İdare hukuku deneme sınavı

1)İdare fonksiyona ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) kamu gücü kullanılarak yürütülür
B) sadece idare tarafından yerine getirilir
C) sürekli bir devlet fonksiyonudur
D) idari işlemler ile yerine getirilir
E) amacı kamu yararını gerçkleştirmektir
(B)

2)Asker kişileri ilgilendiren ve askeri hizmete ilişkin idari işlem ve eylemlerden dogan uyuşmazlıkların ilk ve son derece mahkemesi olarak yargı denetimini yapmak üzere kurulan mahkeme aşağıdakilerden hangisidir?
A) Askeri Yargıtay
B) Uyuşmazlık mahkemesi
C) Anayasa Mahkemesi
D) Askeri Yüksek İdare Mahkemesi
E) Yüce Divan
(D)

3)Genel ve katma bütçeli kuruluşların hesp ve işlemlerini kesin hükem baglamakla görevlendirilmiş olan organ aşağıdskilerden hangisidir?
A) Danıştay
B) Yargıtay
C) Sayıştay
D) Vergi Mahkemsi
E) Bölge İdare Mahkemesi
(C)

4)Asker kişilerle ve askeri hizmetle ilgili idari kararlar söz konusu oldugunda bunlar ile ilgili işlemlre karşı iptal davalrı aşağıdaki mahkemelerden hangisinde açılacktır?
A) İdare Mahkemsi
B) Askeri Yargıtay
C) Danıştay
D) Uyuşmazlık Mahkemsi
E) Askeri Yüksek İdare Mahkemsi
(E)

5)Yargıyı teşkil eden mahkemelr kişiler arasında özel hukuk uyuşmazlıklarını çözmek ve ceza kanununu uygulamakla görevli adliye mahkemeleridir.

yukarıda belirtilen mahkemelr hangi yargı düzenine ilişkindir?
A) İdari Yargı düzeni
B) uyşmazlık mahkemesi yargı düzeni
C) Adli yargı düzeni
D) Askeri yargı düzeni
E) anayasa mahkemesi yargı düzeni
(C)

6)Asker kişileri ve askeri hizmeti ilgilendiren işlem ve eylemlerden dogan uyşmazlıklar hangi yargı yerinde görülür?
A) Anayasa mahkemsi
B) askeri Yüksek İdare Mahkemsi
C) Askeri yargıtay
D) Danıştay
E) Yargıtay
(B)

7)Aşağıdakilerden hangisi idari yargı dzüeni içerisinde yer alan mahkemelrden biri degildir?
A) Askeri Yüksek İdare mahkemsi
B) Vergi mahkemsi
C) Asliye hukuk mahkemsi
D) bölge idare mahkemsi
E) danıştay
(C)

8)İdari yargı ile adli yargı düzenine ait mahkemelr arasında ortaya çıkan görev uyşmazlıklarını aşağıdaki mahkemelrden hangisi çözümler?
A) Uyşmazlık mahkemsi
B) Anayasa mahkemsi
C) danıştay
D) yargıtay
E) bölge idare mahkemesi
(A)

9)yargıyı teşkil eden mahkemeler kişiler arasında özel hukuk uyuşmazlıklarını çözmek ve ceza kanunun uygulamkla görevli adliye mahkmeleridir.

yukarıda belirtilen mahkemelr hangi yargı düzenine ilşkindir?
A) uyuşmazlık mahkemsi yargı düzeni
B) idari yargı düzeni
C) askeri yargı düzeni
D) anaysa mahkemesi yargı düzen
E) adli yargı düzeni
(E)

10)Merkezi idarenin taşra örgütlerinden hangisinde yetki genişliği ilkesi uygulanmaktadır?
A) İl
B) İlçe
C) Bucak
D) Bakanlık
E) Kamu Kurumu niteliğinde meslek kuruluşarı
(A)

11)Yasa koyucu tarafından düşünülmüş merkzi idare ile yerinden yönetim kuruluşlaru arasındaki hukuki bagı saglayan araç nasıl adlandırılır?
A) İdari vesayet denetimi
B) yerindelik denetim
C) Hiyerarşik ilişkisi
D) kanunilik denetimi
E) kanuni idare ilkesi
(A)

12)aynı tüzelkişilik bünyesindeki birimler ile merkezi idarenin başkent ve taşra örgütleri arasında kurulan hukuki baga ne ad verilir?
A) yerinden yönetim
B) merkezden yönetim
C) hiyerarşik
D) yetki genişliği
E) idari vesayet
(C)

13)aşağıdakilerden hangisi hiyerarşik amirin kullanabilecegi yetkişlerden degildir?
A) astın işlmelerini geri alma
B) hizmet yerini degştirme
C) disiplin cezası verme
D) sicil verme
E) tutuklama
(E)

14)aşağıdakilerden hangisi kanuna eşit hukuk kaynaklarından biridir?
A) tüzükler
B) Milletlerarası antlaşmalr
C) genelgelr
D) yönetmelikler
E) sirküler
(B)

15)idari faaliyetlere bireyler uygulanan hukuktan farklı ve bagımsız bir kukukun uygulandıgı rejime ne ad verilir?
A) İdari işlem
B) Kamu yararı
C) Kamu gücü
D) idari rejim
E) adli rejim
(D)

[Toplam:0    Ortalama:0/5]

You may also like...

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir