Hukuka Giriş | Soru Cevap

Hukukta zararın karşılığı olan müyeeyide tazminat ise, suçun karşılığı nedir?

Cevap Cevap-Ceza

Genellikle tartışmalı olan hukuki konularda hukuk bilginlerinin ileri sürmüş oldukları görüş, düşünce ve kanaatlerden oluşan kaynaklara ne ad verilir?

Cevap Cevap-Bilimsel görüş

1982 Anayasasına göre, Cumhurbaşkanının hangi kanunları bir daha görüşülmek üzere TBMM’ye gönderme yetkisi yoktur?

Cevap Cevap-Bütçe kanunlarını

Kişilerle devlet arasındaki ilişkileri düzenleyen hukuk kurallarından doğan haklara ne ad verilir?

Cevap Cevap-Kamu hakları

Hukuki fiil ne demektir?

Cevap Cevap-Kamu hakları

Bir veya birden fazla kimsenin hukuki bir sonuca yöneltilmiş irade açıklamasına ne ad verilir?

Cevap Cevap-Hukuki işlem

Ölüm tehlikesi içinde kaybolan gaip kimse hakkında gaiplik kararı alınabilmesi için son haber alma tarihinden itibaren kaç yıl geçmesi gerekir?

Cevap Cevap-1

Ailevi durumu açığa vurulduğu için ruhi bunalıma düştüğünü iddia eden kişi, hangi davayla karşı taraftan 1.000.000TL talep edebilir?

Cevap Cevap-Manevi tazminat davası

Bir derneğin kendiliğinden dağılma halinin tesbitine kim karar verir?

Cevap Cevap-Merkezinin bulunduğu yerin en büyük mülki amiri

Şu an ülkemizde geçerli olmayan sorumluluk türü aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap Cevap-Kişi ile sorumluluk

Hazır olanlar arasında yapılan bir sözleşme hangi anda meydana gelmiş sayılır?

Cevap Cevap-Kabulün açıklanmasıyla

Sözleşmenin miktarında hata ne tür bir hatadır?

Cevap Cevap-Esaslı hata

Temsilcinin hukuki işlemi kendi namına, temsil olunanın hesabına yaptığı temsil türü nedir?

Cevap Cevap-Dolaylı temsil

Bir temsil ilişkisinde bulunması gereken kişiler kimlerdir?

Cevap Cevap-Temsilci ? Temsil olunan ? 3. kişi

Alacaklının, borcun ifasındaki menfaatinin gerçekleşmemiş olması yüzünden uğramış olduğu zarara ne denir?

Cevap Cevap-Olumlu zarar

Bir borç ilişkisinde edimin ifasının mümkün olmasına rağmen, borçlu tarafından zamanında ifa edilmemesine ne ad verilir?

Cevap Cevap-Borçlunun temerrüdü

6570 sayılı kanuna tabi kira sözleşmelerinde kiralayanın sözleşmeyi temerrüt sebebiyle feshedebilmesi için yazılı olarak ne kadar süre içinde kaç haklı ihtarda bulunmuş olması gerekir?

Cevap Cevap-1 yıl içinde 2 haklı ihtar

Borçlunun ödeme yapmaması riskinin tamamen şirket tarafından üstlenildiği factoring sözleşmes hangisidir?

Cevap Cevap-Gerçek olan factoring

Anayasa Mahkemesi, anayasa değişikliklerine ilişkin iptal kararlarını nasıl verir?

Cevap Cevap-2/3 oy çokluğuyla

Askeri olmayan makamlarca tesis edilmiş olsa bile, asker kişileri ilgilendiren ve askeri hizmete ilişkin bulunan idari işlem ve eylemlerden doğan uyuşmazlıkların yargı denetimini yapan ilk ve son derece mahkemesi hangisidir?

Cevap Cevap-Askeri Yüksek İdare Mahkemesi

Borçlunun mesleğini ve hayatını devam ettirebilmesi için gerekli olan malların sınırsız sorumluluğun dışında tutulmasına ilişkin hükümler neyle düzenlenmiştir?

Cevap Cevap-İcra ve İflas Kanunu

Eşlerin birbirine sadakat yükümlülüğü hangi kurallar ile ilgilidir?

Cevap Cevap-Ahlak kuralı-hukuk kuralı

Ölmüş kişinin mirasa konu olan hak ve borçları toplamına ne ad verilir?

Cevap Cevap-Miras

Bir Türk vatandaşı ile evlenerek Türk vatandaşlığını kazanan İngiliz kadın, Türk vatandaşlığını hangi yoldan kazanır?

Cevap Cevap-Müktesep uyrukluk

Bakanlar Kurulunun TBMM’ye sunduğu kanun projesine ne ad verilir?

Cevap Cevap-Kanun tasarısı

Kullanılmalarıyla yeni bir hukuki durum yaratmayan haklar hangisidir?

Cevap Cevap-Alelade

Bir hak sahibinin hakkını kullanırken iyi ve doğru hareket edip etmediği neye göre belirlenir?

Cevap Cevap-Dürüstlük kuralı

İyiniyet, hangi kanunda düzenlenmiştir?

Cevap Cevap-Medeni Kanun

Gaiplik kararı ne zaman hüküm doğurur?

Cevap Cevap-Son haber alındığı tarihten itibaren

Ormanda avlanmakta olan bir avcının geri dönmemesi halinde, gerçek kişilik ne ile sona erdirilir?

Cevap Cevap-Gaiplik

Bir polis memurunun, hakkında tutuklama kararı verilmiş olan bir kimseyi yakalayıp bir süre karakolda alıkoyması, neden hukuka aykırı bir fiil sayılmaz?

Cevap Cevap-Emrin icrası

Borçlar kanununa göre, para borçlarının ifa yeri, taraflarca önceden belirlenmemiş ise borcun ödenme yeri neresidir?

Cevap Cevap-Alacaklının yerleşim yeri

Alacaklının zamanaşımına uğramış bir borcu talep etmesi halinde, borçlu ne tür bir savunma gerçekleştirebilir?

Cevap Cevap-Zamanaşımı def’inde bulunabilir

Yargıtayın hangi dairesinin verdiği kararlar değiştirilemez?

Cevap Cevap-Büyük Genel Kurul

[Toplam:0    Ortalama:0/5]

You may also like...

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir