Iktisat Teorisi Deneme Sinavi 3

1-) Az sayıda ve büyük ölçüde toplulaştırılmış değişkenlerin analiziyle
ilgilenen ekonomi dalı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Dışsal ekonomi
B)
Mikro ekonomi
C) Makro ekonomi
D) İçsel ekonomi
E) Genel denge
ekonomisi

2-) Aşağıdakilerden hangisi farksızlık eğrilerinin
özelliklerinden biri değildir?
A) Sol yukarıdan sağ aşağıya doğru inerler

B) Orjinden bakıldığında dış bükeydirler
C) Birbirlerini kesmezler

D) Orjinden uzaklaştıkça daha yüksek fayda sağlarlar
E) Pozitif
eğimlidirler

3-) Tüketicinin tükettiği mallardan birinin fiyatının
düşmesi aşağıdakilerden hangisine neden olmaz?
A) Fiyatı düşen malın
tüketiminin artması
B) Tüketici dengesinin değişmesine
C) Marjinal ikame
oranının değişmesine
D) Tüketicinin reel gelirinin azalmasına
E)
Tüketicinin bütçe doğrusunun değişmesine

4-) Birim değişken girdi başına
sağlanan üretime ne ad verilir?
A) Marjinal fiziki ürün
B) Ortalama
fiziki ürün
C) Toplam fiziki ürün
D) Ortalama maliyet
E) Marjinal
maliyet

5-) Teknoloji ve girdilerin kullanım oranları sabitken girdi
miktarları arttırıldığında üretim miktarının hangi hızla artacağını gösteren
kavrama ne ad verilir?
A) Ölçeğe göre azalan verim
B) Ölçeğe göre sabit
verim
C) Ölçeğe göre artan verim
D) Ölçeğe göre getiri
E) Başabaş
getiri

6-) Talep fonksiyonunda, diğer malların fiyatlarının değişmesi
durumunda bir malın tüketiminde oluşacak değişmeyi aşağıdakilerden hangisi
gösterir?
A) Talebin nokta fiyat esnekliği
B) Talep esnekliği
C)
Talebin gelir esnekliği
D) Yay esnekliği
E) Çapraz talep esnekliği

7-) Üretim faktörü fiyatlarının düşmesi arz eğrisi üzerinde nasıl bir
değişiklik yaratır?
A) Aynı eğri üzerinde hareket oluşur
B) Sağa kayan
yeni bir eğri oluşur
C) Sola kayan yeni bir eğri oluşur
D) Orjine
yaklaşan yeni bir eğri oluşur
E) Hiçbir değişiklik yaratmaz

8-Alıcıların, satıcıların, mal ve hizmetler ile üretim faktörlerinin
hiçbir ek maliyete katlanmadan tam bir hareket serbestliğine sahip olmaları
aşağıdaki tam rekabet piyasası özelliklerinden hangisi ifade eder?
A)
Bölünebilirlik
B) Mobilite
C) Homojenlik
D) Şeffaflık
E) Atomize
olma

9-) Kısa döneme ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Üretim miktarı arttırılabilir
B) Üreticilerin kapasite kullanım
kararını verdikleri dönemdir
C) Üretim konuları değiştirilemez
D) Yeni
tesisler kurulabilir
E) Üretim olanakları arttırılamaz

10-)
Aşağıdakilerden hangisi bir firmanın kısa dönemde en düşük maliyetle
gerçekleştirebildiği üretim miktarını ifade eder?
A) Tam kapasite
B)
Atıl kapasite
C) Eksik kapasite
D) Aşırı kapasite
E) Maksimum
kapasite

11-) Tam rekabet piyasasındaki bir firmanın toplam gelir
doğrusunun eğimi aşağıdakilerden hangisine eşittir?
A) Toplam gelire
B)
Fiyata
C) Marjinal maliyete
D) Toplam kara
E) Üretim miktarına

12-) Aşağıdakilerden hangisi monopol piyasasında fiyat
farklılaştırılmasının yapılabilmesi için gerekli koşullardan biri değildir?

A) Malın en azaından görünüşte değiştirilmesi
B) Malın satıldığı
piyasanın bölümlü olması
C) Aynı malı alt piyasalarda aynı talep esnekliğine
sahip olması
D) Piyasa alt piyasalara ayrılırken ortaya önemli bir marjinal
maliyetin çıkmaması
E) Malın farklı farklı yerlerde satılması

13-)
Ücretlerin yükselmesi sonucunda daha fazla emeğin daha fazla emeğin daha az
çalışması hangi etkinin bir sonucudur?
A) İkame etkisi
B) Gelir ve ikame
etkisi
C) Gelir etkisi
D) Faktör etkisi
E) Diferansiyel rant etkisi

14-) Hiç kimsenin refahını azaltmadan bazı bireylerin refahını arttıran
her türlü değişikliğin toplumun refahını arttıracağını öne süren optimalite
ölçütü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kaldor ölçütü
B) Hicks ölçütü

C) Pareto optimalite kriteri
D) Edgeworth kutu diyagramı
E)
Scitovsky ölçütü

15-) Devletin vergiler, kamu harcamaları ve borçlanma
yoluyla ekonomiye müdahale etmesine ne ad verilir?
A) Para politikası
B)
Maliye politikası
C) Dış ekonomi politikası
D) Gelirler politikası

E) Büyüme politikası

16-) I. Enflasyon oranı II. Faiz oranları
III.Büyüme hızı IV.Para arzı Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri bir
ekonominin belirli bir dönemdeki başarısının ölçülmesinde kullanılan temel
kıstaslardan değildir?
A) Yalnız IV
B) Yalnız II
C) I ve II
D)
III ve IV
E) II ve IV

17-) Aşağıdakilerden hangisi otonom
yatırımları etkileyen faktörler arasında yer almaz?
A) Piyasadaki geçerki
faiz oranı
B) Reel faiz oranı
C) Sermayenin marjinal etkenliği
D)
Alternatif yatırım türlerinin getirileri
E) Marjinal tüketim eğilimi

18-Tasarruf fonksiyonu S=-5+0,2Y ve yatırım fonksiyonu I= 5+0,1Y olan
bir ekonomide denge gelir (Y) seviyesi kaçtır?
A) 50
B) 100
C) 150

D) 200
E) 250

19-) Yeni iş aramalarına, iş değiştirmelerine ve
teknolojik gelişmelere bağlı olarak ortaya çıkan işsizlik türüne ne ad verilir?

A) Friksiyonel işsizlik
B) Yapısal işsizlik
C) Mevsimlik işsizlik

D) Gönüllü işsizlik
E) Gayri iradi işsizlik

20-) Kapitalist
sistemin tam istihdami otomatik olarak sağlayan bir mekanizmaya sahip
olmadığını, ekonominin, çok önemli bir eksik istihdam düzeyinde çok yüksek bir
enflasyon içinde de dengeye ulaşabileceğini öne süren teori aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Klasik teori
B) Monetarist teori
C) Arz yönlü iktisat
kuramı
D) Keynesgil teori
E) Reel konjonktür teorisi

21-)
Zorunlu rezerv oranı(rr) % 25 olan bir ekonomide 10 milyon TL başlangıç mevduatı
ile yaratılabilecek kaydi para miktarı kaç milyon TL dir?
A) 10
B) 20

C) 30
D) 40
E) 50

22-) Ani mevduat çıkışlarını karşılamak ve
karlı yatırım fırsatlarını değerlendirebilmek amacıyla bir emniyet unsuru olarak
bankaların ellerinde tuttukları rezervlere ne ad verilir?
A) Mutlak
rezervler
B) Serbest rezervler
C) Zorunlu rezervler
D) Kaydi
rezervler
E) Kısmi rezervler

23-) Aşağıadakilerden hangisi IS
eğrisini sağa kaydıran nedenlerden biri değildir?
A) Kamu harcamalarının
artması
B) Otonom tüketim harcamalarının artması
C) Otonom yatırım
harcamalarının artması
D) Vergilerin artması
E) Teknolojik ilerlemeler

24-) Fiyatların arttığı ve üretimin azaldığı ekonomik durum
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Stagflasyon
B) Resesyon
C) Deflasyon

D) Enflasyon
E) Ekonomik canlanma

25-) Aşağıdakilerden hangisi
emek piyasasında dengenin değişmesine neden olan faktörlerden biri değildir?

A) Nüfus artışı
B) Fiyat düzeyinin değişmesi
C) Emek arz ve talep
eğrilerinin yer değiştirmesi
D) Teknolojik gelişme
E) Zevk ve
tercihlerin değişmesi

26-) Fonksiyonel gelir dağılımının mikro analizine
ne ad verilir?
A) Faktör fiyat analizi
B) Sektörel analiz
C)
Fonksiyonel analiz
D) Kişisel analiz
E) Cebirsel analiz

27-)
Ödemeler bilançosu eğrisi ( BP ) hangi durumda gelir eksenine paralel bir şekil
alır?
A) Esnek kur sisteminde
B) Sabit kur sisteminde
C) Tam kapital
mobilitesi durumunda
D) Eksik sermaye hareketliliği durumunda
E) Maliye
politikasının uygulandığı durumda

28-Gelecekteki bir tarihte teslim için
bugünden satın alınan veya satılan işlem için uygulanan döviz kuru
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Spot döviz kuru
B) Reel döviz kuru
C)
Nominal döviz kuru
D) Forward döviz kuru
E) Döviz kuru

29-) Reel
konjonktür teorisine göre ekonomik dalgalanmaların nedeni aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Toplam talepte beklenmeyen dalgalanmalar
B) Toplam
talepte beklenen dalgalanmalar
C) Para miktarındaki artış oranı
D)
Verimlillikte ortaya çıkan tesadüfi dalgalanmalar
E) Gelecekteki satışlara
ve kara ilişkin bekleyişler

30-) Uzun dönem Phillips eğrisinin şekli
nasıldır?
A) Yatay eksene paralel
B) Yatay eksene dik doğru
C) Yatay
ekseni iki noktada kesen azalan bir eğri
D) Yatay ekseni kesmeyen pozitif
eğimli doğru
E) Yatay ekseni 45 derecelik açı ile kesen doğru

1
C
2 E
3 D
4 B
5 D
6 E
7 B
8 B
9 D
10 A

11 B
12 C
13 C
14 C
15 B
16 E
17 E
18 B
19 A

20 D
21 D
22 B
23 D
24 A
25 E
26 A
27 C
28 D

29 D
30 B

[Toplam:0    Ortalama:0/5]

You may also like...

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir