Iktisat Teorisi Çözümlü Sorular

1.) Bir endüstrinin emek hizmet talebinin esnekliği aşağıdakilerden hangisine
bağlı değildir?
A) Ürünün talep esnekliğine
B) Toplam üretim maliyeti
içindeki emek maliyetinin oranına
C) Zamana
D) Üretimde kullanılan diğer
faktörlerin emeği ikame güçlüğüne
E) İşçilerin çalışma ve boş zaman arasında
yapacakları tercihe
AÇIKLAMA: İşçilerin çalışma ve boş zaman arasında
yapacakları tercih emek talebini değil emek arzını etkileyen bir faktördür.

2.) Gelirin üretime katılan faktörlerce paylaşımına ne ad verilir?

A) Kişisel gelir dağılımı
B) Kazanç
C) Fonksiyonel gelir dağılımı

D) Toplam gelir dağılımı
E) Faktör gelirleri
AÇIKLAMA: Gelirin
üretim faktörlerince paylaşımına fonksiyonel gelir dağılımı denir.

3.)
Toplam ürün maksimum olduğu zaman aşağıdakilerden hangisi doğru olur?
A)
Marjinal prodüktivite maksimum olur.
B) Marjinal prodüktivite ortalama
prodüktiviteye eşit olur.
C) Ortalama prodüktivite maksimum olur.
D)
Marjinal prdüktivite sıfır olur.
E) Ortalama prodüktivite sıfır olur.

AÇIKLAMA: Toplam ürün maksimum olduğunda marjinal prodüktivite sıfır olur.

5.) Aşağıdakilerden hangisi ücretlerin yükselmesi sonucu daha fazla
emeğin daha fazla çalışmak istemesine neden olur?
A) Kâr etkisi
B) Pigou
etkisi
C) İkame etkisi
D) Gelir etkisi
E) Hicks etkisi
AÇIKLAMA:
Yüksek ücrette kişi boş zaman yerine emeğini ikame edip daha çok çalışacağından
bu duruma ikame etkisi denir.

6.) Pareto optimalite koşulunun
sağlanabilmesi için aşağıdaki piyasa türlerinden hangisinin geçerli olması
gerekir?
A) Oligopol
B) Tam rekabet
C) Monopson
D) Düopol
E)
İki yanlı tekel
AÇIKLAMA: Pareto optimalite kriterinin gerçekleşebilmesi
için tam rekabet piyasası koşullarının oluşması gerekir.

7.) Genel denge
analizine ilişkin ilk çalışmalar hangi iktisatçı ile başlamıştır?
A) Alfred
Marshall
B) Leon Walras
C) K.J. Arrow
D) G. Debreu
E) Keynes

AÇIKLAMA: Genel denge analizi ile ilgili ilk çalışmalar Leon Walras ile
başlamıştır.

8.) Aşağıdakilerden hangisi milli serveti oluşturan bir
denklemdir?
A) Maddi servetler + Dış alemden alacaklar
B) Maddi servet –
Dış alemden net alacaklar
C) Maddi servet + Dış alemden net alacaklar
D)
Milli servet + Dış alemden alacaklar
E) Dış alemden alacaklar – Dış alemden
borçlar
AÇIKLAMA: Milli servet = Maddi servet + Dış alemden alacaklar

9.) Aşağıdakilerden hangisi GSMH’nin ölçülmesinde karşılaşılan
problemlerden biri değildir?
A) Bir kısım üretimin piyasaya çıkmaması
B)
Malların kalitesi
C) Çevre kirliliği
D) Boş zamanın arttırılması
E)
Tüketim harcamaları
AÇIKLAMA: Tüketim harcamaları GSMH’nin ölçülmesinde
karşılaşılan problemlerden biri değildir.

10.) Aşağıdakilerden hangisi
hoşnutsuzluk endeksini verir?
A) İşsizlik oranı + Büyüme oranı
B)
Enflasyon oranı + Döviz kuru
C) Enflasyon+ İşsizlik oranı
D) Büyüme
oranı + Enflasyon oranı
E) Dış ticaret açığı + Enflasyon oranı
AÇIKLAMA:
Hoşnutsuzluk endeksinde iki unsur bulunur. -Enflasyon oranı -İşsizlik oranı

11.) Aşağıdakilerden hangisi GSMH’yi oluşturan unsurlardan biri
değildir?
A) Tüketim
B) Yatırım
C) Kamu harcamaları
D) Net
İhracat
E) Vergiler
AÇIKLAMA: Vergiler GSMH’nin bir unsuru değildir.
GSMH= C+I+G + (X-M)

12.) Co= 12 katrilyon TL Io= 9 katrilyon TL c= 0,8
Yalnız otonom yatırım harcamalarının yapıldığı bir ekonomide; otonom yatırım
(Io), otonom tüketim (Co) ve marjinal tü-ketim eğilimi (c) değerleri yukarıda
verilmiştir. Bu bilgilere göre, bu ekonomideki milli gelir denge düzeyi kaç
katrilyon TL’dir?
A) 210
B) 172
C) 105
D) 94
E) 83

AÇIKLAMA: Verilenler ışığında Tüketim fonksiyonunu ve milli gelir
denklemlerini oluşturursak. C=Co+cYd C=12+0,8Yd Y=C+I Y=12 +0,8Y+9 Y=21+0,8Y
Y-0,8Y=21 0,2 Y=21

13.) Grafikte hangi noktada tasarruf fazlası söz
konusudur?
A) A
B) B
C) C
D) D
E) E
AÇIKLAMA: D
noktasında tasarruflar (S) yatırımlardan (I) daha büyüktür.

14.) Değerli
madenlerden veya değeri olan diğer metallerden meydana gelen para sistemine ne
ad verilir?
A) İşlem amaçlı para
B) Aktif para
C) Underwriting

D) Mal para
E) Deregülasyon
AÇIKLAMA: Değerli madenlerden veya
değeri olan diğer metallerden meydana gelen para sistemine mal para denir.

15.) Likitide tuzağı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi
yanlıştır?
A) Faiz oranlarının en alt sınırıdır.
B) Depresyon durumunu
anlatır.
C) Likitide tuzağında para talebi sonsuz olacaktır.
D) Tahvil
talebi sıfır olacaktır.
E) Tahvil talebi sonsuz olacaktır.
AÇIKLAMA:
Likidite tuzağı faiz oranlarının düşebileceği alt sınırı ifade etmektedir. Bu
durumda kişi elindeki tahvillerin hepsini satar ve buna bağlı olarak para talebi
sonsuz olurken, tahvil talebi sıfır olmaktadır.

16.) Friedmanın modern
miktar teorisine göre, faiz oranlarının para talebi üzerinde ihmal edilebilecek
düzeyde bir etkiye sahip olması nedeniyle para talebini belirleyen ana faktör
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Beklenen enflasyon oranı
B) Tahvillerden
beklenen getiri
C) Hisse senedinden beklenen getiri
D) Sürekli gelir

E) Beşeri sermayenin beşeri olmayan sermayeye oranı
AÇIKLAMA: Modern
miktar teorisinde para talebini etkileyen ana faktör sürekli gelirdir.

17.) Aşağıdakilerden hangisi IS eğrisinin esnekliğini tayin eden
unsurdur?
A) Tasarruf
B) Gelir düzeyi
C) Yatırımların faiz esnekliği

D) Kamu harcamalarının faiz esnekliği
E) Spekülatif para talebi

AÇIKLAMA: IS eğrisinin esnekliğini yatırımların faiz esnekliği tayin eder.

18.) Aşağıdakilerden hangisi talep enflasyonuna yol açan nedenlerden
biri değildir?
A) Dış ülkelerde reel gelirin artması
B) Para arzının
artması
C) Dış ülkelerdeki fiyatlar genel seviyesinin yükselmesi
D) Kamu
harcamalarının artması
E) Parasal ücretlerin artması
AÇIKLAMA: Talep
enflasyonu toplam talebin toplam arzı aşması sonucu görülür. Toplam talebin
artışına neden olan unsurlar şunlardır: -Para arzındaki artışlar -Kamu
harcamalarındaki artışlar -Diğer ülkelerdeki fiyat artışları -Diğer ülkelerin
reel gelirindeki artışlar

19.) I. Dış ticarette iyileşme II. Para
talebinde artış III. Gelir dağılımında bozulma IV. Tam istihdamdan uzaklaşma
Yukarıdakilerden hangisi beklenmeyen enflasyon durumunda iş gücü piyasasında
ortaya çıkan sonuçtur?
A) I, II
B) Yalnız III
C) Yalnız II
D)
III, IV
E) II, III
AÇIKLAMA: Beklenmeyen enflasyon durumunda iş gücü
piyasasında iki tür sonuç ortaya çıkar. Bunlar; -Gelir dağılımında bozulma -Tam
istihdamdan uzaklaşma

20.) Beklenen enflasyon oranı ile gerçekleşen
enflasyon oranı birbirine eşit olduğunda enflasyonla işsizlik arasındaki
ilişkiyi gösteren eğriye ne ad verilir?
A) Kısa dönem phillips eğrisi
B)
Toplam talep eğrisi
C) Toplam arz eğrisi
D) Uzun dönem phillips eğrisi

E) Enflasyon sarmalı eğrisi
AÇIKLAMA: Uzun dönem phillips eğrisi
beklenen enflasyon oranı ile gerçekleşen enflasyon oranın birbirine eşit olduğu
eğriyi gösterir.

21.) Hedeflenen reel ücret 500.000 TL/saat, beklene
fiyat üzeyi % 60 ve gerçekleşen fiyat düzeyi % 80 iken reel ücret düzeyi kaç
TL/saat’tir?
A) 405.000
B) 375.000
C) 350.000
D) 320.000
E)
290.000
AÇIKLAMA: Reel ücretin formülü şöyledir ; = 500.000 x 0,75 =375.000

22.) Teknolojik gelişme ya da sermaye stokundaki bir artış
aşağıdakilerden hangisine neden olur?
A) Reel ücret azalır.
B) İstihdam
azalır.
C) Reel ücret artarken istihdam azalır.
D) Reel ücret ve
is-tihdam artar.
E) Reel ücret değişmez.
AÇIKLAMA: Teknolojik gelişme
emeğin marjinal verimliliğini arttırır ve buna bağlı olarak reel ücret ile
istihdam artar.

23.) Bir ülkede gelir dağılımındaki eşitsizliği
aşağıdakilerden hangisi ile ölçer?
A) Pozitif gelir vergisi
B) Kişi
başına GSMH
C) Kişi başına GSYH
D) Lorenz eğrisi
E) Toplam arz
eğrisi
AÇIKLAMA: Lorenz eğrisi, bir ekonomideki gelir dağılımı
adaletsizliklerini ölçen en iyi araçtır.

24.) Bir paranın reel satın
alma gücü cinsinden değerini gösteren ve ülkelerdeki fiyat değişmelerini göz
önüne alan döviz kuru aşağıdakilerden hangisidir?
A) Spot döviz kuru
B)
Forward döviz kuru
C) Reel döviz kuru
D) Sabit döviz kuru
E) Esnek
döviz kuru
AÇIKLAMA: Fiyat değişimlerini dikkate alan döviz kuruna reel
döviz kuru denir. Formülü şöyledir: dir.

25.) Aşağıdakilerden hangisi eş
anlı konjonktür göstergelerinden biri değildir?
A) Tarım dışı sektörlerde
ödenen ücretler
B) Ortalama işsizlik süresi
C) Sanayi üretim endeksi

D) İmalat ve ticaret sektörlerindeki satış hacmi
E) Kişisel gelir

AÇIKLAMA: Ortalama işsizlik süresi takipçi göstergelerdendir.

26.)
Monetarist iktisatçılara göre bir ekonomideki dalgalanmaların ana sebebi
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Teknolojik değişmeler
B) Gelecekteki kâra
ve satışlara beklentiler
C) Ücret ve fiyat ayarlamaları
D) Verimlilikte
ortaya çıkan değişmeler
E) Para arzındaki dalgalanmalar
AÇIKLAMA:
Monetarist iktisatçılara göre bir ekonomideki dalgalanmalarnı ana sebebi para
arzındaki dalgalanmalardır.

27.) Solow büyüme modeline göre, durağan
durumda işçi başına sermayedeki ve hasıladaki değişme oranı nasıldır?
A)
Sonsuzdur.
B) Sıfıra eşittir.
C) Sıfır ile sonsuz arasındadır.
D)
Azalan bir hızla artmaktadır.
E) Düşme eğilimindedir.
AÇIKLAMA: Durağan
durumda işçi başına sermayedeki değişme sıfırdır.

28.) I. İşgücündeki
artış II. Sermaye birikimindeki artış III. Zevk ve tercihlerdeki değişmeler IV.
Teknolojik gelişmeler Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri ekonomik
büyümenin kaynakları arasında yer alır? 1
A) Yalnız I
B) Yalnız III

C) I ve II
D) III ve IV
E) I, II ve IV
AÇIKLAMA: Büyümenin
kaynakları üç tanedir. -İşgücündeki artış -Sermaye birikimin-deki artış
-Teknolojik gelişmeler

29.) I. Sermaye II. Doğal kaynaklar III. Etkin
işgücü IV. Girişimci Teknolojik ilerleme sonucunda hasılayı yukarıdaki
faktörlerden hangileri sağlar.
A) Yalnız I
B) I, II
C) Yalnız III

D) III, IV
E) I, III
AÇIKLAMA: Teknolojik ilerleme sonucunda
hasılayı iki faktör üretir. Bunlar: -Sermaye -Etkin işgücü (LxT)

30.)
Aşağıdakilerden hangisi bir makroekonomi politika amacı değildir?
A) Eksik
istihdamı doğal düzeyde tutmak
B) İstikrarlı büyüme sağlamak
C) Düşük ve
öngörülebilir enflasyon oranı gerçekleştirmek
D) Ülke parasının değerini
yükseltmek
E) Dengeli dış ticaret yürütmek
AÇIKLAMA: Ülke parasının
değerini yükseltmek değil, ülke parasıyla yabancı paralar arasında istikrarlı
bir döviz kuru sağlamaktır

[Toplam:0    Ortalama:0/5]

You may also like...

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir