İKTİSAT TEORİSİ ARA DENEME

İKTİSAT TEORİSİ ARA DENEME

1. SORU

Bir firmanın rakiplerinin fiyat düşüşlerini takip edeceğini fakat
fiyat artışlarını takip etmeyeceğini ifade eden model aşağıdakilerden
hangisidir?
a) Cournot modeli
b) Tekel teorisi
c) Dirsekli talep
modeli
d) Edgeworth modeli
e) Kartel teorisi

2. SORU

Bir girdinin ucuzlaması durumunda tüm girdilerden daha çok
kullanılarak eş maliyetle ürünün arttırılabilmesine ne ad verilir?
a) Ürün
etkisi
b) İkâme etkisi
c) Gelir etkisi
d) Kâr maksimizasyonu etkisi

e) Fiyat etkisi

3. SORU

Doğrusal ayakkabı talebi
fonksiyonu Q = 10 – 0,5P verilmişken fiyat 10 br iken ayakkabı talebinin fiyat
esnekliği kaçtır?
a) 2
b) 1
c) 0,5
d) 10
e) 5

4.
SORU

Kısa dönemde sabit bir girdinin verimine ne ad verilir?
a)
Rant
b) Faiz
c) Kâr
d) Rant benzeri
e) Faiz benzeri

5.
SORU

Aşağıdakilerden hangisi iktisadın incelediği konular arasında
yer almaz?
a) Milli gelir
b) Enflasyon
c) İşsizlik
d) Tüketim

e) Milliyetçilik

6. SORU

Marjinal fiziki ürün 0 iken
aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
a) Toplam fiziki ürün artandır
b)
Toplam fiziki ürün maksimumdur
c) Toplam fiziki ürün azalandır
d) Toplam
fiziki ürün sıfırdır
e) Toplam fiziki ürün negatiftir

7. SORU

Denge fiyatının üzerindeki fiyatlardan söz konusu malı satın almaya
razı olan alıcıların bu malı denge fiyatından alabilmeleri durumunda elde edilen
kazanca ne ad verilir?
a) Üretici rantı
b) Üretici artığı
c)
Tüketici rantı
d) Tüketici faydası
e) Tüketici tercihi

8. SORU

Üreticilerin her türlü planlamayı yapabileceği, firmanın üretim
kapasitesi ve teknolojisini değiştirebileceği üretim dönemi aşağıdakilerden
hangisidir?
a) Çok kısa dönem
b) Kısa dönem
c) Uzun dönem
d)
Pazar dönemi
e) Piyasa dönemi

9. SORU

Aşağıdakilerden
hangisi piyasa talep fonksiyonunda yer alan bağımsız değişkenlerden biri
değildir?
a) Tüketicinin geliri
b) Malın fiyatı
c) Tüketicinin zevk
ve tercihleri
d) Malın talep edilen miktarı
e) Diğer malların fiyatı

10. SORU

Marjinal maliyet ve ortalama maliyet eğrilerinin
önce azalan sonra artan bir seyir izlemesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

a) Azalan marjinal fayda yasası
b) Azalan verimler kanunu
c) Azalan
marjinal teknik ikâme oranı
d) Okun yasası
e) Say yasası

11.
SORU

Talep fonksiyonu düşey eksene paralelse esneklik aşağıdaki
değerlerden hangisini alır?
a) ? = 1
b) ? > 0
c) ? = 0
d) ?
< e < 1
e) ? = ?

12. SORU

Bir toplumda tüm diğer
bireylerin refahı değişmeksizin bir bireyin refahı arttırılırsa toplumun refahı
artar ifadesini aşağıdakilerden hangisi açıklar?
a) Pareto Değer Yargısı

b) Dirsekli Talep Modeli
c) Edgeworth Modeli
d) Edgeworth Kutu
Diagramı
e) Gelir Dağılımı Modeli

13. SORU

Üretimde
girdiler iki kat artırıldığında üretim iki kattan daha fazla artıyorsa ölçeğe
göre nasıl bir getiri söz konusudur?
a) Ölçeğe göre artan getiri
b)
Ölçeğe göre fonksiyonel getiri
c) Ölçeğe göre sabit getiri
d) Ölçeğe
göre ilişkisel getiri
e) Ölçeğe göre azalan getiri

14. SORU

Monopolcü firmanın marjinal gelir ve ortalama gelir eğrilerinin
negatif eğimli olmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
a) Satış
miktarının artırılabilmesi için teknolojinin kullanılması
b) Firmanın kârını
maksimumlaştırabilmesi için fiyatını artırması
c) Satış miktarının
artırılması için fiyatın düşürülmesi
d) Fiyatın düşürülebilmesi için satış
miktarının artırılması
e) Dengenin sağlanabilmesi için fiyatın miktara eşit
olması

15. SORU

Üretici değişken girdileri bedelsiz satın
alıyorsa hangi düzeyde dengeye gelir?
a) Ortalama fiziki ürünün maksimum
olduğu üretim düzeyinde
b) Marjinal fiziki ürününün maksimum olduğu üretim
düzeyinde
c) Marjinal fiziki ürün azaldığı üretim düzeyinde
d) Toplam
fiziki ürünün maksimum olduğu üretim düzeyinde
e) Ortalama fiziki ürünün
arttığı üretim düzeyinde

16. SORU

Aşağıdakilerden hangisi
farksızlık eğrilerinin özelliklerinden biridir?
a) Üzerindeki her nokta
farklı tatmin düzeyini gösterir
b) Orjine yaklaştıkça daha yüksek fayda
düzeyini gösterirler
c) Pozitif eğimlidirler
d) Orjine göre içbükey
eğrilerdir
e) Birbirlerini kesmezler

17. SORU

İki yanlı
tekel piyasasında denge fiyatı ve denge miktarını belirleyen etken
aşağıdakilerden hangisidir?
a) Arz ve talep
b) Üretimin maliyetleri

c) Tarafların pazarlık güçleri
d) Malların kalitesi
e) Piyasa talep
koşulları

18. SORU

Bağımsız değişkeni bir birim
arttırdığımızda toplam değerde meydana gelecek değişmeyi aşağıdakilerden hangisi
ölçer?
a) Marjinal değer
b) Ortalama değer
c) İstatistiki değer

d) Bağlı değer
e) Envanter değeri

19. SORU

Bir
önceki sorudan hareketle 4. birimin ortalama maliyeti kaçtır?
a) 100
b)
90
c) 80
d) 70
e) 62

20. SORU

X malı fiyatı 500
TL’den 400 TL’ye düştüğünde Y malı talebi 50 br’den 40 br’e düşmüştür. Talebin
çarpaz fiyat esnekliği ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a) 1 ve
ikame mallardır
b) 1 ve tamamlayıcı mallardır
c) – 5 ve tamamlayıcı
mallardır
d) 5 ve ikame mallardır
e) 0.5 ve rakip mallardır

1-C
2-A
3-B
4-D
5-E
6-B
7-C
8-C
9-D
10-B
11-C
12-A
13-A
14-C
15-D
16-E
17-C
18-A
19-D
20-A

[Toplam:0    Ortalama:0/5]

You may also like...

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir