İktisada Giriş Deneme Sınavı Soruları 1

iktisada giriş ara deneme

1) Bir toplumun farklı derecelerde karşı karşıya kaldığı temel iktisadi sorun aşağıdakilerden hangisidir?

a) Fiyatların artması
b) Kaynakların kıt olması
c) Nüfusun artması
d) Üretimin dalgalanması
e) İşsizliğin varlığı

2) Aşağıdakilerden hangisi iktisadın bir sosyal bilim olarak değerlendirilmesine neden olur?

a) İnsan davranışlarını incelemesi
b) Laboratuar ortamına sahip olmaması
c) Elde edilen sonuçların kontrollü deneylere dayandırılması
d) İktisadi ilkelerin gözlemlere dayandırılması
e) Teknik ve sayısal yöntemler kullanmaya elverişli olmaması

3) Aşağıdakilerden hangisi hipotez niteliği taşır?

a) İktisat insan davranışlarını inceleyen sosyal bir bilimdir
b) Bir amaç değişkenin değerinin en yüksek düzeye çıkarılması maksimizasyon olarak adlandırılır
c) Diğer koşullar sabitken, malın fiyatı ile malın satın alınmak istenen miktarı arasında ters yönlü bir ilişki vardır
d) Karar alıcıların rasyonel davrandıkları, iktisadi düşünme tarzının temel ilkesidir
e) İnsan ihtiyaçları sonsuz, buna karşılık kaynaklar kıttır

4) Aşağıdakilerden hangisi dayanıksız mal veya hizmet grubu içerisinde yer almaz?

a) Şeker
b) Ekmek
c) Benzin
d) Mum
e) Buzdolabı

5) Çalışanların eğitim ve yetiştirilme sonucu elde ettikleri bilgi birikimi ve yeteneklerine ne ad verilir?

a) Fiziki sermaye
b) Beşeri sermaye
c) Maksimum sermaye
d) Minimum sermaye
e) Finansal sermaye
6) Belirli bir seçimin sağladığı fayda bu seçime ilişkin maliyeti aşıyorsa, söz konusu seçim ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

a) Seçim irrasyoneldir
b) Seçim hatalıdır
c) Seçim rasyoneldir
d) Seçim geçersizdir
e) Seçim verimsizdir

MU; ilgili maldan elde edilen marjinal faydayı, P ise ilgili malın fiyatını gösterdiğine göre, aşağıdakilerden hangisi X ve Y gibi iki mal tüketen bir tüketicinin fayda maksimizasyonunu sağlayan mal bileşimini gösterir?

a) MUX / PX = MUY / PY
b) MUX ´ PX = MUY ´ PY
c) MUX + PX = MUY + PY
d) MUX – PX = MUY – PY
e) MUX ´ MUY = PX ´ PY

9) Aşağıdakilerden hangisinde meydana gelecek bir değişiklik piyasa talep eğrisi üzerinde hareket edilmesine neden olur?

a) Tüketicinin geliri
b) Diğer malların fiyatları
c) Tüketicinin zevk ve tercihleri
d) Malın kendi fiyatı
e) Tüketicinin beklentileri

11) Bir kavramı belirleyen çok sayıda değişkenden bir tanesinin değişebileceği, diğer değişkenlerin sabit kalacağı varsayımına ne ad verilir?

a) Homo economicus
b) Mutadis mutandis
c) Ceteris parıbus
d) Laissez faire
e) Vice versa

12) Çapraz talep esnekliği pozitif olan mallara ne ad verilir?

a) Veblen Malı
b) İkame Malı
c) Tamamlayıcı Mal
d) Giffen Malı
e) Snop Mal

13) Bir malın fiyatı 40 TL iken satılmak istenen miktarı 100 birimdir. Malın fiyatı 50 TL’ye yükseldiğinde satılmak istenen miktar 150 birime çıkıyorsa arzın fiyat esnekliğinin değeri kaçtır?

a) 0,5
b) 1
c) 1,5
d) 2
e) 4

14) Bir malın talep edilen miktarının, bu malın fiyatı karşısındaki duyarlılığının ölçüsüne ne ad verilir?

a) Talebin gelir esnekliği
b) Talebin tercih esnekliği
c) Çapraz talep esnekliği
d) Talebin ikame esnekliği
e) Talebi fiyat esnekliği

15) Aşağıdakilerden hangisi devletin uyguladığı fiyat kontrollerinden biri değildir?

a) Asgari ücret uygulaması
b) İthalat kotaları uygulaması
c) Kira kontrolleri uygulaması
d) Tarımsal destekleme fiyatı uygulaması
e) Taban fiyat uygulaması

16) Devletin üretim miktarına sınırlama getirerek, üretilecek mal ve hizmet miktarını piyasa koşullarında oluşacak denge miktarının altında belirlenmesi aşağıdakilerden hangisine neden olur?

a) İşlem hacminin artmasına
b) Mal ve hizmetlerin fiyatlarının düşmesine
c) Üreticilerin gelirinin azalmasına
d) Piyasaya yeni üreticilerin girmesine
e) Mal ve hizmetlerin fiyatlarının artmasına

17) Belirli bir maddi ölçü üzerinden alınan vergilere ne ad verilir?

a) Azalan oranlı vergi
b) Artan oranlı vergi
c) Ad valorem vergi
d) Spesifik vergi
e) Sabit oranlı vergi

1 Herhangi bir mala uygulanan bir verginin üretici ve tüketici arasında hangi miktarda paylaşılacağı aşağıdakilerden hangisine bağlıdır?

a) Tüketicilerin sayısına
b) Malın üretim miktarına
c) Üreticilerin sayısına
d) Malın fiyatına
e) Malın arz ve talep eğrilerinin eğimine

19) Üretim faktörlerinden sadece bir tanesinin değiştirilmesine olanak sağlayan döneme ne ad verilir?

a) Kısa dönem
b) Çok kısa dönem
c) Orta dönem
d) Uzun dönem
e) Piyasa dönemi

20) Üretimde uzun dönemde azalan verimler yasasının ortadan kalkmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

a) Marjinal fiziki ürün değerinin sıfır olması
b) Ortalama fiziki ürün miktarının hesaplanamaması
c) Üretimde kullanılan tüm girdilerin miktarının değiştirilebilmesi
d) Üretim faktörü verimliliklerinin sabit kalması
e) Piyasaya yeni firmaların giriş yapması

21) Aşağıdakilerden hangisi emek üretim faktörü için marjinal ürün değerini verir?

a) Emeğin ortalama fiziki ürünü x Emeğin birim maliyeti
b) Emeğin marjinal fiziki ürünü x Emeğin toplam fiziki ürünü
c) Emeğin ortalama fiziki ürünü x Emeğin marjinal fiziki ürünü
d) Emeğin ortalama fiziki ürünü x Malın fiyatı
e) Emeğin marjinal fiziki ürünü x Malın fiyatı

22) Aşağıdakilerden hangisi tam rekabet piyasasının varsayımlarından biri değildir?

a) Alıcı ve satıcıların piyasa hakkında tam bilgiye sahip olması
b) Piyasaya giriş ve çıkışların serbest olması
c) Piyasadaki alıcı sayısının sınırlı olması
d) Piyasada üretilen malları homojen olması
e) Piyasada çok sayıda satıcı olması

23) Tam rekabet piyasasında faaliyet gösteren bir firmanın ortalama geliri aşağıdakilerden hangisine eşittir?

a) Firmanın toplam maliyetine
b) Firmanın üretim miktarına
c) Firmanın marjinal maliyetine
d) Malın satış fiyatına
e) Firmanın toplam gelirine
24) Marjinal maliyet eğrisinin ortalama değişken maliyet eğrisi üzerinde kalan kısmı aşağıdakilerden hangisini gösterir?

a) Firmanın toplam maliyet eğrisini
b) Firmanın uzun dönem arz eğrisini
c) Firmanın toplam gelir eğrisini
d) Firmanın genişleme yolunu
e) Firmanın kısa dönem arz eğrisini

25) Tekelci bir firmanın marjinal gelir eğrisinin talep eğrisinin altında yer almasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

a) Firmanın piyasadaki diğer firmaların satışını engellemek için fiyatları yüksek tutması
b) Marjinal gelirin belirli bir satış düzeyinden sonra artması
c) Firmanın daha fazla mal satabilmek için fiyatlarını düşürmesi
d) Diğer firmaların yüksek maliyette çalışmaları
e) Marjinal maliyetin sürekli azalması

26) Şehirci yolcu taşımacılığında tekel konumunda olan bir kasaba belediyesinin yaşlı vatandaşlara daha düşük ücret uygulaması aşağıdaki fiyat farklılaştırması türlerinden hangisine bir örnektir?

a) Eksik fiyat farklılaşmasına
b) Miktarlar arası fiyat farklılaşmasına
c) Tam fiyat farklılaştırmasına
d) Alıcılar arası fiyat farklılaştırmasına
e) Birimler arası fiyat farklılaşmasına

27) Birbiriyle ile rekabet eden az sayıda firmanın bulunduğu ve her birinin üretimindeki değişmelerin piyasa fiyatını etkileyebilecek durumda olduğu piyasa türü aşağıdakilerden hangisidir?

a) Oligopson
b) Oligopol
c) Monopol
d) Tekelci rekabet
e) Monopson

2 Tekelci bir firmanın sahip olduğu talep eğrisi aşağıdakilerden hangisi ile özdeştir?

a) Marjinal maliyet eğrisi
b) Toplam maliyet eğrisi
c) Piyasa talep eğrisi
d) Ortalama maliyet eğrisi
e) Marjinal gelir eğrisi
29) Aşağıdakilerden hangisi faktör talebini etkileyen unsurlardan biri değildir?

a) Diğer üretim faktörlerinin fiyatı
b) Talep edilen mal miktarı
c) Üretim faktörünün fiyatı
d) Bireyin boş zaman tercihi
e) Faktör verimliliği

30) Bir firma aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmesi durumunda faktör alımını durdurur?

a) Marjinal ürün geliri = Marjinal faktör maliyeti
b) Ortalama faktör maliyeti = Ortalama faktör alımını durdurur
c) Faktör talep esnekliği = Ürün talep esnekliği
d) Marjinal gelir = Marjinal maliyet
e) Ortalama maliyet = Ortalama gelir

31) Bir kişinin parasal ücreti ile satın alabileceği mal ve hizmet miktarını gösteren ücrete ne ad verilir?

a) Ortama ücret
b) Marjinal ücret
c) Akort ücret
d) Nominal ücret
e) Reel ücret

32) Türkiye ekonomisinde 1 yıl vadeli reel faiz oranları % 15, nominal faiz oranları %40 ise beklenen enflasyon oranı yüzde kaçtır?

a) 15
b) 25
c) 40
d) 45
e) 60

33) Kamusal malların ödeme yapmayanları dışarıda bırakmama özelliği aşağıdakilerden hangisinin ortaya çıkmasına neden olur?

a) Bedavacılık sorunu
b) Dışsal fayda sorunu
c) Fayda yansıması sorunu
d) Dolaylı mal sorunu
e) Sosyal fayda sorunu

34) Özel tüketim veya üretim faaliyetlerinin tüketici veya üretici tarafından ödenmeyen maliyetlerine ne ad verilir?

a) Sosyal dışsallık
b) Türev dışsallık
c) Marjinal dışsallık
d) Negatif dışsallık
e) Pozitif dışsallık

35) Devletin, pozitif dışsallık meydana getiren üretim veya tüketim faaliyetlerinin marjinal dışsal faydasını içselleştirmek için kullandığı yöntem aşağıdakilerden hangisidir?

a) Üretime müdahale
b) Sübvansiyonlar
c) Üretim yasaklama
d) Vergiler
e) Üretimi üstlenme

36) Piyasa tam rekabet koşulları altında çalışsa bile malın fiyatına yansımayan maliyet türü aşağıdakilerden hangisidir?

a) Marjinal negatif maliyet
b) Marjinal ikincil maliyet
c) Marjinal dışsal maliyet
d) Marjinal dolaylı maliyet
e) Marjinal içsel maliyet

1. B –
2. A –
3. C –
4. E –
5. B –
6. C –
7. A –
8. A –
9. D –
10. A –
11. C –
12. B –
13. D –
14. E –
15. B –
16. E –
17. D –
18. E –
19. A –
20. C –
21. E –
22. C –
23. D –
24. E –
25. C –
26. D –
27. B –
28. C –
29. D –
30. A –
31. E –
32. B –
33. A –
34. D –
35. B –
36. C

 

iktisada giriş final ve bütünleme deneme sınavı 1

1-) İktisatçının belli bir ekonomik sorunla ilgili tüm gerçekleri araştırıp toplamasına ne ad verilir?
A) Ekonomik analiz
B) Teori oluşturma
C) Betimleyici iktisat
D) İktisat politikası
E) Rasyonel karar

——————————————————————————–
2-) Üretim imkanları (sınırı) eğrisi ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Ekonominin maksimum düzeyde üretebileceği çıktı bileşimlerini gösterir.
B) Artan fırsat maliyetlerinin söz konusu olduğu durumda orjine göre iç bükey olur.
C) Her üretim düzeyi için fırsat maliyeti değişmiyorsa doğru şeklinde olur.
D) Azalan fırsat maliyetleri durumunda orjine göre iç bükey olur.
E) Eğri üzerindeki her nokta etkin üretim bileşimlerini gösterir.

——————————————————————————–
3-) Aşağıdakilerden hangisi marjinal faydayı ifade eder?
A) Toplam faydada meydana gelen değişme + Tüketim miktarında meydana gelen değişme
B) Toplam faydada meydana gelen değişme – Tüketim miktarında meydana gelen değişme
C) Tüketim miktarında meydana gelen değişme / Toplam faydada meydana gelen değişme
D) Toplam faydada meydana gelen değişme x Tüketim miktarında meydana gelen değişme
E) Toplam faydada meydana gelen değişme / Tüketim miktarında meydana gelen değişme

——————————————————————————–
4-) Talep eğrisinin negatif eğimli olmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) Talep edilen miktarın fiyattaki değişme karşısında sabit kalması
B) Talep edilen miktarla teknolojik ilerlemeler arasında doğru orantılı bir ilişki olması
C) Talep edilen miktarla malın fiyatı arasında ters yönlü bir ilişki olması
D) Talep edilen miktarla üretim maliyeti arasında ters yönlü bir ilişki olması
E) Talep edilen miktarla üretim maliyeti arasında doğru yönlü bir ilişki olması

——————————————————————————–
5-) Talep edilen bir malın esneklik değerinin bire eşit olması durumunda malın fiyatında meydana gelen bir artış sözkonusu mal için satıcının toplam hasılatında nasıl bir değişiklik yaratır?
A) Toplam hasılat azalır.
B) Toplam hasılat değişmez.
C) Toplam hasılat artar.
D) Toplam hasılat fiyattaki artıştan daha fazla artar.
E) Toplam hasılat fiyattaki artıştan daha az artar.

——————————————————————————–
6-) Talep esnekliğinin sıfır olması durumunda ödenen bir satış vergisinin tüketici ve üretici arasındaki paylaşımıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) Satış vergisinin tamamı tüketiciye yansır.
B) Satış vergisinin tamamı üreticiye yansır.
C) Vergi üretici ve tüketici arasında eşit paylaşılır.
D) Verginin büyük bölümü üretici tarafından ödenir.
E) Verginin büyük bölümü tüketici tarafından ödenir.

——————————————————————————–
7-) Elde edilen toplam hasılatın toplam fırsat maliyetini aşan kısmına ne ad verilir?
A) Örtük maliyet
B) Muhasebe kârı
C) Marjinal kâr
D) Ekonomik kâr
E) Açık maliyet

——————————————————————————–
😎 Tam Rekabetçi firmanın marjinal gelir eğrisi ve ortalama gelir eğrisi aynı zamanda aşağıdakilerden hangisidir?
A) Toplam gelir eğrisi
B) Ortalama maliyet eğrisi
C) Toplam kâr eğrisi
D) Marjinal maliyet eğrisi
E) Talep eğrisi

——————————————————————————–
9-) Aşağıdakilerden hangisi, tekelci rekabet piyasasında uzun dönem dengesi sağlandığında ortaya çıkan sonuçlardan biri değildir?
A) Ekonomik kârın ortadan kalkması
B) Firmanın minimum maliyetle üretim gerçekleştirmesi
C) Kullanılmayan bir kapasitenin var olması
D) Kaynak dağılımında etkinlik sağlanamaması
E) Tam rekabete göre daha az üretim ve daha yüksek fiyatın oluşması

——————————————————————————–
10-) Arzı sabit olan toprak ve diğer kaynakların kullanımı karşılığı ödenen bedel ve bir şeyin fırsat maliyetinin üzerinde her türlü ödemeyi içeren gelire ne ad verilir?
A) Beklenen kâr
B) Reel ücret
C) Nominal ücret
D) Nominal faiz
E) Ekonomik rant

——————————————————————————–
11-) Toplumun tüm üyelerinin herhangi bir bedel ödemeden tüketebileceği ve bir kişinin tüketiminin başkasının tüketimine engel teşkil etmediği mallar aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kamusal mallar
B) Serbest mallar
C) Özel mallar
D) Yarı kamusal mallar
E) Dışsal fayda sağlayan özel mallar

——————————————————————————–
12-) Aşağıdakilerden hangisi, mikro iktisadın ilgi alanına giren konulardan biridir?
A) İşsizlik düzeyindeki değişmeler
B) Faiz oranlarındaki değişmeler
C) Fiyatlar genel düzeyindeki değişmeler
D) Bireysel karar alma birimlerinin davranışları
E) Ülkenin üretim gücündeki değişmeler

——————————————————————————–
13-) 2000 yılı verilerine göre, Türkiye’de çalışan sayısı yaklaşık 21 milyon, işsiz sayısı 8 milyon ve nüfus 65 milyon kişidir.
Buna göre, Türkiye’de toplam işgücü miktarı kaç milyon kişidir?
A) 13
B) 29
C) 36
D) 57
E) 65

——————————————————————————–

14-)Bir ekonomi için safi milli hasıla (SMH) değeri kaç trilyon TL’dir?
A) 1.060
B) 1.200
C) 1.350
D) 1.450
E) 1.490

——————————————————————————–
15-) Bu ekonomi için milli gelir değeri kaç trilyon TL’dir?
A) 910
B) 1.050
C) 1.200
D) 1.340
E) 1.450

——————————————————————————–
16-) Bu ekonomi için kişisel gelir değeri kaç trilyon TL’dir?
A) 990
B) 1.170
C) 1.360
D) 1.410
E) 1.470

——————————————————————————–
17-) Bu ekonomi için kullanılabilir gelir düzeyi kaç trilyon TL’dir?
A) 670
B) 790
C) 970
D) 1.160
E) 1.210

——————————————————————————–
18-) Marjinal tüketim eğilimi (MPC) biliniyorsa, bundan yararlanarak marjinal tasarruf eğilimi (MPS) aşağıdakilerden hangisiyle hesaplanabilir?
A) MPS = 1-MPC
B) MPS= 1+MPC
C) MPS=1 / MPC
D) MPS= 1- 1 / MPC
E) MPS = 1+ 1 / MPC
——————————————————————————–
19-)
Yukarıdaki grafikte yer alan Z noktası aşağıdakilerden hangisini ifade etmektedir?
A) C = 0
B) C = S
C) Y = C/Y
D) S = Y
E) C = Y

——————————————————————————–
20-) Aşağıdakilerden hangisi, planlanmış yatırım harcamalarını belirleyen faktörlerden biridir?
A) Nüfus
B) Kullanılabilir gelir
C) Beklenen kâr
D) Servet
E) GSMH

——————————————————————————–
21-) Klasik iktisat yaklaşımına göre, ekonominin otomatik olarak tam istihdamda dengeye yönelmesini gerçekleştiren mekanizma aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ekonomide devlet müdahalesinin bulunmaması
B) Fiyatlar genel düzeyinin sabit olması
C) Rekabet sürecinin tam olarak işlemesi
D) Fiyatlar, faiz ve ücretlerin tam esnek olması
E) Halkın rasyonel davranması

——————————————————————————–
22-) Aşağıdakilerden hangisi, gelir-harcama akımından bir sızıntı niteliği taşımaktadır?
A) Yatırımlar
B) Tasarruflar
C) Tüketim harcamaları
D) Kamu harcamaları
E) İhracat

——————————————————————————–
23-) Artan tasarrufların tüketim harcamalarını ve dolayısıyla geliri azaltmasına ne ad verilir?
A) Gelir-tüketim ilişkisi
B) Tasarrufun marjinal verimi
C) Tasarruf fonksiyonu
D) Say Kanunu
E) Tasarruf paradoksu

——————————————————————————–
24-) Aşağıdakilerden hangisi, genişlemeci maliye politikası önlemleri arasında yer alır?
A) Vergilerin azaltılması
B) Reeskont oranlarının oluşturulması
C) Vergi oranlarının arttırılması
D) Kamu harcamalarının azaltılması
E) Yatırımlara uygulanan vergi indirimlerinin kaldırılması

——————————————————————————–
25-) Vergilerin söz konusu olmadığı bir ekonomik modelde, marjinal tasarruf eğilimi 0,05 ve marjinal ithal eğilimi de 0,05 ise, kamu harcamalarında meydana gelecek 1 katrilyon liralık azalma denge gelir düzeyinde kaç katrilyon liralık azalmaya neden olur?
A) 12,5
B) 10
C) 5
D) 2
E) 1

——————————————————————————–
26-) I. Vadeli mevduatlar
II. Vadesiz mevduatlar
III. Resmi mevduatlar
IV. Bankalar arası mevduatlar
Yukarıdaki mevduat türlerinden hangileri, M2 para arzı tanımı içerisinde yer alır?
A) I ve II
B) II ve IV
C) I, III ve IV
D) II, III ve IV
E) I, II, III ve IV

——————————————————————————–
27-) Bir bankanın ayırdığı rezervler banka bilançosunun hangi kısmında yer alır?
A) Varlık niteliğinde olduğu için pasifte
B) Hem varlık, hem de borç niteliğinde olduğu için nazım hesaplarda
C) Varlık niteliğinde olduğu için aktifte
D) Borç niteliğinde olduğu için pasifte
E) Borç niteliğinde olduğu için aktifte

——————————————————————————–
28-) Bankaların yükümlülüklerinden çok daha küçük bir miktarı rezerv olarak tuttukları bankacılık uygulaması aşağıdakilerden hangisidir?
A) Tam rezerv bankacılığı
B) Mutlak rezerv bankacılığı
C) Modern bankacılık
D) Geleneksel bankacılık
E) Kısmi rezerv bankacılığı

——————————————————————————–
29-) Paranın dolaylı yoldan ekonomiyi etkileyeceğini savunanlara göre, para miktarındaki değişiklikler aşağıdakilerden hangisi aracılığı ile ekonomiyi etkilemektedir?
A) Marjinal tüketim eğilimi
B) Dolaşım hızı
C) Harcama çarpanı
D) Faiz oranı
E) Ortalama tasarruf eğilimi

——————————————————————————–
30-) Paranın işlem amacıyla talep edilmesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) Faiz oranının sabit olmaması
B) Harcamaların genellikle gelirden büyük olması
C) Gelir elde etme ve harcama yapma dönemlerinin eşleşmemesi
D) Tasarruf yapma güdüsünün olması
E) Marjinal tüketim eğiliminin 1’den küçük olması

——————————————————————————–
31-)
Yukarıdaki grafikte yer alan AD1 eğrisinin AD2 konumuna gelmesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) Para arzındaki azalma
B) Yeni bir üretim teknolojisinin bulunması
C) Kamu harcamalarındaki azalma
D) Maliyetlerdeki artış
E) Vergilerdeki azalma

——————————————————————————–
32-) I. Para arzını kısmak
II. Kamu harcamalarını artırmak
III. Vergileri azaltmak
Yukarıdaki iktisat politikası değişikliklerinden hangileri daraltıcı iktisat politikaları bağlamında değerlendirilebilir?
A) Yalnız I
B) I ve II
C) I ve III
D) II ve III
E) I, II ve III

——————————————————————————–
33-) Neomerkantalist görüşe göre, sanayileşmiş bir ekonominin sahip olduğu karşılaştırmalı üstünlük aşağıdakilerden hangisinin sonucu olarak ortaya çıkmaktadır?
A) Ucuz işgücü
B) Teknoloji
C) Sahip olunan döviz stoku
D) Bol doğal kaynak
E) Sahip olunan değerli madenler

——————————————————————————–
34-) Aşağıdakilerden hangisi, uluslararası mal fiyatlarının eşitlenmesinde etkilidir?
A) Yurtiçi enflasyon oranı
B) Üretime getirilen kısıtlamalar
C) Serbest dış ticaret
D) Tüketime getirilen kısıtlamalar
E) Baskı grubu oluşturan sivil toplum örgütleri

——————————————————————————–
35-) Hızlı nüfus artışı nedeniyle işçi başına sermaye miktarının azaldığı bir ekonomik ortamda aşağıdakilerden hangisi yaşanır?
A) Sermaye birikimi nedeniyle işgücü verimliliği azalır.
B) Sermaye sığlaşması nedeniyle işgücü verimliliği azalır.
C) Sermaye birikimi nedeniyle işgücü verimliliği artar.
D) Sermaye sığlaşması nedeniyle işgücü verimliliği artar.
E) Sermaye birikimi nedeniyle ekonomik büyüme artar.

——————————————————————————–
36-) Aşağıdakilerden hangisi teknolojik yenilik yaratma potansiyelini artırır?
A) İşgücü arzının artması
B) İstihdam hacminin genişlemesi
C) Nüfus artışının hızlanması
D) Nüfusun eğitim düzeyinin artması
E) Üretimde kullanılan ithal girdi oranının artması

——————————————————————————–

1-) C
2-) D
3-) E
4-) C
5-) B
6-) A
7-) D
😎 E
9-) B
10-) E
11-) A
12-) D
13-) B
14-) E
15-) D
16-) C
17-) D
18-) A
19-) E
20-) C
21-) D
22-) B
23-) E
24-) A
25-) B
26-) A
27-) C
28-) E
29-) D
30-) C
31-) E
32-) A
33-) B
34-) C
35-) B
36-) D

 

1-) Aşağıdakilerden hangisi bir ülkenin üretim imkânları eğrisinin sola doğru kaymasına neden olur?
A) Üretim faktörlerinin niteliklerinin iyileşmesi
B) İleri düzey teknolojilerin kullanılmaya başlanması
C) Sermaye stoklarının artması
D) Üretim faktörlerinin miktarının artması
E) İşgücü miktarının az olması

——————————————————————————–
2-) Aşağıdakilerden hangisi arzı etkileyen fiyat dışı faktörler arasında yer almaz?
A) Firmaların gelecekle ilgili bekleyişleri
B) Üretim teknolojisinde meydana gelen değişiklikler
C) Faktör fiyatlarında meydana gelen değişmeler
D) Tüketicinin gelirinde meydana gelen değişmeler
E) Başka malların fiyatlarındaki değişmeler

——————————————————————————–
3-) Aşağıdaki durumların hangisinde, esneklik katsayısı talep eğrisinin her noktasında sonsuza eşittir?
A) Talep eğrisi miktar eksenine paralel bir doğru olduğunda
B) Talep eğrisi negatif eğimli olduğunda
C) Talep eğrisi pozitif eğimli olduğunda
D) Talep eğrisi fiyat eksenine paralel bir doğru olduğunda
E) Talep eğrisi ikizkenar hiperbol şeklinde olduğunda

——————————————————————————–
4-) Talebin gelir esnekliği pozitif olan mallara ne ad verilir?
A) İkame mal
B) Tamamlayıcı mal
C) Normal mal
D) Giffen mal
E) Düşük mal

——————————————————————————–
5-) Bir faktörden bir birim daha fazla kullanılarak elde edilecek gelire ne ad verilir?
A) Marjinal ürün geliri
B) Optimum ürün geliri
C) Maksimum ürün geliri
D) Toplam ürün geliri
E) Ortalama ürün geliri

——————————————————————————–
6-) Tam Rekabet piyasasındaki bir firmanın kâr maksimizasyonunun ilk şartı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Toplam maliyetin toplam gelire eşit olması
B) Ortalama maliyetin ortalama gelire eşit olması
C) Fiyatın toplam maliyete eşit olması
D) Fiyatın ortalama gelire eşit olması
E) Marjinal maliyetin marjinal gelire eşit olması

——————————————————————————–
7-) Piyasada gerçekleşecek işlem hacminin yani denge miktarının artması toplam rant ve toplumsal refah üzerinde nasıl bir etki doğurur?
A) Toplam rant ve refah artar.
B) Toplam rant ve refah azalır.
C) Toplam rant azalır, refah artar.
D) Toplam rant değişmez, refah azalır.
E) Toplam rant artar, refah azalır.

——————————————————————————–
😎 Aşağıdakilerden hangisi tekelci rekabet piyasasının özelliklerinden biri değildir?
A) Piyasaya giriş çıkışların devlet tarafından engellenmesi
B) Piyasada çok sayıda firma olması
C) Piyasada firmaların karşı karşıya bulundukları talep eğrilerinin negatif eğimli olması
D) Piyasada ürün farklılaştırmasının olması
E) Piyasada birbirinin yerini kolayca alabilen ürünlerin olması

——————————————————————————–
9-) Ek faktör birimlerinin kullanılması sonucu firmanın toplam maliyetinde ortaya çıkan artışa ne ad verilir?
A) Marjinal faktör maliyeti
B) Marjinal ürün geliri
C) Marjinal dışsal maliyet
D) Marjinal ürün
E) Marjinal maliyet

——————————————————————————–
10-) Milli savunma hizmetleri aşağıdaki mal türlerinden hangisine örnektir?
A) Kamusal mallara
B) Özel mallara
C) Serbest mallara
D) Kıt mallara
E) Dışsal fayda sağlayan özel mallara

——————————————————————————–
11-) Üretim hacminde zaman zaman ortaya çıkan daralmaların yarattığı işsizlik türüne ne ad verilir?
A) Mevsimlik işsizlik
B) Friksiyonel işsizlik
C) Arızi işsizlik
D) Yapısal işsizlik
E) Konjonktürel işsizlik

——————————————————————————–
12-) Özel sektör talebinin yetersiz kaldığı bir dönemde üretimdeki ve istihdamdaki gerilemeyi önlemek için devletin toplam talebi destekleyerek ekonomiye müdahale etmesi gerektiğini savunan iktisatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) A.Smith
B) J.M.Keynes
C) J.B.Say
D) D.Ricardo
E) A.Marshall

——————————————————————————–
13-) Aşağıdakilerden hangisi maliye politikası önlemleri arasında yer almaz?
A) Para miktarının azaltılması
B) Vergi oranlarının artırılması
C) Kamu harcamalarının kısılması
D) Bütçe açığının azaltılması
E) Transfer ödemelerinde kısıntıya gidilmesi

——————————————————————————–
14-) Bir başka mal veya hizmetin üretilmesinde kullanılan mal ve hizmetlere ne ad verilir?
A) Tüketim malı
B) Nihai mal
C) Dayanıklı mal
D) Tamamlanmış mal
E) Ara mal

——————————————————————————–
15-) Aşağıdakilerden hangisi devletin yaptığı transfer ödemeleri içerisinde yer alır?
A) Kamu işçilerine verilen ikramiyeler
B) Memurlara yapılan ek maaş zammı
C) Yeni bina ve teçhizat için yaptığı harcamalar
D) İşsizlik sigortası ödemeleri
E) Devletin mal ve hizmet alımları nedeniyle yaptığı ödemeler

——————————————————————————–
16-) Bir ulusu oluşturan insanların ne kadar net gelir elde ettiklerini aşağıdakilerden hangisi gösterir?
A) Kullanılabilir gelir
B) Milli gelir
C) Kişisel gelir
D) Gayrisafi milli hasıla
E) Safi milli hasıla

——————————————————————————–
17-) Tüketim harcamalarının gelirden bağımsız olan kısmına ne ad verilir?
A) Nihai tüketim
B) Ortalama tüketim
C) Otonom tüketim
D) Değişken tüketim
E) Marjinal tüketim

——————————————————————————–
18-) Aşağıdakilerden hangisi, bir ülkede ihracat düzeyini belirleyen faktörler arasında yer almaz?
A) Diğer ülkelerin gelir düzeyleri
B) Uluslararası ticarete getirilen kısıtlamalar
C) Döviz kuru
D) Yurtiçi faiz oranı
E) Diğer ülkelerin zevk ve tercihleri

——————————————————————————–
19-) Yandaki grafikte taralı bölge aşağıdakilerden hangisini ifade etmektedir?
A) Y = C
B) Y > C
C) Y < C
D) C = 0
E) C = 1

——————————————————————————–
20-) Marjinal tasarruf eğiliminin 0,15; marjinal ithal eğiliminin 0,05; olduğu bir ekonomide kamu harcamalarında meydana gelecek 100 trilyon liralık bir artışın denge geliri üzerinde yaratacağı etki kaç trilyon liradır?
A) 100
B) 200
C) 300
D) 400
E) 500

——————————————————————————–
21-) Otonom yatırım harcamalarında meydana gelecek bir azalmanın toplam harcama fonksiyonu (AE) ve denge gelir düzeyi (Y) üzerinde yaratacağı etki nasıldır?
A) AE yukarıya kayar, Y azalır.
B) AE aşağıya kayar, Y artar.
C) AE yukarıya kayar, Y artar.
D) AE aşağıya kayar, Y azalır.
E) AE üzerinde sağa kayılır ve Y artar.

——————————————————————————–
22-) YF tam istihdam GSMH düzeyini, Y ise fiili GSMH düzeyini gösterirse, bir ekonominin noksan istihdam dengesinde olabilmesi için aşağıdakilerden hangisi gerçekleşmelidir?
A) YF = Y
B) YF > Y
C) YF < Y
D) YF = Y = 0
E) YF – Y = 1

——————————————————————————–
23-) Aşağıdakilerden hangisi devletin direkt olarak kontrol edebileceği değişkenlerden biridir?
A) Toplam vergi hasılatı
B) Hane halklarının gelir düzeyi
C) Vergi oranları
D) Tasarruf düzeyi
E) İşletmelerin kâr düzeyi

——————————————————————————–
24-) Vergi çarpanının negatif işarete sahip olması aşağıdakilerden hangisini ifade eder?
A) Vergi değişikliklerinin bütçe dengesine ters yönde yansıyacağını
B) Vergi değişikliklerinin kamu harcamalarına ters yönde yansıyacağını
C) Kamu harcaması değişikliklerinin vergilere ters yönde yansıyacağını
D) Vergi değişikliklerinin gelire ters yönde yansıyacağını
E) Kamu harcaması değişikliklerine gelire ters yönde yansıyacağını

——————————————————————————–
25-) Devletin, maliye politikasını toplam harcamaları arttırmaya dönük olarak düzenlenmesine ne ad verilir?
A) Konjonktürel maliye politikası
B) Genişlemeci maliye politikası
C) Reel maliye politikası
D) Cari maliye politikası
E) Kalıcı maliye politikası

——————————————————————————–
26-) Varlıkların nakde veya vadesiz mevduata dönüşüm hızı ve kolaylığına ne ad verilir?
A) Dolaşım hızı
B) Tedavül özelliği
C) Likidite
D) Konvertibilite
E) Benzeşim oranı

——————————————————————————–
27-) Zorunlu rezerv oranının 0,25 olması halinde, basit kaydi para çarpanının değeri aşağıdakilerden hangisidir?
A) 0.25
B) 0.50
C) 1.5
D) 2
E) 4

——————————————————————————–
28-) Aşağıdakilerden hangisi, Gresham Yasasını ifade eder?
A) Kötü para iyi parayı piyasadan kovar.
B) Para arzı değişmeleri aynı yönde ve oranda fiyatlara yansır.
C) Para nötrdür.
D) Her arz kendi talebini yaratır.
E) Piyasalar otomatikman dengeye gelir.

——————————————————————————–
29-) I. Nominal gelir.
II. Para arzı
III. Faiz oranı
IV. Bütçe açığı
Yukarıdaki değişkenlerden hangileri para talebini belirler?
A) Yalnız II
B) I ve III
C) II ve III
D) II ve IV
E) I, II ve IV

——————————————————————————–
30-) Aşağıdakilerden hangisi, para piyasası denge şartıdır?
A) Para arzı artış oranı = Faiz oranı
B) Para talebi = Gelir
C) Para talebi artış oranı = Ekonomik büyüme oranı
D) Para arzı = Gelir
E) Para arzı = Para talebi

——————————————————————————–
31-) Aşağıdakilerden hangisi toplam arz eğrisinin sağa doğru kaymasına neden olur?
A) Sermaye stokunun azalması
B) Maliyetlerde artışa neden olan şok bir olayın yaşanması
C) Ekonomik büyümenin sağlanması
D) Fiyatlar genel düzeyinin yükselmesi
E) Doğal bir felaketin meydana gelmesi

——————————————————————————–
32-) P fiyatlar genel düzeyini, Y üretim hacmini gösterdiğine göre, stagflasyon ortamında aşağıdaki değişikliklerden hangisi gerçekleşir?
A) P↑ , Y↓
B) P↓, Y↓
C) P↓, Y↑
D) P↑, Y↓
E) P↓, Y değişmez

——————————————————————————–
33-) Belirli bir malın üretiminin diğer ülkelere göre daha az kaynak kullanımı ile gerçekleştirilmesine ne ad verilir?
A) Nispi üstünlük
B) Mutlak üstünlük
C) Karşılaştırmalı üstünlük
D) Sınırlı üstünlük
E) Marjinal üstünlük

——————————————————————————–
34-) 1947 yılında imzalanan ve ülkeler arasında tarife ayrımcılığına son vermeyi amaçlayan anlaşma aşağıdakilerden hangisidir?
A) Bretton Woods
B) Maastricht
C) GATT
D) Gümrük Birliği
E) Avrupa Birliği

——————————————————————————–
35-) Ekonomik büyüme oranının hesaplanmasında aşağıdaki GSMH kavramlarından hangisi kullanılır?
A) Nominal GSMH
B) Potansiyel GSMH
C) GSMH açığı
D) Reel GSMH
E) Konjonktürel GSMH

——————————————————————————–
36-) İçe dönük kalkınma stratejilerinin genel amacı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sanayileşmeyi ithalatı teşvik edecek şekilde desteklemek
B) Döviz kuru ile ithalatı teşvik etmek
C) İhracatı teşvik etmek
D) İhraç ürünleri üreten sektörleri teşvik etmek
E) İthalatı ikame etmek

1-) E
2-) D
3-) A
4-) C
5-) A
6-) E
7-) A
😎 A
9-) A
10-) A
11-) E
12-) B
13-) A
14-) E
15-) D
16-) A
17-) C
18-) D
19-) B
20-) E
21-) D
22-) B
23-) C
24-) D
25-) B
26-) C
27-) E
28-) A
29-) B
30-) E
31-) C
32-) D
33-) B
34-) C
35-) D
36-) E

 

1-) İnsan ihtiyaçlarının sonsuz, ancak bu ihtiyaçları karşılayacak kaynakların sınırlı olması olgusuna ne ad verilir?
A) Kıtlık
B) Bolluk
C) Sonsuzluk
D) Seçim
E) Tercih

——————————————————————————–
2-) Aşağıdakilerden hangisi mikro iktisadın inceleme konuları arasında yer almaz?
A) Kaynak dağılımı
B) Tüketici dengesi
C) Üretici dengesi
D) Firma arzı
E) Toplam talep

——————————————————————————–
3-) Belirli bir ekonomik sorunla ilgili tüm gerçeklerin araştırılıp toplanmasına ne ad verilir?
A) Ekonomik analiz
B) Betimleyici iktisat
C) Ekonomik teori
D) Uygulamalı iktisat
E) İktisat politikası

——————————————————————————–
4-) Mal ve hizmet üretmek için gerekli fiziksel ve zihinsel çalışmalara ne ad verilir?
A) Emek
B) Sermaye
C) Tabiat
D) Toprak
E) Doğa

——————————————————————————–
5-)
Yukarıdaki üretim imkanları eğrisine göre D noktasında aşağıdaki durumlardan hangisi söz konusudur?
A) Tam istihdam
B) Tam kapasite
C) İşsizlik
D) Kaynak yetersizliği
E) Etkin üretim

——————————————————————————–
6-) Miktar TU
0 0
1 20
2 34
3 43
4 47
Yukarıdaki tabloya göre 3. birimin marjinal fayda değeri kaçtır?
A) 14
B) 9
C) 4
D) 3
E) 2

——————————————————————————–
7-) Talep tablosunda yer alan değişkenler aşağıdakilerden hangisinde birlikte ve doğru verilmiştir?
A) Fiyat ve arz miktarı
B) Fiyat ve talep miktarı
C) Fiyat ve maliyet
D) Fiyat ve fayda
E) Fiyat ve gelir

——————————————————————————–
😎 Bir malın fiyatındaki artışın sözkonusu malın diğer malların fiyatına göre nispi fiyatını yükseltmiş olmasından ötürü malın alım miktarının azaltılması durumunda ortaya çıkan etkiye ne ad verilir?
A) Gelir etkisi
B) İkame etkisi
C) Reel ankes etkisi
D) Servet etkisi
E) Fiyat etkisi

——————————————————————————–
9-) İlişkili mallardan birinin fiyatında meydana gelen bir artış, diğer malın talep miktarında artışa neden oluyorsa, bu mallar ne tür mallardır?
A) Tamamlayıcı mallar
B) İkame mallar
C) Normal mallar
D) Düşük mallar
E) Giffen mallar

——————————————————————————–
10-) Ekonomide piyasa dengesi söz konusu iken arz ve talebin aynı oranda artması durumunda aşağıdakilerden hangisi ortaya çıkar?
A) Denge fiyat artar, denge miktarı artar.
B) Denge fiyat azalır, denge miktarı azalır.
C) Denge fiyat değişmez, denge miktarı artar.
D) Denge fiyat değişmez, denge miktarı azalır.
E) Denge fiyat artar, denge miktarı azalır.

——————————————————————————–
11-) Aşağıdaki talep eğrilerinden hangisinde talebin fiyat esnekliği sıfırdır?
A)
B)
C)
D)
E)

——————————————————————————–
12-) Talebin gelir esnekliği pozitif olan mallar ne tür mallardır?
A) Normal mal
B) Düşük mal
C) Tamamlayıcı mal
D) İkame mal
E) Fakir mal

——————————————————————————–
13-) Bir piyasada malın fiyatı 200 TL’den 250 TL’ye yükseldiğinde arz edilen miktar 40 br’den 50 br’e çıkarsa arz esnekliği kaçtır?
A) 5
B) 4
C) 2
D) 1
E) 0

——————————————————————————–
14-) I. Fiyat kontrolleri
II. Miktar kontrolleri
III. Vergi uygulamaları
Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri devletin sosyal adaleti sağlamada kullandığı politikalar arasında yer alır?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) Yalnız I ve II
E) I, II ve III

——————————————————————————–
15-) Genellikle üretimde ve ithalatta uygulanan miktar sınırlamalarına ne ad verilir?
A) Tarife
B) Kota
C) Ambargo
D) Gümrük vergisi
E) Tarife dışı engeller

——————————————————————————–
16-) Bir ekonomide talep esnekliği arz esnekliğine eşit ise vergi yansıması ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Toplam vergi yükünün tamamı tüketiciye yansır.
B) Toplam vergi yükünün yarısı tüketici yarısı üretici tarafından ödenir.
C) Toplam vergi yükünün tamamını üretici öder.
D) Toplam vergi yükünün daha büyük kısmı üretici tarafından ödenir.
E) Toplam vergi yükünün daha büyük kısmı tüketiciye yansır.

——————————————————————————–
17-) Ürün miktarındaki değişme karşısında belli bir süre için miktarı değişmeyen girdilere ne ad verilir?
A) Emek
B) Hammadde
C) Yarımamüller
D) Sabit girdi
E) Değişken girdi

——————————————————————————–
18-) Belli bir dönemde üretim miktarı ile ilişkisi olmayan maliyetlere ne ad verilir?
A) Toplam maliyet
B) Toplam değişken maliyet
C) Marjinal maliyet
D) Ortalama maliyet
E) Sabit maliyet

——————————————————————————–
19-) Bir firmanın sabit maliyetleri (FC) 100 milyar, değişken maliyetleri (VC) 200 milyar, üretim miktarı ise, 10 birimdir. Bu firmanın ortalama sabit maliyetleri kaçtır?
A) 10
B) 20
C) 30
D) 40
E) 50

——————————————————————————–
20-) Alıcı ve satıcı sayısının çok olduğu ve hiçbir firmanın piyasa fiyatını etkileyemediği piyasa türü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Tam rekabet
B) Tekel
C) Tekelci rekabet
D) Oligopol
E) Düopol

——————————————————————————–
21-) Tam rekabet piyasasında marjinal gelir eğrisi aşağıdakilerden hangisidir?
A)
B)
C)
D)
E)

——————————————————————————–
22-) Tam rekabet piyasasında uzun dönemde ekonomik karın ortadan kalkıp tüm firmaların normal karla çalışmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kullanılmayan kapasitenin söz konusu olması
B) Tam bilgiye sahip olunması
C) Malların homojen olması
D) Satıcı sayısının tek olması
E) Piyasaya giriş ve çıkışların serbest olması

——————————————————————————–
23-)
Yukarıdaki şekle göre firma kısa dönemde hangi nokta veya noktalarda zararına çalışmaktadır?
A) A
B) B
C) C
D) D
E) E

——————————————————————————–
24-) Aşağıdakilerden hangisi tekel piyasasının özelliklerinden biri değildir?
A) Tek bir satıcı vardır.
B) Homojen ya da farklılaştırılmış mal satabilir.
C) Malın yakın ikamesi yoktur.
D) Piyasaya giriş çıkışlar imkansızdır.
E) Tam kapasite kullanımı söz konusudur.

——————————————————————————–
25-) Aşağıdakilerden hangisi doğal tekele bir örnek teşkil etmez?
A) Elektrik hizmetleri
B) Doğalgaz hizmetleri
C) Enerji hizmetleri
D) Su hizmetleri
E) İlaç sanayi

——————————————————————————–
26-) Aşağıdakilerden hangisi tekel ile tam rekabet piyasası arasındaki farklara ilişkin yanlış bir ifadedir?
A) Tekel piyasasında fiyat marjinal maliyetten büyüktür.
B) Tekelci piyasada kısa dönemde fiyat marjinal gelirden büyüktür.
C) Uzun dönemde tekel piyasasında ekonomik kar vardır.
D) Tekelde uzun dönemde fiyat ortalama maliyetten büyüktür.
E) Tekelde uzun dönemde fiyatlar daha ucuz üretim daha fazladır.

——————————————————————————–
27-) Aşağıdakilerden hangisi tekelci rekabet piyasasının en ayırdedici özelliğidir?
A) Ürün farklılaştırması
B) Piyasa farklılaştırması
C) Piyasaya giriş çıkışların kısıtlı olması
D) Firmaların birbirine bağımlı olması
E) Satıcı sayısının çok olması

——————————————————————————–
28-) Oligopol piyasasında faaliyette bulunan firmaların ürünlerinin homojen olması durumunda hangi oligopol türünden söz edilir?
A) Saf oligopol
B) Farklılaştırılmış oligopol
C) Kısmi oligopol
D) Nispi oligopol
E) Noksan oligopol

——————————————————————————–
29-) Ek faktör bileşimlerinin kullanılması sonucu, firmanın toplam gelirinde ortaya çıkan artışa ne ad verilir?
A) Marjinal ürün geliri
B) Marjinal fiziki ürün
C) Marjinal hasılat
D) Marjinal maliyet
E) Ortalama fiziki ürün

——————————————————————————–
30-) Faktör arz eğrisinin geriye doğru dönük olmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) Faktörün arzını arttırması
B) Faktörün arzını değiştirmemesi
C) Faktörün arzını azaltması
D) Gelir düzeyini yeterli bulmaması
E) Faktör sahiplerinin arzını önce sabit tutup, sonra arttırması

——————————————————————————–
31-) Bir kişinin parasal ücreti ile satın alabileceği mal ve hizmet miktarını gösteren kavram aşağıdakilerden hangisidir?
A) Parasal ücret
B) Nominal ücret
C) Reel ücret
D) Tavan ücret
E) Taban ücret

——————————————————————————–
32-) Bir ekonomide nominal faiz oranı % 200 ve beklenen enflasyon oranı % 80 ise reel faiz oranı kaçtır?
A) % 280
B) % 120
C) % 100
D) % 80
E) % 50

——————————————————————————–
33-) Sadece satın alan için fayda sağlayan mallara ne ad verilir?
A) Kamusal mallar
B) Özel mallar
C) Yarı kamusal mallar
D) Orta mallar
E) Serbest mallar

——————————————————————————–
34-) Özel tüketim veya üretim faaliyetlerinin tüketici veya üretici tarafından ödenmeyen maliyetleri aşağıdakilerden hangisidir?
A) Negatif dışsallık
B) Pozitif dışsallık
C) Sosyal fayda
D) Toplumsal fayda
E) Sosyal maliyet

——————————————————————————–
35-) Aşağıdakilerden hangisi devletin piyasa başarısızlığını gidermek için kullandığı araçlardan biri değildir?
A) Sübvansiyonlar
B) Yasal düzenlemeler
C) Vergi
D) Üretimi üstlenme
E) Üretimi özel firmalara yaptırması

——————————————————————————–
36-) Pozitif dışsallık yaratan bir ekonomik faaliyetin marjinal dışsal faydasını içselleştirmek için aşağıdakilerden hangisi kullanılır?
A) Yasaklamalar
B) Cezalar
C) Sübvansiyonlar
D) Sabit oranlı vergiler
E) Artan oranlı vergiler

1-) A
2-) E
3-) B
4-) A
5-) C
6-) B
7-) B
😎 B
9-) B
10-) C
11-) A
12-) A
13-) D
14-) E
15-) B
16-) B
17-) D
18-) E
19-) A
20-) A
21-) C
22-) E
23-) A
24-) E
25-) E
26-) E
27-) A
28-) A
29-) A
30-) B
31-) C
32-) B
33-) B
34-) A
35-) E
36-) C

[Toplam:0    Ortalama:0/5]

You may also like...

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir