İktisada Giriş Deneme Sınavı Soruları 3

1. Aşağıdakilerden hangisi asgari ücret uygulamasının neden olabileceği olumsuzluklardan biridir?
A) İş bulamayanların refah seviyesinin düşmesi
B) İşverenlere ek maliyet yükü getirmesi
C) Devletin vergi gelirlerinin azalması
D) Çalışma isteğinin azalması
E) Çalışanların refah seviyesinin düşmesi

2. İki mal arasındaki çapraz talep esnekliği katsayısı pozitif bir değerse, bu iki malın birbirine göre durumu aşağıdakilerden hangisidir?
A) Tamamlayıcı mallarıdır B)İkame mallardır
C) Lüks mallardır D) Zorunlu mallardır
E) İlişkisiz mallardır

3. İşgücü arzı aşağıdakilerden hangisine bağlı olarak belirlenir?
A) Çalışabilir yaştaki nüfusun büyüklüğüne
B) Ücret düzeyine
C) İşgücü verimliliğine
D) Teknolojinin içinde bulunduğu düzeye
E) İşgücü talebine

4. Kamu harcamalarında meydana gelecek bir artışın toplam talep eğrisinde (AD) yaratacağı değişiklik aşağıdakilerden hangisidir?
A) Eğri üzerinde aşağıya kayılır
B) Eğri üzerinde yukarıya kayılır
C) Değişiklik olmaz
D) Sağa kayar
E) Sola kayar

5. Tekelcinin talep eğrisi ile piyasa talep eğrisinin aynı eğriler olmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) Üretim miktarının sabit olması
B) Fiyatın sabit kalması
C) Piyasada tek firma olması
D) Ekonomik kârın söz konusu olmaması
E) Yakın ikâme mallarının varlığı

6. Marjinal ürün değeri aşağıdakilerden hangisini ifade eder?
A) Marjinal ürünün satışı sonucu elde edilen geliri
B) Ortalama faktör verimliliğini
C) Marjinal faktör verimliliğini
D) Ölçeğe göre verimliliği
E) Firma maliyetlerinin düzeyini

7.
I. Vergiler
II. Kamu harcamaları
III. Para miktarı
Yukarıda sıralanan değişkenlerden maliye politikası kapsamında değerlendirilecek olanlar aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A) I , II ,ve III B) I ve III C) II ve III D) I, ve II E) Sadece III

8. Bir firma istihdam ettiği işçi sayısını 10’dan 15’e çıkarttığında toplam geliri 100 bin YTL’ den 120 bin YTL’ ye yükseldiğine göre, emeğin marjinal ürün geliri kaç bin YTL’ dir?
A) 12.5 B) 20 C) 5 D) 10 E) 4

9. Özel firmaların kamusal mal üretmede isteksiz olmalarının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) Fiyat mekanizmasının işlemeyişi
B) Maliyetlerin çok yüksek olması
C) Kârın düşük olması
D) Üretimin çapraşık bir organizasyon gerektirmesi
E) Teknolojinin kullanılamaması

10. Marjinal fiziki ürünün sıfır olduğu üretim düzeyinde toplam fiziki ürün nasıldır?
A) Sıfırdır B) Minimumdur.
C) Maksimumdur. D) Artandır.
E) Azalandır.

11. Mutlak rezerv bankacılığında, verilecek kredi hacmini belirleyen faktör aşağıdakilerden hangisidir?
A) Net sermaye B) Vadesiz mevduat hacmi
C) Vadeli mevduat hacmi D) Rezerv miktarı
E) Yasalar

12. Aşağıdaki piyasalardan hangisinde üretici firmalar arasında karşılıklı bağımlılık gözlenir?
A) Oligopol B) Tekel C) Tam rekabet
D) Oligopson E) Monopson

13. Bir dilim pasta 10 YTL ve bir fincan kahve 2 YTL ise, bir dilim pastanın fırsat maliyeti aşağıdakilerden hangisidir?
A) 4 fincan kahve B) 2 fincan kahve
C) 5 fincan kahve D) 1 fincan kahve
E) 10 fincan kahve

14. Aşağıdakilerden hangisi bir tüketicinin fayda maksimizasyonu sağladığı tüketim miktarını ifade eder?
A) Tüketilen tüm malların marjinal faydalarının fiyatlarına oranına eşit olduğu tüketim miktarı
B) Tüketilen tüm malların fiyatlarının marjinal faydalarına oranına eşit olduğu tüketim miktarı
C) Tüketilen tüm malların marjinal faydalarının eşit olduğu tüketim miktarı
D) Tüketilen tüm malların fiyatlarının eşit olduğu tüketim miktarı
E) Tüketilen tüm malların toplam faydalarının marjinal faydalarına oranının eşit olduğu tüketim miktarı

15. Tüketicinin gelirinde meydana gelecek bir artışın, diğer koşullar sabitken, denge fiyatı ve denge miktarı üzerinde yaratacağı etki aşağıdakilerden hangisidir?
A) Hem denge fiyatı, hem de denge miktarı artar.
B) Denge fiyatı artar, denge miktarı azalır.
C) Denge fiyatı azalır, denge miktarı artar.
D) Hem denge fiyatı, hem de denge miktarı azalır.
E) Denge fiyatı artar, denge miktarı değişmez.

16. 2004 yılında bankacılık sisteminin sahip olduğu rezervler 20 milyon YTL, vadesiz mevduat hacmi 80 milyon YTL artmış ise, basit kaydi para çarpanı değeri kaçtır?
A) 2 B) 0.25 C) 16 D) 4 E) 1

17. Bireylerin ve toplumların sahip oldukları sınırlı kaynakları sınırsız olan ihtiyaçlarını karşılamak için nasıl dağıttıklarını inceleyen bilim dalı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sosyoloji B) Hukuk C) Siyaset
D) İktisat E) Psikoloji

18. Paranın satın alma gücünün elde tutulmasına olanak sağlaması, aşağıdaki para fonksiyonlarından hangisini ifade eder?
A) Finansal yeniliklere olanak tanıma
B) Hesap birimi olma
C) Değişim aracı olma
D) Tasarruf aracı olma
E) Değer muhafaza aracı olma

19. Belirli bir malın üretiminin diğer ülkelere göre daha etkin olarak, yani daha düşük fırsat maliyeti ile gerçekleştirilmesine ne ad verilir?
A) Mutlak üstünlük
B) Karşılaştırmalı üstünlük
C) Sınırlı üstünlük
D) Marjinal üstünlük
E) Emek yoğun üstünlük

20. Tekelci rekabet piyasasındaki bir firma aşağıdaki eşitliklerden hangisinin sağlandığı üretim düzeyinde kârını maksimize eder?
A) Ortalama gelir = Ortalama maliyet
B) Toplam gelir = Toplam maliyet
C) Marjinal gelir = Marjinal maliyet
D) Marjinal gelir = Ortalama gelir
E) Toplam maliyet = Ortalama maliyet

21. Bir X malının arz eğrisi yukarı doğru eğimli ise, malın fiyatında görülen bir artış aşağıdaki değişikliklerden hangisini doğurur?
A) X malı arz miktarı artar.
B) X malı arz miktarı azalır.
C) X malı arzı artar.
D) X malı arzı azalır.
E) X malı arz miktarı değişmez.

22.
I. Faktör arzı
II. Faktör talebi
III. Faktör geliri
Faktör fiyatlarının belirlenmesinde rol oynayan unsurlar aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmektedir?
A) I, II ve III B) I ve III C) I, ve II
D) II ve III E) Sadece III

23. Paranın satın alma gücünü belirleyen değişken aşağıdakilerden hangisidir?
A) Fiyatlar B) Faiz oranı C) Döviz kuru
D) Ekonomik büyüme E) İşsizlik oranı

24. Bir ekonomi için hesaplanan kamu harcamaları çarpanının değeri 3 ise, vergi çarpanının değeri aşağıdakilerden hangisidir?
A) 2 B) -4 C) 0 D) -2 E) 4

25. Toplam harcamaların üretimin değerinden büyük olması halinde stoklar ve gayrisafi milli hasıla nasıl bir değişim gösterir?
A) Hem stoklar, hem de GSMH azalır.
B) Stoklar azalır, GSMH artar.
C) Hem stoklar, hem de GSMH artar.
D) Stoklar artar, GSMH azalır.
E) Hem stoklar, hem de GSMH değişmez.
26. Arz ve talep eğrilerinin aynı miktarda sola kayması söz konusu olduğunda, denge fiyatı ve miktarındaki değişme hangi yöndedir?
A) Denge fiyatı değişmez, denge miktarı azalır.
B) Denge fiyatı ve denge miktarı artar.
C) Denge fiyatı ve denge miktarı azalır.
D) Denge fiyatı artar, denge miktarı azalır.
E) Denge fiyatı ve denge miktarı değişmez.

27.
Yukarıdaki tabloda özetlenen ekonomi için hesaplanacak marjinal tasarruf eğilimi değeri nedir?
A) 0.50 B) 0.1 C) 0.30 D) 0.40 E) 0.20

28. Aşağıdakilerden hangisi serbest ticarette uluslar arası mal fiyatlarının eşitlenmesine engel olan faktörlerden biridir?
A) Nakliye maliyetleri B) Verimlilik
C) Döviz kuru D) Faiz oranları E) Ölçüm farklılığı

29. Genişlemeci bir para politikasının fiyatlar ve üretim üzerindeki etkisi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Hem fiyatlar, hem de üretim azalır.
B) Fiyatlar artar, üretim azalır.
C) Fiyatlar azalır, üretim artar.
D) Hem fiyatlar, hem de üretim artar.
E) Fiyatlar değişmez, üretim artar.

30. Harcama çarpanının değeri 3 iken, kamu harcamalarındaki 100 bin YTL’ lik bir artışın gelir üzerindeki etkisi aşağıdakilerden hangisidir?
A) 300 bin YTL artış B) 300 bin YTL azalış
C) 33 bin YTL artış D) 33 bin YTL azalış
E) 103 bin YTL artış

31. Bir malın fiyatı 200 YTL iken satın alınmak istenen miktarı 12 adettir. Malın fiyatı 300 YTL’ ye çıktığında satın alınmak istenen miktar 6′ ya düştüğüne göre talebin fiyat esnekliği değeri kaçtır?
A) -0,5 B) -0,2 C) -1 D) -2 E) -5

32. Aşağıdakilerden hangisi bir mala ilişkin olarak piyasada dengenin sağlandığını gösterir?
A) Arz = Talep B) Arz + Talep = 0
C) Arz – Talep = 1 D) Arz – Talep = Fiyat
E) Arz + Talep = Fayda

33. Aşağıdakilerden hangisi hizmetlerin sınıflandırılmasında kullanılan ayırımı gösterir?
A) Ekonomik ve serbest hizmetler
B) Kişisel ve ticari hizmetler
C) Dayanıklı ve dayanıksız hizmetler
D) Tüketici ve üretici hizmetleri
E) Faydalı ve faydası olmayan hizmetler

34. Aşağıdakilerden hangisi ürün farklılaştırmasına yol açmaz?
A) Satış koşulları B) Ürünün ambalajı
C) Mağazanın görünümü D) Maliyet farklılıkları
E) Reklamlar
35. Fiyattaki değişmenin talep edilen miktarda hiçbir değişmeye neden olmadığı durumda talep esnekliğinin katsayısı nasıldır?
A) e = 0 B) e = ∞ C) e = 1
D) e < 0 E) e > 1

36. Bir kararı uygularken vazgeçilen bir başka karara ne ad verilir?
A) Sabit maliyet B) Marjinal maliyet
C) Ortalama maliyet D) Fırsat maliyeti
E) Toplam maliyet

37. Ek faktör birimlerinin kullanılması sonucu, firmanın toplam gelirinde ortaya çıkan artışa ne ad verilir?
A) Toplam ürün geliri B) Maksimum ürün geliri
C) Ortalama ürün geliri D) Optimal ürün geliri
E) Marjinal ürün geliri

38. Türkiye’ de banknotların basımı aşağıdakilerin hangisi tarafından yapılmaktadır?
A) Merkez Bankası B) Hazine
C) İçişleri Bakanlığı D) Sermaye Piyasası Kurulu E) Ticari bankalar

39.
Yukarıdaki tabloya göre, 3. fincan kahvenin marjinal faydası kaçtır?
A) 1 B) 3 C) 4 D) 6 E) 7

40. Aşağıdakilerden hangisi makro iktisadın ilgi alanı içerisinde yer almaz?
A) Toplam iç borç stoku B) İşsizlik oranı
C) Enflasyon oranı D) Ekonomik büyüme oranı
E) Bir firmanın kârlılık oranı

41. Bir ekonomide planlanan toplam harcamalar 170 bin YTL, gayrisafi milli hasıla değeri 150 bin YTL ise, stoklarda nasıl bir değişme meydana gelir?
A) 20 bin YTL azalma B) 20 bin YTL artma
C) 320 bin YTL artma D) 320 bin YTL azalma
E) 100 bin YTL artma

42. Karşılaştırmalı üstünlük kuramına göre, diğer ülkelerle maliyet karşılaştırması yapılırken, aşağıdaki maliyet kavramlarından hangisi esas alınır?
A) Sosyal maliyet B) Kaynak kullanım maliyeti
C) Marjinal maliyet D) Fırsat maliyeti
E) Toplam maliyet

43.
I. Faiz oranı
II. Fiyatlar
III. Gelir
Yukarıda sıralanan değişkenlerden para talebini ters yönde etkileyen veya etkileyenler aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A) Sadece I B) I ve II C) I ve III
D) II ve III E) I, II ve III

44. Bir ülkede para politikasının yürütülmesinden sorumlu olan birim aşağıdakilerden hangisidir?
A) Merkez bankası B) Planlama teşkilatı
C) Maliye bakanlığı D) Hazine idaresi
E) Başbakanlık

45. Bir firmanın ürünlerinin satışından elde ettiği gelire ne ad verilir?
A) Minimum gelir B) Marjinal gelir
C) Ortalama gelir D) Optimal gelir
E) Toplam gelir

46.
Yukarıdaki tabloya göre, bir haftada tüketilen portakal miktarı 3 kg’dan 6 kg’a çıktığında marjinal fayda kaç birimdir?
A) 40 B) 60 C) 20 D) 30 E) 10

47.
I. Devlet tarafından üretilme
II. Herkes tarafından tüketilebilme
III. Faydadan mahrum bırakılamama
Yukarıda sıralanan özelliklerden kamusal malların taşıması gerekenler aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A) II ve III B) I ve II C) I ve III
D) I, II ve III E) Yalnız I

48. Diğer malları üretmek için kullanılan makineler, araçlar ve fabrikalar bir üretim faktörü olarak aşağıdakilerden hangisi ile adlandırılır?
A) Sermaye B) Toprak C) Temel girdi
D) Girişim E) Emek

49. Aşağıdakilerden hangisi serbest ticarette uluslar arası mal fiyatlarının eşitlenmesine engel olan faktörlerden biridir?
A) Nakliye maliyetleri B) Verimlilik
C) Döviz kuru D) Faiz oranları
E) Ölçüm farklılığı

50. Aşağıdakilerden hangisi ekonomik büyüme ve ekonomik kalkınma kavramları arasındaki farkı ifade eder?
A) Büyüme sayısal, kalkınma niteliksel bir kavramdır.
B) Kalkınma hızı tasarruf oranı ile büyüme oranının toplamına eşittir.
C) Büyüme hızı her zaman kalkınma hızından yüksektir.
D) Büyüme hızı ile kalkınma hızı arasındaki fark nüfus artış oranını verir.
E) Büyüme kalkınmaya göre daha geniş kapsamlı bir kavramdır

 

51. Fiyatlar genel düzeyini ifade etmek amacıyla kullanılan fiyat indekslerinde temel yıl olarak kabul edilen yıla ilişkin indeks değeri hangi değerle gösterilir?
A) 10 B) 1 C) 0 D) 1000 E) 100

52. Devlet üretim miktarına sınırlama getirerek, piyasadaki mal ve hizmet miktarını piyasa koşullarında oluşacak denge miktarının altında belirlerse aşağıdakilerden hangisi ortaya çıkar?
A) Fiyat düşer. B) İşlem hacmi artar.
C) Fiyat artar. D) Piyasaya yeni üreticiler girer.
E) Üreticilerin geliri azalır.

53. Ekonomik kârdan söz edebilmek için, toplam hasılatın aşağıdakilerin hangisinden daha yüksek olması gerekir?
A) Toplam değişken maliyetlerinden
B) Toplam açık maliyetlerden
C) Toplam örtük maliyetlerden
D) Toplam sabit maliyetlerden
E) Toplam fırsat maliyetlerden

54. Eğer para nötr ise, para miktarındaki değişmeler aşağıdaki değişkenlerden hangisini etkiler?
A) Fiyatlar genel düzeyini B) Üretim miktarını
C) İşsizlik oranını D) Yatırım miktarını
E) Reel harcama miktarını

55.
I. İşgücü miktarı
II. Binalar
III. Hammadde miktarı
Yukarıdakilerden hangileri imalat yapan bir firma için kısa dönemde sabit bir girdidir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve II E) II ve III

56. Harcamaların geliri aşan kısmına ne ad verilir?
A) Negatif tasarruf B) Reel tasarruf
C) Brüt tasarruf D) Pozitif tasarruf
E) Ortalama tasarruf

57. Mal, sermaye ve teknoloji ihracatına getirilen yasaklamalara ne ad verilir?
A) Tarife uygulaması B) Korumacılık
C) İthal ikamesi D) İhracat ambargosu
E) Fiyat ve miktar kontrolü

58. Aşağıdakilerden hangisi ödünç verilebilir fonlar içerisinde yer almaz?
A) Bireylerin tasarrufları B) Tüketici kredileri
C) Ticari krediler D) Yatırım kredileri
E) Devletin borçlanma talebi

59. Gayrisafi milli hasıla hesaplanırken sadece tamamlanmış mal ve hizmetlerin göz önüne alınmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) Çifte saymaya engel olmak
B) Piyasa fiyatlarının esas alınmasını sağlamak
C) Fiyat artışlarının etkisini gidermek
D) Nüfus artışlarının etkisini gidermek
E) Ürün kalitesindeki iyileşmeleri göz önüne almak

60. Bir ekonomide bütçe dengesi ve dış ticaret dengesi sağlanmış ise, denge koşulu aşağıdakilerden hangisine indirgenir?
A) Tasarruflar = Yatırımlar B) Reel faiz = Nominal faiz
C) Enflasyon = 0 D) GSMH = GSYİH
E) Milli Gelir = Kullanılabilir gelir

61.
Yukarıdaki tabloda özetlenen ekonomi için 2 yılında gerçekleşen ortalama tüketim eğilimi değeri nedir?
A) 0.90 B) 0.80 C) 0.70 D) 0.60 E) 0.50

62. Marjinal ürün değeri aşağıdakilerden hangisini ifade eder?
A) Marjinal ürünün satışı sonucu elde edilen geliri
B) Ortalama faktör verimliliğini
C) Marjinal faktör verimliliğini
D) Ölçeğe göre verimliliği
E) Firma maliyetlerinin düzeyini

63. Aşağıdakilerden hangisi yatırım harcamaları içerisinde yer almaz?
A) Bireylerin günlük gereksinimlerini karşılayacak mal ve hizmetlere yaptıkları harcamalar
B) Firmaların ve devletin yeni teçhizat ve tesisat alımı için yaptıkları harcamalar
C) Stoklardaki azalmalar
D) Bireylerin yeni ev yaptırmak için yaptıkları harcamalar
E) Firmaların ve devletin yeni bina yaptırmak için yaptıkları harcamalar

64. İthal edilen mallara konulan vergiye ne ad verilir?
A) Ambargo B) Kota C) Tarife
D) İthalat nomenklatürü E) Tarife dışı engel

65. Tam rekabetçi bir firma 1,000 birim malı toplam 30 bin YTL’ ye üreterek kârını maksimize ediyorsa ve malın birim satış fiyatı 40 YTL ise, toplam kâr kaç bin YTL’ dir?
A) 20 B) 5 C) 10 D) 2 E) 12

66. Fayda sağladığında yok olup, biten mallara ne ad verilir?
A) Lüks mallar B) Serbest mallar
C) Düşük mallar D) Dayanıksız mallar
E) Dayanıklı mallar

67. Aşağıdakilerden hangisi dışsallıkların özelliklerinden biri değildir?
A) Tam rekabet koşularının gerçekleşmesi sonucu oluşmaları
B) Pozitif veya negatif olabilmeleri
C) Hem üreticiler hem de tüketiciler tarafından meydana getirilebilmeleri
D) Kamusal malların dışsallıkların özel bir türü olması
E) Ekonomik yapı içerisinde dışsallıkların taraflarını belirlemenin mümkün olması

68. Talep esnekliğinin arz esnekliğinden daha küçük olması durumunda, uygulanan verginin büyük kısmını aşağıdakilerden hangisi üstlenir?
A) Üreticiler B) Tüketiciler C) Devlet
D) Kurumlar E) Talep edenler

69. Sadece satın alan için fayda sağlayan mallara ne ad verilir?
A) Özel mallar B) Kamusal mallar
C) Dışsal mallar D) Düşük mallar E) Lüks mallar
70. Bireylerin ve toplumların sahip oldukları sınırlı kaynakları sınırsız olan ihtiyaçlarını karşılamak için nasıl dağıttıklarını inceleyen bilim dalı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Siyaset B) Hukuk C) İktisat
D) Sosyoloji E) Psikoloji

71. Kamu harcamaları çarpanının 3, vergi harcamaları çarpanının -2 olduğu bir ekonomide, kamu harcamalarının 250 bin YTL ve vergilerin 300 bin YTL arttırılması durumunda milli gelirde kaç bin YTL’ lik değişme meydana gelir?
A) Milli gelir 150 bin YTL artar.
B) Milli gelir 150 bin YTL azalır.
C) Milli gelir 750 bin YTL artar.
D) Milli gelir 600 bin YTL azalır.
E) Milli gelir 300 bin YTL artar.

72. Mal, sermaye ve teknoloji ihracatına getirilen yasaklamalara ne ad verilir?
A) İhracat ambargosu B) Korumacılık
C) İthal ikamesi D) Tarife uygulaması
E) Fiyat ve miktar kontrolü

73.
Yukarıdaki tabloya göre, 5. fincan kahvenin marjinal faydası kaçtır?
A) 1 B) 3 C) -4 D) 6 E) 7

74. İşlem amaçlı para talebinde, elde tutulacak para miktarını belirleyen faktör aşağıdakilerden hangisidir?
A) Harcamaların düzeyi B) Paraya duyulan güven
C) Gelecek kaygısı D) Banka mevduat hacmi
E) Yatırım hacmi

75. Tekelcinin talep eğrisi ile piyasa talep eğrisinin aynı eğriler olmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yakın ikâme mallarının varlığı
B) Fiyatın sabit kalması
C) Üretim miktarının sabit olması
D) Ekonomik kârın söz konusu olmaması
E) Piyasada tek firma olması

76. Tam rekabet piyasasında faaliyet gösteren bir firmanın normal bir kârla çalışabilmesi için aşağıdakilerden hangisi gerçekleşmelidir?
A) Fiyat = Toplam maliyet
B) Fiyat = Marjinal maliyet
C) Fiyat = Ortalama gelir
D) Fiyat = Marjinal gelir
E) Fiyat = Ortalama maliyet

77. Marjinal tüketim eğilimi 0.77 ve marjinal ithal eğilimi 0.10 ise, harcama çarpanı değeri aşağıdakilerden hangisidir?
A) 6 B) 4 C) 5 D) 3 E) 10

78. Hızlı nüfus artışı sonucu işçi başına düşen sermaye miktarının azalması aşağıdakilerden hangisi ile adlandırılır?
A) Sermaye sığlaşması B) Yatırım sapması
C) Nüfus yoğunlaşması D) Aşırı istihdam
E) Verimlilik paradoksu

79. Aşağıdakilerden hangisi tam rekabet piyasasının varsayımlarından biridir?
A) Mallar homojendir
B) Çok sayıda alıcı, sınırlı sayıda satıcı vardır
C) Sınırlı sayıda alıcı, çok sayıda satıcı vardır
D) Piyasaya giriş serbest, çıkış kısıtlıdır
E) Piyasaya giriş kısıtlı, çıkış serbesttir

80. Ekonomide yüksek oranda işsizlik söz konusu ise devlet aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?
A) Vergileri arttırmalıdır.
B) Özel ve kamu kesimi harcamalarını arttırmalıdır.
C) Reeskont oranını düşürmelidir.
D) Yatırımlara uygulanan vergi indirimlerini kaldırmalıdır.
E) Faiz oranlarını arttırmalıdır.

81. Bir ekonomik olayla ilgili teori oluşturma ve bu teoriyi test etmede ilk aşama aşağıdakilerden hangisidir?
A) İncelenecek ekonomik olayın seçilmesi
B) Ekonomik olayla ilgili önemli değişkenlerin belirlenmesi
C) Başlangıç varsayımlarının ve hipotezlerin belirlenmesi
D) Teorinin öngörülerinin gerçek yaşamdaki olaylarla karşılaştırılması
E) İktisat politikalarının oluşturulması

82. Arz ve talep eğrilerinin aynı miktarda sağa kayması söz konusu olduğunda, denge fiyatı ve miktarındaki değişme hangi yöndedir?
A) Denge fiyatı değişmez, denge miktarı azalır.
B) Denge fiyatı ve denge miktarı artar.
C) Denge fiyatı ve denge miktarı azalır.
D) Denge fiyatı artar, denge miktarı azalır.
E) Denge fiyatı değişmez,denge miktarı artar.

83. Bir teoriyi test etmede kullanılan bilimsel süreçte, incelenecek ekonomik olayın belirlenmesinden sonra, aşağıdaki aşamalardan hangisine geçilir?
A) Modelin temel hipotezinin ortaya konması
B) Modelin varsayımlarının ifade edilmesi
C) Önemli olan değişkenlerin belirlenmesi
D) Teorinin öngörülerinin belirlenmesi
E) Teorinin öngörülerinin gerçek yaşamdaki olaylarla karşılaştırılması

84. Bir ekonomide sermaye stokuna yeteri kadar ilave yapılmaz ise aşağıdaki değişmelerden hangisi ortaya çıkar?
A) Sermaye stoku azalır ve toplam arz eğrisi sağa kayar.
B) Sermaye stoku azalır ve toplam arz eğrisi sola kayar.
C) Sermaye stoku artar ve toplam arz eğrisi sağa kayar.
D) Sermaye stoku artar ve toplam arz eğrisi sola kayar.
E) Sermaye stoku ve toplam arz eğrisi değişmez.

85. Harcama çarpanının değeri 3 iken, vergilerdeki 100 bin YTL’ lik bir artışın gelir üzerindeki etkisi aşağıdakilerden hangisidir?
A) 300 bin YTL artış B) 200 bin YTL azalış
C) 300 bin YTL azalış D) 200 bin YTL artış
E) 103 bin YTL artış

86. Aşağıdakilerden hangisi dışsallıkların özelliklerinden biridir?
A) Negatif olabilmeleri
B) Sadece üreticiler tarafından yaratılmaları
C) Sadece tüketiciler tarafından yaratılmaları
D) Her zaman pozitif olmaları
E) Sadece özel mallara özgü olmaları

87. Talep esnekliğinin arz esnekliğinden daha büyük olması durumunda, uygulanan verginin büyük kısmını aşağıdakilerden hangisi üstlenir?
A) Üreticiler B) Tüketiciler C) Devlet
D) Kurumlar E) Talep edenler

88. Paranın ihtiyat amacıyla talep edilmesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) Marjinal tüketim eğiliminin 1’den küçük olması
B) Harcamaların sabit bir oranda artması
C) Gerçekleşen harcamaların planlanan harcamalara eşit olması
D) Para dışındaki diğer finansal varlıkların değeri konusunda belirsizlik olması
E) Beklenmeyen harcamaların karşılanması

89.
Yukarıdaki şekilde yer alan üretim imkanları eğrisine göre, mevcut kaynak düzeyi ile ekonominin gerçekleştiremeyeceği üretim bileşimi aşağıdakilerden hangisidir?
A) D B) A C) B D) C E) E

90. Aşağıdakilerden hangisi GSMH hesaplanırken göz önüne alınacak harcama türlerinden biri değildir?
A) Marjinal sosyal maliyetler B) Yatırım harcamaları
C) Net ihracat D) Tüketim harcamaları
E) Kamu harcamaları

91. Aşağıdakilerden hangisi tekelci firmanın karşılaştığı talep eğrisi ile özdeştir?
A) Ortalama maliyet eğrisi B) Marjinal gelir eğrisi
C) Toplam gelir eğrisi D) Ortalama gelir eğrisi
E) Marjinal maliyet eğrisi

92.
Yukarıdaki tabloda özetlenen ekonomi için 2 yılında gerçekleşen ortalama tasarruf eğilimi değeri nedir?
A) 0.20 B) 0.10 C) 0.30 D) 0.40 E) 0.50

93. Ölçülebilen ve günlük yaşamda karşılaşılan faiz oranı aşağıdakilerden hangisi ile adlandırılır?
A) Nominal faiz oranı B) Reel faiz oranı
C) Efektif faiz oranı D) İtibari faiz oranı
E) Ticari faiz oranı

94. Aşağıdakilerden hangisi toplam talep eğrisinin sola doğru kaymasına neden olur?
A) Vergi oranlarının düşürülmesi
B) Kamu harcamalarının artması
C) Para arzının azalması
D) Faiz oranlarının düşmesi
E) Yatırımların artması

95. Vergi sisteminin, vergi oranlarının düşürülerek bireyin çalışma isteğini, tasarrufları ve yatırımları teşvik edecek şeklinde reforme edilmesini içeren politikalar aşağıdakilerden hangisidir?
A) Liberal politikalar
B) Dış ticaret politikaları
C) Para politikaları
D) İthal ikameci politikalar
E) Arz yönlü politikalar

96. Toplam harcamaların üretimin değerinden küçük olması halinde stoklar ve gayrisafi milli hasıla nasıl bir değişim gösterir?
A) Stoklar azalır, GSMH artar.
B) Hem stoklar, hem de GSMH azalır.
C) Hem stoklar, hem de GSMH artar.
D) Stoklar artar, GSMH azalır.
E) Hem stoklar, hem de GSMH değişmez.

97.
Yukarıdaki şekilde yer alan talep eğrisi üzerindeki iki nokta arası için hesaplanan ortalama esneklik değeri aşağıdakilerden hangisi ile adlandırılır?
A) Yay esnekliği B) Nokta esnekliği
C) Miktar esnekliği D) Sayısal esneklik
E) Normal esneklik

98. Bir ekonomide marjinal tüketim eğilimi 0.80 ve marjinal ithal eğilimi değeri 0.05 ise harcama ve vergi çarpanı değerleri aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A) Harcama çarpanı 4, vergi çarpanı -3
B) Harcama çarpanı 3, vergi çarpanı -4
C) Harcama çarpanı 4, vergi çarpanı -4
D) Harcama çarpanı 3, vergi çarpanı -3
E) Harcama çarpanı 1, vergi çarpanı 0

99. Aşağıdakilerden hangisi faktör talep esnekliğini etkileyen faktörler arasında yer almaz?
A) Malın talep esnekliği
B) Üretim miktarı
C) Marjinal ürün gelirinin azalma biçimi
D) Faktörler arası ikâme olanağı
E) Zaman

100. Aşağıdaki piyasalardan hangisinde üretici firmalar arasında karşılıklı bağımlılık gözlenir?
A) Monopol
B) Tekel
C) Tam rekabet
D) Oligopol
E) Monopson

101. Ortalama tüketim eğilimi ile ortalama tasarruf eğiliminin toplamı kaça eşittir?
A) 0 B) 1 C) 2 D) 5 E) 10

102. Bir grup mal ve hizmetin 2000 yılı fiyatları ile ifade edilen değeri 100 bin lira, 2004 yılı fiyatları ile ifade edilen değeri 140 bin lira ise, bu mal ve hizmet grubunun fiyatları 2000-2004 döneminde yüzde kaç oranında artmıştır?
A)-40 B) 20 C) 0 D) -20 E) 40

103. Bir firmanın ürünlerinin satışından elde ettiği gelire ne ad verilir?
A) Toplam gelir
B) Marjinal gelir
C) Ortalama gelir
D) Optimal gelir
E) Minimum gelir

104. Sınırlı uzmanlaşma kavramının ardında yatan olgu aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sermaye sığlaşması
B) Emek yoğun teknoloji
C) Artan maliyet
D) Nüfus yoğunlaşması
E) Kur aşınması

105. Ücretlerin azalma ve artma yönünde esnek olduğunu kabul ederek bir ekonomide uzun süreli işsizliğin ortaya çıkmayacağını öne süren iktisat yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Fiyat yapışkanlığı modeli
B) Keynesyen model
C) Monetarist model
D) Klasik model
E) Post Keynesyen mode
106. Aşağıdakilerden hangisi dış ticaret haddinde bir iyileşmeye işaret eder?
A) İhracat fiyatlarının artması
B) İhracat fiyatlarının düşmesi
C) İthalat fiyatlarının artması
D) İthalat miktarının artması
E) İhracat miktarının azalması

1 A 31 C 61 B 91 D
2 B 32 A 62 A 92 B
3 A 33 B 63 A 93 A
4 D 34 D 64 C 94 C
5 C 35 A 65 C 95 E
6 A 36 D 66 D 96 D
7 D 37 E 67 A 97 A
8 E 38 A 68 B 98 A
9 A 39 B 69 A 99 B
10 C 40 E 70 C 100 D
11 B 41 A 71 A 101 B
12 A 42 D 72 A 102 E
13 C 43 A 73 C 103 A
14 A 44 A 74 A 104 C
15 A 45 E 75 E 105 D
16 D 46 C 76 E 106 A
17 D 47 D 77 D
18 E 48 A 78 A
19 B 49 C 79 A
20 C 50 A 80 B
21 A 51 E 81 A
22 C 52 C 82 E
23 A 53 E 83 C
24 D 54 A 84 B
25 B 55 B 85 C
26 A 56 A 86 A
27 E 57 D 87 A
28 C 58 E 88 E
29 D 59 A 89 D
30 A 60 A 90 A

 

1-İktisadi bir karar alırken göz önünde alınan yarar ve maliyetlerin kişiden kişiye farklılık gösterilmesi aşağıdakilerden hangisine neden olur?

Yanıt: Karar alıcılarının birbirinden farklı karar almaları

2-Mevcut durumu incelerken insan davranışı ve insanların piyasa endüstri, firma ve birey gibi nispeten küçük birimlerle ilişkili tercihlerini inceleyen iktisat bilimi aşağıdakilerden hangisidir?

Yanıt: Mikro İktisat

3–Bir öğrenci iktisat dersi çalışmak için her gün 1 saat daha fazla zaman ayırmanın yararını 1 saat daha az uyumanın maliyetinden daha yüksek bularak çalışma kararı alırsa aşağıdaki iktisadi düşünme tarzı ilkelerinden hangisine göre hareket etmiştir?

Yanıt: Marjinal Analiz

4-Belirli ekonomik sorunların çözümüne veya bu sorunların ortaya çıkmasını önlemeye dönük politikaların oluşturulma sürecine ne ad verilir?
Yanıt: İktisat politikası

5-İktisadın, mevcut durumunu inceleyerek insan davranışı ve insanların piyasa, endüstri, firma ve birey gibi nispeten küçük birimlerle ilişkili tercihlerini inceleyen bölümü Aşağıdakilerden hangisidir?
Yanıt: mikro iktisat

6-Aşağıdakilerden hangisi tüketimini artırmak için başka malların tüketiminden vazgeçmemiz gerekmez?
Yanıt: Serbest mal

7-Aşağıdakilerden hangisi ihtiyacın özelliklerinden değildir?
Yanıt: İnsan ihtiyaçlarının sınırlı olması

8-Aşağıdakilerden hangisi ihtiyaçların özelliklerinden biri değildir?

Yanıt: Herkes için benzer olmaları

9-Hangisi Zorunlu İhtiyaçtır?

Yanıt: Yemek Yemek

10-İktisadi birimlerin kendi hedefine uygun bir biçimde hareket etmesidir?

Yanıt: Rasyonel Davranış

11-Teoriden hareket ederek gerçeklerin incelenmesi yani genelden özele gidilmesine ne ad verilir?

Yanıt: Tümdengelim

12-Belirli bir ekonomik sorunla ilgili tüm gerçeklerin araştırılıp toplanmasına ne ad verilir?

Yanıt: Betimleyici İktisat

13-Aşağıdakilerden hangisi bir hipotez niteliği taşır?

Yanıt: Diğer koşullar sabitken, malın fiyatı ile satın alınmak istenen miktarı arasında ters yönlü ilişki vardır

14-Bir toplumun farklı derecelerde karşı karşıya kaldığı temel iktisadi sorun aşağıdakilerden hangisidir?

Yanıt: Kaynakların kıt olması

15-.Aşağıdakilerden hangisi iktisadın bir sosyal bilim olarak değerlendirilmesine neden olur?

Yanıt: İnsan davranışlarını incelemesi

16-.Aşağıdakilerden hangisi hipotez niteliği taşır?

Yanıt: Diğer koşullar sabitken, malın fiyatı ile malın satın alınmak istenen miktarı arasında ters yönlü bir ilişki vardır

17-.Aşağıdakilerden hangisi dayanıksız mal veya hizmet grubu içerisinde yer almaz?

Yanıt: Buzdolabı

18-İktisadi faaliyetlerin temel amacı aşağıdaki sorunların hangisine çözüm bulmaktır?

Yanıt: Kıtlık

19-Tüketici ihtiyaçlarını doğrudan karşılayan mallara ne ad verilir?

Yanıt: Nihai mal

20-Aşağıdakilerden hangisi iktisat biliminin özellikleri arasında yer almaz?

Yanıt: İktisat doğal bir bilimdir

21-Aşağıdakilerden hangisi üretim imkânları eğrisinin orijine göre içbükey olmasına neden olur?

Yanıt: Artan Fırsat Maliyeti

22-Aşağıdakilerden hangisi marjinal faydayı ifade eder?

Yanıt: MU = DTU / DQ

23-Aşağıdakilerden hangisi üretim faktörü değildir?
Yanıt: Para

24-Aşağıdakilerden hangisi üretim imkânları eğrisinin özelliklerinden biri değildir?
Yanıt: Üretim faktörleri miktarında artışın üretim imkânları eğrisi boyunca sağa kaymaya neden olması

25-Toplam faydanın maksimum olduğu noktada marjinal fayda nasıldır?

Yanıt: Sıfır

26-Marjinal fayda ile toplam faydaya ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Yanıt: Marjinal fayda artan eğime sahiptir

27-Mal ve hizmet üretmek için gerekli fiziksel ve zihinsel çalışmalar olarak ifade edilen üretim faktörü aşağıdakilerden hangisidir?

Yanıt: Emek

28-Çalışanların eğitim ve yetiştirilme sonucu elde ettikleri bilgi birikimi ve yeteneklerine ne ad verilir?

Yanıt: Beşeri sermaye

29-Belirli bir seçimin sağladığı fayda bu seçime ilişkin maliyeti aşıyorsa, söz konusu seçim ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Yanıt: Seçim rasyoneldir

30-MU; ilgili maldan elde edilen marjinal faydayı, P ise ilgili malın fiyatını gösterdiğine göre, aşağıdakilerden hangisi X ve Y gibi iki mal tüketen bir tüketicinin fayda maksimizasyonunu sağlayan mal bileşimini gösterir?

Yanıt: MUX / PX = MUY / PY

31-Bir kişi gün içersinde içtiği ikinci bardak çaydan 30 birim, üçüncü bardak çaydan ise 40 birim toplam fayda elde etmiştir. Buna göre, kişinin üçüncü bardak çaydan elde ettiği marjinal fayda kaç birimdir?

Yanıt: 10

32-Tüketicinin belli şartlarda en yüksek fayda düzeyini sağladığı duruma ne ad verilir?
Yanıt: Tüketici dengesi

33- Dikkate alınan her bir seçenek ya da alternatife ilişkin maliyetlerin karşılaştırılmasıdır?

Yanıt: Rasyonel Seçim

34-Ekonomik malların ortaya çıkmasını yaratan iktisadi olgu aşağıdakilerden hangisidir?

Yanıt: Kıtlık

35-Bir malın fiyatı arttığında gelirin satın alma gücünün ve bu nedenle satın almak istenen mal miktarının azalmasına ne ad verilir?

Yanıt: Gelir Etkisi

36-Gelirdeki artış karşısında talebi azalan mallara ne ad verilir?
Yanıt: Düşük Mal

37-Bir malın satın alınmak istenen miktarı ile fiyatı arasındaki ters yönlü ilişkiye ne ad verilir? Yanıt: Talep Kanunu

38-Tereyağı ve margarin birbirine göre ikame mal varsayımı altında, tereyağı fiyatlarındaki artışın iki malın talebi üzerinde yaratacağı etki Aşağıdakilerden hangisidir?
Yanıt: Margarin talebi artar

39-Aşağıdakilerden hangisi arz eğrisinin bir bütün olarak sola kaymasına neden olur?
Yanıt: Ücretlerde meydana gelecek bir artış

40-Bir malın arzı 80 talebi 180 birim ise Aşağıdakilerden hangisi söz konusudur?
Yanıt: Kıtlık

41-Aşağıdakilerden hangisi bir x malı için çizilen arz eğrisi boyunca harekete yol açar?
Yanıt: X malının fiyatındaki bir değişme

42-Aşağıdakilerden hangisi talep kanununu ifade eder?

Yanıt: Diğer koşullar sabitken satın almak istenen miktar ile fiyat arasında ters yönlü bir ilişki olması
43-Diğer değişkenler sabitken, değişik fiyat düzeyinde üreticilerin satmaya hazır oldukları mal ve hizmet miktarını gösteren eğri aşağıdakilerden hangisidir?

Yanıt: Arz eğrisi

44-Gelir arttıkça tüketimi artan, gelir azaldıkça tüketimi azalan mal hangisidir?

Yanıt: Normal Mal

45-Arz sabit iken talep artarsa denge miktarı ve denge fiyatı nasıl değişir?

Yanıt: Fiyat Ve Miktar Artar

46-Aşağıdakilerden hangisinde meydana gelecek bir değişiklik piyasa talep eğrisi üzerinde hareket edilmesine neden olur?

Yanıt: Malın kendi fiyatı

47-Bir kavramı belirleyen çok sayıda değişkenden bir tanesinin değişebileceği diğer değişkenlerin ise sabit kalacağı varsayımına ne ad verilir?

Yanıt: Ceteris Paribus

48-Ceteris Paribus varsayımı aşağıdakilerden hangisini ifade eder?

Yanıt: Diğer koşulların sabit olduğunu

49-Bir malın fiyatı 100 YTL iken talep miktarı 25 adettir. Malın fiyatı 300 YTL ye çıktığında talep miktarı 15 adete düşüyorsa yay esnekliği değeri kaçtır?

Yanıt: –0,5

50-Bir malın fiyatındaki artış karşısında toplam hasılatta artıyorsa fiyatın talep- esnekliğinin değeri kaçtır?

Yanıt: Ed < 1

51-Talep eğrisi üzerindeki iki nokta arası için hesaplanan ortalama esneklik değeri Aşağıdakilerden hangisidir?
Yanıt: Yay esnekliği

52-Negatif eğimli doğrusal talep eğrisinin orta noktasında esneklik katsayısının mutlak değeri Aşağıdakilerden hangisidir?
Yanıt: Ed = 1

53-Bir malın 75 YTL ve talep edilen miktarı 45 birim iken, malın fiyatı 125 YTL olduğunda talep edilen miktar 15 birim ise, bu mal için ilgili fiyat aralıklarında hesaplanacak ya esnekliği değeri kaçtır?

Yanıt: -2

54- Bir malın fiyatı 40 TL iken satılmak istenen miktarı 100 birimdir. Malın fiyatı 50 TL’ye yükseldiğinde satılmak istenen miktar 150 birime çıkıyorsa arzın fiyat esnekliğinin değeri kaçtır?

Yanıt: 2

55-Talebin yatay eksene dik olması durumunda esneklik nedir?

Yanıt: Talep inelastiktir

56-Aşağıdakilerden hangisi talep esnekliği inelastik olan mallardan biridir?

Yanıt: Tuz

57-Çapraz talep esnekliği pozitif olan mallara ne ad verilir?

Yanıt: İkame Malı

58-Bir malın talep edilen miktarının, bu malın fiyatı karşısındaki duyarlılığının ölçüsüne ne ad verilir?

Yanıt: Talebin fiyat esnekliği

59-Bir malın piyasa fiyatı 25 TL’den 50 TL ye malın piyasaya arz edilen miktarı ise 25 birimden 75 birime çıktığında, bu malın arz esnekliği kaç olur?

Yanıt: 2

60-Talebi esnek olan bir maldan elde edilen toplam gelirin artırılabilmesi için aşağıdakilerden hangisinin yapılması gerekir?

Yanıt: Malın fiyatının düşürülmesi

61-Gelir arttığı zaman talebi azalan mallara ne ad verilir?

Yanıt: Düşük mal

62-Tavan fiyat uygulamasının temel amacı aşağıdakilerden hangisidir?

Yanıt: Tüketicileri korumak

63-Belirli bir parasal değerin yüzdesi şeklinde alınan vergiye ne denir?

Yanıt: Ad valorem

64-Aşağıdakilerden hangisi devletin uyguladığı belli başlı fiyat kontrollerinden biri değildir?
Yanıt: Kota uygulaması

65-Devletin elektronik eşya ithalatına kota getirmesi durumunda kota uygulanan ürünün fiyatında ve talebinde ortaya çıkan değişiklik Aşağıdakilerden hangisidir?
Yanıt: Ürünün fiyatı artar, talebi azalır

66-Belli bir maddi ölçüt üzerinden alınan vergiler Aşağıdakilerden hangisidir?
Yanıt: Spesifik vergiler

67-Bir malın alıcılar açısından toplam değeri ile bu malları üreten üreticilerin toplam maliyetleri arasındaki farka ne ad verilir?
Yanıt: Toplam rant

68-Devletin kira kontrolleri uygulayarak kira bedellerini piyasa düzeyinin altında belirlemesi durumunda aşağıdakilerden hangisi ortaya çıkar?

Yanıt: Talep >Arz olacağı için kıtlık

70-Aşağıdakilerden hangisi gelir vergisidir?

Yanıt: Ad valorem Vergi

71-Devletin üretim miktarına sınırlama getirerek, üretilecek mal ve hizmet miktarını piyasa koşullarında oluşacak denge miktarının altında belirlenmesi aşağıdakilerden hangisine neden olur?
Yanıt: Mal ve hizmetlerin fiyatlarının artmasına
72-Aşağıdakilerden hangisi devletin uyguladığı fiyat kontrollerinden biri değildir?
Yanıt: İthalat kotaları uygulaması

 

1-) İnsanın üretimde emeğe yardımcı olarak kullandığı, fakat kendileri de üretilmiş olan her şeye ne ad verilir?
A) Emek
B) Tabiat
C) Toprak
D) Sermaye
E) Girişimci

2-) Mal ve hizmetlerin üretiminde kullanılacak metoda ilişkin temel iktisadi soru aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ne üretilecek?
B) Ne kadar üretilecek?
C) Nasıl üretilecek?
D) Kimler için üretilecek?
E) Kaynaklar tam olarak kullanılıyor mu?

3-) Aşağıdakilerden hangisi arz eğrisinin pozitif eğimli olmasını açıklar?
A) Arz kanunu
B) Talep kanunu
C) Talep şedülü
D) Azalan Marjinal Fayda yasası
E) Artan fırsat maliyeti yasası

4-) Aşağıdakilerden hangisi talep eğrisini sağa yada sola kaymasına yol açmaz?
A) Zevk ve tercihler
B) Fiyat ile ilgili bekleyişler
C) Nüfus artışı
D) Malın fiyatının artması
E) Başka malların fiyatı

5-) Bir malın fiyatı arttığında, başka malların talebi yükseliyorsa bu mallar nasıl mallardır?
A) Tamamlayıcı mallar
B) İlişkisiz mallar
C) Düşük mallar
D) Normal mallar
E) İkame mallar

6-) Talep eğrisinin negatif eğimli olması aşağıdakilerden hangisini ifade eder?
A) Tüketicinin geliri ile talep arasındaki ilişkinin ters yönlü olmasını
B) Malın fiyatı ile talep edilen miktar arasındaki ilişkinin ters yönlü olmasını
C) Malın fiyatı ile talep edilen miktar arasındaki ilişkinin doğru yönlü olmasını
D) Malın fiyatı arttıkça talep edilen miktarın artması
E) Malın fiyatı düştükçe talep edilen miktarın azalmasını

7-) Piyasa arzı piyasa talebinden daha büyük ölçüde artıyorsa aşağıdakilerden hangisi gerçekleşir?
A) Denge fiyatı düşer, denge miktarı artar.
B) Denge fiyatı sabit kalır, denge miktarı artar.
C) Denge fiyatı artar, denge miktarı düşer.
D) Denge miktarı sabit kalır, denge fiyatı artar.
E) Denge fiyatı ve denge miktarı düşer.

Aşağıdaklerden hangisi marjinal fayda kavramını ifade eder?
A) Toplam maliyette meydana gelen artıştır.
B) Toplam faydanın, üretilen mal miktarına bölünmesidir.
C) Daha önceki dönemde üretilen mallara ek olarak üretilen malların sağladığı üründür.
D) Bir malın tüketilen ek biriminin toplam faydada meydana getirdiği değişikliktir.
E) Toplam faydanın, malın fiyatına bölünmesidir.

9-) Reel gelir arttığı zaman talep miktarı azalan mallara ne ad verilir?
A) Normal mallar
B) Düşük mallar
C) Tamamlayıcı mallar
D) İkame mallar
E) İlişkisiz mallar

10-) Diğer girdilerin miktarı sabitken bir girdinin miktarı eşit birimler halinde arttırıldıkça toplam ürünün artması ancak bir noktadan sonra marjinal ürünün azalmasına ne ad verilir?
A) Talep kanunu
B) Arz kanunu
C) Azalan verimler kanunu
D) Azalan fırsat maliyet yasası
E) Ölçeğin verimi

11-) I. Piyasaya giriş çıkış serbestII. Çok sayıda alıcı ve satıcıIII. Farklılaştırılmış mallarIV. Piyasa hakkında tam bilgiYukarıda verilenlerden hangisi yada hangileri tam rekabet piyasasının özellikleri arasında yer almaz?
A) Yalnız I
B) I , II
C) Yalnız III
D) III, IV
E) Yalnız V

12-) Tam rekabet piyasasında çalışan bir firma kârını azamileştirmek için üretim miktarını aşağıdakilerden hangisinde belirler?
A) Marjinal maliyet=Ortalama sabit maliyet
B) Marjinal hasılat=Ortalama değişken maliyet
C) Marjinal maliyet=Marjinal hasılat
D) Fiyat=Ortalama değişken maliyet
E) Toplam hasılat=Toplam maliyet

13-) Ortalama maliyeti üretim miktarı arttıkça devamlı azalan bir ürünü bir tek firmanın yapması durumunda ortaya çıkan monopole ne ad verilir?
A) Saf monopol
B) Farklılaştırılmış monopol
C) Kartel
D) Tam monopol
E) Tabii monopol

14-) Aşağıdakilerden hangisi monopolü yaratan sebeplerden biri değildir?
A) Bir malın üretiminin belli bir firmaya verilmesi
B) Patent hakkı
C) Hammadde kaynaklarının tek firmanın elinde olması
D) Piyasa şartları
E) Herkesin piyasa ve fiyatlar hakkında tam bilgiye sahip olması

15-) Aşağıdakilerden hangisi monopolde uzun dönem sonuçları arasında yer almaz?
A) Fiyatın daima uzun dönem marjinal maliyetten büyük olması
B) Aşırı kârın ortadan kalkması
C) Monopolde üretimin toplumun tercihlerine uygun olmaması
D) Monopolün kaynak kullanımında israfa yol açması
E) Uzun dönemde aşırı kâr elde edilmesi

16-) Aşağıdaki eşitliklerden hangisi başabaş durumunu gösterir?
A) Marjinal maiyet(MC)=Ortalama sabit maliyet(AFC)
B) Marjinal hasılat(MR)=Marjinal maliyet(MC)
C) Marjinal hasılat(MR)=Ortalama maliyet(ATC)
D) Ortalama maliyet(AC)=Ortalama hasılat(AR)
E) Ortalama sabit maliyet(AFC)=Ortalama değişken maliyet(AVC)

17-) Aşağıdakilerden hangisi oligopol piyasalarının özelliklerinden biri değildir?
A) Az sayıda satıcı
B) Malların homojen veya farklılaştırılmış olması
C) Fiyatın veri olması
D) Firmalarının birbirini etkilemesi
E) Talep eğrisinin negatif eğimli olması

1 Oligopolde maliyetlerin değiştiği halde fiyatın değişmemesi olayını veya fiyat katılığını açıklayan modele ne ad verilir?
A) Kartel
B) Fiyat liderliği
C) Fiyat savaşları
D) Oyun teorisi
E) Dirsekli talep modeli

19-) İçinde biribirinden az farklı mallar üretip, satan çok sayıda firmanın var olduğu piyasa çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Tam rekabet piyasası
B) Oligopol piyasası
C) Monopol piyasası
D) Monopollü rekabet piyasası
E) Kartel

20-) Aşağıdakilerden hangisinin piyasası monopollü rekabet piyasasına örnek olarak gösterilemez?
A) Lokanta
B) Bakkal
C) Demiryolları
D) Giysi
E) Temizlik maddeleri

21-) Aşağıdakilerden hangisi faktör talepi için geçerlidir?
A) Sabit olması
B) Faktör arzına bağlı olması
C) Faktörün kendi fiyatından etkilenmemesi
D) Türeme bir talep olması
E) Faktörlerin verimliliği ile ters yönde değişmesi

22-) Bir üretim faktörünün kullanılan miktarını bir birim artırarak elde edilen ek ürünün satışından sağlanan hasılata ne ad verilir?
A) Marjinal hasılat verimi(MRP)
B) Marjinal hasılat (MR)
C) Marjinal maliyet(MC)
D) Ortalama hasılat(AR)
E) Toplam hasılat(TR)

23-) Bir tek malın piyasasının veya bir grup malın piyasalarının denge durumuna ne ad verilir?
A) Genel denge
B) Tam rekabet
C) Kısmi rekabet
D) Monopollü rekabet
E) Kısmi denge

24-) Bir kimsenin veya bir firmanın yaptığı bişeyden, yapılan işle hiç ilgisi olmayan başka kimselerin olumlu veya olumsuz etkilenmelerine ne ad verilir?
A) Piyasanın başarısızlığı
B) Toplumsal refah
C) Dışsallık
D) Kısmi etkilenme
E) Görünmez el

25-) Yukarıdaki şekle göre B noktasından C noktasına geçildiğinde 4600 adet tüfek üretmenin fırsat maliyeti aşağıdakilerden hangisidir?
A) 3200 ton buğday
B) 2200 ton buğday
C) 4000 ton buğday
D) 0 ton buğday
E) 3000 ton buğday

26-) Yukarıdaki şekle göre ekonomi hangi noktada ise kaynaklar tam ve etkin kullanılmamaktadır?
A) A
B) C
C) D
D) F
E) E

27-) Yukarıdaki tabloya göre aşağıdakilerden hangisi denge fiyatını gösterir?
A) 15
B) 16
C) 18
D) 20
E) 19

2 Yukarıdaki tabloya göre talep miktarı her fiyat seviyesi için 10 birim arttırıldığında yeni oluşan denge fiyat aşağıdakilerden hangisidir?
A) 20
B) 15
C) 18
D) 19
E) 16

29-) Yukarıdaki şekilde yer alan arz eğrilerinin hangisinin esnekliği 1’e eşittir?
A) S1
B) S2
C) S3
D) S4
E) S5

30-) Yukarıdaki tabloya göre söz konusu tüketicinin denge durumuna ulaşması halinde, her iki maldan tükettiği miktarlar aşağıdakilerden hangisidir?
A) x=4, y=12
B) x=3, y=11
C) x=1, y=9
D) x=2, y=10
E) x=4, y=11

31-) Yukarıdaki tabloya göre firmanın üretim miktarı 3 birim olduğunda toplam değişken maliyeti kaç milyar TL’dir?
A) 120
B) 88
C) 133
D) 180
E) 100

32-) Piyasanın veya fiyat mekanizmasının, tam rekabet modelinde ortaya konan en uygun çözümü herhangi bir sebeple sağlayamaması durumuna ne ad verilir?
A) Piyasanın başarısızlığı
B) Dışsallık
C) Eksik rekabet
D) Genel denge
E) Kısmi denge

33-) Aşağıdakilerden hangisi x malına harcanan son liranın marjinal faydasını gösterir?
A) MUx/Px
B) Px/TUx
C) Px/MUx
D) Delta MUx/Delta Px
E) TUx/Px

Soru No. Doğru Cevap
1 D
2 C
3 A
4 D
5 E
6 B
7 A
8 D
9 B
10 C
11 C
12 C
13 E
14 E
15 B
16 D
17 C
18 E
19 D
20 C
21 D
22 A
23 E
24 C
25 B
26 E
27 C
28 A
29 C
30 D
31 B
32 A
33 A

[Toplam:0    Ortalama:0/5]

You may also like...

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir