İdare hukuku ders notları

Devlet Memurluğunda adaylık süresi en az 1 yıl, en çok 2 yıldır. Adaylık süresi içinde görevine son verilen memur 3 yıl süreyle devlet memurluğuna alınamaz.
Bulunduğu yerden başka bir yere atanan memur 15 gün içinde o yere hareket etmek zorundadır.
Olumsuz sicil alan memur 1 ay içinde atamaya yetkili amire itiraz edebilir.
İki kez üst üste olumsuz sicil alan memur, başka bir sicil amirinin emrine verilir.
Memura aylıktan kesme cezasını disiplin amiri verir.
Kınama cezasına karşı ilgili memur 7 gün içinde itiraz edebilir.
Meclis denetim yolları:Soru,Gensoru,Meclis araştırması,Meclis soruşturması
1868 yılında danıştayın kurulmasında Fransa’dan esinlenilmiştir.
İlk kez 1924 Anayasasında danıştayın kuruluşu yer almıştır.
İdari işlemlerin sebep ve konu ögelerinde takdir yetkisi olabilir.
Bölge İdare Mahkemelerinin kurulmasında Adalet Bakanlığı yetkilidir.
İdare mahkemesinin tek hakimler vermiş olduğu kararlara karşı yapılan itirazları Bölge İdare Mahkemesi inceler.
Sıkıyönetim Kanununun kapsamına giren suçlar Askeri Ceza Mahkemesinde görülürler.
Cumhurbaşkanı ,Bakan ,Yargıtay üyeleri ,HSYK üyeleri Anayasa Mahkemesince Yüce Divan sıfatıyla yargılanırlar.
İdare Mahkemesinde açılması gereken bir dava, Vergi Mahkemesinde açılmışsa görev kamu düzenine ilişkindir. Bu yüzden mahkeme davayı göremez. Görev yönünden hakim davayı reddetmelidir.
Uyuşmazlık Mahkemesi 1 başkan, 12 asıl, 12 yedek üyeden kurulur.
Uyuşmazlık Mahkemesinin kararı 6 ay içinde gelmezse, mahkeme davayı görmeye devam eder.
Bakanlar Kurulu kararlarına karşı açılan davalar danıştayda ilk derece mahkemesi olarak görülür.
Kamu tüzel kişiliklerin, tüzel kişilikleri ancak kanunla sona erer.
Müşterek kararnamelere karşı açılacak iptal davalarında, bakan davalı olarak gösterilecektir.
İdare Mahkemesinde iptal davası açma süresi 60 gündür. Dava açma süresinin son günü adli tatile rastlarsa süre 7 gün uzar.
İdare Mahkemesinde temyiz süresi 30 gündür.
Karar düzeltme süresi, idari yargıda 15 gündür.

[Toplam:0    Ortalama:0/5]

You may also like...

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir