuralları
D) Açıklayıcı ahlak
kuralları
E) Bildirici ahlak kuralları

——————————————————————————–
2-)
Aşağıdakilerden hangisi, hukuk kurallarının yaptırımı değildir?
A) İptal

B) Cebri İcra
C) Tazminat
D) Hükümsüzlük
E) Horgörme

——————————————————————————–
3-)
1982 Anayasasına göre, yürütme organının başı kimdir?
A) Bakanlar Kurulu

B) Başbakan
C) Meclis Başkanı
D) Cumhurbaşkanı
E) Anayasa
Mahkemesi başkanı

——————————————————————————–
4-)
Aşağıdakilerden hangisi cumhurbaşkanı seçilebilme şartlarından biri değildir?

A) 40 yaşını doldurmuş olmak
B) Türk vatandaşı olmak
C) Yüksek
öğrenim yapmış olmak
D) Milletvekili seçilme yeterliliğine sahip olmak

E) Milletvekili olmak

——————————————————————————–
5-)
Suçun kanuni unsuruna ne ad verilir?
A) Tipiklik
B) İcra
C) İhmal

D) Kast
E) Taksir

——————————————————————————–
6-)
Limited şirketin sermayesi en az kaç TL’dir?
A) 500 milyon
B) 5 milyar

C) 50 milyar
D) 500 milyar
E) Kanunda bu konuda hüküm yoktur.

——————————————————————————–
7-)
Aşağıdakilerden hangisi bilimsel görüşlerden değildir?
A) Monografi
B)
Kitap
C) Otobiyografi
D) Sistematik eser
E) Makale

——————————————————————————–
😎
Türkiye’de bulunan bir yabancı aşağıdaki hakların hangisinden yararlanabilir?

A) Siyasi haklardan
B) Seçme hakkından
C) Kamu haklarından
D)
Özel haklardan
E) Seçilme hakkından

——————————————————————————–
9-)
Vesayet hakkı aşağıdaki haklardan hangisinin kapsamına girer?
A) Aile veya
miras ilişkilerinden doğan haklar
B) Manevi mallar üzerindeki mutlak haklar

C) Kişinin kendi kişiliği üzerindeki mutlak hakkı
D) Kişinin
başkalarının kişiliği üzerindeki mutlak hakkı
E) Maddi mallar üzerindeki
haklar

——————————————————————————–
10-)
Mirasçıların, murisin ölümünden itibaren 3 ay içerisinde mirası reddetmezlerse
bir daha reddedemeyecekleri, red hakkının hangi yolla kaybedilmesidir?
A)
Hukuki olay
B) Hukuki fiil
C) Hukuki muamele
D) Kanun gereği
E)
Sözleşme gereği

——————————————————————————–
11-)
Çocuğun kişilik kazanıp kazanmadığı hangi hukuk açısından önemlidir?
A) Aile
hukuku
B) Kişilik hukuku
C) Miras hukuku
D) Borçlar hukuku
E)
Ticaret hukuku

——————————————————————————–
12-)
Sınırlı ehliyetsizler hangi işlemleri yasal danışmanlarının rızasıyla
yapabilirler?
A) Kefil olma
B) Bağışlama
C) Vakıf kurma
D)
Kendilerine menfaat sağlayan karşılıksız kazanma işlemleri
E) Kendilerini
borç altına sokan muameleler

——————————————————————————–
13-)
Kollektif ve Komandit şirketlerin kuruluşu, aşağıdaki sistemlerden hangisine
göre olur?
A) Serbest Kuruluş sistemi
B) İzin sistemi
C) Ruhsat
sistemi
D) İzin tescil sistemi
E) Tescil sistemi

——————————————————————————–
14-)
Aşağıdakilerden hangisi eksik iki tarafa borç yükleyen sözleşmelerden değildir?

A) Vekalet
B) Ariyet
C) Trampa
D) Karz
E) Vedia

——————————————————————————–
15-)
Gecikmiş kabul haberinin hukuki mahiyeti nedir?
A) İcap
B) İcaba davet

C) İcaptan dönme
D) Kabul
E) Örtülü kabul

——————————————————————————–
16-)
Aşağıdaki yazılı şekle tabi hukuki işlemlerden hangisinin el yazısıyla yazılma
mecburiyeti vardır?
A) Kefalet sözleşmesi
B) Alacağın temliki
C)
Bağışlama taahhüdü
D) Okuma yazma bilmeyenlerin yaptığı sözleşmeler
E)
Yazılı vasiyetnameler

——————————————————————————–
17-)
Temsil yetkisinin, belli bir ya da birkaç işlem yapmak üzere verilmiş olması ne
tür bir temsil yetkidir?
A) Umumi temsil yetkisi
B) Yetkisiz temsil

C) Dolaylı temsil
D) Özel temsil yetkisi
E) Genel temsil yetkisi

——————————————————————————–
18-)
Borçlunun yüklenmiş olduğu edimi, hiç ya da gereği gibi yerine getirmemesine ne
denir?
A) Temerrüd
B) Kusurlu imkansızlık
C) Kusursuz imkansızlık

D) Ademi ifa
E) Mahsup

——————————————————————————–
19-)
İfadan vazgeçme halinde hangi tür zarar istenir?
A) Menfi zarar
B)
Olumsuz zarar
C) Tali zarar
D) Müspet zarar
E) Gecikmiş zarar

——————————————————————————–
20-)
Kural olarak takas beyanı, tek taraflı ve varması gerekli bir irade
açıklamasıdır. Karşı tarafın onayı aranmamaktadır. Hangisi bu kuralın istisnası
değildir?
A) İş ücreti
B) Nafaka
C) Devlet, vilayet, köyler lehine
olan kamu hukukundan doğan alacak
D) Bırakılmış eşyanın geri verilmesine
ilişkin alacaklar
E) Cari hesaba ilişkin alacaklar

——————————————————————————–
21-)
Aşağıdakilerden hangisi 5 yıllık zamanaşımına tabi değildir?
A) Kira ve
sermaye faizleri
B) Lokanta masrafı
C) Perakendecilerin sattıkları
malların parası
D) Noterlerin mesleki hizmetlerinin karşılığı
E) Karz
sözleşmesinden doğan alacaklar

——————————————————————————–
22-)
Mülkiyeti saklı tutmak şartıyla satılan taşınırlarda, sözleşmenin geçerli
olabilmesi için aranan koşul aşağıdakilerden hangisidir?
A) Tarafların
anlaşması
B) Alıcının kabul etmesi halinde
C) Alıcının yerleşimyerindeki
noter tarafından özel sicile kaydedilmesi halinde
D) Satımın yerleşim
yerindeki noter siciline kaydedilmesi halinde
E) Herhangi bir şarta bağlı
değildir

——————————————————————————–
23-)
Aşağıdakilerden hangisi kira sözleşmesine ait sona erme nedenlerinden biri
değildir?
A) Feshi bildirme
B) Fesih
C) Tarafların anlaşamaması

D) Önemli sebeplerden dolayı feshi bildirme
E) Sürenin geçmiş olması

——————————————————————————–
24-)
Kİracının oturduğu evi satın alması, teslimsiz kazanım hallerinden hangisine
girer?
A) Hükmen teslim
B) Zilyetliğin havalesi
C) Kısa elden teslim

D) Dolaylı teslim
E) Doğrudan doğruya teslim

——————————————————————————–
25-)
Kira sözleşmesinde ev sahibinin evi sözleşmeden anlaşılacak şekilde kullanılmaya
elverişli bir şekilde bulundurma borcu, ne tür bir edimdir?
A) Ani Edim

B) Sürekli Edim
C) Kişisel Edim
D) Olumsuz Edim
E) Bölünmez Edim

——————————————————————————–
26-)
Finansal kiralama sözleşmesinde, “kanunda yer alan fesih sebepleri dışında
feshin mümkün olmaması” şeklinde anlaşılması gereken “feshedilmezlik süresi” ne
kadardır?
A) 2 yıl
B) 3 yıl
C) 4 yıl
D) 5 yıl
E) 6 yıl

——————————————————————————–
27-)
Franchise sözleşmesi nasıl bir sözleşmedir?
A) Borçlar hukuku sözleşmesi

B) Medeni hukuk sözleşmesi
C) Ticaret hukuku sözleşmesi
D) İsimsiz
sözleşme
E) Eşya hukuku sözleşmesi

——————————————————————————–
28-)
Kanunların şekil bakımından anayasaya aykırılık iddiası kaç gün içersinde ileri
sürülür?
A) 10 gün
B) 5 gün
C) 15 gün
D) 30 gün
E) 60 gün

——————————————————————————–
29-)
Anayasa Mahkemesi kararlarını nasıl verir?
A) Salt çoğunluk
B) Oybirliği

C) İttifak
D) 1/4 çoğunluk
E) 1/3 çoğunluk

——————————————————————————–
30-)
Aşağıdakilerden hangisi Medeni Yargıdaki özel mahkemelerden değildir?
A) İş
Mahkemeleri
B) Asliye hukuk mahkemesi
C) Tapulama mahkemesi
D)
Kadastro mahkemesi
E) Aile mahkemesi

——————————————————————————–

1-)
A
2-) E
3-) D
4-) E
5-) A
6-) B
7-) C
😎 D
9-)
D
10-) A
11-) C
12-) E
13-) E
14-) C
15-) A
16-) E
17-)
D
18-) D
19-) D
20-) E
21-) E
22-) C
23-) C
24-) C
25-)
B
26-) C
27-) D
28-) A
29-) A
30-) B

[Toplam:0    Ortalama:0/5]

You may also like...

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir