hukuka giriş (tüm üniteler)

ÜNİTE 1

1. Aşağıdakilerden hangisi,
hu¬kukun tanımı içinde yer almaz?


A) Sosyal hayat
B) Maddi
müeyyide
C) Devlet
D) Toplumsal ilişkiler
E) Manevi
müeyyide

2. “Sosyal hayatın düzenlenmesi, toplumsal yaşamın düzen ve
güven havasında akıp gidebilmesi için hukuk kurallarına ihtiyaç vardır.” ifadesi
hukukun hangi özelliğini gösterir?

A) Hukuk kurallarının maddi
müeyyideli olması
B) Hukuk kurallarının manevi müeyyideli olması
C) Hukuk
kurallarının gerekliliği
D) Hukuk kurallarının tekliği
E) Hukuk
kurallarının sosyal hayatı düzenlemesi

3. Askerlerin birbirlerine
selam vermek zorunda olmaları hangi kurallar ile ilgilidir?

A) Din
Kuralları
B) Ahlak Kuralları
C) Görgü Kuralları
D) Hukuk
Kuralları
E) Eğitim Kuralları

4. Eşlerin birbirine sadakat
yükümlülüğü hangi kurallar ile ilgilidir?

A) Din Kuralı-Görgü
Kuralı
B) Din Kuralı-Hukuk Kuralı
C) Ahlak Kuralı-Hukuk Kuralı
D) Görgü
Kuralı-Ahlak Kuralı
E) Görgü Kuralı-Hukuk Kuralı

5. Aşağıdakilerden
hangisinin yaptırımı manevidir?

A) Yalan söylemek
B) Evrakta
sahtekarlık
C) Adam öldürmek
D) Hırsızlık
E)
Dolandırıcılık

6. Bir toplumda iyilik ve kötülük hakkında oluşan değer
yargılarına göre, yapılmaması gereken davranışlara ilişkin kurallar bütününe ne
ad verilir?

A) Görgü Kuralları
B) Ahlak Kuralları
C) Din
Kuralları
D) Hukuk Kuralları
E) Doğa Kuralları

7. Yoksullara
yardım etmek, hangi sosyal hayat kuralının diğerine dönüşmesine örnek teşkil
eder?

A) Din kuralının görgü kuralına dönüşmesi
B) Görgü kuralının
din kuralına dönüşmesi
C) Görgü kuralının hukuk kuralına dönüşmesi
D)
Ahlak kuralının hukuk kuralına dönüşmesi
E) Hukuk kuralının görgü kuralına
dönüşmesi

8. Aşağıdakilerden hangisi, hukuk kurallarının
nitelikle¬rinden biri değildir?

A) Kişiler ile kişiler arasındaki
ilişkileri düzenleme
B) Kişiler ile toplum arasındaki ilişkileri
düzenleme
C) Sosyal hayatı düzenleme
D) Maddi müeyyideli olma
E) Manevi
yaptırımlardan oluşma

9. Aşağıdakilerden hangisi, din kurallarının
özelliklerinden değildir?

A) Allah tarafından konulmuş
kurallardır
B) Dünyevi ve uhrevi olmak üzere iki türü vardır
C) Din
kurallarına uymayanlar ile alay edilir
D) Yaptırımı manevidir
E) Din
kurallarına uymayanlar günahkar sayılır

10.Toplumda belli bir olay
karşısında nasıl davranılması gerektiğini gösteren kurallar, aşağıdakilerden
hangisidir?

A) Hukuk Kuralları
B) Doğa Kuralları
C) Ahlak
Kuralları
D) Görgü Kuralları
E) Din Kuralları

11.
Aşağıdakilerden hangisi, hukuk kurallarına en yakın sos¬yal hayat
kuralıdır?

A) Din Kuralları
B) Ahlak Kuralları
C) Görgü
Kuralları
D) Doğa Kuralları
E) Fizik Kuralları

12.
Aşağıdakilerden hangisi, ahlak kurallarının özelliklerinden
değildir?

A) Sosyal hayat kurallarındandır.
B) Yaptırımı
manevidir.
C) Objektif ve sübjektif olmak üzere iki türü vardır.
D)
Uhrevidir.
E) Yaptırımı ayıplama ve küçük görmedir.

13. Bir kimseyi
hukuk kurallarının emrine uygun davranma¬ya zorlama yetkisi aşağıdakilerden
hangisine aittir?

A) Yasama organı
B) Yürütme organı
C) Yargı
organı
D) Eğitim organı
E) İdari organ

14. Yalan yere yemin
etmek aşağıdaki kurallardan hangileri ile ilgilidir?

A) Ahlak
Kuralı-Hukuk Kuralı
B) Görgü Kuralı-Ahlak Kuralı
C) Görgü Kuralı-Hukuk
Kuralı
D) Din Kuralı-Görgü Kuralı
E) Din Kuralı-Ahlak
Kuralı

**************************************************
**********

ÜNİTE 2

1.
Aşağıdakilerden hangisi, hükümsüzlük türlerinden biri değildir?

A)
Tazminat
B) Yokluk
C) Mutlak Butlan
D) Nisbi Butlan
E) Tek
Taraflı Bağlamazlık

2. Sözleşme tarihi geçtiği halde borçlu edimini
yerine getirmediği takdirde alacaklı aşağıdaki davalardan hangisini açar?

A) Men
B) Tespit
C) Men’i Müdahale
D) Tazminat
E)
İstirdat

3. Karaborsacılık yapan bir tüccarın mesleğini yürütmekten 1
yıl süreyle yasaklanması ne tür bir müeyyidedir?

A) Tazminat
B)
Hükümsüzlük
C) Cebri icra
D) Ceza
E) İptal

4. 15 yaşındaki
bir küçüğün tek başına yaptığı borçlandırıcı sözleşmenin yaptırımı,
aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yokluk
B) Butlan
C) iptal
D)
Tek Taraflı Bağlamazlık
E) Ceza

5. Nafaka yükümlüsü, mahkeme emrine
uymayarak kararlaştırılan yardımı yapmazsa devlet tarafından nasıl alınır?

A) Ceza yoluyla
B) Cebri icra yoluyla
C) Hükümsüzlük yoluyla

D) Tedbir yoluyla
E) İptal yoluyla

6. Evli bir insanın yeniden
evlenmesi hangi yaptırıma tabidir?

A) Yokluk
B) Butlan
C)
Hükümsüzlük
D) Ceza
E) Tek taraflı bağlamazlık

7.
Aşağıdakilerden hangisi, disiplin cezalarından değildir?

A) Uyarma

B) Kusur bildirme
C) Kınama
D) Geçici olarak işten çıkarma
E)
işyerinin geçici olarak tatili

8. Hukukta zararın karşılığı olan
müeyyide tazminat ise suçun karşılığı, aşağıdakilerden hangisidir?

A)
Ceza
B) Cebri icra
C) Hükümsüzlük
D) iptal
E) Butlan

9.
Aşağıdakilerden hangisi, hükümsüzlük türlerinden biridir?

A) Ceza
B)
Cebri icra
C) iptal
D) Tazminat
E) Tek Taraflı Bağlamazlık

10. İdari makamların hukuka aykırı işlemlerinin iptali için hangi
mahkemeye başvurulur?

A) Danıştay
B) İdare Mahkemesi
C) Yargıtay

D) Asliye Hukuk Mahkemesi
E) Anayasa Mahkemesi

11. Bir memuru
haksız şekilde işten çıkartan bir kamu kurumunun bu işlemine karşı, aşağıdaki
müeyyidelerden hangisi uygulanır?

A) Para cezası
B) Yokluk
C)
iptal
D) Cebri icra
E) Hapis cezası

12. Özel hukuk kuralları ile
ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir?

A) Kişiler
ile kişiler arasındaki ilişkilere uygulanır.
B) Taraflardan birinin devlet
olduğu ilişkilere de uygula¬nabilir.
C) Eşitler arası ilişkileri düzenler.

D) Kamu gücünün kullanıldığı ilişkilerde uygulanır.
E) Gerçek ya da
tüzel kişiler arasındaki ilişkilerde uygu¬lanır.

13. Tazminat ile ilgili
aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?

A) Bir yaptırım türüdür.
B)
Maddi veya manevi olabilir.
C) Sadece haksız fiillere uygu¬lanır.
D)
Sözleşmeye aykırılık halin¬de de uygulanır.
E) Sözleşmeyi geç yerine
geti¬ren kimse, tazminat ödemek zorunda kalır.

14. Bir hukuki ilişkinin
kamu hukukuna dahil olabilmesi için, Devletin bu ilişkiye hangi sıfatla
katılması gerekir?

A) Kamu yararı
B) Kamu eşitliği
C) Kamu
kudreti
D) Kamu egemenliği
E) Kamu menfaati

CEVAPLAR
1.A

2.D
3.D
4.D
5.B
6.B
7.E
8.A
9.E
10.B

11.C
12.D
13.C

14.C

**************************************************
*********

ÜNİTE 3

1.
Aşağıdakilerden hangisi, insan hakları evrensel bildirisinde kabul edilen
ilkelerden biri değildir?
A) Kölelik ve köle ticareti yasaktır.
B) Bütün
insanlar hür doğar.
C) Her bireyin vatandaşlık hakkı vardır.
D) Devlet,
cinsiyet ayrımı yapar.
E) Herkes fikir, din ve vicdan özgürlüğüne sahiptir.

2. Devletin işlerini yürüten idarenin hukuk düzenine bağlı kalması,
aşağıdaki ilkelerden hangisi ile ilgilidir?
A) Demokratik Devlet
B) Laik
Devlet
C) Sosyal Devlet
D) Hukuk Devleti
E) İnsan Haklarına Saygılı
Devlet

3. Aşağıdakilerden hangisi, TBMM’nin görev ve yetkilerinden
değildir?
A) Kanun koymak
B) Anayasa mahkemesi üyele¬rini atamak
C)
Af çıkarmak
D) Bakanlar Kurulunu denet¬lemek
E) Cumhurbaşkanını seçmek

4. Aşağıdakilerden hangisi, kamu hukukunun dallarından biri değildir?

A) Ceza Hukuku
B) Medeni Yargılama Hukuku
C) Borçlar Hukuku
D)
idare Hukuku
E) Vergi Hukuku

5. Vatandaşlarına asgari bir yaşam
düzeyi sağlamayı hedefleyen anayasal ilke, aşağıdakilerden hangisidir?
A)
Demokratik Devlet
B) Laik Devlet
C) Sosyal Devlet
D) Atatürk
Milliyetçiliğine Bağlı Devlet
E) Hukuk Devleti

6. “Hangi eylemin suç
teşkil edeceğinin ve buna ne ceza verileceğinin kanunla belirtilmesi” şeklinde
ifade edilebilecek ilkeye, ceza hukukunda ne ad verilir?

A) Hukuku
bilmemek mazeret sayılmaz ilkesi
B) Kanunsuz suç ve ceza olmaz ilkesi
C)
Kanunların geriye yürümezliği ilkesi
D) Suç ve ceza ilkesi
E) Cezaların
şahsiliği ilkesi

7. Aşağıdakilerden hangisi, anayasaya göre devletin
temel ilkelerinden değildir?
A) Hukuk Devleti
B) Demokratik Devlet

C) Atatürk Milliyetçiliğine Bağlı Devlet
D) Üniter Devlet
E) Sosyal
Devlet

8. Bakanlar Kurulunun başkanı kimdir?
A) Cumhurbaşkanı
B)
Başbakan
C) Genel Kurmay Başkanı
D) Milli Savunma Bakanı
E) Devlet
Bakanı

9. Cumhurbaşkanına bağlı olarak kurulan ve yargı organları ile
askeri makamlar dışındaki tüm kamu kurum ve kuruluşlarını denetleyen kuruluş,
aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yüksek Denetleme Kurulu
B) Devlet
Denetleme Kurulu
C) Sayıştay
D) Danıştay
E) Anayasa Mahkemesi

10. İcra ve iflas memurlarının işlemlerine karşı yapılacak itiraz ve
şikayetler aşağıdakilerden hangisi tarafından karara bağlanır?

A) iflas
Masası
B) icra Tetkik Mercii
C) icra Müdürü
D) Sulh Ceza Hakimi

E) Asliye Hukuk Mahkemesi

11. Aşağıdakilerden hangisi, TBMM’nin
görev ve yetkilerinden biri değildir?

A) Yabancı devlet temsilcilerini
kabul etmek
B) Para basılmasına ve savaş ilanına karar vermek
C)
Kesinleşmiş ölüm cezalarının yerine getirilmesine karar vermek
D) Kanun
koymak ya da kaldırmak
E) Milletlerarası antlaşmaların onaylanmasını uygun
bulmak

12. Aşağıdakilerden hangisi, çe¬kişmesiz yargının alanına girer?

A) Vakıfların mahkeme siciline tesciline karar verilmesi
B) Bir
kimsenin alacağının ödenmesine karar verilmesi
C) Evli bir çiftin
boşanmasına karar verilmesi
D) Kiralanan bir yerin boşaltılmasına karar
verilmesi
E) Bir eşyanın mülkiyetinin kime ait olduğuna karar ve¬rilmesi

13. Sağır ve dilsizlerde tam ehliyet hangi yaşın bitirilmesi ile başlar?

A) 18 B)19 C)20 D)21 E)24

14. TC Anayasası’na göre kanun çıkarma
yetkisi aşağıdaki organlardan hangisine aittir?

A) TBMM
B)
Başbakanlık
C) Bakanlar Kurulu
D) Cumhurbaşkanı
E) Adalet Bakanlığı

15. Aşağıdakilerden hangisi, suçun unsurlarından biri değildir?

A) Kanunilik
B) Kast
C) Taksir
D) icra
E) Cürüm

16. Aşağıdakilerden hangisi, sosyal devletin özelliklerinden biri
değildir?

A) Vatandaşa insan haysiyetine yakışan yaşam düzeyi sağlar.

B) Ulusal geliri bireyler arasında adil bir biçimde dağıtmayı amaçlar.

C) Ekonomik durumu ilgilendirmez.
D) Topraksız çiftçiyi topraklandırır.

E) Sosyal güvenliği sağlar.

17. Vatandaşına hukuki güveni sağlayan
devlet aşağıdaki ilkelerden hangisini benimsemiştir?

A) Laik Devlet
İlkesi
B) Demokratik Devlet ilkesi
C) Hukuk Devleti ilkesi
D) insan
Haklarına Saygılı Devlet ilkesi
E) Sosyal Devlet İlkesi

19.
Aşağıdakilerden hangisi, idarenin yargı dışı denetimine girmektedir?

A)
Haksız atanan memurun iptal davası açması
B) Zarar gören bir kişinin
belediye aleyhine tazminat davası açması
C) Öğrencinin, notuna itiraz için
Danıştaya başvurması
D) Sayıştayın mali alandaki kontrolü
E) Konulan
vergiye miktarı çok bulunarak itiraz edilmesi

18. Aşağıdakilerden
hangisi, Cumhurbaşkanı’nın görevlerinden değildir?

A) Milletlerarası
antlaşmaların onaylanmasını uygun bulmak
B) TBMM seçimlerinin yenilenmesine
karar vermek
C) Genel Kurmay Başkanı’nı atamak
D) Yabancı devlet
temsilcilerini kabul etmek
E) Gerekli hallerde Bakanlar Kuruluna başkanlık
etmek

20. Aşağıdakilerden hangisi, denetim mahkemesidir?

A) Sulh
Hukuk Mahkemesi
B) Asliye Hukuk Mahkemesi
C) Yargıtay
D) Asliye
Ticaret Mahkemesi
E) Tapulama Mahkemesi

21. Aşağıdakilerden hangisi,
Cumhurbaşkanının görevlerinden biri değildir?

A) Kanunları yayımlamak

B) Genel af çıkarmak
C) Başbakan ve bakanları atamak
D) Rektörleri
seçmek
E) Gerekli hallerde Bakanlar Kuruluna başkanlık etmek

22.
Aşağıdakilerden hangisi, çekişmeli yargıya örnek teşkil eder?

A) Babalık
davası
B) Vasi tayin etme
C) Ergin kılınmayı talep etme
D) Evlat
edinmeye izin
E) Mirasçılık belgesinin veril¬mesi

23. TBMM
ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?

A) TBMM 550
milletvekilinden oluşur.
B) Seçimler 5 yılda bir yapılır.
C) TBMM
üyeleri halkın genel oyu ile seçilir.
D) Milletvekili seçilebilmek için 30
yaşını doldurmak gere¬kir.
E) Cumhurbaşkanı, mutlaka TBMM üyeleri arasından
seçilir.

24. Kanuni grev için aranan şartlar gerçekleşmeden yapı¬lan
greve ne ad verilir?

A) Yasal grev
B) Yasak grev
C) Kanun dışı
grev
D) Lokavt
E) Kanunsuz grev

1. D
2.D
3.B
4.C

5.C
6.B
7.D
8.B
9.B
10.B
11.A
12.A
13.E

14.A
15.E
16.C
17.C
18.A
19.D
20.C
21.B
22.A

23.E
24.C

**************************************************
*******

ÜNİTE 4

1.
Aşağıdaki kanunlardan hangisi, Türk Ticaret Kanunu ile çok yakından ilişkilidir?

A) Borçlar Kanunu
B) Medeni Kanun
C) Kira Kanunu
D) Ceza
Kanunu
E) İş Kanunu

2. Özel sigorta poliçelerinde risk
gerçekleştiğinde sigortacının sigorta ettirene ödediği hasar bedeline ne denir?

A) Sigorta primi
B) Sigorta tazminatı
C) Sigorta poliçesi
D)
Sigorta kira bedeli
E) Sigorta payı

3. Aşağıdakilerden hangisi,
kişiler hukuku ile ilgili değildir?

A) Kişi türleri
B) Kişi
ehliyetleri
C) Yerleşim yeri
D) Hısımlık
E) Miras

4.
Aşağıdakilerden hangisi, Medeni Kanun ile ilgili değildir?

A) Kişiler
Hukuku
B) Aile Hukuku
C) Borçlar Hukuku
D) Eşya Hukuku
E)
Ticaret Hukuku

5. Bir Türk ile bir yabancının boşanması aşağıdaki hukuk
kurallarından hangisi ile ilgilidir?

A) Medeni Hukuk
B) Vatandaşlık
Hukuku
C) Yabancılar Hukuku
D) Devletler Özel Hukuku
E) Eşya Hukuku

6. Aşağıdakilerden hangisi, tacir olmanın sonuçlarından biri değildir?

A) Ticaret unvanı seçmek
B) Ticari defter tutmak
C) işletmesini
tescil ettirmek
D) Tedbirli bir iş adamı gibi davranmak
E) işletmeyi
bizzat yönetmek

7. Aşağıdakilerden hangisi, Türk Ticaret Kanununda
düzenlenmemiştir?

A) Adi Şirket
B) Kollektif Şirket
C) Komandit
Şirket
D) Limited Şirket
E) Kooperatifler

8. Bir anonim şirkette
ortağın pay sahipliğini gösteren bel¬geye ne ad verilir?

A) Tahvil

B) Bono
C) Borsa senedi
D) Adi senet
E) Hisse senedi

9.
Bir Türk vatandaşı ile evlenerek Türk vatandaşlığını kazanan İngiliz kadın, Türk
vatandaşlığını hangi yoldan kazanır?

A) Asli Uyrukluk
B) Doğum Dışı
Uyrukluk
C) Yabancı Uyrukluk
D) Müktesep Uyrukluk
E) Sonradan
Uyrukluk

10. Aşağıdakilerden hangisi, tacirdir?
A) Terzi
B)
Kasap
C) Komisyoncu
D) Berber
E) Ayakkabı tamircisi

11.
Aşağıdakilerden hangisi, Medeni Hukuk’un konusu değildir?

A) Kişiler

B) Miras
C) Hırsızlık
D) Eşya Hukuku
E) Borçlar Hukuku

12. Aşağıdakilerden hangisi, ticaret kanunu dışında özel bir kanun ile
düzenlenmiştir?

A) Adi Şirket
B) Kooperatifler
C) Limited Şirket

D) Kollektif Şirket
E) Komandit Şirket

13. Aşağıdakilerden
hangisi, kıymetli evrak sayılmaz?

A) Çek
B) Tapu senedi
C)
Konişmento
D) Makbuz senedi
E) Bono

14. Limited ortaklıkta en az
ve en çok ortak sayısı kaçtır?

A) 2-10 B)2-50 C)5-50 D) 7-30 E) 5-100

15. Deniz yoluyla eşya taşıma karşılığı ödenen ücrete ne ad verilir?

A) Rant
B) Maaş
C) Prim
D) Navlun
E) Harç

16. Ticari bir işletmeyi bir ticaret unvanı altında işletmek mak¬sadıyla
kurulan ve şirket ala¬caklılarına karşı ortaklardan bir veya birkaçının
sorumlu¬luğu sınırlandırılmamış, diğer ortakların sorumluluğu belli bir sermaye
ile sınırlandırıl¬mış olan şirket, aşağıdakilerden hangisidir?

A)
Kollekif
B) Komandit
C) Anonim
D) Limited
E) Kooperatif

17. Ölmüş kişinin mirasa konu olan hak ve borçları toplamı¬na ne ad
verilir?

A) Muris
B) Vasiyet
C) Varis
D) Tenkis
E)
Miras

18. Deniz ticaretinde, geminin bayrağı neyi gösterir?

A) Geminin kaptanının uyru¬ğunu
B) Geminin inşa edildiği devleti

C) Geminin bağlı olduğu dev¬leti
D) Geminin sahibinin uyruğunu
E)
Gemiye ait seferlerin idare olunduğu limanı

19. Aşağıdakilerden hangisi,
aile hukukunun konularından biri değildir?

A) Nişanlanma
B) Vesayet

C) Velayet
D) Soy bağı
E) Miras

20. Hak sahibinin adının
yazıldığı ve emre kaydını taşımayan kıymetli evrak türü, aşağıda¬kilerden
hangisidir?

A) Hamiline yazılı
B) Nama yazılı
C) Emre yazılı

D) Kambiyo
E) Konişmento

CEVAPLAR

1.B
2.B
3.E

4.E
5.D
6.E
7.A
8.E
9.D
10.C
11.C
12.B

13.B
14.B
15.D
16.B
17.E
18.C
19.E

20.B

***********************************
ÜNİTE 5

1. Hakimin bir uyuşmazlığın çözümünde
yazılı kaynaklarda bir hukuk kuralı bulunmadığı takdirde örf ve adet hukukuna
başvurulması, örf ve adet hukukunun hangi özelliğini gösterir?

A)
Tali bir kaynak olmasını
B) Yazısız bir kaynak olmasını
C) Geleneksel
olmasını
D) Müeyyidesinin manevi ol¬masını
E) Manevi değere sahip
olma¬sını

2. TBMM tarafından usulüne göre onaylanarak yürürlüğe giren
uluslararası anlaşmalar ne hükmündedir?

A) Kanun
B) Kanun hükmünde
kararname
C) Tüzük
D) Yönetmelik
E) Yargısal içtihat

3. Kanun
hükmünde kararnameler hangi makam tarafından hazırlanır?

A)
TBMM
B) Bakanlar Kurulu
C) Cumhurbaşkanlığı
D) Adalet Bakanlığı
E)
Milli Eğitim Bakanlığı

4. Tüzükler hangi makam tarafından
onaylanır?

A) TBMM
B) Cumhurbaşkanı
C) Bakanlar Kurulu
D)
Savunma Bakanlığı
E) Adalet Bakanlığı

5. Tüzükler ile ilgili olarak
aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?

A) Başbakanlık tarafından
hazırlanır.
B) Cumhurbaşkanının onayına sunulur.
C) Kanuna aykırı
olamaz.
D) Resmi Gazetede yayımlanır.
E) Bir kanunun uygulanmasını
göstermek için çıkarılır.

6. Kanunların Anayasaya uygunluğunun
yargısal deneti¬mi aşağıdaki mahkemelerden hangisi tarafından
yapılır?

A) Yargıtay
B) Danıştay
C) Askeri Yargıtay
D)
Uyuşmazlık Mahkemesi
E) Anayasa Mahkemesi

7. Bakanlar Kurulunun
TBMM’ ye sunduğu kanun projesine ne ad verilir?

A) Kanun
Teklifi
B) Kanun Tasarısı
C) Tüzük
D) Kararname
E)
Tamim

8. Genellikle tartışmalı olan hukuki konularda hukuk
bil¬ginlerinin ileri sürmüş oldukları görüş, düşünce ve kana¬atlerden oluşan
kaynaklara ne ad verilir?

A) iradi kaynak
B) Bilimsel görüş
C)
Yargısal kararlar
D) Yazılı kaynak
E) Özei kaynak

9. Olağan
hallerde aşağıdakilerden hangisi, kanun hük¬münde kararname ile
düzenlenemez?

A) Malvarlığı Haklan
B) Alacak Hakları
C) Fikri
Haklar
D) Siyasi Haklar
E) Ayni Haklar

10. Örf ve adet hukukunun
ma¬nevi unsuru, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Örf ve adetin
devamlılığı ve tekrarlanması
B) Örf ve adete ilişkin genel inanış
C) Örf
ve adetin içerisinde maddi müeyyidenin bulunması
D) Örf ve adetin maddi
hususları düzenlemesi
E) Örf ve adetin devletçe
desteklenmesi

11. Ticari anlaşmazlıklarda, hakim bu anlaşmazlığı
çözmeye ya¬rayan bir ticari hüküm (yazılı kural) bulamazsa, aşağıdakilerden
hangisine başvurur?

A) Medeni Kanun hükümlerine
B) Ticari örf ve
adete
C) Borçlar Kanunu hükümlerine
D) Ceza Kanunu hükümlerine
E) Eşya
Hukuku hükümlerine

12. Aşağıdakilerden hangisi, kanunlar arasında
kuvvet dere¬cesi bakımından en üstün olanıdır?

A) Kanun Hükmünde
Kararname
B) Tüzük
C) Kanun
D) Yönetmelik
E) Anayasa

13.
Tüzüklerin ve yönetmeliklerin kanuna aykırı olması halinde iptali için aşağıdaki
mahkemelerden hangisine dava açılır?

A) Anayasa Mahkemesi
B)
Danıştay
C) Yargıtay
D) Asliye Hukuk Mahkemesi
E) Ağır Ceza
Mahkemesi

14. Aşağıdakilerden hangisi, hukukun yardımcı
kaynağıdır?

A) Kanunlar
B) Tüzükler
C) Örf ve Adet Hukuku
D)
Kanun Hükmünde Karar¬nameler
E) Yargısal Kararlar

15. TBMM’ye
sunulan kanun tasarı ve tekliflerinin görü¬şülme usûl ve esasları
aşağıdakilerden hangisiyle düzenlenmiştir?

A) Meclis içtüzüğü
ile
B) Danıştay kanunu ile
C) Başkanlık divanı kararları ile
D) Anayasa
ile
E) TBMM Kanunu ile

16. Tüzüğün işlevi, aşağıdakilerden
hangisidir?

A) Bir kanunun uygulanmasını göstermek ya da emrettiği
işleri belirtmek
B) Kamu tüzel kişilerinin kendi görev alanlarını
ilgilendiren mevzuatın uygulanmasını göstermek
C) Kamu kurumlarının iç
teşkilatının düzenlenmesini gerçekleştirmek
D) Kanunların boşluklarını
doldurmak
E) Kanun çıkarılmasını gerektirmeyen, ikinci derecede önemli olan
işleri düzenlemek

17. Metninde yürürlük tarihi gös¬terilmeyen bir
kanun Resmi Gazetede yayımlanmasından kaç gün sonra yürürlüğe
girer?

A) 45
B) 30
C) 15
D) 7
E) Ertesi gün

18.
Örf ve adet hukukunun maddi unsuru, aşağıdakilerden hangisidir?

A)
Örf ve adetin devamlılığı ye tekrarlanması
B) Örf ve adete ilişkin genel
inanış
C) Örf ve adetin içerisinde maddi müeyyidenin bulunması
D) Örf ve
adetin maddi hususları düzenlemesi
E) Örf ve adetin devletçe
desteklenmesi

CEVAPLAR

1.A
2.A
3.B
4.B

5.A
6.E
7.B
8.B
9.D
10.B
11.B
12.E

13.B
14.E
15.A
16.A
17.A

18.A

*****************************

ÜNİTE 6

1. Bir hakkın herkese karşı ileri
sürülebilmesi hakkın hangi niteliğini gösterir?
A) Mutlak Hak
B) Nisbi
Hak
C) Alelade Hak
D) Devredilebilen Hak
E) Yenilik Doğuran
Hak

2. Bir kişinin düşüncesini yay¬ma özgürlüğü hangi haklar
kapsamındadır?
A) Mutlak Haklar
B) Ayni Haklar
C) Kişisel Haklar
D)
Sosyal ve Ekonomik Haklar
E) Siyasi Haklar

3. Sosyal ve ekonomik
haklar, aşağıdakilerden hangisinin kapsamındadır?
A) Malvarlığı hakları
B)
Mutlak haklar
C) Nisbi haklar
D) Kamu hakları
E) Özel haklar

4.
Maddi mallar üzerindeki mutlak haklara ne ad verilir?
A) Kişilik Hakkı
B)
Velayet Hakkı
C) Nisbi Hak
D) Ayni Hak
E) Rehin Hakkı

5.
Aşağıdakilerden hangisi, sos¬yal ve ekonomik haklardan biridir?
A) Din ve
Vicdan Özgürlüğü
B) Konut Dokunulmazlığı
C) Düşünce Yayma Özgürlüğü
D)
Eğitim Hakkı
E) Vatandaşlık Hakkı

6. Aşağıdakilerden hangisi kişi¬sel
haklardan değildir?
A) Konut Dokunulmazlığı Hakkı
B) Dernek Kurma
Hakkı
C) Yayın Hakkı
D) Toplantı ve Gösteri Yürü¬yüşü Hakkı
E) Konut
Edinme Hakkı

7. Ana ve babanın çocukları üzerinde kullandığı velayet
hakkı ne tür bir özel haktır?
A) Kurucu Yenilik Doğuran Hak
B) Değiştirici
Yenilik Doğuran Hak
C) Nisbi Yenilik Doğuran Hak
D) inşa Yenilik Doğuran
Hak
E) Alelade Hak

8. Yabancı bir kişi aşağıdaki haklardan hangisinden
yarar¬lanabilir?
A) Medeni (Özel) Haklar
B) Kamu Hakları
C) Kişisel
Haklar
D) Sosyal ve Ekonomik Haklar
E) Siyasi Haklar

9. İşçinin
istifası ne tür bir haktır?
A) Alelade Hak
B) Kişisel Hak
C) Kurucu
Yenilik Doğuran Hak
D) Değiştirici Yenilik Doğuran Hak
E) Bozucu Yenilik
Doğuran Hak

10. Aşağıdakilerden hangisi, dev¬redilebilen bir
haktır?
A) Telif Hakkı
B) Velayet Hakkı
C) Oturma Hakkı
D) intifa
Hakkı
E) Nafaka Hakkı

11. Aşağıdakilerden hangisi, ka¬mu
haklarındandır?
A) Fikri Haklar
B) Kişilik Hakları
C) Ayni Hak
D)
İrtifak Hakkı
E) Sosyal ve Ekonomik Haklar

12. Aşağıdakilerden
hangisi, 1982 yasasına göre siyasal bir haktır?
A) Dilekçe Hakkı
B)
Haberleşme Özgürlüğü
C) Dernek Kurma Özgürlüğü
D) Çalışma Hakkı
E)
Dinlenme Hakkı

13. Aşağıdakilerden hangisi baş¬kalarının kişiliği
üzerinde ku¬rulan bir mutlak haktır?
A) Kişilik hakkı
B) Vesayet
hakkı
C) Mülkiyet hakkı
D) Vatandaşlık hakkı
E) Seçilme
hakkı

14. Aşağıdakilerden hangisi, bo¬zucu yenilik doğuran haklar¬dan
biri değildir?
A) İşçinin hizmet akdini fes¬hetmesi
B) Satış bedelinin
indirilmesini talep hakkı
C) istifa hakkı
D) Vekaletten azil hakkı
E)
Feshi ihbar hakkı

15. Şairin, şiiri üzerindeki hakkı, aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Ayni hak
B) Telif hakkı
C) ihtira beratı
D) Sınai
hak
E) Sanat hakkı

16. Kişinin maddi ve manevi tüm varlığı ile ilgili
bulunan ve bu varlığın serbestçe geliştiril¬mesi amacını güden hak ve
hürriyetlere ne denir?
A) Kişisel haklar
B) Siyasi haklar
C) Özel
haklar
D) Mutlak haklar
E) Sosyal ve ekonomik haklar

17. Markaların
korunabilmesi için aşağıdakilerden hangisi tara¬fından tescil edilmiş olması
gerekir?
A) Türk Patent Enstitüsü
B) Sermaye Piyasası Kurulu
C) Ticaret
Sicili
D) Sanayi ve Ticaret Bakanlığı
E) Bakanlar Kurulu

1.A 2.C
3.D 4.D 5.D 6.E 7.E 8.A 9.E 10.A 11.E 12.A 13.B 14.B 15.B 16.A
17.A

*********************************

ÜNİTE 7

1. Bilinen bir hukuki durumdan,
bilinmeyen bir durumun var¬lığı sonucuna ulaşmaya hu¬kukta ne ad verilir?
A)
Karine
B) Varsayım
C) Kıyas
D) İspat yükü
E) Zaruret hali

2. Aşağıdakilerden hangisi, hu¬kuki fiil değildir?
A) Başkasına ait
tahtaları kul¬lanarak masa yapma
B) Yerleşim yeri kurma
C) Bir kişinin
arabasının cam¬larını kırma
D) Bir kişiyi yaralama
E) Ayşe’nin
bilgisayarda ödev
yazması

3. A, şemsiyesini vapurda unut¬muş, B
şemsiyeyi bulmuş ve bu durumu bilmeyen C’ye satmıştır.
Aşağıdakilerden
hangisi doğ¬ru değildir?
A) A, mülkiyetini kaybetmiştir.
B) Şemsiye,
A’nın elinden rı¬zası dışında çıkmıştır.
C) C, şemsiyenin mülkiyetini
kazanamaz.
D) A, mülkiyeti kaybetmemiştir.
E) A, C’ye 5 yıl içinde
taşını davası açabilir.

4. Zina yapan eşini affetmek suretiyle dava
hakkını yitiren kişinin bu hak kaybı aşağıda¬ki sebeplerden hangisine
dayanmaktadır?
A) Hukuki fiile
B) Hukuki işleme
C) Hukuki süreye

D) Maddi fiile
E) Zaruret haline

5. Dolar üzerinden sözleşme
yapan bir kişinin, doların ani yükselmesi karşısında baş¬vuracağı yol,
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Akde Vefa İlkesi
B) Genel irade Teorisi

C) İyi Niyet Teorisi
D) Öngöremezlik Teorisi
E) Hakkın Korunması
Teorisi

6. İyi niyet, aşağıdaki kanunların hangisinde düzenlenmiştir?

A) Ticaret Kanunu
B) Borçlar Kanunu
C) Ceza Kanunu
D) Ceza
Muhakemeleri Usulü Kanunu
E) Medeni Kanun

7. Çilem kitabını trende
unut¬muştur. Ali, kitabı bulmuş ve Derya’ya satmıştır. Çilem’in Derya’ya açacağı
dava, aşa¬ğıdakilerden hangisidir?
A) İstihkak Davası
B) İstirdat Davası

C) İsticvap Davası
D) İstimlak Davası
E) Tesbit Davası

8.
Şafak, Bülent’e saatini ema¬net bırakmış, Bülent de saati Ayşe’ye bağışlamıştır.
Bu du¬rumda aşağıdakilerden han¬gisi doğrudur?
A) Şafak, Ayşe’ye istihkak
da¬vası açabilir
B) Ayşe iyi niyetli ise saatin mülkiyetini kazanır
C)
Ayşe, kötü niyetli olsa dahi mülkiyeti kazanır
D) Ayşe, hiçbir koşulda
mülki¬yeti kazanamaz
E) Şafak, mülkiyeti kaybetmez

9. Bir kimsenin
evini oğluna ba¬ğışlaması durumunda, evin mülkiyet hakkı nasıl kazanılır?
A)
Aslen
B) Devren
C) Teşhisen
D) Rehnen
E) Hukuki olay

10.
Bir hakkın kanunda belirtilen süre içinde kullanılmaması nedeni ile tamamen
ortadan kalkmasına ne ad verilir?
A) Kazandırıcı zamanaşımı
B)
Kaybettirici zamanaşımı
C) Hak düşürücü süre
D) itiraz
E) Defi

11. Aşağıdakilerden hangisi, ki¬şinin bilerek sebep olmadığı tehlikeden
kurtulmak için başkasının malına zarar ver¬mesidir?
A) Haklı Savunma
B)
Kuvvet Kullanma
C) Savunma Hakkı
D) Zaruret Hali
E) Karine
12.
Davalının, yapmış olduğu bir sözleşmeden doğan borcun zamanaşımına uğradığını
ileri sürmesine ne ad verilir?
A) Defi B) ihbar C) İtiraz D) İddia E)
Savunma

13. Yakalanan bir kuş üzerindeki mülkiyet hakkı, hangi yoldan
kazanılmış olur?
A) Karşılıksız kazanma
B) Haksız kazanma
C)
Karşılıklı kazanma
D) Devren kazanma
E) Aslen kazanma

14. Bir
vahşi hayvandan kaçar¬ken, başka birinin evinin ka¬pısını kırarak içeri sığınan
kimsenin içinde bulunduğu durum, aşağıdaki hangi kav¬ramı açıklamaktadır?
A)
Haklı savunma
B) Kuvvet kullanma
C) Zaruret hali
D) Dava yolu
E)
Savunma hakkı

15. Hakkın kazanılması için ge¬rekli olgular
aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?
A) Hukuki olay – haksız fii! -hukuki
işlem
B) Hukuki olay – hukuki fiil -hukuki işlem
C) Haksız fiil –
sebepsiz zen¬ginleşme – hukuki işlem
D) Haksız fiil – hukuki fiil – hu¬kuki
olay
E) Sözleşme – haksız fiil – hu¬kuki işlem

16. Bir veya birden
fazla kimse¬nin hukuki bir sonuca yönel¬tilmiş irade açıklamasına ne ad verilir?

A) Hukuki olay
B) Haksız fiil
C) Sebepsiz zenginleşme
D) Hukuki
fiil
E) Hukuki işlem

17. Aşağıdakilerden hangisi, bir kimsenin bir
hakkı o zamana kadar sahibi bulunan kişiden elde etmesidir?
A) Devren
kazanma
B) Aslen kazanma
C) Tesisen kazanma
D) İhraz
E) İşgal

18. Aşağıdakilerden hangisi, sa¬hibinin elinden rızası dışında çıksa
dahi iyi niyetli kişilere karşı hak iddia edilemez?
A) Telefon
B) Araba

C) Kitap
D) Para
E) Televizyon

19. Mirasçılar murisin
ölümünü öğrendikleri tarihten itibaren kaç ay içinde mirası reddebilirler?

A) 1 ay B) 2 ay C) 3 ay D) 4 ay E) 6 ay

20. Ayşegül, Mesut ile
bir söz¬leşme yaparak ondan daktilo satın almıştır. Daktilo iki gün sonra
Ayşegül’e teslim edil¬miştir.
Ayşegül, daktilonun mülkiye¬tini ne zaman
kazanır?
A) Sözleşme yapıldığında
B) Sözleşme hazırlandığında
C)
Daktilo teslim edildiğinde
D) Taraflar anlaştığında
E) Satış bedeli
ödendiğinde

21. Hale, telefonu çaldırmıştır. Hırsız, bu durumu bilmeyen
Jale’ye telefonu satmış ve teslim etmiştir. Aşağıdakilerden hangisi doğ¬rudur?

A) Hale isteği dışında telefo¬nun mülkiyetini kaybetmiş¬tir.
B) Jale
mülkiyeti kazanır.
C) Jale mülkiyeti kazanamaz.
D) Hale, Jale’ye taşınır
(istih¬kak) davası açamaz.
E) Jale, mülkiyeti iyi niyetli ise kazanır.

22. Nelerin taşınmaz olduğu aşağıdaki hangisinde kanun¬lardan
düzenlenmiştir?
A) Medeni Kanun
B) Borçlar Kanunu
C) Hukuk Usulü
Muhakemeleri Kanunu
D) Ceza Kanunu
E) icra İflas Kanunu

1.A 2.E
3.A 4.A 5.D 6.E 7.A 8.B 9.B 10.C 11.D 12.A 13.E 14.C
15.B 16.E 17.A 18.D
19.C 20.C 21.C
22.A

*****************************************

ÜNİTE 8

1. Aşağıdakilerden hangisi, fiil
ehliyetinin şartlarıdır?
A) Ayırt etme gücüne sahip olmak, evli olmak,
kısıtlı olmamak
B) Ayırt etme gücüne sahip olmak, ergin olmak, kısıtlı
olmamak
C) Ayırt etme gücüne sahip olmak, akıllı olmak.ergin olmak
D)
Sağ doğmak, ayırt etme gü¬cüne sahip olmak, evli olmak
E) Ayırt etme gücüne
sahip olmak, borçlu olmamak, kı¬sıtlı olmamak

2. Bir gerçek kişinin
evli-bekar, ergin-küçük gibi özelliklerine hukukta ne ad verilir?
A) Hak
ehliyeti
B) Fiil ehliyeti
C) Kişisel durumlar
D) Temyiz kudreti

E) Mahcur olma

3. Ölümüne kesin gözle bakılan bir olayda kaybolan
kimsenin öldüğünü ispat etmek için aşağıdakilerden hangisinden yararlanılır?

A) Gaiplik
B) Ölüm karinesi
C) Birlikte ölüm karinesi
D) Yokluk

E) Butlan
4. Bir baba ile oğul, infilak eden bir gemide kaybolmuş ve
ce¬setleri de bulunamıyor ise, aşağıdaki durumlardan han¬gisi meydana gelir?

A) Gaiplik
B) Ölüm karinesi
C) Birlikte ölüm karinesi
D) Yokluk
karinesi
E) Butlan

5. Hayvanlar neden mirasçı ola¬maz?
A)
Konuşamadığı için
B) Akılları olmadığı için
C) Kişi olmadığı için
D)
Kısa ömürlü oldukları için
E) Tasarruf yetkileri olmadığı için

6.
Bir kişinin mahkemelerde da¬vacı ya da davalı sıfatıyla ye¬min, ikrar, sulh,
feragat, ka¬bul gibi yargılama (usûl) hu¬kukuna ait işlemleri bizzat yapabilme
iktidarına ne ad verilir?
A) Dava Ehliyeti
B) Hak Ehliyeti
C) Taraf
Ehliyeti
D) Yargılama Ehliyeti
E) Kişi Ehliyeti

7. Medeni
Kanun’a göre erginlik hangi yaşın doldurulması ile başlar?
A) 15 B)16 C)17
D)18 E) 21

8. Hak ehliyetine haiz varlıklara hukukta ne ad verilir?

A) Canlı B) Birey C) İnsan D) Kişilik E) Kişi

9. Ölümüne kesin gözle
bak bir kimse, nüfus siciline aşağıdakilerin hangisinin emri ile ölü yazılır?

A) Cumhuriyet Savcısı
B) Nüfus Müdürü
C) Mahallin En Büyük İdari
Amiri
D) Asliye Ceza Hakimi
E) Asliye Hukuk Hakimi

10. Hak
ehliyeti ile ilgili ola aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?
A) Doğumla
kazanılır
B) Doğumla kazanılamaz
C) Ölümle sona erer
D) Her kişi hak
ehliyetine sahiptir
E) Başkalarına devredilemez

11. Kendisinden uzun
zamanı beri haber alınamayan bir gaibin malvarlığı mirasçıları tarafından kaç
yıl geçtik sonra kesin olarak kazanılır?
A) 1 B) 5 C)2 D) 10 E) 15

12. Ayırt etme gücünü geçici olarak kaybeden bir kişi haksız fiilinden
dolayı sorumluluktan nasıl kurtulur?
A) Uyuşturucu madde bağımlısı olduğunu
ispat ederse
B) 16 yaşında ise
C) Okuma yazma bilmiyorsa
D) Kendi
kusuru dışında temyiz kudretini kaybettiğini ispatlarsa
E) Türk vatandaşı
değilse

13. Hakkında gaiplik kararı alına¬cak kimsenin Türkiye’de
ika¬metgahı bulunmuyorsa ve nüfusa kayıtlı olduğu yer de bilinmiyorsa,
aşağıdakilerden hangisine başvurulur?
A) Türkiye’deki herhangi bir yer
mahkemesine
B) Ankara mahkemelerine
C) Babanın ikametgahının bu¬lunduğu
yer mahkemesine
D) Eşinin bulunduğu yer mah¬kemesine
E) Babanın veya
ananın nüfu¬sa kayıtlı olduğu yer mah¬kemesine

14. Hak ehliyetinin
kazanılmasında tam doğum ne anlama gelir?
A) Sağlıklı doğma
B) Sakat
olmama
C) Ölü doğmamış olma
D) Anne vücudundan tama¬men ayrılma
E)
Konuşabilme

15. Aşağıdakilerden hangisi, ger¬ek kişiliği sona erdiren
bir nedendir?
A) Kısıtlama
B) Gaiplik
C) Tutuklama
D) Dava
ehliyetinin kaybedil¬mesi
E) Temyiz kudretinin kaybe¬dilmesi

16.
Gerçek kişilerde, aşağıdaki durumlardan hangisinde, hak ehliyeti kaybedilmez?

A) Akıl sağlığının kaybedilmesi
B) Ölüm
C) Ölüm karinesi
D)
Birlikte ölüm karinesi
E) Gaiplik

17. Aşağıdakilerden hangisi,
er¬gin kılınma için gerekli şart¬lardan biridir?
A) Küçüğün borçlanmak
istemesi
B) Küçüğün isteği
C) Küçüğün evlenmeye karar vermesi
D)
Küçüğün suç işlemesi
E) Küçüğün 14 yaşını bitirmesi

18. Bir kimsenin
gaipliğine hangi makam karar verir?
A) En büyük mülki amir
B) Mahkeme

C) Noter
D) Cumhuriyet savcısı
E) Nüfus müdürü

19. Fiil
ehliyetinin şartları aşağı¬dakilerden hangisinde belir¬tilmiştir?
A) Medeni
Kanun’da
B) Ceza Kanunu’nda
C) Borçlar Kanunu’nda
D) Trafik
Kanunu’nda
E) Ticaret Kanunu’nda

20. Aşağıdakilerden hangisi,
sınırlı ehliyetsizlerin bizzat yapa¬mayacağı işlemlerden biridir?
A)
Karşılıksız kazandırmalar
B) Babalık davası
C) Tanıma
D) Ergin
kılınmayı talep etme
E) Kira sözleşmesi yapma

21. Kişiler, hangi
kanunda dü¬zenlenmiştir?
A) Medeni Kanun
B) Borçlar Kanunu
C) Hukuk
Usulü Muhakemeleri Kanunu
D) icra- iflas Kanunu
E) Ceza Kanunu

22. Bir kişinin hukuka aykırı fiilleriyle başkalarına vermiş olduğu
zararları bizzat öde¬mekle yükümlü tutulabilme ehliyetine ne denir?
A)
Hukuki işlem ehliyeti
B) Hukuki fiil ehliyeti
C) Haksız fiil ehliyeti

D) Dava ehliyeti
E) Kısıtlı olma ehliyeti

1.B 2.C 3.B 4.C 5.C
6.A 7.D
8.E 9.C 10.B 11.E 12.D 13.E
14.D 15.B 16.A 17.B 18.B 19.A 20.E
21.A 22.C

ÜNİTE 9

1. Tahsis
prensibi ne anlama gelir?
A) Tüzel kişilerin insanlara öz¬gü haklar dışında
tüm medeni hakları kazanabilmeleri
B) Kişilerin manevi bütünlükle¬rine karşı
haksız saldırılarda bulunulduğu takdirde dava açabilmeleri
C) Tüzel kişilerin
hak ehliyetle¬rinin sınırlandırılması
D) Tüzel kişilerin fiil ehliyetinin
gayeleri ile sınırlandırılmış olması
E) Fiil ehliyetinin, fiil ehliyeti
şartlarına bağlı bulunması

2. Aşağıdakilerden hangisi, ki¬şinin manevi
haklarından bi¬ridir?
A) Terekesi
B) Sağlığı
C) Yerleşim yeri
D)
Vücut tamlığı
E) Sırları
3. Bir polis memurunun, hak¬kında tutuklama
kararı veril¬miş olan bir kimseyi yakala¬yıp bir süre karakolda alı¬koyması,
neden hukuka aykı¬rı bir fiil sayılmaz?
A) Meşru müdafa
B) Iztırar
hali
C) Mağdurun rızası
D) Emrin icrası
E) Özel hukuktan doğan üstün
bir hakkın kullanılması

4. Aşağıdakilerden hangisi, şah¬sa sıkı sıkıya
bağlı haklardan biri değildir?
A) Ergin Kılınmayı Talep Etme Hakkı
B)
Nişanı Bozma Hakkı
C) Boşanma Davası Açma Hakkı
D) Soybağının Reddi
Hakkı
E) Uslandırma Hakkı

5. Derneklerde kanunen bulun¬ması zorunlu
organlar, aşa¬ğıdakilerden hangisinde doğ¬ru olarak verilmiştir?
A) Genel
Kurul-Haysiyet Kurulu-Disiplin Kurulu
B) Genel Kurul-Bilim Kurulu-Denetleme
Kurulu
C) Genel Kurul-Yönetim Kurulu-Onur Kurulu
D) Genel Kurul-Yönetim
Kurulu-Denetleme Kurulu
E) Haysiyet Kurulu-Bilim Kurulu-Onur Kurulu

6.
Derneklerin idari bir kararla kapatılması kararını aşağıda¬ki organlardan
hangisi ger¬çekleştirir?
A) Vali
B) Mahallin en büyük mülki amiri
C)
Bakanlar Kurulu
D) Cumhuriyet Savcılığı
E) Asliye Hukuk
Mahkemesi

7. Aşağıdakilerden hangisi, kişi¬nin manevi bütünlüğü
üzerin¬deki haklardan biri değildir?
A) İsmi
B) Resmi
C) Sır
çevresi
D) Şerefi
E) Konut dokunulmazlığı

8. Aşağıdakilerden
hangisi, tü¬zel kişilerle ilgili olarak doğru değildir?
A) Belli bir amacı
gerçekleş¬tirmek üzere kurulurlar.
B) Bağımsız bir kişiliği yoktur.
C)
Kişi ya da mal topluluğu şeklinde kurulabilir.
D) Haksız fiillerden dolayı
sorumludurlar.
E) Ayrı bir malvarlıkları vardır.

9. Türk hukukunda,
derneklerin tüzel kişilik kazanma anını tespit eden sistemlerden hangisi
uygulanmaktadır?
A) izin Sistemi
B) Ruhsat Sistemi
C) Adi Tescil
Sistemi
D) Resmi Tescil Sistemi
E) Serbest Kuruluş

10. Yazdıkları
nedeniyle hukuka aykırı saldırıya uğrayan şair duyduğu üzüntüden dolayı
aşağıdaki davalardan hangisi açamaz?
A) Tesbit Davası
B) Saldırıya Son
Verilmesi Davası
C) Maddi Tazminat Davası
D) Manevi Tazminat Davası
E)
Nafaka Tazminat Davası

11. Milletler arası beraberlik yapmasında fayda
umulan dernekler Türkiye’de şube aç¬tıklarında, tüzel kişilik ne za¬man
kazanılmış olur?
A) İradelerini açıkladıkları anda
B) Bakanlar Kurulu izin
verdiği anda
C) Ticaret Bakanlığı izin verdi¬ği anda
D) Ticaret sicile
tescil edildikle¬ri anda
E) içişleri Bakanı onay verdiği anda

12.
Kişilik hakları tecavüze uğra¬yan bir kişi saldırının sap¬tanması için aşağıdaki
dava¬lardan hangisini açar?
A) Saldırıya Son Verilmesi Davası
B) Önleme
Davası
C) Maddi Tazminat Davası
D) Tespit Davası
E) Manevi Tazminat
Verilmesi

13. Aşağıdakilerden hangisi, kişi¬lik hakları ile ilgili doğru
bir ifade içermez?
A) Kişiye bağlıdır
B) Doğumla kazanılır
C) Sadece
gerçek kişilere su¬nulur
D) Mirasçılara geçmez
E) Ölümle son
bulur

14. Mahkeme kararı ile kapatılan derneklerin mal, para ve hak¬ları
hazineye ne zaman intikal eder?
A) Savcının istemi üzerine derhal
B) Genel
kuruldan bu yönde karar çıktığı anda
C) içişleri Bakanlığı karar aldı¬ğı
anda
D) Kapatma davası açıldığı anda
E) Mahkeme kararı kesinleşti¬ği
anda

15. Hukuka aykırı saldırı gerçek¬leşmeden önce aşağıdaki da¬valardan
hangisi açılır?
A) Tespit Davası
B) Men Davası
C) Önleme Davası
D)
Maddi Tazminat Davası
E) Manevi Tazminat Davası

16. Aşağıdakilerden
hangisi, kiş¬ilik hakları ile ilgili olarak doğru değildir?
A) Mutlak
haklardandır.
B) Kişinin iradesi ile kaldırılabilir.
C) Kişiye
bağlıdır.
D) Doğumla kazanılır.
E) Ölümle sona erer.

17.
Aşağıdakilerden hangisi, ka¬mu tüzel kişiliği ile ilgili doğ¬ru değildir?
A)
Bağımsız bir varlık halinde örgütlenmişlerdir.
B) Kendi iradeleri ile
kapanırlar.
C) Bağımsız bir mal varlıkları vardır.
D) Haksız fiillerinden
dolayı sorumludurlar.
E) Kanunla kurulurlar.

18. Kişilik hakkı, hukuka
aykırı olarak tecavüze uğrayan kimse tecavüz sona ermesine karşın etkisi devam
ediyorsa, hukuka aykırılığın saptanma¬sını ve gerekiyorsa kararın yayınlanmasını
ya da üçüncü kişilere bildirilmesini aşağı¬daki davalardan hangisi ile talep
edebilir?
A) Saldırıya Son Verilmesi Davası
B) Maddi Tazminat Davası
C)
Manevi Tazminat Davası
D) Önleme Davası
E) Tesbit Davası

19. Medeni
Kanunda belirtilen “hiç kimsenin hak ve fiil ehli¬yetlerinden vazgeçemeyece¬ği”
hükmü ile kişilik kime kar¬şı korunmaktadır?
A) Kendine karşı
B) Devlete
karşı
C) Topluma karşı
D) Üçüncü kişilere karşı
E) Yasalara
karşı

1.D 2.E 3.D 4.E 5.D 6.C 7.E 8.B 9.E 10.E 11.B 12.D 13.C

14.E
15.C 16.B 17.B 18.E
19.A

****************************************

ÜNİTE 10

1. Hukuka aykırı
sonucu iste¬memekle beraber, bu sonu¬cun doğmaması için gerekli dikkat ve özeni
göstermeyen kimsenin kusuru ne tür bir kusurdur?
A) Kast
B) ihmal
C)
Dikkatsizlik
D) Tedbirsizlik
E) Öngöremezlik

2. Bir kişinin
malvarlığının, baş¬ka bir kimse aleyhine haksız yere artmasına ne ad verilir?

A) Haksız işlem
B) Haksız fiil
C) Sebepsiz zenginleşme
D) Hukuki
işlem
E) ihmal

3. İcap ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi
doğru değil¬dir?
A) Sözleşmenin kurulması için önce yapılan teklife icap
denir.
B) icapta bulunan kişiye mucip denir.
C) icap, mutlaka belli bir
kişiye yöneltilmelidir.
D) icap, sözleşmenin esaslı unsurlarını içermelidir.

E) icap, süreli ya da süresiz olabilir.

4. Aşağıdakilerden
hangisinde, ani edim söz konusu değildir?
A) Satıcının satılan malı alıcı¬ya
teslim etmesi
B) Alıcının aldığı malın bedeli¬ni satıcıya ödemesi
C)
işçinin işverenine sözleşme süresince hizmet etmesi
D) Ayakkabı boyacısının
ayakkabıyı boyaması
E) Kiracının kira bedelini söz¬leşme boyunca her ay ev
sahibine ödemesi

5. Hazır olanlar arasında yapılan bir sözleşme ne zaman
mey¬dana gelmiş sayılır?
A) İcabın yapılmasıyla
B) İcabın öğrenilmesiyle

C) Kabulün açıklanmasıyla
D) Kabulün icapçıya ulaşma¬sıyla
E)
Kabulün icapçı tarafından öğrenilmesiyle

6. Bir borç ilişkisinde
tarafların yerine getirmekle yükümlü olduğu davranış biçimine ne ad verilir?

A) İfa
B) İta
C) Edim
D) Teslim
E) Muacceliyet

7.
Aşağıdakilerden hangisi, edim olamaz?
A) Kira bedeli ödeme
B) Masa imal
etme
C) Pantolon dikme
D) İşçinin hizmeti
E) Uyuşturucu madde satma

8. Aşağıdaki hukuki işlemlerden hangisi, tek tarafa borç yük¬ler?
A)
Satım Sözleşmesi
B) Kira Sözleşmesi
C) Hizmet Sözleşmesi
D)
Bağışlama Sözleşmesi
E) istisna Sözleşmesi

9. Resmi tasfiye
isteminde bu¬lunan mirasçının sorumlulu¬ğu ne tür bir sorumluluktur?
A)
Belli Mallarla Sorumluluk
B) Belli Sebeple Sorumluluk
C) Belli Miktarla
Sorumluluk
D) Sınırsız Sorumluluk
E) Sınırlı Sorumluluk

10.
Devletin, en son mirasçı sı¬fatıyla miras bırakanın borç¬larından ancak
kendisine in¬tikal eden mallarla sorumlu olması aşağıdakilerden han¬gisine
örnektir?
A) Kişi İle Sorumluluk
B) Belli Miktarla Sorumluluk
C)
Belli Mallarla Sorumluluk
D) Sınırsız Sorumluluk
E) Kişisel Sorumluluk

11. Aşağıdakilerden hangisi, hak¬sız fiil sorumluluğunun şart¬larından
biri değildir?
A) Fiilin hukuka aykırı olması
B) Failin kusurlu olması

C) Fiilden bir zararın doğması
D) Fiille zarar arasında illiyet bağı
bulunması
E) Zararı karşılamak için taz¬minat talep edilmesi

12.
Kiracının, kiralayana olan kira ödeme borcunun kaynağı, aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Haksız fiil
B) Sebepsiz zenginleşme
C) Hukuki fiil

D) Hukuki işlem
E) Haksız işlem

13. Aşağıdakilerden hangisi,
se¬bepsiz zenginleşmenin şart¬larından değildir?
A) Zenginleşme
B)
Fakirleşme
C) illiyet bağı
D) Rücu
E) Haklı bir nedenin bulun¬maması

14. Bir şirketin müşterilerine kat¬alog göndermesi aşağı¬dakilerden
hangisidir?
A) İcaba davet
B) icap
C) Kabul
D) Zımni kabul

E) Edim

15. Şu an ülkemizde geçerli ol¬mayan sorumluluk türü,
aşa¬ğıdakilerden hangisidir?
A) Kişisel sorumluluk
B) Kişi ile
sorumluluk
C) Sınırlı sorumluluk
D) Belli mallarla sorumluluk
E)
Belli miktarla sorumluluk

16. Boyacının ayakkabıyı boya¬ması ne tür bir
edimdir?
A) Kişisel edim
B) Bölünmez edim
C) Sürekli edim
D)
Olumsuz edim
E) Ani edim
17. Kilosu 80 bin liradan 1 ton soğan satmayı
teklif eden ki¬şiye, Nilgün soğanları 60 bin liradan alacağını bildirirse,
Nilgün’ün bu beyanının hu¬kuki niteliği nedir?
A) icap
B) icaba davet

C) Kabule davet
D) Kabul
E) Zımni kabul

18. Sebepsiz
zenginleşmeden doğan alacaklar, en çok kaç yıllık zamanaşımına tabidir?
A) 1
B) 3 C) 5 D) 10 E) 15

19. Hukuk düzeninin hoş görme¬diği ve yapılmasına
izin ver¬mediği zarar doğurucu ey¬lemlere ne ad verilir?
A) Tağyir
B)
Cebri icra
C) Haksız iktisap
D) Haksız fiil
E) Sebepsiz zenginleşme

20. Borç ilişkisinin unsurlarından olan edim ile ilgili olarak
aşa¬ğıdakilerden hangisi doğru değildir?
A) Borçlunun yerine getirmek¬le
yükümlü olduğu borcun konusuna edim denir.
B) Konusu, vermek, yapmak veya
yapmamak biçiminde olabilir.
C) Edimin konusu mutlaka bel¬li edilmiş
olmalıdır.
D) Edimin konusu kanuna, ah¬laka aykırı olmamalıdır.
E)
Edimin konusu imkansız olmamalıdır.

1.B 2.C 3.C 4.C 5.C 6.C 7.E 8.D 9.A
10.C 11.E 12.D 13.D

14.A 15.B 16.E 17.B 18.A 19.D
20.C

*****************************

ÜNİTE 11

1. Aşağıdakilerden hangisi, esaslı
hata değildir?
A) Saikte Hata
B) Hesapta Hata
C) Miktarda Hata

D) Temlikte Hata
E) Vadede Hata

2. Görmeyenlerin attıkları
imza¬ların geçerli olabilmesi için aşağıdaki şartlardan hangisi aranır?
A)
Sulh Hukuk Hakiminin Onayı
B) Velisinin Onayı
C) Savcının Onayı
D)
Noterin Onayı
E) Valinin Onayı

3. Aşağıdakilerden hangisi, ya¬zılı
şekle bağlı değildir?
A) Bağışlama taahhüdü
B) Taşınmaz tellallığı

C) Alacağın temliki
D) Evlenme sözleşmesi
E) Kaydı hayatla irat

4. Muvazaa ile ilgili olarak aşa¬ğıdakilerden hangisi doğru değildir?

A) irade ile irade açıklaması arasındaki uygunsuzluk ha¬lidir.
B) Mutlak
ve nisbi olmak üzere iki türü vardır.
C) irade bozukluğu hallerin-dendir.

D) İrade ile irade açıklaması arasındaki uygunsuzluk kasten yaratılır
E)
Taraflar arasında muvazaa anlaşması vardır.

5. Kendisine bakan çocuğuna
evini bağışlamak isteyen, an¬cak diğer çocuklarından çe¬kindiği için evi bu
çocuğuna satmış gibi gösteren kimse¬nin bu davranışına ne ad veri¬lir?
A)
İkrah
B) Nisbi Muvazaa
C) Tehdit
D) Kanuna Karşı Hile
E) Hile

6. İrade ile irade açıklaması ara¬sındaki uygunsuzluk aşağıdakilerin
hangisinde kişinin dikkatsizliğinden doğar?
A) Muvazaa
B) Hata
C)
Hile
D) ikrah
E) Kanuna karşı hile

7. Aşağıdakilerden hangisi,
ki¬şinin yapmak istemediği bir sözleşmeyi kendisinin zarara uğratılacağı
tehdidiyle söz¬leşme yapmaya zorlanmasıdır?
A) İkrah
B) Hata
C)
Mutlak Muvazaa
D) Nispi Muvazaa
E) Hile
8. Bir sözleşmede iradesi
hata, hile veya ikrah dolayısıyla bozulmuş olan tarafın bu söz¬leşmeyi
feshetmesine ilişkin açıklama kaç yıllık hak düşü¬rücü süreye bağlıdır?
A) 1
B)3 C)5 D) 7 E) 10

9. Aşağıdakilerden hangisi, res¬mi şekle tabidir?

A) Evlenme sözleşmesi
B) Taşınmaz tellallığı
C) Kaydı hayatla irat

D) Ölünceye kadar bakma sözleşmesi
E) Rekabet yasağı anlaşması

10. Aşağıdakilerden hangisi, res¬mi şekle tabi değildir?
A) Mal
rejimi sözleşmesi
B) Miras sözleşmesi
C) Taşınmaz satımı
D) Ölünceye
kadar bakma sözleşmesi
E) Bağışlama taahhüdü

11. Yazılı şekle
uymamanın mü¬eyyidesi, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Nisbi butlan Mutlak
butlan iptal Yokluk Tek taraflı bağlamazlık
B) Mutlak butlan
C) iptal

D) Yokluk
E) Tek taraflı bağlamazlık

12. Sözleşmenin
taraflarından bi¬rinin iradesinin hata, hile gibi nedenlerle bozulması halinde,
aşağıdaki yaptırım türlerinden hangisi söz konusu olur?
A) Mutlak butlan

B) Nisbi butlan
C) Tek taraflı bağlamazlık
D) Ceza
E) Cebri icra

13. Nisbi muvazaada gizli işlemin geçerli sayılması için aranan koşul
nedir?
A) Gizli işlemin yazılı şekilde yapılmış olması
B) Mahkemece
gizli işlemin geçerliliğine karar verilmesi
C) Menfaati olanların gizli
iş¬lemin geçerliliğini mahke¬mede talep etmesi
D) Gizli işlemin geçerliliği
ko¬nusunda tarafların özel bir anlaşma yapmış olmaları
E) Gizli işlemin
kanunun ara¬dığı şekilde yapılmış olması

14. Hile ile ilgili olarak
aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Sözleşme konusu husus¬larda
aldatma vardır.
B) Aldatma kastı vardır.
C) Hileye uğrayan sözleşme ile
bağlı değildir.
D) Üçüncü kişiler tarafından yapılamaz.
E) irade
açıklamasında bulu¬nan taraf hataya düşürül¬mektedir.

15. Bir sözleşmede
her iki tarafın irade açıklaması arasında bi¬lerek ve istenerek meydana
getirilen uygunsuzluğa ne ad verilir?
A) Hata
B) Hile
C) ikrah

D) Muvazaa
E) Gabin

1.A 2.D 3.D 4.C 5.B 6.B 7.A 8.A 9.D 10.E
11.B 12.C 13.E 14.D
15.D

*******************************************

ÜNİTE 12

1. Temsilcinin, bir
kişi adına on¬dan izin almadan onun adına sözleşme yapması ne tür bir temsildir?

A) Yetkili Temsil
B) Yetkisiz Temsil
C) Doğrudan Temsil
D)
Dolaylı Temsil
E) Kanuni Temsil

2. Veli ve vasinin temsil yetkisi,
aşağıdakilerden hangisine ör¬nektir?
A) Kanuni Temsil
B) İradi Temsil

C) Yetkili Temsil
D) Doğrudan Temsil
E) Dolaylı Temsil

3.
Yetkisiz temsilin hukuki so¬nuç doğurması ve geçerli ol¬ması için aşağıdaki
koşullar¬dan hangisi gerekir?
A) Temsil olunanın icapta bu¬lunması
B)
Temsil olunanın reşit olması
C) Temsil olunanın onay ver¬mesi
D)
Temsilcinin haklı olması
E) Hiçbir koşul gerekmez

4. Kanuni temsil
için aşağıdaki¬lerden hangisi doğru değil¬dir?
A) Kanuni temsilciler veli ve
vasidir.
B) Kanuni temsilciler yetkilerini Medeni Kanundan alırlar.
C)
Temsil yetkisinin kapsamı kanun hükümlerine göre belirlenir.
D) Temsil
yetkisinin kapsamı temsil olunanın iradesine göre belirlenir.
E) Vesayet,
korunmaya muh¬taç kişiler üzerinde kurulur.

5. Bir kişinin iradesini
diğer ki¬şiye ileten kimseye ne denir?
A) Temsilci B) Vekil C) Avukat D)
Ulak E) Tacir

6. Aşağıdakilerden hangisi, tem¬sili sona erdirir?
A)
Temsilcinin askere gitmesi
B) Temsil olunanın yerleşim yerinin değişmesi

C) Temsil olunanın hastalan¬ması
D) Temsilcinin evlenmesi
E)
Temsilcinin iflası

7. Bir temsil ilişkisinde bulun¬ması gereken kişiler,
aşağı¬dakilerden hangisinde bir arada verilmiştir?
A) Haberci – Temsil
olunan -3. kişi
B) Postacı – Temsilci – Temsil olunan
C) Temsilci –
Temsil olunan -3. kişi
D) Vekil – Temsilci – Temsil olunan
E) Tacir –
Vekil – Temsilci

8. Temsil, aşağıdaki kanunlardan hangisinde
düzenlenmiştir?
A) Kira Kanunu
B) Ticaret Kanunu
C) Ceza Kanunu

D) Medeni Kanun
E) Borçlar Kanunu

9. Temsilci tarafından, kendi
na¬mına bir hukuki işlem yapı¬lan kimseye ne ad denir?
A) Vekil
B)
Müvekkil
C) Temsilci
D) Temsil olunan
E) 3. kişi

10. Temsil
yetkisinin geçerli ol¬ması için hangi şekil şartına uyulması gerekir?
A)
Sözlü şekil
B) Karma şekil
C) Yazılı şekil
D) Resmi şekil
E)
Herhangi bir şekle uyulması gerekmez.

11. Aşağıdakilerden hangisinde,
temsilcinin özel yetkiye sahip olması gerekir?
A) Ev kiralama
B) Ödünç
verme
C) Kefil olma
D) Ariyet verme
E) Taşınmazı devretme

12. Temsilcinin hukuki işlemi kendi namına, temsil olunanın hesabına
yaptığı temsil türü, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kanuni temsil
B)
iradi temsil
C) Doğrudan doğruya temsil
D) Dolaylı temsil
E)
Yetkisiz temsil

13. Temsilci, yaptığı hukuki iş¬lemde başkasını temsil
ettiği¬ni söylemez ise, ne tür temsil söz konusudur?
A) Dolaylı temsil

B) Kötü niyetli temsil
C) Doğrudan doğruya temsil
D) Yetkisiz temsil

E) Haksız temsil

1.B 2.A 3.C 4.D 5.D 6.A 7.C 8.E 9.D 10.E 11.E 12.D
13.A

**********************************

ÜNİTE 13

1. 100 kilo buğday ile 100 kilo
kömür neden takas edilemez?
A) Taraflar karşılıklı olmadığı | için
B)
Borçlar benzer olmadığı için ]
C) Borçlar karşılıklı olmadığı için j
D)
Borçlar eşit olmadığı için
E) Karşı tarafın rızası olmadığı için

2.
Alacaklının zamanaşımına uğ¬ramış bir borcu talep etmesi halinde, borçlu ne tür
bir sa¬vunma gerçekleştirebilir?
A) Zamanaşımı definde bulu¬nabilir.
B)
Zamanaşımı itirazında bu¬lunabilir.
C) Borcu ödemek zorundadır.
D) Borcu
reddedebilir.
E) Muacceliyet definde bulu¬nabilir.

3. Nev’iyle
muayyen edilmiş borçlarda, borcun ifa yeri neresidir?
A) Borçlunun yerleşim
yeri
B) Alacaklının yerleşim yeri
C) Borcun doğduğu yer
D)
Alacaklının istediği yer
E) Sözleşme yapılırken malın bulunduğu yer

4. Hüküm ifade ettiğine güveni¬len bir sözleşmenin hüküm ifade etmemesi
yüzünden alacaklının uğradığı zarar, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Munzam
Zarar
B) Olağan Zarar
C) Olağanüstü Zarar
D) Menfi Zarar
E)
Müsbet Zarar

5. Ali, Ayşe’ye evini kiralar. Kira bedeli nerede ifa
edilir?
A) Ali’nin yerleşim yerinde
B) Evin bulunduğu yerde
C)
Ayşe’nin yerleşim yerinde
D) Ayşe’nin istediği yerde
E) Noterde

6. Ödeme zamanı gelmiş olan borçlara ne denir?
A) Vadeli Borç
B)
Vakitli Borç
C) Muaccel Borç
D) Müeccel Borç
E) Müteselsil Borç

7. Kanunun belirttiği sebeplerle o ana kadar işlemiş zaman aşımı
süresinin ortadan kal¬karak yeniden işlemeye baş¬lamasına ne ad verilir?
A)
Zamanaşımının durması
B) Zamanaşımının kesilmesi
C) Zamanaşımının
yenilenmesi
D) Zamanaşımının başlama¬ması
E) Zamanaşımının sona ermesi

8. Aşağıdakilerden hangisi, borçlunun temerrüdü için ge¬rekli
koşullardan biri değildir?
A) İfanın mümkün olması
B) ifanın gecikmiş
olması
C) Borcun muaccel olması
D) Borçluya ihtarda bulunul¬ması
E)
Kusursuz imkansızlık du¬rumunun gerçekleşmesi

9. Aşağıdakilerden
hangisi, ta¬kasın şartlarından değildir?
A) Borçların karşılıklı olması

B) Borçların benzer olması
C) Borçların muaccel olması
D) Borçların
eşit miktarda olması
E) Takas beyanında bulunul¬muş olması

10.
Aşağıdakilerden hangisi, ke¬sin vadeli sözleşmelerle ilgili doğru bir bilgi
değildir?
A) Alacaklı, borçluya belli bir süre vermelidir.
B) Kesin
vadeyi, taraflar ser¬bestçe belirlerler.
C) Kesin vadenin sonunda borçlu
temerrüt olur.
D) Borçlunun temerrüdü için alacaklının ihtar çekmesine gerek
yoktur.
E) Vadenin belirlenebileceği anlaşmalar da kesin vade sayılır.

11. Aşağıdakilerden hangisi ara¬nacak borç değildir?
A) Pamuk
B)
Para
C) Kömür
D) Şarap
E) Pirinç

12. Borçlar kanununa göre,
para borçlarının ifa yeri, taraflarca önceden belirlenmemiş ise borcun ödenme
yeri neresidir?
A) Sözleşmenin yapıldığı yer
B) Borçlunun yerleşim yeri

C) Alacaklının yerleşim yeri
D) 3. şahsın yerleşim yeri
E)
Sözleşmenin ifa yeri

13. Kanunda sınırlı olarak sayıl¬mış özel
zamanaşımı halleri dışındaki alacakların tabi ol¬duğu genel zamanaşımı sü¬resi
ne kadardır?
A) 1 yıl B) 5 yıl C) 6 yıl D) 10 yıl E) 20 yıl

14. Bir
alacak miktarından belli ol¬gular nedeniyle indirim yapıl¬masına hukukta ne ad
verilir?
A) Takas
B) Akdi Takas
C) Kanuni Takas
D) Mahsup
E)
Tenzilat

15. Alacaklının zamanaşımına uğ¬ramış bir borcu talep etmesi
halinde, borçlu ne tür bir sa¬vunma gerçekleştirebilir?
A) Zamanaşımı
definde bulu¬nabilir.
B) Zamanaşımı itirazında bu¬lunabilir.
C) Borcu
ödemek zorundadır.
D) Borcu reddedebilir.
E) Muacceliyet definde
bulu¬nabilir.

16. Aşağıdakilerden hangisi, bor¬cu sona erdirmez?
A)
Kusursuz imkansızlık
B) Yenileme
C) ibra
D) Takas
E) Alacaklının
ölmesi

17. Aşağıdaki durumlardan han¬gisinin varlığı halinde zama¬naşımı
süresi kesilmez?
A) Borçlunun borcu kabul et¬mesi
B) Borçlunun kefil
göstermesi
C) Alacaklının dava ile hakkını talep etmesi
D) Alacaklının
icrai takibat ile hakkını talep etmesi
E) Borçlunun ölmesi

18.
Aşağıdakilerden hangisi, borç¬lunun temerrüdünde alacaklı¬ya tanınan haklardan
biri de¬ğildir?
A) Gecikmiş ifayı isteme
B) Sözleşmeyi değiştirme
C)
ifadan vazgeçme
D) Sözleşmeden dönme
E) Tazminat

1.B 2.A 3.A 4.D
5.A 6.C 7.B 8.E 9.D 10.A 11.B 12.C 13.D

14.D 15.A 16.E 17.E
18.B

******************************************

ÜNİTE 14

1. Bir satım
sözleşmesinde, se¬men hiç tayin edilmemişse, satış aşağıdakilerden hangisi
üzerinden akdedilmiş sayılır?
A) Cari Fiyat
B) Hukuki Fiyat
C) Yasal
Fiyat
D) Alıcının Belirlediği Fiyat
E) Satıcının Belirlediği Fiyat

2. Aşağıdakilerden hangisi, ki¬racının borçlarından değildir?
A)
Kira bedelini ödemek
B) Komşuluk gereklerine uymak
C) Kiralananı özenle
kullanmak
D) Sözleşmeyi yazılı bir şekil¬de yapmak
E) Sözleşme sonunda
kirala¬nan şeyi geri vermek

3. 6570 sayılı Kanuna göre süreli kira
sözleşmelerinde kiracı sözleşme sonunda söz¬leşmeyi sona erdirmek için kaç gün
önceden yazılı bildi¬rimde bulunmak zorundadır?
A) 5 gün B) 10 gün C) 15 gün
D) 30 gün E) 60 gün

4. Konusu insan emeği olan bir sözleşme hizmet
sözleşmesi değilse, aşağıdaki sözleşme hükümlerinden hangisi uygu¬lanır?
A)
Kefalet Hizmet Sözleşmesi
B) Vekalet Hizmet Sözleşmesi
C) Karz Hizmet
Sözleşmesi
D) istisna Hizmet Sözleşmesi
E) Vedia Hizmet Sözleşmesi

5. Aşağıdakilerden hangisi, sa¬tım sözleşmesinde satıcının borçlarından
biri değildir?
A) Mülkiyeti Nakil Borcu
B) Satılanı Teslim Borcu
C)
Semeni Ödeme Borcu
D) Ayıba Karşı Garanti Borcu
E) Zapta Karşı Garanti
Borcu

6. Aşağıdakilerden hangisi, sa¬tım sözleşmesinin konusu olamaz?

A) Ev
B) Araba
C) Giysi
D) Televizyon
E) Parasal değeri
olmayan giysi

7. Satım sözleşmesinde ayıplı malın değiştirilmesi ne tür
bir haktır?
A) Alelade Hak
B) Kurucu Yenilik Doğuran Hak
C)
Değiştirici Yenilik Doğuran Hak
D) Bozucu Yenilik Doğuran Hak
E) Sosyal
ve Ekonomik Hak

8. Aşağıdakilerden hangisi, sa¬tım sözleşmesinin
türlerinden biri değildir?
A) Taşınır satımı
B) Taşınmaz satımı
C)
Mülkiyeti saklı tutma şartıy¬la satım
D) Zilyetliği saklı tutma şartıyla
satım
E) Taksitle satım

9. Aşağıdakilerden hangisi hiz¬met
sözleşmesinde işçilerin borçlarından biri değildir?
A) İşi bizzat yapmak

B) Üstlendiği işe özen göster¬mek
C) iş güvenliği için gerekli
ön¬lemleri almak
D) İşletmeye ait sırları sakla¬mak
E) işverenin
talimatına uymak

10. Aşağıdakilerden hangisi, kre¬dili satıştır?
A)
Artırma ile satım sözleşmesi
B) Taksitle satım sözleşmesi
C) Örnek
üzerine satım
D) Taşınmaz satımı
E) Mülkiyeti saklı tutma şartıy¬la
satım

11. Satım sözleşmesinde yarar ve hasar, halin gereğinden veya özel
şartlardan doğan istisnalar dışında, sözleşme¬nin yapılmasından itibaren ki¬me
geçer?
A) Satıcıya
B) Alıcıya
C) Temsilciye
D) Kefile
E)
Aracıya

12. Aşağıdakilerden hangisi, sa¬tıcının satım sözleşmesinde
kanundan doğan borçların¬dan biri değildir?
A) Teslim ve mülkiyeti nakil
borcu
B) Satılanı saklama borcu
C) Ayıba karşı garanti borcu
D)
Satılanı gönderme borcu
E) Zapta karşı garanti borcu

13.
Aşağıdakilerden hangisi se¬men olabilir?
A) Para
B) Kıymetli Evrak

C) Döviz
D) Altın
E) Taşınır eşya

14. Borçlar hukukunda
semen ne anlama gelir?
A) Satım sözleşmesinde satılan mal
B) Satım
sözleşmesinde malın devrine ilişkin anlaşma
C) Satım sözleşmesinde alıcı¬nın
satıcıya ödeyeceği para
D) Satım sözleşmesinde tes¬lim edilmemiş mala
gelecek zararlardan satıcının so¬rumlu tutulması
E) Satım sözleşmesinin
ge¬çersiz olması durumunda alıcıya ödenecek tutar

15. Aşağıdakilerden
hangisinde 6570 sayılı kanun uygulan¬maz?
A) Belediye teşkilatı bulunan üstü
kapalı taşınmazlarda
B) Taşınırlarda
C) iskelelerde
D) Limanlarda

E) istasyonlarda

16. Aşağıdakilerden hangisi kira sözleşmesi ile
ilgili olarak doğru bir bilgi içermez?
A) Karşılıklı bir sözleşme ol¬ması

B) Kullandırma amacı güden bir sözleşme olması
C) Kiralayana ve kiracıya
borç yüklemesi
D) İki tarafa borç yükleyen sözleşmelerden olması
E)
Sadece Borçlar Kanunu’nda düzenlenmiş olması

17. Kira sözleşmesinin
şekli ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) Yazılı
yapılmadıkça geçerli değildir.
B) Noterde yapılmadıkça geçerli değildir.

C) Sözlü yapılmadıkça geçerli değildir.
D) Resmi sicile tescil
edilme¬dikçe geçerli değildir.
E) Herhangi bir şekle tabi de¬ğildir.

18. 6570 sayılı Kira Kanunu’na tabi bir taşınmazı 3 yıllığına kiralayan
bir kimse sürenin dolmasından 15 gün önce karşı tarafa bir ihtar çekme¬miş ise
kira sözleşmesinin durumu ne olur?
A) 3 yıl süre ile uzar.
B) 2 yıl süre
ile uzar.
C) 1 yıl süre ile uzar.
D) 6 ay süre ile uzar
E) Sözleşme
sona erer.

1.A 2.D 3.C 4.B 5.C 6.E 7.C 8.D 9.C 10.B 11.B 12.D 13.A 14.C
15.B 16.E 17.C
18.C

****************************************

ÜNİTE 15

1. Aşağıdakilerden
hangisi ve¬kalet sözleşmesini sona erdi¬ren bir neden değildir?
A) Vekilin
ölümü
B) Müvekkilin ölümü
C) Vekilin istifa etmesi
D) Vekalet
verenin askere git¬mesi
E) Vekalet verenin fiil ehliyetini kaybetmesi

2. Kefil, yerine getirdiği sorum¬luluk oranında aşağıdakiler¬den
hangisine halef olur?
A) Borçluya
B) Alacaklıya
C) Temsilciye
D)
Kefilin kefiline
E) Müteselsil kefile

3. Kefalet sözleşmesinde
bor¬cun miktarı belli değilse, söz¬leşmenin sonucu ne olur?
A) Geçersiz
olur.
B) Geçerlidir.
C) Kefilin onayı ile geçerli olur.
D) Borçlunun
onayı ile geçerli olur.
E) iptal olur.

4. Aşağıdakilerden hangisi,
finansal kiralama sözleşmesinin sona erme sebebi değildir?
A) Sürenin
dolması
B) Kiracının iflası
C) Kiracının ölümü
D) Kiracının fiil
ehliyetini kay¬betmesi
E) Kiralayanın işyerini değiş¬tirmesi

5.
Aşağıdakilerden hangisi, finansal kiralama bedeli kapsa¬mına girmez?
A)
Kiralama bedeli
B) Faiz
C) Masraflar
D) Kiralayanın kârı
E)
Sigorta primleri

6. Birden fazla kimsenin bölünebilen bir borca kefil
ol¬maları ne tür bir kefalettir?
A) Rücua Kefalet
B) Kefile Kefalet

C) Müteselsil Kefalet
D) Adi Birlikte Kefalet
E) Müteselsil Birlikte
Kefalet

7. Aşağıdakilerden hangisi, özel vekaletnameyi gerektiren
du¬rumlar arasında yer almaz?
A) Kambiyo taahhüdünde bu¬lunma
B) Tahkim

C) Sulh olma
D) Kiralama
E) Dava açma

8. Aşağıdakilerden
hangisi, Franchising alanın borcu değildir?
A) Tekel hakkı
B) Mal ya da
hizmetlerin sü¬rümünü arttırmak
C) Sözleşme konusu maddi olmayan malları
kullanmak
D) işletme ve pazarlama ilke¬lerine uymak
E) Ücret ödemek

9. Aşağıdakilerden hangisi, finansal kiralama sözleşme¬sinin konusu
olamaz?
A) Baskı makinesi
B) Fikri ve sınai haklar
C) Taşınır mal

D) Taşınmaz mal
E) iş makinesi

10. Aşağıdakilerden hangisi,
ve¬kalet sözleşmesi hakkında doğru değildir?
A) Avukatlar dışında şekle
bağlı değildir.
B) Mutlaka karşılıklıdır.
C) Zaman önemli değildir.

D) Özel veya genel olabilir.
E) Borçlar Kanunu’nda düzen¬lenmiştir.

11. Vekalet sözleşmesinde veka¬let verenin (müvekkil) tek ta¬raflı
olarak sözleşmeyi sona erdirmesine ne ad verilir?
A) Fesih
B) Azil

C) istifa
D) Terk etme
E) Feshi bildirme
12. Adî birlikte
kefaletle alacaklı, kefillerden birinden, kendi payından fazlasını talep ederse,
kefilin alacaklıya kar¬şı sadece kendi payından so¬rumlu olduğunu ileri
sürme¬sine ne ad verilir?
A) Taksim defi
B) Tartışma defi
C) Takas
defi
D) Müeccellik defi
E) Zamanaşımı defi

13. Kefalet
sözleşmeleri tali nite¬liktedir. Aşağıdaki kefalet türlerinden hangisi tali
nitelikte olmadı¬ğından; kefilin tartışma defini ileri sürmesi mümkün değildir?

A) Adi Kefalet
B) Müteselsil Kefalet
C) Mutlak Kefalet
D) Kefile
Kefalet
E) Rücua Kefalet

14. Alacaklının önce borçluya gitmeksizin,
doğrudan doğ¬ruya kefile başvurabileceği kefalet türü, aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Müteselsil Kefalet
B) Adi Kefalet
C) Birlikte Kefalet

D) Kefile Kefalet
E) Rücua Kefalet

15. Aşağıdakilerden hangisi,
ke¬falet sözleşmesi türlerinden biri değildir?
A) Müteselsil Kefalet
B)
Birlikte Kefalet
C) Mutlak Kefalet
D) Kefile Kefalet
E) Rücua
Kefalet

16. Müşterinin, üçüncü kişilerden olan alacaklarının ilgili
şirket tarafından satın alındığı söz¬leşme aşağıdakilerden hangi¬sidir?
A)
Finansal kiralama sözleş¬mesi
B) Vekalet sözleşmesi
C) Satım sözleşmesi

D) Franchise sözleşmesi
E) Factoring sözleşmesi

17. Kefalet
sözleşmesinin nitelikleri ile ilgili aşağıdaki ifade¬lerden hangisi yanlıştır?

A) Kefalet sözleşmesi iki tara¬fa borç yükler.
B) Kefilin borcu fer’i
bir borçtur.
C) Kefalet borcu tali bir borçtur.
D) Kefalet sözleşmesi
güven¬ce amacı güder.
E) Kefalet sözleşmesinin ge¬çerliliği için kefilin
ehil ol¬ması gerekir.

18. Aşağıdakilerden hangisi finansal kiralama
sözleşmele¬rinde kiralayan şirket olabilir?
A) Anonim Şirket
B) Limited
Şirket
C) Kollektif Şirket
D) Adi Şirket
E) Komandit Şirket

1.D 2.B 3.A 4.E 5.E 6.D 7.D 8.A 9.B 10.B 11.B 12.A 13.B

14.A
15.C 16.E 17.A
18.A

*******************************************

ÜNİTE 16

1. Askeri Yüksek İdare
Mahke¬mesinin kararlarına karşı hangi yargı organına başvu¬rulabilir?
A)
Yargıtay
B) Askeri Yargıtay
C) Danıştay
D) Sayıştay
E) Kesindir,
hiçbir yargı orga¬nına başvurulamaz

2. İdare ve Vergi Mahkemeleri
arasındaki görev uyuşmazlı¬ğına aşağıdaki mahkemeler¬den hangisi bakar?
A)
Danıştay
B) Uyuşmazlık Mahkemesi
C) Yargıtay
D) Bölge İdare
Mahkemesi
E) Askeri Yargıtay

3. Aşağıdakilerden hangisi, Ağır Ceza
Mahkemesi’nin görev alanına girmez?
A) Ağır Hapis Cezası
B) idam Cezası

C) Müebbet Hapis Cezası
D) Hafif Hapis Cezası
E) Ağır Para Cezası

4. Aşağıdaki Yargıtay dairelerinden hangisinin verdiği ka¬rarlar
değiştirilemez?
A) Dava Daireleri Kurulu
B) Ceza Daireleri Kurulu
C)
Hukuk Genel Kurulu
D) Ceza Genel Kurulu
E) Büyük Genel Kurul

5.
Aşağıdakilerden hangisi, Tür¬kiye’deki adli yargı sistemin¬de yer alan
mahkemelerden biri değildir?
A) Devlet Güvenlik Mahkemesi
B) Toplu Basın
Mahkemesi
C) istinaf Mahkemesi
D) Trafik Mahkemesi
E) Çocuk
Mahkemesi

6. Aşağıdakilerden hangisi, ka¬bahatlere verilen cezalardan
değildir?
A) Hafif Hapis Cezası
B) Hafif Para Cezası
C) işyerinin
Geçici Tatili
D) Kısa Süreli Hürriyeti Bağla¬yıcı Ceza
E) Ağır Para
Cezası

7. Aşağıdakilerden hangisi, adli yargının konusuna girmez?
A)
Boşanma Davaları
B) Tazminat Davaları
C) Tahliye Davaları
D) Babalık
Davası
E) Tam Yargı Davası

8- Aşağıdakilerden hangisi, ka¬bahat
niteliğindeki suçlara ilişkin davalara bakar?
A) Sulh Ceza Mahkemesi
B)
Asliye Ceza Mahkemesi
C) Ağır Ceza Mahkemesi
D) idare Mahkemesi
E)
Asliye Hukuk Mahkemesi

9. Siyasi partilerin mali deneti¬cini
aşağıdakilerden hangisi yapar?
A) Sayıştay
B) Uyuşmazlık Mahkemesi

C) Yargıtay
D) Anayasa Mahkemesi
E) Danıştay

10. Vasi tayini
davalarına aşağı¬daki mahkemelerden hangisi bakar?
A) Sulh Hukuk Mahkemesi

B) Sulh Ceza Mahkemesi
C) Asliye Hukuk Mahkemesi
D) Anayasa
Mahkemesi
E) Yargıtay Mahkemesi

11. İlk derece mahkemeleri ile
denetim mahkemeleri arasın¬daki mahkeme aşağıdakiler¬den hangisidir?
A)
Uyuşmazlık Mahkemesi
B) istinaf Mahkemeleri
C) Yargıtay
D) Bölge
idare Mahkemesi
E) Asliye Hukuk Mahkemesi

12. Anayasa Mahkemesi,
anaya¬sa değişikliklerine ilişkin iptal kararlarını nasıl verir?
A) Salt
çoğunlukla
B) Mutlak çoğunlukla
C) 2/3 oy çokluğuyla
D) Oybirliğiyle

E) 3/4 oyçokluğuyla

13. Anayasa Mahkemesi’nin kararları ile ilgili
olarak aşa¬ğıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir?
A) Geriye yürümez.

B) Kesindir.
C) Resmi Gazete’de hemen yayımlanır.
D) Anayasa
Mahkemesi iptal ile birlikte uygulanacak hükmü de tesis eder.
E) iptal
kararı devletin tüm or¬ganlarını bağlar.

14. Aşağıdakilerden hangisi,
ka¬nunların Anayasaya aykırılığı iddiasıyla iptal davası açma hakkına sahip
değildir?
A) Cumhurbaşkanı
B) Başbakan
C) iktidar partisi meclis
grubu
D) Ana muhalefet partisi mec¬lis grubu
E) TBMM üye tamsayısının en
az 1/5’i tutarındaki üyeleri

15. Aşağıdakilerden hangisi, idari yargı
yerlerinden biri değildir?
A) Danıştay
B) Devlet Güvenlik Mahkemesi

C) idare Mahkemesi
D) Vergi Mahkemesi
E) Bölge İdare Mahkemesi

16. Vergi mahkemelerinde dava açma süresi yazılı bildirim¬den itibaren
kaç gündür?
A) 60 B)30 C)15 D)10 E)7

17. Aşağıdaki yargı türlerinden
hangisinin uygulama alanı en geniştir?
A) Askeri İdari Yargı
B) Askeri
Ceza Yargısı
C) Anayasa Yargısı
D) Adli Yargı
E) idari Yargı

18. Adli yargı alanındaki yüksek mahkeme aşağıdakilerden hangisidir?

A) Danıştay
B) Yargıtay
C) Sayıştay
D) Askeri yargıtay
E)
Anayasa mahkemesi

1.E 2.D 3.D 4.E 5.C 6.E 7.E 8.A 9.D 10.A 11.B 12.C
13.D

14.B 15.B 16.B 17.D 18.B

not:cvp
anahtarlarında yanlışlık olabilir..

[Toplam:0    Ortalama:0/5]

You may also like...

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir