hukuka giriş soru-cevap

Hukuk niçin gereklidir?
— Sosyal hayatı düzenlediği için

3 ) Kişilerin kendi nefislerine karşı
davranış biçimlerini hangi kurallar belirler?

—Sübjektif ahlak kuralları

4 ) Bir düğüne hediye götürmeyi gerektiren kural hangisidir?


Görgü kuralları

5 ) Aşağıdakilerden hangisi sadece hukuk kurallarının
bir özelliğidir?

— Kamu kudreti ile desteklenmiş olması

6 )
Verilmiş söze sadık kalmayı emreden ahlak kurallı aşağıdakilerden
hangisidir?

— Objektif ahlak kuralı

7 ) Görgü kuralı ne ile
ilgilidir?

— Toplumda çoğunluğun benimsediği davranışlarla.

8 )
Din kuralının koyduğu emir ve yasaklara aykırı biçimde davranan kimselerin
karşılaşacakları tepki nedir?

—Günahkâr sayma

9 ) Cebri icra
aşağıdaki sosyal kurallardan hangisi tarafından düzenlenmiştir?

— Hukuk
kuralları

10 ) Başkalarına karşı dürüst davranmayı emreden ahlak
kuralları aşağıdakilerden hangisidir?

– Objektif ahlak kuralları

11 ) Aşağıdakilerden hangisinde müeyyide ayıplamalı değildir ?


Hukuk kuralı

12 ) Aşağıdakilerden hangisi sübjektif ahlak
kurallarındandır ?

– Kimseye yalan söylememek

13 ) Türk Ceza
Kanununa göre aşağıdakilerden hangisi ahlak kurallarının hukuk kuralı haline
dönmesine bir örnek teşkil etmez ?

a ) Irza Geçme
b ) Hırsızlık
c
) Adam öldürme
d ) Dolandırıcılık
e ) Konkordato
Cevap : E

14 ) Aşağıdakilerden hangisi kamu hukuku dallarından birisi değildir
?

a ) Borçlar hukuku
b ) İş hukuku
c ) İdare hukuku
d )
Anayasa Hukuku
e ) Vergi hukuku
Cevap : A

15 ) Aşağıdakilerden
hangisi sosyal devlet ilkesini açıklar ?

– Bireylere asgari bir hayat
düzeyi sağlamayı amaç edinen devlet .

16 ) Anayasamıza göre yasama
yetkisi kimindir ?

– TBMM nin

17 ) Bakanlar kim tarafından
seçilir ?

– başbakan tarafından

18 ) Aşağıdakilerden hangisi Ceza
Hukukunun ilkelerinden biridir ?

– Kanunsuz suç ve ceza olmaz ilkesi

19 ) Aşağıdakilerden hangisi bir kabahat cezasıdır ?

a )
Ölüm
b ) Bir meslek ve sanatının icrasını geçici olarak durdurulması
c )
Ağır hapis cezası
d ) Ağır para cezası
e ) Müebbet hapis cezası
Cevap
: B

20 ) Suçun maddi unsuruna ne ad verilir ?

– Hareket

21 ) Aşağıdaki gruplardan hangisine hiçbir surette ceza verilmez
?

– 0 – 11 yaş

22 ) Aşağıdakilerden hangisi vergi Hukukunun temel
ilkelerinden değildir ?

a ) Vergide eşitlik ,
b ) Vergide genellik
,
c ) Vergide nisbilik
d ) Vergide kanunilik ,
e ) Vergide adalet
,

Cevap : C

23 ) Aşağıdakilerden hangisi servet üzerinden alınan
vergilerden değildir ?

a ) Emlak vergisi
b ) Kurumlar vergisi
c )
Taşıt – alım vergisi
d ) Motorlu taşıtlar vergisi
e ) Veraset ve intikal
vergisi
Cevap : B

24 ) Aşağıdakilerden hangisi denetim mahkemesidir
?

– Yargıtay

25 ) aşağıdakilerden hangisi çekişmesiz yargının
alanına girer ?

– Vakıfların mahkeme siciline tescilline karar vermesi

26 ) Bir fiilin ceza kanununda yazılı olmasına ne ad verilir ?


Tipiklik

27 ) Vatandaşlara insan haysiyetine yakışır bir yaşam düzeyi
sağlamak hangi anayasal ilke ile yakından ilişkilidir ?

– Sosyal Devlet

28 ) Aşağıdakilerden hangisi iş hukukunun konularından biri değildir
?

a ) Grev ve lokavt
b ) Sendikalar
c ) Hizmet akdi
d )
Şirketler
e ) Toplu iş sözleşmeleri

Cevap : D

29 ) Taşra
teşkilatındaki kademelerin hangisinde her bakanlığın temsilcisi olarak birer
müdür bulunur

– İl

30 ) Ceza yargılama hukukunun temel kanunu
aşağıdakilerden hangisidir ?

– Türk Ceza Kanunu

31 ) Kanuni grev
için aranan şartlar gerçekleşmeden yapılan grev aşağıdakilerden hangisine yol
açar ?

– Grevin kanun dışı olarak nitelendirmesine ,

32 ) Ailenin
korunmasına ilişkin hükümler Anayasanın hangi temel ilkesi kapsamındadır
?

– Sosyal devlet ilkesi

33 ) Vatandaşlar arasında herhangi bir
fark yapılmaksızın herkesin vergi vermekle yükümlü olması ilkesi aşağıdakilerden
hangisidir ?

– Genellik

34 ) Seçimlerin serbest , eşit , gizli ,
tek dereceli , genel oy , açık sayım ve döküm esaslarına göre , Yargı yönetim ve
denetimi altında yapılmasına ilişkin hükümler anayasanın hangi temel ilkesinin
gereğidir ?

– Demokratik devlet ilkesi

35 ) Şahısları temel hak ve
hürriyetlerini düzenleyen hukuk dalı aşağıdakilerden hangisidir ?


Anayasa Hukuku

36 ) Şahısların kamu yönetimi ile olan ilişkilerini ve
anlaşmazlıklarını düzenleyen hukuk kuralları aşağıdakilerden hangisinin
kapsamına girer ?

– İdare Hukuku

37 ) Kanunun suç saydığı bir
eylemi ve onu meydana getirecek haraketin sonuçlarını bilerek ve isteyerek
yapmaya ne ad verilir ?

– Kast

38 ) Devletler Genel Hukukuna
hakim ilke aşağıdakilerden hangisidir ?

– Eşitlik

39 ) Herkesin
mali gücüne göre vergiye tabi tutulmasına ne ad verilir ?

– Vergide
adalet

40 ) Sendikalar hangi esasa göre düzenlenmiştir ?

– iş
kolu

41 ) aşağıdakilerden hangisi özel hukukun dallarından değildir
?

a ) Eşya hukuku
b ) Miras hukuku
c ) İş hukuku
d ) Ticaret
Hukuku
e ) Aile Hukuku
CEvap : C

42 ) Aşağıdakilerden hangisi
Ticaret Kanununun bölümlerinden değildir ?

a ) Tİcaret şirketleri
b )
Eşya Hukuku
c ) Tahvil
d ) Sigorta Hukuku
e ) Deniz ticareti
Hukuku

Cevap : B

43 ) Aşağıdakilerden hangisi kıymetli evraktır
?

– Tahvil , kambiyo senetleri , bono , poliçe , çek , hisse senedi ,
konşimento , makbuz senedi , varant …

44 ) Bir Türk ile evlenen yabancı
bir kadının Türk vatandaşlığını nasıl kazanmıştır ?

– Müktesep
.

45 ) Anonim şirketi en az kaç kişi ile kurulur ?

– 5

46 )
Sigorta hukukunun kolları aşağıdakilerden hangisidir ?

– Sosyal – özel
sigorta

47 ) Aynı uyrukluktan olmayan kişiler arasındaki özel hukuk
ilişkilerine , hangi devletin kanunlarının uygulanacağını gösteren hukuk dalı
aşağıdakilerden hangisidir ?

– Devletler özel hukuku

48 ) Ölmüş
kişinin mirasa konu olan hak ve borçlarının toplanmasına ne ad verilir
?

– Miras

49 ) Aşağıdakilerden hangisi Türk ticaret kanununda
düzenlenen şirketlerden biri değildir ?

a ) Anonim şirket
b ) Limitet
şirket
c ) Kolektif şirket
d ) Komandit şirket
e ) Adi şirket

Cevap : E

50 ) Hak sahibinin ismen belirtildiği , üzerinde emre
veya havalesine kayıtlı bulunmayan kıymetli evraklara ne ad verilir ?


Nama yazılı senetler

51 ) Deniz yoluyla eşya taşıma karşılığı ödenen
ücrete ne ad verilir ?

– Navlun

52 ) limitet şirketler hangi
faaliyet konuları ile uğraşamaz ?

– Bankacılık – sigortacılık

53 )
Doğum ile kazanılan uyrukluğa ne ad verilir ?

– Asli uyrukluk

54
) Bir Türk ile evlenen yabancı devlet vatandaşı kadının türk vatandaşlığını
kazanması hangi tür uyrukluktur ?

– Kazanılmış ( müktesep ) uyrukluk
.

55 ) Bir anonim şirkette ortağın pay sahipliğini gösteren belgeye ne ad
verilir ?

– Hisse senedi

56 ) Tarafların karşılıklı hak ve
borçlarını gösteren ve sigortacı tarafından sigorta ettirene verilen yazılı
belgeye ne ad verilir ?

– Sigorta poliçesi

57 ) Sonradan
kazanılmış uyrukluğa ne ad verilir ?

– Müktesep uyrukluk .

58 )
Aşağıdakilerden hangisi özel sigorta türlerinden biri değildir?

a )
Trenler
b ) Gerçek kişiler
c ) Tüzel kişiler
d ) Gemiler
e )
Uçaklar

Cevap : A

59 ) Sigorta ettirenin sigortacıya ödemekle
yükümlü olduğu ücrete ne ad verilir ?

– Sigorta primi

60 ) Kişiler
veya şeyleri devlete bağlayan hukuki ve siyasi bağa ne ad verilir ?


Uyrukluk

61 ) korumaya muhtaç kişilerin koruma altına alınmasına ne ad
verilir ?

– Vesayet

62 ) A.Ş. sermaye unsuru en az kaç TL dir
?

– 50 Milyar

53 ) Limitet şirketinin sermayesi en az kaç TL dir
?

– 5 Milyar

54 ) Ülkemizdeki yabancıların sınırlama olmaksızın
tamamen yararlanabildiği hak grubu aşağıdakilerden hangisidir ?

– Özel
haklar

55 ) Aşağıdakilerin hangisi hukukun yazılı kaynakları arasında yer
almaz ?

a ) Kanunlar
b ) Bilimsel Görüşler
c ) Tüzükler
d )
Yönetmelikler
e ) Kanun Hükmünde kararnameler .

Cevap : B

56 )
Aşağıdakilerin hangisi kanunun özellileri arasında gösterilmez ?

a )
Genel olması
b ) Soyut olması
c ) Sürekli olması
d ) Yardımcı – tali
kaynak olması
e ) Yazılı olması

Cevap : D

57 ) Tüzüklerin
iptaline ilişkin davalar hangi mahkemeye açılır ?

– Danıştay

58 )
Aşağıdakilerden hangisinde örf ve adet hukukunun uygulanması olanaksızdır
?

– Ceza Hukuku

59 ) Paftos nasıl bir hukuk kuralıdır ?


Özel ve adet hukuku

60 ) Milletvekilleri tarafından TBMM ye sunulan kanun
projelerine ne denir ?

– Kanun Teklifi

61 ) Bir kanun kendi
metininde yürürlülük tarihini göstermemişse yayınlandıktan kaç gün sonra
yürürlüğe girer ?

– 45

62 ) Kanun hükmünde kararname çıkarma
yetkisi kime aittir ?

– Bakanlar kuruluna

63 ) Bir kuralın örf ve
adet hukuku kuralı olabilmesi için gereken manevi unsur nedir ?

– Genel
inanış

64 ) Yönetmeliklerin kanunlara ya da tüzüklere aykırı olması
halinde bunların iptali için hangi merci tarafından gerçekleştirilir ?


Danıştay

65 ) Yetkili bir merci tarafından olan ve yürürlükte bulunan
hukuk kurallarının tümüne uygulamada ne ad verilir ?

– Mevzuat

66
) Olağan hallerde aşağıdakilerden hangisi kanun hükmünde kararname ile
düzenlenmez ?

– Temel Haklar

67 ) Metninde yürürlük tarihi
gösterilmeyen bir kanun resmi gazetede yayınlanmasından kaç gün sonra yürürlüğe
girer ?

– 45

68 ) Yargısal kararlar , hukukun hangi tür
kaynaklarındandır ?

– Yardımcı

69 ) Yönetmeliklerin kanunlara ya
da tüzüklere aykırı olmaları halinde bunların iptali işlemi hangi merci
tarafından gerçekleştirilir ?

– Danıştay

70 ) Kanunların
anayasaya uygunluğunun yargısal denetimi aşağıdaki organlardan hangisi yapar
?

– Anayasa Mahkemesi

71 ) Genellikle tartışmalı olan hukuki
konularda hukuk bilginlerinin ileri sürmüş oldukları görüş , düşünce ve
kanaatlerden oluşan kaynaklara ne ad verilir ?

– Bilimsel görüş

72 ) Örf ve adet hukukunun maddi unsuru aşağıdakilerden hangisidir
?

– Örf ve adetin devamlılığı ve tekrarlanması

73 ) Tüzükler
hangi makam tarafından çıkarılır ?

– Bakanlar kurulu

74 ) Bir örf
ve adet hukuku kuralı olabilmesi için gereken manevi unsur nedir ?


Genel inanış

75 ) Yönetmeliklerin kanunlara ya da tüzüklere aykırı olması
halinde bunların iptal işlemleri hangi merci tarafından gerçekleştirilir
?

– Danıştay

76 ) Yargıtay da iki farklı dairesinin belirli bir
konuda farklı intihabatların bulunması halinde gidilecek yol aşağıdakilerden
hangisidir ?

– İçtihadı birleştirme yoluna gidilir .

77 ) Adli
yargı alanında içtihatları birleştirme kararlarını aşağıdakilerden hangisi verir
?

– Danıştay
78 ) Alıcının ayıplı bir malı değiştirmesini satıcıdan
isteme hakkı , ne tür bir haktır ?

– Değiştirici yenilik doğuran
haktır

79 ) Çalışma hakkı nasıl bir haktır ?

– Ekonomik ve sosyal

80 ) Maddi mallar üzerindeki mutlak haklara ne ad verilir ?


Ayni haklar

81 ) Memur olma hakkı ne tür bir haktır ?

– Kamu hakkı

82 ) Aşağıdakilerden hangisi başkalarının üzerindeki mutlak haklara bir
örnektir ?

– Velayet hakkı

83 ) Konularına göre özel haklar ikiye
ayrılır . Bunlardan biri malvarlığı haklarıdır . Diğeri aşağıdakilerden
hangisidir ?

– Kişilik hakları

84 ) Anne ve babanın çocuklar
üzerindeki tedip hakkını kullanmaları halinde yeni bir hukuki durumun meydana
gelmemesi tedip hakkının hangi özelliğini ifade eder ?

– Alelade hak
olması

85 ) Sahibine bir evde oturmak veya onun bir kısmını işgal etmek
konusunda yetki veren sınırlı ayni haklara ne ad verilir ?

– Oturma hakkı

86 ) Ekonomik ve sosyal haklar hangi hak kategorisinde yer alır
?

– Kamu hakları

87 ) Maddi olmayan mallar üzerindeki mutlak
haklara örnek veriniz ?

– Kamu hakkı

88 ) Vesayet hakkı
aşağıdakilerden hangisini kapsamına girer ?

– Kişinin başkalarının
kişiliği üzerindeki mutlak hakkı .

89 ) Aşağıdakilerin hangisi maddi
olmayan mallar üzerindeki mutlak haklardır ?

– Telif hakkı

90 )
Aşağıdakilerden hangisi özel hakların gayelerine göre ayrımlanmasıdır ?


Yenilik doğuran haklar
– Alalede haklar

91 ) Aşağıdakilerden hangisi
kamu haklarından değildir ?

A ) Konut hakkı
B ) Fikri haklar
C )
Özel hayatın gizliliği
D ) Sosyal ve ekonomik haklar
E ) Kamu hakları
.
Cevap : C

92 ) Aşağıdakilerden hangisi mutlak haklardan değildir
?

A ) Mülkiyet hakkı
B ) İrtifak hakkı
C ) Rehin hakkı
D )
Alacak hakkı
E ) Oturma hakkı
Cevap : D

93 ) Aşağıdakilerden
hangisi kamu haklarında değildir ?

A ) Fikri hakları
B ) Siyasi
haklar
C ) Velayet hakkı
D ) Mutlak haklar
E ) Vesayet hakkı

Cevap : B

94 ) Haberleşme hürriyeti hakkı hangi haklara girer
?

– Kişisel haklar

95 ) Aşağıdakilerden hangisi “ Kişiye sıkı
sıkıya bağlı haklardan bir değildir ?

A ) Telif hakkı
B ) Boşanma
davası açma hakkı
C ) Nişan bozma hakkı
D ) Soy bağının reddi hakkı
E
) Eğrin kılmayı talep etme hakkı
Cevap : A

96 ) Hangi hakkın
kullanılması mevcut durumu tamamen ortadan kaldırır ?

– Bozucu yenilik
doğuran haklar

97 ) Vatandaşlık hakkı nasıl bir haktır ?

– Siyasi
bir haktır ?

98 ) Aşağıdakilerden hangisi kişinin manavı haklarından
biridir ?

– İnançları

99 ) Doğun nasıl bir hukuki oğludur
?

– Hukuki olay

100 ) Bir kimse denizde tuttuğu balık üzerindeki
mülkiyet hakkını nasıl kazanmıştır?

– Aslen
101 ) Aşağıdakilerden
hangisinde iyi niyet rol oynar ?

– Kaybedilmiş para

102 )
Kendisini vahşi bir hayvandan kurtarmak için , başkasının camını kırıp , evine
girmek eylemi ne teşkil eder ?

– Zaruret hali

103 ) Davalının ,
kefalet sözleşmesinin hükümsüz olduğunu ileri sürmesine ne ad verilir ?


İtiraz

104 ) İyi niyet hangi durumda rol oynar ?

– Hakların
kazanılmasında .

105 ) Aşağıdakilerin hangisi dürüstlük kuralına
aykırılık teşkil eder ?

A ) suç
B ) Kusur
C ) Kabahat
D )
Meşru müdafaa
E ) Hakkın kötüye kullanılması
Cevap : E

106 )
Sahipsiz bir taşınmazın aslen kazanılmasına ne denir ?

– işgal

107 ) Bir kişinin hakkına saygı gösterilmesini isteme yetkisi nedir
?

– Talep hakkı .

108 ) Başkasına ait keresteleri kullanmak
suretiyle evine mobilya yaparak mobilyalar üzerinde kanunun aradığı şartlarda
mülkiyet hakkını elde etmek ne teşkil eder ?

– Hukuki fiil

109 ) Sahipsiz taşınır mallar üzerindeki aslen kazanılmasına ne ad
verilir ?
– Sahiplenme

110 ) Deprem sebebi ile balkondan atlayıp
aşağıdaki otomobile önemli ölçüde zarar veren kimsenin içinde bulunduğu hukuki
durum nasıl açıklanabilir ?

– Zaruret hali

111 ) Bir kimsenin
Devletin bağımsız ve tarafsız yargı organlarına başvurarak hakkın elde
edilmesini isteme yetkisine ne ad verilir ?

– Fava hakkı

112 )
Zina yapan eşini affetmek suretiyle dava hakkını yitiren kişinin , bu hak kaydı
hangi sebebe dayanmaktadır ?

– Hukuki fiille

113 ) Gerçekte hak
sahibi olmayan bir kimseden satın alınan bir taşınır eşya üzerinde hakkın
kazanılması sonucu doğuran müessese hangisidir ?

– İyi niyet
114 )
Ana ve Babanın ergin olmaya çocukları üzerindeki velayet hakkını kötüye
kullanmaları halinde hakim onlara hangi yaptırımı uygular ?

– Velayetin
kaldırılması .

115 ) Begüm çantasını çaldırmıştır . Hırsız , çantanın
çalıntı olduğunu bilmeyen Alev’e satıp teslim etmiştir . Buna göre
aşağıdakilerden hangisi doğrudur ?

– Alev mülkiyet hakkı kazanamaz
.

116 ) Bir kişinin kendi fiiliyle haklar ve borçlar yaratabilmesi
iktidarına ne denir ?

– Fiil ehliyeti.

117 ) Bir kimsenin davacı
ve davalı olabilme ehliyetine ne ad verilir ?

– Taraf ehliyeti

118
) Akıl hastası fiil ehliyeti bakımından nerede yer alır ?

– Tam
ehliyetsizler

119 ) Sınırlı ehliyetsizler hangi işlemleri yasal
davranışlarının rızasıyla yapabilirler ?

– Kendilerine borç altına sokan
muameleleri

120 ) Aşağıdakilerden hangisi , gerçek kişilerin fiil
ehliyetine sahip olmaları açısından önem taşımaz ?

– Vücut
bütünlüğü

121 ) Aşağıdakilerden hangisi , gerçek kişilerin fiil
ehliyetine sahip olmaları açısından önem taşımaz ?

A ) Ayırt etme
gücü
B ) Kısıtlı olmamak
C ) Ergin olmak
D ) Vücut bütünlüğü
E )
Sağ doğmuş olmak
Cevap : D
122 ) Aşağıdakilerden hangisi ayırt etme gücü
ortadan kalkmaz ?

A ) Akıl hastalığı
B ) Sarhoşluk
C ) Akıl
hastalığı
D ) Yaş küçüklüğü
E ) Sabıka
Cevap : E

123 )
Aşağıdakilerden hangisi eğrin sayılmanın yollarından bir değildir ?

A )
Eğrin kılınmayı isteme
B ) İdari yoldan ergin olma
C ) Normal
ergenlik
D ) Evlenme ile erginlik
E ) Mahkeme kararı ile erginlik
.
Cevap : B

124 ) Evlenme ile ergin olma yaşı kaçtır ?

– 17 –
17

125 ) Aşağıdakilerden hangisi tek taraflı hukuki bir olaydır
?

A ) kira
B ) Vakıf kurma
C ) Alım – Satım
D ) Bağışlama
E
) Vekalet
Cevap : B

126 ) Hak ehliyetine sahip olma bakımından kişiler
arasındaki ayırım yapılmaması hangi ilkelerin gereğidir?


Eşitlik

127 ) Sınırlı ehliyetsizler aşağıdakilerden hangisini bizzat
yapabilirler ?

A ) Satım akdi
B ) Vakıf kurma
C ) Alım – satım
D
) Bağışlama
E ) Vekâlet
Cevap: B

128 ) Zengin bir akıl
hastasının, yoksul bir kimseye, bir haksız fiil ile zarar vermesi halinde bu
zararı ödemekle kim yükümlü olacaktır ?

– Akıl hastasının kendisi

129 ) Ayırt etme gücüne sahip bir küçüğün ana ve abasının muvafakatiyle
mahkemece ergin kılınabilmesi için kaç yaşını bitirmiş olması gerekir ?


15

130 ) Aşağıdaki hukuki muamelelerden hangisi kendilerine yasal
danışman atanmış olanlar tarafından hiçbir şekilde yapılmayacak muameledir ?

– Kefalet

131 ) Pek önemli sebeplerle hakim tarafından izin
verilen olağanüstü evlenme yaşı kadınlar için kaçtır ?

– 16

132 )
15 yaşını doldurmuş bir küçüğün ana ve babasının muvafakatiyle yargısal
erginliğine hangi makam karar verir ?

– Asliye hukuk mahkemesi

133
) Gerçek kişilik hangi anda başlar ?

– Çocuğun tam ve sağ doğumuyla
.

134 ) Kendisinden uzun sure haber alınamayan bir kimsenin gerçek
kişiliğini sona erdiren mahkeme kararına ne ad verilir ?


Gaiplik

135 )
1. Sağ doğum
2. Tam Doğum
3. Reşit olmak
4.
Ayırt etme gücü
5. Kısıtlı olmamak

Gerçek kişilerde hak ehliyetinin
kazanılması için yukarıdakilerden hangisi gereklidir ?

– 1 ve
2

136 ) Ölümüne kesin gözle bakılacak halde kaybolan gaibin mirası kaç
yıl sonra mirasçılarına kesin olarak geçer ?

– 5 Yıl

137 ) Ölümüne
kesin gözle bakılacak halde kaybolmuş kimsenin ölmüş sayılabilmesi aşağıdaki
kavramlardan hangisinin tanımıdır ?

– Ölüm karinesi

138 ) Bir
kişi hakkında verilmiş gaiplik kararı , hangi andan itibaren hüküm ifade eder
?

– Gaip olan kimseden son haber alındığı tarihten itibaren .

139
) Aşağıdakilerin hangisinin yaptırımı küçük görmedir ?

– Ahlak
kurallarının

140 ) Başkalarına karşı dürüst davranmayı emreden ahlak
kuralı aşağıdakilerden hangisidir ?

– Objektif ahlak kuralı

141 )
Kirasını ödemeyen Ali’ye karşı ev sahibinin yargı yoluna başvurarak alacağını
zorla alması ne tür yaptırımdır ?

– Cebri icra

142 ) Bir kimseyi
hukuk kurallarının emrini yerine getirmeye zorlayan yaptırım türü
aşağıdakilerden hangisidir ?

– Cebri icra

143 ) Aşağıdakilerden
hangisi idarenin yargı dışı denetimine girmektedir ?
– Sayıştay’ın mali
alanındaki kontrol rolü

144 ) Seçimlerin serbest , eşit , gizli , tek
dereceli , genel oy , açık sayım ve döküm esaslarına göre yargı yönetim ve
denetimi altında yapmasına ilişkin hükümler Anayasanın hangi temel ilkesinin
gereğidir ?

– Demokratik devler ilkesi 145 ) Aşağıdakilerin hangisi
devletler umumi hukukunun kaynaklarından birisi değildir ?

A )
Andlaşmalar
B ) Vatandaşlık Kanunu
C ) Milletler arası teamüller
D )
İçtihatlar
E ) Doktrin
Cevap : B

146 ) Aşağıdakilerden hangisi
özel sigorta türlerinden biri değildir ?

A ) Kara sigortası
B )
Deniz Sigortası
C ) Mal sigortası
D ) Can Sigortası
E ) Hastalık
sigortası
Cevap : E

147 ) Yönetmelikler ne tür bir hukuk kuralıdır
?

– Yazılı

148 ) Bilim adamlarının belli konulardaki görüş ve
kanaatlerine ne ad verilir ?

– Bilimsel görüşler

149 )
Aşağıdakilerin hangisi hakkın mahiyetini açıklayan görüşlerden biri değildir
?

A ) İrade nazariyesi
B ) Menfaat nazariyesi
C ) Kamu çıkarı
nazariyesi
D ) Hürriyet nazariye
E ) Karma nazariyesi
Cevap :
C

150 ) Tüzüğün işlevi nedir ?

– Bir kanunun uygulanmasını
göstermek ya da emrettiği işleri belirtmektir .

151 ) Nisbi hakların
ayırıcı özelliği nedir ?

– Belli kişilere karşı ileri sürülebilmesi

152 ) Velayet hakkı nedir ?

– Ana-babanın henüz ergin olmayan
çocuğu üzerindeki sahip oldukları haktır .

153 ) İyi niyet aşağıdaki
hallerden hangisinde rol oynar ?

– Hakkın kazanılmasında

154 )
Kişi ( şahıs ) nedir ?

– Hak ve borçlara sahip olabilen varlıktır
.

155 ) Gerçek kişilik ne zaman başlar ?

– Sağ ve tam doğumla

156 ) Ölümüne muhtemel gözü ile bakılan bir durum içinde kaybolan kişi
hakkından ne kadar zaman sonra gaiplik kararı verilir ?

– 1
yıl

157 ) Sınırlı ehliyetsizler , hangi işlemleri yasal danışmanın
razısıyla yapabilirler ?

– Kendilerini borç altına sokan muamelelerde

158 ) Aşağıdakilerden hangisi kişinin kişilik hakları kapsamına girer
?

– Bedensel bütünlük üzerindeki haklar ,

159 ) Medeni kanuna göre
normal ergenlik kaç yaşının doldurulması ile kazanılır ?

– 18

160
) Sahibi tarafından hukuki bir işlem ile başkasına belli bir süre için verilen
mallara ne ad verilir ?

– Bırakılmış mallar

161 ) Maddi mallar
üzerindeki mutlak haklara ne denir ?

– Ayni haklar

162 ) Tereke
mirasçıya ne zaman geçer ?

– Murisin ölümü ile

163 )
Aşağıdakilerden hangisi nafaka alacaklısı konumunda olan kişilerden değildir
?

A ) Dede
B ) Baba
C ) Torun
D ) Teyze
E ) Evlat
Cevap
: D

164 ) Aşağıdakilerin hangisi “ müflis kavramını tanımlamaktadır
?

– İflasın açılması ile birlikte borçlunun aldığı addır

165 )
Türk Karı – Kocanın İngiltere de boşanmak istemesi sonucu ortaya çıkan sorunları
hangi kurallar düzenler ?

– Kanunlar ihtilafı

166 ) Bir malın
sahibinin isteği dışında bilerek veya bilmeyerek başka bir kişi tarafından başka
birine satılması durumunda malın asıl sahibi mülkiyet hakkını geri almak için
aşağıdakilerden hangisini açar ?

– İstihkak Davası

167 ) Bir
örf-adet kuralının , örf-adet hukuku haline dönüşebilmesi için aşağıdakilerden
hangisi gereklidir ?

– Manevi yaptırım

168 ) Aşağıdakilerden
hangisi kamu haklarından olan kişisel hak ve hürriyetlerinden değildir
?

A ) Kişi dokunulmazlığı
B ) Kişi Özgürlüğü
C ) Çalışma hakkı

D ) Mülkiyet hakkı
E ) Düşünce Özgürlüğü
Cevap : C

[Toplam:0    Ortalama:0/5]

You may also like...

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir