İktisada Giriş Deneme Sınavı Soruları 2

1-) Aşağıdakilerden hangisi iktisat biliminin özellikleri arasında yer almaz?
A) İktisat sosyal bir bilimdir.
B) İktisat analitiktir.
C) Tüketim ile olduğu kadar üretim ve dağıtımla da ilgilenir.
D) İnsan davranışlarının sadece iktisadi yönünü inceler.
E) İktisat doğal bir bilimdir.

——————————————————————————–
2-) Teoriden hareket ederek gerçeklerin incelenmesi yani genelden özele gidilmesine ne ad verilir?
A) Tümevarım
B) Tümdengelim
C) Gerçekleri toplama
D) Hipotez
E) Varsayım

——————————————————————————–
3-) Doğada her istendiğinde bulunabilen ve çaba sarf etmeden elde edilebilen mallara ne ad verilir?
A) Ekonomik mallar
B) Serbest mallar
C) Dayanıklı mallar
D) Üretici malları
E) Tüketici malları

——————————————————————————–
4-) Çalışanların eğitim ve yetiştirilme aracılığı ile elde ettikleri bilgi birikimi ve yeteneklerine ne ad verilir?
A) Fiziksel sermaye
B) Beşeri sermaye
C) İçsel sermaye
D) Dışsal sermaye
E) Finansal sermaye

——————————————————————————–
5-) İki mal arasında sabit fırsat maliyeti söz konusu ise üretim imkanları eğrisinin şekli nasıl olur?
A) Yatay eksene paralel
B) Negatif eğimli doğrusal
C) Dikey eksene paralel
D) İç bükey
E) Dış bükey

——————————————————————————–
6-) Merkezi plancılık aşağıdaki sistemlerin hangisinde uygulanır?
A) Kumanda sistemi
B) Piyasa sistemi
C) Karma sistem
D) Liberalist sistem
E) Kapitalist sistem

——————————————————————————–
7-) Toplam faydanın maksimun olduğu noktada aşağıdaki durumların hangisi gerçekleşir?
A) Marjinal fayda pozitif olur.
B) Marjinal fayda negatif olur.
C) Marjinal fayda sıfır olur.
D) Marjinal fayda artar.
E) Marjinal fayda azalır.

——————————————————————————–
8-) Aşağıdakilerden hangisi talep eğrisinin negatif eğimli olmasını açıklayan etmenlerden biridir?
A) Artan fırsat maliyet
B) Azalan fırsat maliyet
C) İkame etkisi
D) Azalan verimler yasası
E) Artan verimler yasası

——————————————————————————–
9-) İlişkili mallardan birinin fiyatında düşüş meydana geldiğinde diğer malın talep miktarı artıyorsa bu mallar ne tür mallardır?
A) Tamamlayıcı mallar
B) İkame mallar
C) Normal mallar
D) Düşük mallar
E) Giffen mallar

——————————————————————————–
10-) Arz tablosunda yer alan değişkenler aşağıdakilerden hangisinde birlikte ve doğru verilmiştir?
A) Fiyat, Fayda
B) Fiyat, Talep miktarı
C) Fiyat, Arz miktarı
D) Fiyat, tüketim miktarı
E) Fiyat, gelir

——————————————————————————–
11-) Ekonomide piyasa dengesi söz konusu iken arzda bir değişme olmadan talep azalırsa denge fiyatı ve miktarı ne yönde değişir?
A) Denge fiyatı artar, denge miktarı artar.
B) Denge fiyatı azalır, denge miktarı azalır.
C) Denge fiyatı artar, denge miktarı azalır.
D) Denge fiyatı azalır, denge miktarı artar
E) Denge fiyatı değişmez, denge miktarı artar.

——————————————————————————–
12-) Bir malın talep edilen miktarının bu malın fiyatı karşısındaki duyarlılığının ölçüsüne ne ad verilir?
A) Talebin Fiyat Esnekliği
B) Talebin Gelir Esnekliği
C) Çapraz Talep Esnekliği
D) Arz esnekliği
E) Zaman esnekliği

——————————————————————————–
13-) Fiyattaki değişme oranının talep miktarını da aynı oranda etkilemesi durumunda talebin fiyat esnekliği ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) İnelastik talep söz konusudur.
B) Tam inelastik talep söz konusudur.
C) Birim esnek talep söz konusudur.
D) Tam esnek talep söz konusudur.
E) Esnek talep söz konusudur.

——————————————————————————–
14-)
Yukarıdaki talep eğrisi üzerinde C noktasında talebin fiyat esneklik değeri kaçtır?
A) Ed=0
B) Ed<1
C) Ed=1
D) Ed>1
E) Ed=∞

——————————————————————————–
15-) Bir malın fiyatındaki yüzde değişmenin bir başka malın talep miktarında neden olduğu yüzde değişmeye ilişkin ölçüte ne ad verilir?
A) Talebin fiyat esnekliği
B) Talebin gelir esnekliği
C) Çapraz talep esnekliği
D) Arz esnekliği
E) Fiyat esnekliği

——————————————————————————–
16-) Devletin yasa ya da düzenlemelerle belirli bir mal ya da hizmetin fiyatını tespit etmesi veya sınırlama getirmesine ne ad verilir?
A) Fiyat kontrolleri
B) Miktar kontrolleri
C) Birim kontrolleri
D) Vergi uygulamaları
E) Kota uygulamaları

——————————————————————————–
17-) Devletin tüketicileri korumak için piyasada işlem görülecek en yüksek fiyatı belirlemesine ne ad verilir?
A) Taban fiyat
B) Tavan fiyat
C) Reel fiyat
D) Denge fiyat
E) Spot fiyat

——————————————————————————–
18-) Vergiyi ödeyen mükellefin, bunun bir kısmını veya tamamını fiyat mekanizması aracılığıyla diğer kişilere aktarmasına ne ad verilir?
A) Yanılsama
B) Tayınlama
C) Verginin yansıması
D) Vergi tarifesi
E) Vergi yükü

——————————————————————————–
19-) Üretim faktörlerinden sadece bir tanesinin değiştirilmesine olanak tanıyan dönem aşağıdakilerden hangisidir?
A) Piyasa dönemi
B) Çok kısa dönem
C) Kısa dönem
D) Uzun dönem
E) Çok uzun dönem

——————————————————————————–
20-) Girdi artış oranı Ürün artış oranı
% %
____________ _____________
I. % 20 % 25
II. % 20 % 20
III. % 20 % 10
Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri ölçeğin azalan verimini ifade eder?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) I, II, III

——————————————————————————–
21-) Elde edilen toplam hasılatın toplam fırsat maliyetlerini aşan bölümüne ne ad verilir?
A) Muhasebe karı
B) Alternatif kar
C) Ekonomik kar
D) Ticari kar
E) Finansal kar

——————————————————————————–
22-) Aşağıdakilerden hangisi tam rekabet piyasasının belirgin özelliğidir?
A) Alıcı ve satıcıların eksik bilgiye sahip olması
B) Alıcı ve satıcı sayısının çok olması
C) Giriş-çıkışların imkansız olması
D) Malın homojen olması
E) Fiyatın sabit olması

——————————————————————————–
23-) I. Talep
II. Marjinal gelir
III. Fiyat
IV. Ortalama maliyet
Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri tam rekabette ortalama gelire eşittir?
A) Yalnız I
B) I ve II
C) I, II, III
D) I, III, IV
E) II, III

——————————————————————————–
24-)
Yukarıdaki şekilde taralı alan neyi göstermektedir?
A) Toplam karı
B) Toplam zararı
C) Ortalama zararı
D) Marjinal karı
E) Marjinal zararı

——————————————————————————–
25-) Tek bir satıcı firmanın var olduğu, piyasaya giriş ve çıkışların imkansız olduğu piyasa türü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Oligopson
B) Tam rekabet
C) Tekelci rekabet
D) Tekel
E) Oligopol

——————————————————————————–
26-) Tekelde firmanın talep eğrisi aynı zamanda aşağıdaki eğrilerden hangisidir?
A) Ortalama gelir
B) Marjinal gelir
C) Ortalama maliyet
D) Marjinal maliyet
E) Toplam gelir

——————————————————————————–
27-) Tekelcinin belirli bir miktar için tek fiyat, daha sonraki ek miktarlar için daha düşük fiyat belirlemesi hangi fiyat farkılaştırması türüdür?
A) Tam fiyat farlılaştırması
B) Birimler arası fiyat farkılaştırması
C) Miktarlar arası fiyat farkılaştırması
D) Alıcılar arası fiyat farkılaştırması
E) Üçüncü derece fiyat farkılaştırması

——————————————————————————–
28-) Aşağıdakilerden hangisi tekelci rekabet piyasasının özelliklerinden birisi değildir?
A) Firmalar birbirinden bağımsız olarak hareket ederler.
B) Piyasaya giriş çıkışlar nispeten kolaydır.
C) Mallar homojendir.
D) Çok sayıda alıcı ve satıcı vardır.
E) Gerçek ve gerçek olmayan ürün farklılaştırması görülür.

——————————————————————————–
29-) Birbiri ile rekabet eden az sayıda büyük firmanın, her birinin üretimindeki değişmelerin, piyasa fiyatını etkileyecek durumda olduğu piyasa türü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Tam Rekabet
B) Oligopol
C) Oligopol Tekelci Rekabet
D) Tekel
E) Düopol

——————————————————————————–
30-) Bir mala olan talebin artması durumunda faktör talebi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) Faktör talebi azalır.
B) Faktör talebi değişmez.
C) Faktör talebi artar.
D) Faktör talebi önce azalır, sonra sabit kalır.
E) Faktör talebi önce etkilenmez, sonra azalır.

——————————————————————————–
31-) İşçi sayısı 12 den 13’e çıkarıldığında toplam fiziki ürün 200 birimden 230 birime çıkmıştır. Y malının birim fiyatı 10 TL olduğuna göre marjinal ürün geliri kaçtır?
A) 100
B) 200
C) 300
D) 400
E) 500

——————————————————————————–
32-) Ölçülebilen ve günlük yaşamda karşılaşılan faiz oranına ne ad verilir?
A) Gerçek faiz oranı
B) Reel faiz oranı
C) Nominal faiz oranı
D) Tavan faiz oranı
E) Taban faiz oranı

——————————————————————————–
33-) Karar vericilerin üretim ve tüketim faaliyetinden dolayı üçüncü kişilere yükledikleri maliyetler veya sağladıkları faydaya ne ad verilir?
A) Sübvansiyon
B) İçsellik
C) Vergi düzenlemesi
D) Verimlilik
E) Dışsallık

——————————————————————————–
34-) Ekonomide negatif dışsallıklar varsa aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) Marjinal sosyal maliyet = Marjinal özel maliyet
B) Marjinal sosyal maliyet < Marjinal özel maliyet
C) Marjinal sosyal maliyet > Marjinal özel maliyet
D) Marjinal sosyal fayda = Marjinal sosyal maliyet
E) Sosyal fayda = Özel fayda

——————————————————————————–
35-) Marjinal özel fayda ve maliyetlerin sosyal fayda ve maliyetleri de kapsayacak şekilde belirlenmesi amacıyla üretici ve tüketici kararlarına dönük düzenlemeler ne ad verilir?
A) Negatif dışsallık
B) Pozitif dışsallık
C) Dışsallık
D) Dışlama
E) Dışsallıkların içselleştirilmesi

——————————————————————————–
36-) Kamusal mallarda etkin çıktı düzeyinin belirlenmesi için gerekli koşul aşağıdakilerden hangisidir?
A) Marjinal maliyet = Marjinal sosyal fayda
B) Marjinal maliyet = Fiyat
C) Marjinal sosyal maliyet = Ortalama toplam maliyet
D) Marjinal maliyet = Ortalama toplam maliyet
E) Marjinal sosyal fayda = Fiyat

1-) E
2-) B
3-) B
4-) B
5-) B
6-) A
7-) C
8-) C
9-) A
10-) C
11-) B
12-) A
13-) C
14-) C
15-) C
16-) A
17-) B
18-) C
19-) C
20-) C
21-) C
22-) E
23-) C
24-) A
25-) D
26-) A
27-) C
28-) C
29-) B
30-) C
31-) C
32-) C
33-) E
34-) C
35-) E
36-) A

 

iktisada giriş ara deneme sınavı 4


1-) Tercih yapmak veya karar almak durumunda olan bir iktisadi birimin kendi hedefine uygun biçimde hareket etmesine ne ad verilir?
A) Rasyonel davranış
B) Tümdengelim
C) Tümevarım
D) Marjinal analiz
E) Varsayım

——————————————————————————–
2-) Aşağıdakilerden hangisi ihtiyaçların özellikleri arasında yer alır?
A) İhtiyaçlar sınırlıdır.
B) İhtiyaçlar şiddet bakımından benzerlik gösterirler.
C) Tatmin edildikçe şiddeti değişmez.
D) İhtiyaçları tatmine yarayan araçlar ikame edilemezler.
E) İnsan ihtiyaçları sonsuzdur.

——————————————————————————–
3-) İktisatçının bir olayla ilgili gerçekleri toplayıp bu gerçeklerden hareketle bazı genellemeler yapması aşağıdaki yöntemlerden hangisini ifade eder?
A) Tümevarım
B) Tümdengelim
C) Soyutlama
D) Yanılsama
E) Mantıksal değerleme

——————————————————————————–
4-) Diğer malları üretmek için kullanılan makineler, araçlar ve fabrikalar aşağıdaki kaynaklardan hangisini ifade eder?
A) Emek
B) Sermaye
C) Toprak
D) Tabiat
E) Doğa

——————————————————————————–
5-) Bir kararı uygularken vazgeçilen bir başka kararı anlatan iktisadi kavrama ne ad verilir?
A) Fırsat maliyeti
B) Marjinal maliyet
C) Batık maliyet
D) Açık maliyet
E) Muhasebe maliyeti

——————————————————————————–
6-) İki mal arasında artan fırsat maliyetler söz konusu ise üretim imkanları eğrisine ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) Orijine dış bükey bir eğri olur.
B) Orijine iç bükey bir eğri olur.
C) Yatay eksene dik bir doğru olur.
D) Yatay eksene paralel bir doğru olur.
E) İkizkenar hiperbol şeklinde bir eğri olur.

——————————————————————————–
7-) Belirli bir zaman diliminde bir maldan bir birim daha fazla tüketilmesi sonucu toplam fayda da meydana gelen değişime ne ad verilir?
A) Toplam Fayda
B) Marjinal Fayda
C) Sosyal Fayda
D) İçsel Fayda
E) Dışsal Fayda

——————————————————————————–
8-) Aşağıdakilerden hangisi talep fonksiyonunun öğelerinden biridir?
A) Vergiler
B) Sübvansiyonlar
C) Girdi fiyatları
D) Firmaların sayısı
E) Zevk ve Tercihler

——————————————————————————–
9-) Diğer değişkenler sabitken bir malın fiyatı arttığı zaman, gelir sabit kaldığı için gelirin satın alma gücünün ve bu nedenle satın alınmak istenen mal miktarının azalması durumuna ne ad verilir?
A) Gelir etkisi
B) İkame etkisi
C) Reel etki
D) Rakip etki
E) Nominal etki

——————————————————————————–
10-) Tüketicinin gelirinde meydana gelecek olan bir azalış sonucu düşük mallarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi ortaya çıkar?
A) Talep eğrisi sağa kayar
B) Talep eğrisi sola kayar
C) Talep eğrisinde herhangi bir değişme olmaz
D) Talep eğrisi üzerinde yukarıya doğru hareket olur
E) Talep eğrisi üzerinde aşağıya doğru hareket olur

——————————————————————————–
11-)
Yukarıda iki firmanın bireysel arz eğrileri verilmiştir. Buna göre piyasa arz eğrisi aşağıdakilerden hangisidir?
A)

B)

C)

D)

E)

——————————————————————————–
12-)
Yukarıda bir ekonomide piyasa dengesi gösterilmiştir. Buna göre fiyat 400 TL olduğunda ekonomide ne söz konusudur?
A) MN aralığı kadar talep fazlası
B) MN aralığı kadar arz fazlası
C) KL aralığı kadar talep fazlası
D) KL aralığı kadar arz fazlası
E) MK aralığı kadar talep fazlası

——————————————————————————–
13-)
Yukarıdaki şekle göre hangi talep eğrisi geçerli olduğunda talebin fiyat esnekliği en fazladır?
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
E) 5

——————————————————————————–
14-) Talep eğrisi üzerindeki iki nokta arası için hesaplanan ortalama esneklik değerine ne ad verilir?
A) Yay esnekliği
B) Nokta esnekliği
C) Gelir esnekliği
D) Çapraz esneklik
E) Arz esnekliği

——————————————————————————–
15-) Bir malın talep edilen miktarının gelir değişmelerine karşı duyarlılığını ölçen kavrama ne ad verilir?
A) Arz esnekliği
B) Talebin fiyat esnekliği
C) Talebin gelir esnekliği
D) Çapraz talep esnekliği
E) Fiyat esnekliği

——————————————————————————–
16-) Devletin mal ve hizmet arz edenleri korumak için piyasada işlem görülecek asgari fiyatı belirlemesine ne ad verilir?
A) Taban fiyat
B) Tavan fiyat
C) Reel fiyat
D) Denge fiyat
E) Spot fiyat

——————————————————————————–
17-) Belli bir dönem boyunca ithal edilecek ürün miktarı ve değeri üzerine bir tavan koyulması uygulamasına ne ad verilir?
A) Üretim kotası
B) Tüketim kotası
C) İthalat kotası
D) İhracat kotası
E) Ambargo

——————————————————————————–
18-) Tüketicinin bir mal için ödemeye hazır olduğu fiyat ile gerçekte ödediği fiyat arasındaki farka ne ad verilir?
A) Transfer kazancı
B) Diferansiyel rant
C) Tüketici rantı
D) Üretici rantı
E) Toplam rant

——————————————————————————–
19-) Değişken girdi miktarının arttırılmasına bağlı olarak elde edilen toplam çıktı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ortalama fiziki ürün
B) Toplam fiziki ürün
C) Marjinal fiziki ürün
D) Ortalama değişken ürün
E) Sabit maliyet

——————————————————————————–
20-) Emek miktarı 10 birimden 12 birime çıkartıldığında toplam fiziki ürün 100 birimden 150 birime çıkıyorsa marjinal fiziki ürün kaçtır?
A) 100
B) 50
C) 40
D) 25
E) 20

——————————————————————————–
21-) Toplam fiziki ürünün maksimum olduğu girdi düzeyinde aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) Ortalama fiziki ürün maksimumdur.
B) Marjinal fiziki ürün maksimumdur.
C) Marjinal fiziki ürün sıfırdır.
D) Ortalama fiziki ürün minimumdur.
E) Ortalama fiziki ürün sıfırdır.

——————————————————————————–
22-) Aşağıdakilerden hangisi açık maliyetler arasında yer almaz?
A) Hammadde giderleri
B) İşçi ücretleri
C) Bina vergisi
D) Enerji giderleri
E) Fırsat maliyetler

——————————————————————————–
23-) Tam rekabet piyasasında toplam gelir eğrisinin biçimi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) Yatay eksene paraleldir
B) Düşey eksene paraleldir.
C) Orijinden geçen artan bir doğrudur.
D) Önce artan, sonra azalandır.
E) Önce azalan, sonra artandır.

——————————————————————————–
24-) Tam rekabet piyasasında toplam gelir 100 birim, malın satış fiyatı 10 TL ise, ortalama gelir kaçtır?
A) 10
B) 20
C) 30
D) 40
E) 50

——————————————————————————–
25-) Tam rekabet piyasasında toplam gelir (TR) eğrisi ile toplam maliyet (TC) eğrisi arasındaki dikey uzunluğun en fazla olduğu çıktı düzeyi aşağıdakilerden hangisini verir?
A) Maksimum toplam karı
B) Maksimum toplam zararı
C) Minimum toplam karı
D) Minimum ortalama karı
E) Minimum ortalama zararı

——————————————————————————–
26-) Bir endüstrideki ölçek ekonomilerinin sadece tek bir firmanın faaliyetini sürdürmesine olanak sağlayacak nitelikte olması halinde ortaya çıkan tekele ne ad verilir?
A) Yasal Tekel
B) Patentler yoluyla kurulan tekel
C) Hammadde kaynaklarına sahip olma
D) Doğal tekel
E) Kamusal tekel

——————————————————————————–
27-) Tekelcinin marjinal gelir (MR) eğrisinin ortalama gelir (AR) eğrisinin altında azalmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) Piyasaya giriş ve çıkışların serbest olması.
B) Marjinal gelirin fiyata eşit olması.
C) Fiyatın sabit olması.
D) Daha çok mal satmak istediğinde fiyatı düşürme zorunluluğu.
E) Toplam gelirin orijinden geçen bir doğru olması.

——————————————————————————–
28-) Aşağıdakilerden hangisi fiyat farklılaştırması yapabilmek için gerekli koşullardan biri değildir?
A) Satıcının tekelci güce sahip olması
B) Piyasalar arasında geçişin mümkün olmaması
C) Malın talep esnekliğinin her piyasada farklı olması
D) Satıcının fiyatı etkileme gücüne sahip olması
E) Piyasalar arasında geçiş mümkün olmalıdır.

——————————————————————————–
29-) Tekelci Rekabet piyasasında uzun dönem dengesi sağlandığında aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) Ekonomik kar vardır.
B) Ortalama maliyet ortalama hasılattan büyüktür.
C) Normal kar vardır.
D) Fiyatlar minimum ortalama maliyete eşittir.
E) Fiyatlar ortalama maliyetten büyüktür

——————————————————————————–
30-) Oligopolcü firmaların bir grup olarak karlarını maksimize ettikleri oligopol türü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kısmi oligopol
B) Noksan oligopol
C) Farklılaştırılmış oligopol
D) İhtiyari işbirlikleri ile ortaya çıkan oligopol
E) Tam oligopol

——————————————————————————–
31-) Ek faktörün istihdam edilmesi nedeniyle maliyetlerde ortaya çıkan artış veya ek maliyete ne ad verilir?
A) Marjinal ürün geliri
B) Marjinal faktör maliyeti
C) Marjinal fiziki ürün
D) Ortalama fiziki ürün
E) Marjinal Ürün Değeri

——————————————————————————–
32-) Faktör fiyatı değiştiğinde, talep edilen faktör miktarının değişme oranını gösteren kavram aşağıdakilerden hangisidir
A) Faktör talep esnekliği
B) Talebin fiyat esnekliği
C) Gelir esnekliği
D) Çapraz talep esnekliği
E) Yay esnekliği

——————————————————————————–
33-) Arzı sabit olan toprak ve diğer kaynakların kullanımı karşılığında ödenen bedele ne ad verilik?
A) Faiz
B) Ekonomik rant
C) Kar
D) Ücret
E) Muhasebe karı

——————————————————————————–
34-) Toplumun tüm üyelerinin herhangi bir bedel ödemeden tüketebileceği ve bir kişinin tüketiminin bir başkasının tüketimine engel teşkil etmediği mallara ne ad verilir?
A) Özel mallar
B) Kamusal mallar
C) Dışsal fayda sağlayan mallar
D) Yarı özel mallar
E) Özel mülkiyete dahil mallar

——————————————————————————–
35-) Aşağıdakilerden hangisi dışsallıkların özellikleri arasında yer almaz?
A) Dışsallıklar pozitif olabilir.
B) Dışsallıklar negatif olabilir.
C) Dışsallıklar üretici ya da tüketiciler tarafından yaratılabilir.
D) Ekonomik yapı içerisinde dışsallıkla-rın taraflarını belirleyebilmek mümkün değildir.
E) Kamusal mallar, dışsallıkların bir türüdür.

——————————————————————————–
36-) Negatif dışsallık yaratan bir malın üretimi tam rekabet koşullarındaki üretim düzeyi ile karşılaştırıldığında aşağıdakilerden hangisi geçerlidir?
A) Karşılaştırma yapılamaz.
B) Eşit miktarda üretim gerçekleştirilir.
C) Hiç üretim yapılmaz
D) Daha az üretim yapılır.
E) Daha fazla üretim gerçekleştirilir.

1-) A
2-) E
3-) A
4-) B
5-) A
6-) B
7-) B
8-) E
9-) A
10-) A
11-) D
12-) B
13-) A
14-) A
15-) C
16-) A
17-) C
18-) C
19-) B
20-) D
21-) C
22-) E
23-) C
24-) A
25-) A
26-) D
27-) D
28-) E
29-) C
30-) E
31-) B
32-) A
33-) B
34-) B
35-) D
36-) E

iktisada giriş deneme sınavı


1-) Aşağıdakilerden hangisi 1929 yılındaki Büyük Buhranda maliye politikasıyla çözümlenmeye çalışılan bir sorundur?

A) Kalkınma

B) İşsizlik

C) Enflasyon

D) Adaletsiz gelir dağılımı

E) Savunmanın finansmanı

Cevap-B

2-) Keynese göre ekonomide noksan istihdamı ortadan kaldırmak için ne yapılmalıdır?

A) Toplam arz azaltılmalıdır

B) Toplam arz arttırılmalıdır

C) Fiyatlar düşürülmelidir

D) Toplam talep arttırılmalıdır

E) Milli gelir arttırılmalıdır

Cevap-D

3-) Aşağıdakilerden hangisi, ülkedeki fertlerin satın alma gücü düzeyini gösterir?

A) GSMH

B) Kişisel Gelir

C) Safi Milli Hasıla

D) Harcanabilir Gelir

E) Milli Gelir

Cevap-C

4-) Birşeyi elde etmek için vazgeçilmek zorunda kalınan durumu anlatan kavrama ne ad verilir?

A) Marjinal maliyet

B) alternatif maliyet

C) Toplam maliyet

D) Sabit maliyet

E) Değişken maliyet

Cevap-E

5-) Aşağıdakilerden hangisi monopollürekabette uzun dönem firma dengesinin sonuçları arasında yer almaz?

A) Reklam masrafları israf sayılabilir

B) Ürün en düşük maliyetle üretilmemektedir

C) Üretim fazlası vardır

D) Aşırı kar yoktur

E) Zarar eden firma yoktur

Cevap-C

6-) Bir ülkenin net üretim gücünü gösteren oran aşağıdakilerden hangisidir?

A) Gayri safi milli hasıla

B) Safi milli hasıla

C) Milli gelir

D) Kişisel gelir

E) Kullanılabilir gelir

Cevap-B

7-) Aşağıdakilerden hangisi makro iltisadın inceleme konularından biri değildir?

A) Toplam gelir

B) Toplam istihdam

C) Genel fiyat düzeyi

D) Gayri safi milli hasıla

E) Firma arzı

Cevap-E

Bir ekonomide gelir düzeyi 600 trilyon iken APS %30’dur. Bu ülkede toplam tasarruf ne kadardır?

A) 280

B) 100

C) 180

D) 200

E) 300

Cevap-C

9-) Aşağıdakilerden hangisi talep eğrisinin yerini değiştirmez?

A) Malın fiyatı

B) İkame malın fiyatı

C) Tamamlayıcı malın fiyatı

D) Tüketicinin parasal geliri

E) Zevk ve tercihler

Cevap-A

10-) Bir endüstrideki bütün firmaların arz eğrilerinin yatay toplamına ne ad verilir?

A) Sanayi talep eğrisi

B) Talep eğrisi

C) Endüstri arz eğrisi

D) Arz eğrisi

E) Firma arz eğrisi

Cevap-C

11-) Aşağıdakilerden hangisi tüketim harcamalarını etkileyen faktördür?

A) Faiz oranı

B) Servet

C) Kapasite kullanımı

D) Teknolojik değişme

E) Sermaye mallarının maliyeti

Cevap-B

12-) Bir ülkenin geliri arttıkça ithalatı çoğalmaktadır. Bunun sonucunda net ihracat eğrisi nasıl bir şekil almaktadır?

A) Net ihracat azalır, negatif eğimli olur

B) Net ihracat artar, pozitif eğimli olur

C) Net ihracat bir doğru şeklindedir

D) Net ihracat paralel kayar

E) Nat ihracatta değişiklik olmaz

Cevap-A

13-) Aşağıdakilerden hangisi toplam talebi kaydıran nedenlerden biri değildir?

A) Kamu harcamalarının artması

B) Kamu harcamalarının azalması

C) Vergilerin artması

D) Para arzının artması

E) Maliyetlerin azalması

Cevap-B

14-) Krediler neden aktif hesaplarda gösterilmektedir?

A) Zorunlu rezerv oranı olduğu için

B) Kişilerin bankaya olan borcudur

C) Bankaların borcu olduğu için

D) Kaydi para olduğu için

E) Kişilerin bankalardan alacakları olduğu için

Cevap-B

15-) Bir ekonomide enflasyon varsa devlet nasıl bir maliye politikası uygulamalıdır?

A) Genişletici maliye politikası

B) Daraltıcı maliye politikası

C) Deflasyonist maliye politikası

D) Korumacı maliye politikası

E) Devletin müdahale etmediği maliye politikası

Cevap-B

16-) Aşağıdakilerden hangisi yaratılan gelirin kullanım birimleri arasında yer almaz?

A) Tüketim

B) Vergiler

C) İthalat

D) Kamu harcamaları

E) Tasarruf

Cevap-B

17-) Bir malın talebi sabitken arzı azalırsa aşağıdakilerden hangisi meydana gelir?

A) Denge miktarı artar, denge fiyatı sabit kalır

B) Hem denge fiyatı hem de denge miktarı azalır

C) Hem denge fiyatı hem de denge miktarı artar

D) Denge fiyatı artar, denge miktarı azalır

E) Denge fiyatı azalır, denge miktarı sabit kalır

Cevap-B

1 Monetaristlere göre para arzını aşağıdakilerden hangisi doğru olarak göstermiştir?

A) Ms artar, AE artar, Y artar

B) Ms artar, AE azalır, Y azalır, i artar

C) Ms azalır, AE azalır, Y artar

D) Ms artar, AE azalır, Y artar, İ azalır

E) Ms azalır, AE artar, Y artar

Cevap-A

19-) Bir birim daha fazla faktör kullanılarak elde edilen ek ürünün, faktörün marjinal ürününün, satışından sağlanacak hasılata ne isin verilmektedir?

A) Marjinal maliyet verimi

B) Marjinal gelir verimi

C) Marjinal hasılat verimi

D) Toplam hasılat verimi

E) Ortalama hasılat verimi

Cevap-C

20-) Faktör talebinin en önemli özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

A) Faktörlerin verimliliği ile ters yönde değişmesi

B) Sabit olması

C) Faktör arzına bağlı olması

D) Türeme talep olması

E) Faktörün kendi fiyatından etkilenmemesi

Cevap-D

21-) Bir ülke veya bölgedeki ailelerin diğerlerine göre elde ettiği gelir düzeyi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ekonomik büyüme

B) Mutlak anlamda yoksulluk

C) Nisbi anlamda yoksullık

D) Sermaye sığlaşması

E) GSMH

Cevap-C

22-) 5 birim değişken girdi kullanılması durumunda toplam ürün miktarı 50 birimdir.Değişken girdi miktarı 7 birime çıkarıldığında üretim miktarı 60 birime yükselmektedir. Bu durumda marjinal ürün değeri kaçtır?

A) 2

B) 5

C) 9

D) 10

E) 110

Cevap Cevap-B

23-) Merkez Bankasının elinde bulunan en esnek para politikası aracı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Faiz oranları

B) Reeskont

C) Mevduat karşılık oranları

D) Transfer harcamaları

E) Açık piyasa işlemleri

Cevap-E

24-) Aşağıdakilerden hangisinde devletin piyasaya müdahalesi için bir gerekçe yoktur?

A) Özel malların üretiminde yetersizlik olduğunda

B) Orta mallarının üretiminde

C) Tekellerin varlığı durumunda

D) Zararlı dışsallıkların varlığı durumunda

E) Yararlı dışsallıkların varlığı durumunda

Cevap-A

25-) Spekülatif amaçlı para talebinin ortaya çıkmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Paranın en likit değer saklama aracı olması

B) Paranın hesap birimi olması

C) Paranın değişim aracı olması

D) Para arzının varlığı

E) Faiz oranının arttıkça para talebinin artması

Cevap-A

26-) Para miktarındaki değişikliklerin direkt olarak toplam harcamaları etkileyeceğini savunan iktisatçılar aşağıdakilerden hangisidir?

A) Monetaristler

B) Neoklasikler

C) Keynesyen

D) Realistler

E) Rasyonalistler

Cevap-A

27-) Tam rekabet piyasasındaki bir firmanın ortalama geliri ( AR) ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Sabittir ve fiyata eşittir

B) Üretimle birlikte artar

C) Üretimle birlikte azalır

D) Ortalama maliyete bağlı olarak artar

E) Önce artar sonra azalır

Cevap-A

2 Aşağıdakilerden hangisi talep eğrisinin negatif eğimli olmasını açıklamaz?

A) Azalan marjinal fayda yasası

B) Gelir etkisi

C) İkame etkisi

D) Azalan verimler kanunu

E) Marjinal fayda

Cevap-D

29.) Bir kimsenin yaptığı bir şeyden, yapılan işle hiç ilgisi olmayan başka kimselerin olumlu ya da olumsuz etkilenmesine ne ad verilir?

A) Dışsallık

B) İçsellik

C) İçsel ekonomiler

D) Pozitif dışsallık

E) Negatif dışsallık

Cevap-A

30.) Piyasa mekanizmasının kendi başına doğru dürüst işlemeyeceğini, onun işini devletin daha iyi yapacağını düşünenler için ideal çözüm aşağıdakilerden hangisidir?

A) Tam rekabet piyasası koşullarının yaratılması

B) Görünmeyen el ilkesinin uygulanması

C) Ortak malların yok edilmesi

D) Merkezi plancılık uygulamasının yerleştirilmesi

E) Devletin sadece hakem rolü üstlenmesi

Cevap-D

31.) Bir elma bahçesindeki ağaçların arttırılması ile komşunun arılarına daha fazla bal üretme olanağı tanınmasına ne ad verilir?

A) Ortak mal üretimi

B) Etkisiz dışsallık

C) Olumsuz dışsallık

D) Olumlu dışsallık

E) Optimal kaynak dağılımı

Cevap-D

32.) Piyasaların tümü rekabet piyasaları olsa bile aşağıdakilerden hangisi devletin ekonomiye müdahalesi için bir gerekçe oluşturabilir?

A) Dışsallıklar

B) monopoller

C) Oligopoller

D) Demokrasi

E) monopolcü rekabet

Cevap-A

33.) Klasik iktisatçıların ekonomi açısından temel felsefeleri nasıl anlatılır?

A) Para önemlidir.

B) Halk sistematik hata yapmaz.

C) Devlet herşeyi çözer.

D) Bırakınız yapsınlar – bırakınız geçsinler

E) Her az kendi talebini yaratır.

Cevap-D

34.) Tüketicilere yapılan satışlar 80, yatırımlar 40, kamu harcamaları 30, ihracat 35, ithalat 25 birim ise GSMH kaçtır?

A) 160

B) 150

C) 240

D) 185

E) 210

Cevap-A

35.) Gelirden bağımsız olarak yapılan tüketime ne ad verilir?

A) Gerekli tüketim

B) Zorunlu tüketim

C) Otonom tüketim

D) Fakir tüketimi

E) Zorunlu ihtiyaç

Cevap-C

36.) Tüketim harcamalarını belirleyen en önemli unsur aşağıdakilerden hangisidir?

A) Gelir düzeyi

B) Para arzı

C) Faiz oranı

D) Servet stoku

E) Tüketicilerin beklentileri

Cevap-A

37.) Ekonomide devletin noksan istihdamı yok etmek ve tam istihdam milli gelir seviyesine ulaşmak için devletin uygulayacağı genişletici maliye politikası için aşağıdakilerden hangisini yapması gerekir?

A) Kamu harcamalarını arttırması

B) Vergileri arttırması

C) Para arzını arttırması

D) Halktan borçlanmayı arttırması

E) Reeskont oranlarını azaltması

Cevap-A

38.) Mutlak anlamda kamu harcamaları çarpanının vergi çarpanından büyük olmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Vergilerdeki değişmenin toplam harcamaları direkt olarak etkilemesi

B) Kamu harcamalarındaki değişmenin toplam harcamaları dolaylı olarak etkilemesi

C) Kamu harcamalarının otonom olması

D) Vergilerin toplam harcamaları dolaylı olarak etkilemesi

E) Vergi oranlarına itiraz edilememesi

Cevap-D

39.) Bir ekonomide hükümetin uyguladığı açık bütçe politikası aşağıdakilerden hangisine neden olur?

A) Fiyatlar genel düzeyinde düşme

B) Ekonominin daralması

C) İşsizlik oranı

D) Ekonominin genişlemesi

E) Milli gelirin düşmesi

Cevap-D

40.) Hem mal olarak kullanıldığında bir değere sahip olan hem de değişim aracı olarak kullanılan paralara ne ad verilir?

A) Kaydi para

B) Mal para

C) İtibari para

D) Asli para

E) Bozukluk para

Cevap-B

41.) Paranın hangi fonksiyonu mal ve hizmetlerin el değiştirmesi sürecini kolaylaştırır ve hızlandırır?

A) Hesap birimi olma

B) Değişim aracı olma

C) İktisat politikası aracı olma

D) Değer muhafaza aracı olma

E) Finansal yeniliklere olanak tanıma

Cevap-B

42.) Bankaların toplam yükümlülüklerinden çok daha küçük bir miktarları rezerv olarak bulundurdukları bankacılık uygulamasına ne ad verilir?

A) Kısmi rezerv bankacılığı

B) Kamu bankacılığı

C) Serbest bankacılık

D) Serbest rezerv bankacılığı

E) Fonksiyonel bankacılık

Cevap-A

43.) Spekülatif para talebi hangi durumda azalır?

A) Faiz oranı sabit kaldığında

B) Faiz oranı azaldığında

C) Faiz oranı arttığında

D) Tahvilin değeri yüksek olduğunda

E) İhtiyat amaçlı para talebi azaldığında

Cevap-C

44.) Merkez Bankasının likidite hacmini, piyasadaki alışverişi sağlayacak düzeyde tutması hangi temel işlevini ifade eder?
A) Düzenleyici otorite mercii olarak hizmet verme

B) Son ödünç veren mercii olarak hizmet verme

C) Devletin bankacılığını yapma

D) Kağıt para kullanımının yaygınlaşmasını sağlama

E) Para piyasasının istikrarının sağlanması
Cevap-E

45.) Toplam talepteki değişmenin, ekonomiye etkisi aşağıdakilerden hangisine bağlıdır?

A) Toplam talebin eğimine
B) Toplam arz eğrisinin eğimine
C) Yatırımların fiyat esnekliğine
D) Para talebine
E) Para arzına
Cevap-B
46.) Çok taraflı ticaret anlaşmasına örnek olan kurum hangisidir?
A) IMF
B) Dünya Bankası
C) İLO
D) GATT
E) KEİB

Cevap-D

47.) Bir ülkenin devalüasyon yapması aşağıdaki sonuçlardan hangisini doğurur?
A) Yerli para değer kazanır.
B) Ülkenin ithalatı artar.
C) Diğer koşullar sabitken ödemeler bilançosu açığı artar
D) Ülkenin ihracatı artar.
E) Yerli para uluslararası piyasadan daha fazla mal ve hizmet satın alır.

Cevap-D

1-) Üretim imkanları eğrisinin orjine iç bükey olmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) Bir malın üretimi arttırıldıkça alternatif maliyetinin değişmemesidir.
B) Bir malın üretimi arttırıldıkça alternatif maliyetinin azalmasıdır.
C) Bir malın üretimi arttırıldıkça toplumun diğer malın üretiminide arttırabilmesidir.
D) Bir malın üretimi arttırıldıkça alternatif maliyetinin artmasıdır.
E) Bir malın üretimi arttırıldıkça diğer malın üretiminin aynı oranda azaltma zorunluluğunun olmasıdır.

2-) Aşağıdakilerden hangisi piyasa ekonomisinin belirgin özelliklerinden biri değildir ?
A) Fiyat mekanizması kuralları geçerlidir.
B) bireyler üretim ve tüketim kararlarını kendileri verirler.
C) Toprak ve sermaye özel kişilerin mülkiyetindedir.
D) Merkezi plancılık söz konusudur.
E) Tüketiciler ve üreticiler kendi çıkarlarını düşünürler.

3-) İnsan ihtiyaçlarını gidermekte kullanılan mal ve hizmetlerin yapılması, elde edilmesi, bunların bir yerden başka bir yere taşınması ve ileride kullanılmak üzere bozulmadan saklanmasına ne ad verilir?
A) Tüketim
B) Üretim
C) Fayda
D) Etkinlik
E) Hizmet

4-) Aşağıdaki durumlardan hangisi söz konusu oldugunda talep eğrisinin her noktasında esneklik katsayısı sonsuza eşittir?
A) Talep eğrisi miktar eksenine parelel bir doğru olduğunda.
B) Talep eğrisi fiyat eksenine parelel bir doğru olduğunda.
C) Talep eğrisi sol yukarıdan sağ aşağıya doğru azaldığında.
D) Talep eğrisi pozitif eğimli olduğunda
E) Talep eğrisi orijinden geçen bir doğru olduğunda.

5-) Talep eğrisinin negatif eğimli olmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) Fiyatla miktar arasında aynı yönde bir ilişki olması
B) Tüketicinin geliri ile talep miktarı arasında ters yönde bir ilişki olması.
C) Talep edilen miktarın fiyattaki değişmeler karşısında sabit kalması.
D) Fiyatla miktar arasında ters yönlü bir ilişki olması.
E) Zevk ve tercihler ile miktar arasında ters yönlü bir ilişki olması.

6-) Aşağıdakilerden hangisi arz eğrisini sağa kaydırır?
A) Malın fiyatının düşmesi
B) Malın fiyatının artması
C) Faktör fiyatlarının düşmesi
D) Diğer malların fiyatlarının artması
E) Üretim teknolojisinin gerilemesi

7-) Arz sabitken, talep azalırsa aşağıdakilerden hangisi gerçekleşir?
A) Denge fiyatı artar, denge miktarı azalır.
B) Denge fiyatı azalır, denge miktarı değişmez.
C) Denge fiyatı ve denge miktarı azalır.
D) Denge fiyatı ve denge miktarı artar.
E) Denge fiyatı ve miktarı değişmez.

Aşağıdaki üretim faktörlerinden hangisi geliri ile doğru eşleşmiştir?
A) Sermaye-rant
B) Emek-kâr
C) Toprak-faiz
D) Sermaye-faiz
E) Girişim-rant

9-) Bir malın fiyatı 3000 TL iken talep edilen miktar 4 adet, malın fiyatı 4000 TL.’ye yüksediğinde talep edilen miktar 2 adet ise, talebin fiyat esnekliği kaçtır ?
A) 1
B) 1,5
C) 2
D) 3
E) 4

10-) Talebi esnek olan bir mal ile ilgili olarak ödenen para toplamının arttırılabilmesi için fiyat ne olmalıdır ?
A) Fiyat yükseltilmelidir
B) Fiyat düşürülmelidir
C) Fiyat değiştirilmemeli
D) Fiyat önce düşürülmeli, sonra arttırılmalıdır
E) Fiyat önce arttırılmalı, sonra düşürülmelidir

11-) Bir talep artışı karşısında en yüksek fiyat artışının yaşandığı üretim dönemi aşağıdakilerden hangisidir ?
A) Kısa dönem
B) Uzun dönem
C) Orta dönem
D) Çok uzun dönem
E) Piyasa dönemi

12-) Miktar Toplam Fayda0 01 6 2 103 13 4 14 5 14 Yukarıdaki tabloya göre 5. birimin sağladığı marjinal fayda aşağıdakilerden hangisidir ?
A) 12
B) 4
C) 3
D) 1
E) 0

13-) Tüketicilerin reel gelirleri arttığı zaman daha az tükettikleri mallara ne ad verilir?
A) Düşük mal
B) Dayanıklı mal
C) Serbest mal
D) İkame mal
E) Normal mal

14-) Bir malın fiyatı düştüğünde diğer mallarla o malın fiyatı arasındaki nispi ilişkinin değişmesine baglı olarak tüketicinin fiyatı düşen malı tercih etmesine ne ad verilir?
A) Gelir etkisi
B) İkame etkisi
C) Reel ankes etkisi
D) Dışlama etkisi
E) Talep etkisi

15-) Aşağıdakilerden hangisi tüketici dengesi dengesi şeklinde sağlanmışken Y malının fiyatı düştüğünde tüketicinin yeniden dengeye gelebilmesi için yapılması gereken koşuldur?
A) X malının tüketimi arttırılmalıdır.
B) X malının tüketimi azaltılmalıdır.
C) Y malının tüketimi arttırılmalıdır.
D) Y malının tüketimi azltılmalıdır
E) X ve Y malının tüketimi arttırılmalıdır

16-) Aşağıdakilerden hangisi ölçeğin azalan verimini ifade eder?
A) Ürün miktarının oranı girdilerin artış oranından büyüktür
B) Ürün miktarının artış oranı girdilrin artış oranından küçüktür
C) Ürün miktarının artış oranı girdilerin artış oranına eşittir
D) Ürün miktarının düşüş oranı girdilerin artış oranından küçüktür
E) Ürün miktarı değişmezken girdilerdeki artış devam ediyordu

17-) Diğer girdilerin miktarı sabitken, bir girdinin miktarı eşit birimler halinde arttırıldığında toplam ürünün artacağını, ancak bir noktadan sonra marjinal ürünün azalacağını ifade eden yasa aşağıdakilerden hangisidir?
A) Azalan marjinal fayda kanunu
B) Artan marjinal fayda kanunu
C) Azalan verimler kanunu
D) Artan verimler kanunu
E) Talep kanunu

1 Aşağıdakilerden hangisi değişken maliyetlere örnek olarak verilebilir?
A) Fabrikanın kirası
B) Bina vergisi
C) İdari personel maaşları
D) Hammadde giderleri
E) Makina teçhizatların amortisman payları

19-) Ortalama ve marjinal maliyetle ilğili olarak aşağıdaki ifadelerdenhanğisi doğrudur?
A) Ortalama maliyet azalırken marjinal maliyet ortalama maliyetten büyüktür.
B) Ortalama maliyet artarken marjinal maliyet ortalama maliyetten küçüktür.
C) Ortalama maliyet marjinal maliyete minimumken eşittir.
D) Marjinal maliyet ortalama maliyete minimumken eşittir.
E) Ortalama maliyet marjinal maliyeti maksimumken keser

20-) Tam rekabet piyasasında bir firmanın karşı karşıya bulunduğu talep eğrisi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yatay eksene paralel bir doğru.
B) Düşey eksene paralel bir doğru.
C) Orijinden geçen bir doğru.
D) Toplam hasılat eğrisi
E) Ortalama maliyet eğrisi.

21-) şekilde tam rekabet piyasasında Bir firmanın hasılat ve gelir eğrileri görülmektedir. Buna göre firmanın toplam kârı aşağıdakilerden hangisidir?
A) OPKX3 dikdörtgenin alanı
B) FPDM dikdörtgenin alanı
C) YLKZ dikdörtgenin alanı
D) OFMX2 dikdörtgenin alanı
E) OFYX1 dikdörtgenin alanı

22-) Tam rekabet piyasasında çalışan bir firmanın kapatma noktası aşağıdakilerden hangisidir?
A) P=AC min
B) P=AVC min
C) MC=MR
D) P?AFC
E) AC=MC

23-) Monopolde marjinal hasılat (MR) eğrisinin ortalama hasılat (AR) eğrisinin altında azalmanın nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) Fiyatın sabit olması
B) Daha çok mal satmak istendiğinde fiyatı düşürme zorunluluğu
C) Marjinal hasılatın fiyata eşit olması
D) Piyasaya giriş ve çıkışların serbest olması
E) Toplam hasılat eğrisinin orjinden geçen bir doğru olması

24-) Monopolcü firma kısa dönemde aşağıdaki eşitliklerden hangisinde kârını maksimize eder?
A) TC=TR
B) AC=AR
C) TC>TR
D) AC=MC
E) MC=MR

25-) Aşağıdakilerden hangisi fiyat farklılaştırması yapılabilmesi için gerekli koşullardan birisi değildir?
A) Piyasalar arasında geçişin mümkün olmaması
B) Farklı alt piyasaların olması
C) Piyasalar arasında farklı talep esnekliğinin olması
D) Tüketicinin bilgi sahibi olmaması
E) Piyasalar arasında geçişin mümkün olması

26-) Az sayıda firmanın benzer fakat aynı olmayan malları üretip sattığı piyasa türü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Saf monopol
B) Saf oligopol
C) Farklılaştırılmış oligopol
D) Monopollü rekabet
E) Tam rekabet

27-) Reklamın en çok görüldüğü piyasa türü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Monopol
B) Tam rekabet
C) Monopolcü rekabet
D) Oligopol
E) Düopol

2 Aşağıdakilerden hangisi monopollü rekabet piyasası ile tam rekabet piyasası arasındaki benzerliklerden biridir?
A) Piyasanın şeffaf olması
B) Reklam yapılması
C) Firma sayısının çok olması
D) Homojen ürünlerin üretilmesi
E) Negatif eğimli talep eğrisinin söz konusu olması

29-) Aşağıdakilerden hangisi monopollü rekabet piyassına ilişkin yanlış bir ifadedir?
A) Monopollü rekabet piyasasında eksik kapasiteyle çalışılmaktadır
B) Monopollü rekabet piyasasında kısa dönem dengesi monopol piyasasının aynısıdır
C) Monopollü rekabet piyasasında bazen gerçek bazen de gerçek olmayan mal farklılaştırılması görülür
D) Monopollü rekabet piyasasındatalep eğrisi yatay eksene paraleldir
E) Monopollü rekabet piyasasında uzun dönem dengesi tam rekabete benzer

30-) Bir birim daha fazla faktör kullanılarak elde edilen ek ürünün satışından sağlanacak hasılata ne ad verilir?
A) Marjinal hasılat
B) Marjinal maliyet
C) Marjinal hasılat verimi
D) Marjinal ürün
E) Ortalama hasılat

1 D
2 D
3 B
4 A
5 D
6 C
7 C
8 D
9 B
10 B
11 E
12 E
13 A
14 B
15 C
16 B
17 C
18 D
19 C
20 A
21 B
22 B
23 B
24 E
25 E
26 C
27 D
28 C
29 D
30 C

Bir önceki yazımız olan ÖSYM kameralı kayıt sistemine geçiyor başlıklı makalemizde geçiyor, kameralı ve kayıt hakkında bilgiler verilmektedir.

Incoming search terms:

idobüs
dekorasyon ido sgk sorgulama aöf