Iktisat Teorisi Deneme Sinavi 4

1-) Esas inceleme konusu ulusal ekonomi olan, az sayıda ve toplulaştırılmış
değişkenlerin analiziyle ilgili ekonomi dalı aşağıdakilerden hangisidir?
A)
Dinamik analiz
B) Mikro ekonomi
C) Ekonomi tarihi
D) Makro ekonomi

E) Kalkınma ekonomisi

2-) Bir zaman boyutuna bağlı olarak değişen
değişkenlere ne ad verilir?
A) İçsel değişken
B) Stok değişken
C)
Akım değişken
D) Dışsal değişken
E) Bağımsız değişken

3-) Bir
maldan eşit miktarda tüketen bireylerin, eşit fayda sağlayacağını ve faydanın
ölçülebilir olduğunu savunan yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?
A)
Marjinal fayda yaklaşımı
B) Toplam fayda yaklaşımı
C) Ordinal fayda
yaklaşımı
D) Karşılaştırılabilir fayda yaklaşımı
E) Kardinal fayda
yaklaşımı

4-) Toplam fayda ve marjinal fayda ile ilgili aşağıdaki
ifadelerden hangisi doğru değildir?
A) Tüketim miktarı arttıkça marjinal
fayda azalır
B) Toplam fayda azalırken marjinal fayda negatiftir
C)
Tüketim miktarı arttıkça toplam fayda azalır
D) Marjinal faydaların
toplamıyla toplam faydaya ulaşılır
E) Toplam fayda maksimum iken marjinal
fayda sıfıra eşittir

5-) Farksızlık eğrilerinin sol yukarıdan sağ
aşağıya inmelerinin (azalan eğimli olmalarının) nedeni aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Azalan marjinal ikâme oranı
B) Mallardan birinin tüketim
miktarı arttrılırken diğerinin azalması
C) Artan marjinal ikâme oranı
D)
Malın fiyatı artarken talep miktarının azalması
E) Fiyat ile tüketimin
birlikte değişmesi

6-) Tüketici gelirinin sürekli değişmesi durumunda
oluşan tüketici denge noktalarının geometrik yerine ne ad verilir?
A) Fiyat
tüketim eğrisi
B) Genişleme yolu
C) Gelir tüketim eğirisi
D)
Tüketici paftası
E) Bütçe doğrusu

7-) Toplam fiziki ürün eğrisine
orijinden çizilen teğetin eğimi aşağıdakilerden hangisi verir?
A) Marjinal
fiziki ürünü
B) Ortalama fiziki ürünü
C) Ortalama maiyeti
D) Üretim
miktarını
E) Toplam fiziki ürünü

8-Girdiler arasında azalan
ikâme söz konusu ise eşürün eğrilerinin hangi şekilde olacagı, aşağıdaki
seçeneklerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A) Orijine göre dış bükey

B) Orijine göre iç bükey
C) Yatay eksene paralel bir doğru
D) Azalan
eğilimli bir doğru
E) Artan eğilimli bir doğru

9-) Üretim
teknolojisi değiştiğinde aşağıdakilerden hangisi meydana gelir?
A) Eşürün
eğrileri sistemi yer değiştirir
B) Eş maliyet doğrusu parelel kayar
C)
Eş maliyet doğrusu yatay eksende sağa kayar
D) Eş maliyet doğrusu yatay
eksende sola kayar
E) Üretici dengesi değişmez

10-) Bir mala ait
talep eğrisinin sağa doğru kaymasının nedeni aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A) Malın fiyatının düşmesi
B) Gelirin azalması
C) Zevk ve
alışkanlıkların ilğili malın aleyhine değişmesi
D) İkâme malın fiyatının
düşmesi
E) Tamamlayıcı malın fiyatının düşmesi

11-) Gelir artığında
talebi azalan bir malın, gelir esneklik katsayısı için aşağıdakilerden hangisi
söylenebilir?
A) e>0
B) e<0
C) e=1
D) e=0
E) e>1

12-) Belli bir mala ait arz eğrisinin sağa doğru kaymasına
aşağıdakileden hangisi neden olmaz?
A) Malın fiyatının yükselmesi
B)
Teknolojik ilerleme
C) Üretim faktörleri fiyatının düşmesi
D) Diğer
malların fiyatının düşmesi
E) Girdilerin fiyatlarının düşmesi

13-) Tam rekabet piyasasının hangi özelliği sonucu kaynaklar en
etkin oldukları alanda kullanılırlar?
A) Homojenlik özelliği
B) Atomize
özelliği
C) Şeffaklık özelliği
D) Mobilite özelliği
E) Alıcı ve
satıcının çokluğu

14-) I. Tüketici rantı II. Üretici rantı III. Maksimum
alışveriş hacmi IV. Mal fazlası
A) Yalnız IV
B) I ve II
C) I, II,
III ve IV
D) Yalnız III
E) I, II ve III

15-) Arz sabitken
talebin artması denge fiyatı ve miktarını ne yöne etkiler?
A) Denge fiyatı
ve miktarı artar
B) Denge fiyatı artar miktar değişmez
C) Denge fiyatı
düşer miktar artar
D) denge fiyatı değişmez, miktar artar
E) Fiyat artar
miktar bilinemez

16-) İşçilerin haklarını korumak için devletin
müdahalesi aşağıdakilerden hangisine neden olur?
A) Tavan fiyat
B)
Asgari ücret
C) Kapasiteye ücret tayini
D) İşçilerin iş yerine ortak
edinmesi
E) İşçilere teşvik primi ödenmesi

17-) Bir firmanın tam
kapasite üretim miktarının üstünde üretimini sürdürmesi durumunu ifade eden
kavram aşağıdakilerden hangisidir?
A) Atıl kapasite
B) Maksimum kapasite

C) Aşırı kapasite
D) Eksik kapasite
E) Tam kapasite

18-Firmanın üretim miktarı 500 birim iken toplam maliyeti 45 milyar
TL’dir. Üretim miktarı 550 birime yükseldiğinde toplam maliyeti de 55 milyar
TL’ye yükseliyor ise marjinal maliyet kaça eşittir?
A) 100 milyon TL
B)
150 milyon TL
C) 50 milyon TL
D) 200 milyon TL
E) 250 milyon TL

19-) Aşağıdakilerden hangisi üretim maliyetlerini yükselterek negatif
dışsal ekonomileri ortaya çıkarmaz?
A) İşçilerin çalışma koşullarının
olumsuzluğu
B) Endüstrideki firma sayısının artması
C) Çevre kirliliği

D) Endüstrinin büyümesi
E) Firmalardan alınan vergilerde indirim
yapılması

20-) Tam rekabet piyasasında firma talep eğirisinin yatay
eksene paralel olmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) Malların
homojen olması
B) Piyasaya girişin engellenmiş olması
C) Fiyatın veri
olması
D) Daha çok satış için fiyatın düşürülmesi
E) Satıcı sayısının az
olması

21-) Hem alıcı hem de satıcı sayısının tek olduğu piyasa
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Monopol
B) İki yanlı tekel
C) Düopol

D) Monopson
E) Oligopol

22-) Monopolcü firmanın denge koşulu
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Marjinal maliyet=Marjinal gelir
B) Toplam
gelir=Toplam maliyet
C) Ortalama gelir=Ortalama maliyet
D) Marjinal
gelir=Ortalama maliyet
E) Marjinal maliyet=Toplam maliyet

23-)
Aşağıdakilerden hangisi değişir maliyettir?
A) Kira
B) Hammadde
giderleri
C) Amortismanlar
D) Sigorta primleri
E) İdari personel
aylıkları

24-) Birbirlerini tam olarak ikâme edebilen mallar üreten
firmalara ayrı ayrı monopol gücü kazandıran farklılık imajının tüketicinin
gözünde yaratılmış olması aşağıdaki piyasalardan hangisinin en önemli
özelliğidir?
A) Tam rekabet
B) Tekelci rekabet
C) Oligopol
D)
Monopol
E) Düopol

25-) Bir faktörden bir birim daha fazla kullanarak
elde edilecek ek gelire ne ad verilir?
A) Marjinal ürün geliri
B)
Marjinal fiziki ürün
C) Marjinal gelir
D) Marjinal maliyet
E)
Marjinal kâr

1 D
2 C
3 E
4 C
5 B
6 C
7 B

8 A
9 A
10 E
11 B
12 A
13 D
14 A
15 A
16 B

17 C
18 D
19 E
20 C
21 B
22 A
23 B
24 B
25 A

[Toplam:0    Ortalama:0/5]

You may also like...

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir