Iktisat Teorisi Deneme Sinavi 2

1 )
Değeri model dışında belirlenen değişkene ne ad verilir?
A) İçsel

B) Dışsal
C) Stok
D) Akım
E) Oran

2 )
Bir
fonksiyonel ilişkiyi en kısa ve zahmetsiz anlatım biçimi aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Sözlü anlatım
B) Yazılı anlatım
C) Grafiksel anlatım

D) Geometrik anlatım
E) Cebirsel anlatım

3 )
“Doğal
bilimlerdeki kontrollü deneylerin, sosyal bilimlerdeki kötü bir ikamesidir”
ifadesi iktisatta kullanılan hangi yöntemi ifade eder?
A) Mantıksal akıl
yürütme
B) İstatistiksel yöntem
C) Geometrik anlatım
D) Sözlü
anlatım
E) Cebirsel anlatım

4 )
Orijine dışbükey bir farksızlık
eğrisi üzerinde nasıl bir ikame oranı vardır?
A) Azalan
B) Artan
C)
Sabit
D) Sürekli artan
E) Sıfır

5 )
Şekle göre tüketici
dengesinin D1’den D2’ye kaymasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) X
malının fiyatı düşmüş
B) X malının fiyatı artmış
C) Y malının fiyatı
düşmüş
D) Y malının fiyatı artmış
E) X malının fiyatı artmış

6 )

Gelir tüketim eğrisi yardımıyla aşağıdaki eğrilerden hangisi elde edilir?

A) Bireysel talep
B) Engel
C) Fiyat tüketim
D) Phillips
E)
Arz eğrisi

7 )
Piyasa talep eğrisi nasıl elde edilir?
A)
Bireysel talep eğrilerinin yatay toplamıdır
B) Bireysel talep eğrilerinin
dikey toplamıdır
C) Bireysel gelir eğrilerinin dikey toplamıdır
D)
Bireysel gelir eğrilerinin yatay toplamıdır
E) Fiyat tüketim eğrilerinin
yatay toplamıdır

8 )
Aşağıdakilerden hangisinin gelir esnekliği
zorunlu mallara aittir?
A) e=2
B) e= -4
C) e= 0,75
D) e= – 0,60

E) e=¥

9 )
Bir malın fiyatındaki değişmeler karşısında talep
miktarı hiç değişmiyorsa bu malın esnekliği kaçtır?
A) e =0
B) e= -1

C) e < 1
D) e > 1
E) e= 1

10 )
Hangi girdileri ne
oranda ve hangi miktarda birleştirirsek ne kadar ürün elde edeceğimizi gösteren
kavrama ne ad verilir?
A) Üretim
B) Üretim fonksiyonu
C) Teknoloji

D) Girdi
E) Sabit girdi

11 )
Aynı toplam ürün miktarını
sağlamaya imkan verecek girdi bileşimlerinin geometrik yerlerini birleştiren
eğriye ne ad verilir?
A) Farksızlık eğrisi
B) Eş ürün eğrisi
C)
Genişleme yolu eğrisi
D) Engel eğrisi
E) Gelir tüketim eğrisi

12
)
Üretimde bazı girdilerin miktarının değişebileceği döneme ne ad verilir?

A) Kısa
B) Çok kısa
C) Uzun
D) Pazar
E) Geçici

13 )

Bir firmanın girdi miktarını 4 birimden 6 birime çıkarması durumunda toplam
fiziki ürün miktarı da 100 birimden 120 birime çıkmıştır. Buna göre marjinal
fizik ürün kaçtır?
A) 10
B) 20
C) 25
D) 100
E) 120

14 )
Firmanın üretim miktarından bağımsız katlanacağı maliyetlere ne
ad verilir?
A) Değişken maliyet
B) Marjinal maliyet
C) Sabit maliyet

D) Açık maliyet
E) Örtük maliyet

15 )
Yukarıdaki tabloya
göre firmanın sabit maliyeti kaçtır?
A) 11
B) 15
C) 35
D) 44

E) 58

16 )
Üretimi bir birim arttırabilmek için katlanılması
gereken ek maliyete ne ad verilir?
A) Sabit maliyet
B) Değişken maliyet

C) Marjinal maliyet
D) Ortalama maliyet
E) Açık maliyet

17 )

Aşağıdakilerden hangisi ihtiyari ekonominin unsurlarından değildir?
A)
Hammadde fiyatında indirim
B) Düşük faizli kredi
C) Ucuz reklam
D)
Düşük tarifeli taşıma
E) İş bölümü ve uzmanlaşma

18 )
Tam
rekabet piyasası için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) MR = AR
B) AC
= P
C) MC = AVC
D) AR > MR
E) AR > P

19 )

Yukarıdaki şekle göre firmanın kapanma noktası aşağıdakilerden hangisidir?

A) K
B) L
C) M
D) N
E) L

20 )
Yukarıdaki
şekle göre kısa dönem arz eğrisi için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A)
AC eğrisi aynı zamanda arz eğrisidir
B) AVC eğrisinin artan noktası aynı
zamanda arz eğrisidir
C) AVC’nın üstünde kalan MC eğrisi aynı zamanda arz
eğrisidir
D) AC’nin üstünde kalan MC eğrisi aynı zamanda arz eğrisidir

E) MC eğrisi aynı zamanda arz eğrisidir

21 )
Tam rekabet
piyasasındaki bir firma piyasanın hangi özelliğinden dolayı uzun dönemde normal
kâr elde eder?
A) Atomize
B) Mobilite
C) Şeffaflık
D) Homojenlik

E) Esneklik

22 )
Monopol piyasasında AR’nin MR’den küçük ve
azalan eğimli olmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) Piyasa
girişini engellemek için
B) Firma malına talebin azalan olması
C) Kısa
dönemde aşırı kâr elde etmesi
D) Fiyatları değiştirme olanaklarının kısıtlı
olması
E) Çan eğrisine sahip toplam gelir eğrisinin bulunması

23 )

Marjinal gelirin sıfır olduğu üretim düzeyinde aşağıdaki ifadelerden hangisi
doğrudur?
A) Toplam gelir maksimumdur
B) Ortalama gelir maksimumdur

C) Toplam gelir azalandır
D) Toplam gelir artandır
E) Toplam gelir
orjine içbükeydir

24 )
Çok sayıda alıcı karşısında tek bir satıcının
bulunduğu piyasaya ne ad verilir?
A) Monopson
B) Düopol
C) Oligopol

D) Monopol
E) Tam rekabet

25 )
Aşağıdakilerden hangisi
monopol piyasası için doğru değildir?
A) Satıcı sayısı tektir
B) Azalan
eğimli talep eğrisi vardır
C) Toplam gelir eğrisi “Çan” şeklindedir
D)
Fiyat farklılaştırması yapılır
E) Mal farklılaştırması en önemli özelliğidir

26 )
Monopolcü rekabet piyasasında kâr maksimizasyonu koşulu
aşağıdakilerden hangisidir?
A) MR = AR
B) AR = AC
C) AC = MC
D)
MR = MC
E) P = MC

27 )
Düopol ve oligopol piyasalarına ilişkin
ilk teorik çalışma aşağıdaki iktisatçılardan hangisine aittir?
A) Cournot

B) Marshall
C) Keynes
D) Edgeworth
E) Sweezy

28 )

Monopolcü rekabet piyasasının en önemli özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

A) Fiyat farklılaştırması
B) Homojenlik
C) Mobilite
D) Mal
farklılaştırması
E) Sonsuz esnek talep eğrisi

29 )
Dirsekli
talep eğrisi aşağıdaki piyasalardan hangisinde görülür?
A) Monopol
B)
Monopolcü rekabet
C) Oligopol
D) Monopson
E) Tekelci rekabet

30 )
Tek değişken girdi için rekabetçi firmanın faktör talep eğrisi
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Marjinal ürün değeri eğrisi
B) Marjinal
ürün hasılatı eğrisi
C) Ortalama ürün hasılatı eğrisi
D) Toplam fiziki
ürün eğrisi
E) Ortalama fiziki ürün eğrisi

31 )
Üretimde, birden
fazla değişken girdi kullanıldığında, ucuzlayan girdinin diğerlerine göre daha
çok kullanılması sonucu ortaya çıkan etki aşağıdakilerden hangisidir?
A)
Fiyat etkisi
B) Gelir etkisi
C) İkame etkisi
D) Ürün etkisi
E)
Kâr maksimizasyonu etkisi

32 )
İşgücü arzını farksızlık eğrileri
analiziyle elde ederken çizilen bütçe kısıtının eğimi, aşağıdakilerden hangisini
gösterir?
A) Malın fiyatını
B) Piyasada geçerli olan ücreti
C)
Toplam geliri
D) Boş zamanı
E) Çalışma saatlerini

33 )

Aşağıdakilerden hangisi marjinal ürün değerini verir?
A) Fiyat x Toplam
fiziki ürün
B) Fiyat x Ortalama fiziki ürün
C) Fiyat x Marjinal fiziki
ürün
D) Fiyat x Toplam ürün değeri
E) Fiyat x Maksimum ürün değeri

34 )
Aşağıdakilerden hangisi Genel denge analizine ilişkin temel
varsayımlardan biri değildir?
A) Girdi piyasasında tam rekabet koşullarının
geçerli olması
B) Mal piyasasında tam rekabet koşullarının geçerli oması

C) Farksızlık eğrilerinin orijine göre dışbükey olması
D) Eş ürün
eğrilerinin orijine göre dışbükey olması
E) Üretimde ölçek ekonomilerinin
varlığı

35 )
Edgeworth kutu diyagramında, tüketiciler arası denge
koşullarının sağlandığı noktaların geometrik yerine ne ad verilir?
A) Bağıt
eğrisi
B) Eş ürün eğrisi
C) Farksızlık eğrisi
D) Üretim imkanları
eğrisi
E) Anlaşma eğrisi

36 )
Bağıt eğrisinden hareketle
aşağıdaki eğrilerden hangisi elde edilir?
A) Fayda imkanları eğrisi
B)
Üretim imkanları eğrisi
C) Anlaşma eğrisi
D) Farksızlık eğrisi
E) Eş
ürün eğrisi

1. soru Boş – B
2. soru Boş – E
3. soru Boş – B

4. soru Boş – A
5. soru Boş – C
6. soru Boş – B
7. soru Boş – A

8. soru Boş – C
9. soru Boş – A
10. soru Boş – C
11. soru Boş –
B
12. soru Boş – A
13. soru Boş – A
14. soru Boş – C
15. soru
Boş – B
16. soru Boş – C
17. soru Boş – E
18. soru Boş – A
19.
soru Boş – B
20. soru Boş – C
21. soru Boş – B
22. soru Boş – B

23. soru Boş – A
24. soru Boş – D
25. soru Boş – E
26. soru Boş
– D
27. soru Boş – A
28. soru Boş – D
29. soru Boş – C
30. soru
Boş – A
31. soru Boş – C
32. soru Boş – B
33. soru Boş – C
34.
soru Boş – E
35. soru Boş – E
36. soru Boş – B

[Toplam:0    Ortalama:0/5]

You may also like...

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir