İktisada Giriş Soru – Cevap

1-İktisadi bir karar alırken göz önünde alınan yarar ve maliyetlerin kişiden kişiye farklılık gösterilmesi aşağıdakilerden hangisine neden olur?

Yanıt: Karar alıcılarının birbirinden farklı karar almaları

2-Mevcut durumu incelerken insan davranışı ve insanların piyasa endüstri, firma ve birey gibi nispeten küçük birimlerle ilişkili tercihlerini inceleyen iktisat bilimi aşağıdakilerden hangisidir?

Yanıt: Mikro İktisat

3–Bir öğrenci iktisat dersi çalışmak için her gün 1 saat daha fazla zaman ayırmanın yararını 1 saat daha az uyumanın maliyetinden daha yüksek bularak çalışma kararı alırsa aşağıdaki iktisadi düşünme tarzı ilkelerinden hangisine göre hareket etmiştir?

Yanıt: Marjinal Analiz

4-Belirli ekonomik sorunların çözümüne veya bu sorunların ortaya çıkmasını önlemeye dönük politikaların oluşturulma sürecine ne ad verilir?
Yanıt: İktisat politikası

5-İktisadın, mevcut durumunu inceleyerek insan davranışı ve insanların piyasa, endüstri, firma ve birey gibi nispeten küçük birimlerle ilişkili tercihlerini inceleyen bölümü Aşağıdakilerden hangisidir?
Yanıt: mikro iktisat

6-Aşağıdakilerden hangisi tüketimini artırmak için başka malların tüketiminden vazgeçmemiz gerekmez?
Yanıt: Serbest mal

7-Aşağıdakilerden hangisi ihtiyacın özelliklerinden değildir?
Yanıt: İnsan ihtiyaçlarının sınırlı olması

8-Aşağıdakilerden hangisi ihtiyaçların özelliklerinden biri değildir?

Yanıt: Herkes için benzer olmaları

9-Hangisi Zorunlu İhtiyaçtır?

Yanıt: Yemek Yemek

10-İktisadi birimlerin kendi hedefine uygun bir biçimde hareket etmesidir?

Yanıt: Rasyonel Davranış

11-Teoriden hareket ederek gerçeklerin incelenmesi yani genelden özele gidilmesine ne ad verilir?

Yanıt: Tümdengelim

12-Belirli bir ekonomik sorunla ilgili tüm gerçeklerin araştırılıp toplanmasına ne ad verilir?

Yanıt: Betimleyici İktisat

13-Aşağıdakilerden hangisi bir hipotez niteliği taşır?

Yanıt: Diğer koşullar sabitken, malın fiyatı ile satın alınmak istenen miktarı arasında ters yönlü ilişki vardır

14-Bir toplumun farklı derecelerde karşı karşıya kaldığı temel iktisadi sorun aşağıdakilerden hangisidir?

Yanıt: Kaynakların kıt olması

15-.Aşağıdakilerden hangisi iktisadın bir sosyal bilim olarak değerlendirilmesine neden olur?

Yanıt: İnsan davranışlarını incelemesi

16-.Aşağıdakilerden hangisi hipotez niteliği taşır?

Yanıt: Diğer koşullar sabitken, malın fiyatı ile malın satın alınmak istenen miktarı arasında ters yönlü bir ilişki vardır

17-.Aşağıdakilerden hangisi dayanıksız mal veya hizmet grubu içerisinde yer almaz?

Yanıt: Buzdolabı

18-İktisadi faaliyetlerin temel amacı aşağıdaki sorunların hangisine çözüm bulmaktır?

Yanıt: Kıtlık

19-Tüketici ihtiyaçlarını doğrudan karşılayan mallara ne ad verilir?

Yanıt: Nihai mal

20-Aşağıdakilerden hangisi iktisat biliminin özellikleri arasında yer almaz?

Yanıt: İktisat doğal bir bilimdir

21-Aşağıdakilerden hangisi üretim imkânları eğrisinin orijine göre içbükey olmasına neden olur?

Yanıt: Artan Fırsat Maliyeti

22-Aşağıdakilerden hangisi marjinal faydayı ifade eder?

Yanıt: MU = DTU / DQ

23-Aşağıdakilerden hangisi üretim faktörü değildir?
Yanıt: Para

24-Aşağıdakilerden hangisi üretim imkânları eğrisinin özelliklerinden biri değildir?
Yanıt: Üretim faktörleri miktarında artışın üretim imkânları eğrisi boyunca sağa kaymaya neden olması

25-Toplam faydanın maksimum olduğu noktada marjinal fayda nasıldır?

Yanıt: Sıfır

26-Marjinal fayda ile toplam faydaya ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Yanıt: Marjinal fayda artan eğime sahiptir

27-Mal ve hizmet üretmek için gerekli fiziksel ve zihinsel çalışmalar olarak ifade edilen üretim faktörü aşağıdakilerden hangisidir?

Yanıt: Emek

28-Çalışanların eğitim ve yetiştirilme sonucu elde ettikleri bilgi birikimi ve yeteneklerine ne ad verilir?

Yanıt: Beşeri sermaye

29-Belirli bir seçimin sağladığı fayda bu seçime ilişkin maliyeti aşıyorsa, söz konusu seçim ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Yanıt: Seçim rasyoneldir

30-MU; ilgili maldan elde edilen marjinal faydayı, P ise ilgili malın fiyatını gösterdiğine göre, aşağıdakilerden hangisi X ve Y gibi iki mal tüketen bir tüketicinin fayda maksimizasyonunu sağlayan mal bileşimini gösterir?

Yanıt: MUX / PX = MUY / PY

31-Bir kişi gün içersinde içtiği ikinci bardak çaydan 30 birim, üçüncü bardak çaydan ise 40 birim toplam fayda elde etmiştir. Buna göre, kişinin üçüncü bardak çaydan elde ettiği marjinal fayda kaç birimdir?

Yanıt: 10

32-Tüketicinin belli şartlarda en yüksek fayda düzeyini sağladığı duruma ne ad verilir?
Yanıt: Tüketici dengesi

33- Dikkate alınan her bir seçenek ya da alternatife ilişkin maliyetlerin karşılaştırılmasıdır?

Yanıt: Rasyonel Seçim

34-Ekonomik malların ortaya çıkmasını yaratan iktisadi olgu aşağıdakilerden hangisidir?

Yanıt: Kıtlık

35-Bir malın fiyatı arttığında gelirin satın alma gücünün ve bu nedenle satın almak istenen mal miktarının azalmasına ne ad verilir?

Yanıt: Gelir Etkisi

36-Gelirdeki artış karşısında talebi azalan mallara ne ad verilir?
Yanıt: Düşük Mal

37-Bir malın satın alınmak istenen miktarı ile fiyatı arasındaki ters yönlü ilişkiye ne ad verilir? Yanıt: Talep Kanunu

38-Tereyağı ve margarin birbirine göre ikame mal varsayımı altında, tereyağı fiyatlarındaki artışın iki malın talebi üzerinde yaratacağı etki Aşağıdakilerden hangisidir?
Yanıt: Margarin talebi artar

39-Aşağıdakilerden hangisi arz eğrisinin bir bütün olarak sola kaymasına neden olur?
Yanıt: Ücretlerde meydana gelecek bir artış

40-Bir malın arzı 80 talebi 180 birim ise Aşağıdakilerden hangisi söz konusudur?
Yanıt: Kıtlık

41-Aşağıdakilerden hangisi bir x malı için çizilen arz eğrisi boyunca harekete yol açar?
Yanıt: X malının fiyatındaki bir değişme

42-Aşağıdakilerden hangisi talep kanununu ifade eder?

Yanıt: Diğer koşullar sabitken satın almak istenen miktar ile fiyat arasında ters yönlü bir ilişki olması
43-Diğer değişkenler sabitken, değişik fiyat düzeyinde üreticilerin satmaya hazır oldukları mal ve hizmet miktarını gösteren eğri aşağıdakilerden hangisidir?

Yanıt: Arz eğrisi

44-Gelir arttıkça tüketimi artan, gelir azaldıkça tüketimi azalan mal hangisidir?

Yanıt: Normal Mal

45-Arz sabit iken talep artarsa denge miktarı ve denge fiyatı nasıl değişir?

Yanıt: Fiyat Ve Miktar Artar

46-Aşağıdakilerden hangisinde meydana gelecek bir değişiklik piyasa talep eğrisi üzerinde hareket edilmesine neden olur?

Yanıt: Malın kendi fiyatı

47-Bir kavramı belirleyen çok sayıda değişkenden bir tanesinin değişebileceği diğer değişkenlerin ise sabit kalacağı varsayımına ne ad verilir?

Yanıt: Ceteris Paribus

48-Ceteris Paribus varsayımı aşağıdakilerden hangisini ifade eder?

Yanıt: Diğer koşulların sabit olduğunu

49-Bir malın fiyatı 100 YTL iken talep miktarı 25 adettir. Malın fiyatı 300 YTL ye çıktığında talep miktarı 15 adete düşüyorsa yay esnekliği değeri kaçtır?

Yanıt: –0,5

50-Bir malın fiyatındaki artış karşısında toplam hasılatta artıyorsa fiyatın talep- esnekliğinin değeri kaçtır?

Yanıt: Ed < 1


51-Talep eğrisi üzerindeki iki nokta arası için hesaplanan ortalama esneklik değeri Aşağıdakilerden hangisidir?
Yanıt: Yay esnekliği

52-Negatif eğimli doğrusal talep eğrisinin orta noktasında esneklik katsayısının mutlak değeri Aşağıdakilerden hangisidir?
Yanıt: Ed = 1

53-Bir malın 75 YTL ve talep edilen miktarı 45 birim iken, malın fiyatı 125 YTL olduğunda talep edilen miktar 15 birim ise, bu mal için ilgili fiyat aralıklarında hesaplanacak ya esnekliği değeri kaçtır?

Yanıt: -2

54- Bir malın fiyatı 40 TL iken satılmak istenen miktarı 100 birimdir. Malın fiyatı 50 TL’ye yükseldiğinde satılmak istenen miktar 150 birime çıkıyorsa arzın fiyat esnekliğinin değeri kaçtır?

Yanıt: 2

55-Talebin yatay eksene dik olması durumunda esneklik nedir?

Yanıt: Talep inelastiktir

56-Aşağıdakilerden hangisi talep esnekliği inelastik olan mallardan biridir?

Yanıt: Tuz

57-Çapraz talep esnekliği pozitif olan mallara ne ad verilir?

Yanıt: İkame Malı

58-Bir malın talep edilen miktarının, bu malın fiyatı karşısındaki duyarlılığının ölçüsüne ne ad verilir?

Yanıt: Talebin fiyat esnekliği

59-Bir malın piyasa fiyatı 25 TL’den 50 TL ye malın piyasaya arz edilen miktarı ise 25 birimden 75 birime çıktığında, bu malın arz esnekliği kaç olur?

Yanıt: 2

60-Talebi esnek olan bir maldan elde edilen toplam gelirin artırılabilmesi için aşağıdakilerden hangisinin yapılması gerekir?

Yanıt: Malın fiyatının düşürülmesi

61-Gelir arttığı zaman talebi azalan mallara ne ad verilir?

Yanıt: Düşük mal

62-Tavan fiyat uygulamasının temel amacı aşağıdakilerden hangisidir?

Yanıt: Tüketicileri korumak

63-Belirli bir parasal değerin yüzdesi şeklinde alınan vergiye ne denir?

Yanıt: Ad valorem

64-Aşağıdakilerden hangisi devletin uyguladığı belli başlı fiyat kontrollerinden biri değildir?
Yanıt: Kota uygulaması

65-Devletin elektronik eşya ithalatına kota getirmesi durumunda kota uygulanan ürünün fiyatında ve talebinde ortaya çıkan değişiklik Aşağıdakilerden hangisidir?
Yanıt: Ürünün fiyatı artar, talebi azalır

66-Belli bir maddi ölçüt üzerinden alınan vergiler Aşağıdakilerden hangisidir?
Yanıt: Spesifik vergiler

67-Bir malın alıcılar açısından toplam değeri ile bu malları üreten üreticilerin toplam maliyetleri arasındaki farka ne ad verilir?
Yanıt: Toplam rant

68-Devletin kira kontrolleri uygulayarak kira bedellerini piyasa düzeyinin altında belirlemesi durumunda aşağıdakilerden hangisi ortaya çıkar?

Yanıt: Talep >Arz olacağı için kıtlık

70-Aşağıdakilerden hangisi gelir vergisidir?

Yanıt: Ad valorem Vergi

71-Devletin üretim miktarına sınırlama getirerek, üretilecek mal ve hizmet miktarını piyasa koşullarında oluşacak denge miktarının altında belirlenmesi aşağıdakilerden hangisine neden olur?
Yanıt: Mal ve hizmetlerin fiyatlarının artmasına
72-Aşağıdakilerden hangisi devletin uyguladığı fiyat kontrollerinden biri değildir?
Yanıt: İthalat kotaları uygulaması

[Toplam:0    Ortalama:0/5]

You may also like...

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir