Iktisat Teorisi Deneme Sinavi 5

1. Değeri belirli bir zaman dilimi içinde ölçülen değişkene ne ad verilir?

A) Bağımsız değişken

B) Dışsal değişken

C) Akım değişken

D) Bağımlı değişken

E) Stok değişken

2. Bir malın
fiyatının düşmesi durumunda tüketicinin aynı farksızlık eğrisi üzerinde bir
noktadan başka bir noktaya geçmesi sonucu ortaya çıkan etkiye ne ad verilir?

A) Gelir etkisi

B) Gibson paradoksu

C) Keynes etkisi

D) İkame etkisi

E) Eş fayda etkisi

3. Talep eğrisi
yatay eksene düşey ise talebin fiyat esnekliği nasıldır?

A) 0

B)

C) e = 1

D) 0 < e < 1

E) E = 2

4. Ortalama
fizik ürün (APP) marjinal fiziki ürünün (MPP) üzerindeyken aşağıdakilerden
hangisi doğrudur?

A) Marjinal fiziki ürün artardır

B) Ortalama
fiziki ürün azalandır

C) Ortalama fiziki ürün artandır

D) Toplam
fiziki ürün minimumdur

E) Eş ürün eğrisinin eğimi azalır

5.
Üretim bir birim artırıldığında toplam maliyette görülen artışa ne ad verilir?

A) Ortalama toplam maliyet (ATC)

B) Toplam maliyet (TC)

C) Ortalama değişken maliyet (AVC)

D) Ortalama sabit maliyet
(AFC)

E) Marjinal maliyet (MC)

6. Tam rekabet piyasasında toplam
gelir doğrusunun eğimi aşağıdakilerden hangisine eşittir?

A) Ortalama
maliyete

B) Marjinal maliyete

C) Fiyata

D) Ortalama
değişir maliyete

E) Tüketici rantına

7. Bir firmanın, iki ya da
daha fazla firmadan daha düşük maliyetle üretimi gerçekleştirmesi ve daha düşük
fiyatla piyasaya arzda bulunmasına ne ad verilir?

A) Fiyat
farklılaştırılması

B) Mal farklılaştırılması

C) Doğal monopol

D) Monopolcü rekabet

E) Monopson

8. Aşağıdakilerden
hangisi monopolcü rekabet piyasasının özellikleri arasında yer almaz?

A)
Piyasaya giriş ve çıkışlar serbesttir

B) Mallar homojendir

C)
Kısa dönemde aşırı kâr vardır

D) Uzun dönemde normal kâr vardır

E) Mobilite özelliği geçerlidir

9. İşgücünün ücreti emeğin
marjinal ürün değerinden fazlaysa aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A)
Girdi kullanımı azaltılır

B) Optimum girdi kullanımı belirlenmiştir

C) Emek kullanımı artırılır

D) Bireysel işgücü arzı artar

E) Toplam fiziki ürün artar

11.

Yıllar Fiyat indeksi
GSMH

2004 100 80.000

2005 110 84.000

Yukarıda x ülkesine
ilişkin verilerden hareketle 2005 yılındaki ekonomik büyüme oranını
hesaplayınız.

A) % 5

B) % 4,5

C) % 4

D) % 4

E) % 4,5

12. Bir ülkede Ulusal gelir 800, Amortismanlar 50,
dolaylı vergiler 150, kâr payları 30 ise net milli hasıla kaçtır?

A) 850

B) 900

C) 1000

D) 1030

E) 750

13. Bir
ekonomide aktif olarak iş arayan işsizler 2.000.000 kişi ise toplam iş gücü de
18.000.000 kişi ise işsizlik oranı kaçtır?

A) %9

B) %11

C) %12

D) %10

E) %5

14. Aşağıdakilerden hangisi
Keynezgil makro iktisadi görüşler arasında yer almaz?

A) Tam rekabet
vardır.

B) Ücret ve fiyatlar esnek değildir.

C) Ekonomide tam
bilgi yoktur.

D) Devlet müdahaleleri gereklidir.

E) Ekonomi
eksik istihdamda dengeye gelebilir.

15. Klasik iktisada göre üretim
fonksiyonunun azalarak artmasının nedeni nedir?

A) Ücretlerin esnek
olması

B) Azalan verimler yasası

C) Emek arzının pozitif eğimli
olması

D) Teknolojinin ilerlemesi

E) Sermaye stoğunun artması

16. Kamu açıkları borçlanma ile finanse edildiğinde vergi indirimlerinin
tüketim üzerinde hiçbir etkisi olmayacaktır görüşü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sürekli gelir hipotezi

B) Göreli gelir hipotezi

C)
Ricardo – Barro hipotezi

D) Friedman – Schwatz hipotezi

E)
Tasarruf paradoksu

17. Portföy tercihi kuramına göre x menkul kıymeti
ile ilgili bilgiye ulaşma maliyeti artarsa aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Menkul kıymetin talebi azalır.

B) Portföy içinde menkul
kıymetin payı azalır.

C) Menkul kıymetin fiyatı düşer.

D) Menkul
kıymetin talebi artar.

E) Bilgiye ulaşma maliyetinin portföy tercihine
etkisi yoktur.

18. Bir ekonomide C=100+0.5Yd ise kullanılabilir gelir
200 olduğunda ortalama tasarruf eğilimi (APS) kaçtır?

A) 0

B) 1

C) 100

D) 0,5

E) 1/2

19. Aşağıdakilerden hangisi
M2 Y para tanımı içinde yer almaz?

A) Resmi mevduatlar

B)
Dolaşımdaki para

C) Yerleşiklerin döviz mevduatlar

D) Vadeli
mevduatlar

E) Vadesiz mevduatlar

20. Bankaların kredi olarak
verdiği paranın bir kısmının piyasada dolaşarak bankaya geri dönmemesine ne ad
verilir?

A) Kredi çarpanı

B) Bankacılık çarpanı

C) Geri
dönüş oranı

D) Kaydi para

E) Sızıntı

21. Bir ekonomide
paranın dolaşım hızı (v) düşerse aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A)
Para talebi düşer

B) Üretim miktarı artar

C) Para talebi artar

D) GSMH yükselir

E) Fisher eşitliği sağlanır.

22. IS –
LM Modeline göre hükümetin vergi indirimlerinin faiz ve milli gelire etkisi
hangisidir?

A) Faiz düşer milli gelir artar

B) Faiz ve milli
gelir artar

C) Faiz ve milli gelir azalır

D) Faiz artar milli
gelir azalır

E) LM sağa kayar

23. LM fonksiyonunun keynesyen
aralığı için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Maliye politikası
etkindir

B) Para politikası etkindir

C) Hem para hemde maliye
politikası etkindir

D) LM fonksiyonu düşey eksene paraleldir.

E)
LM fonksiyonunun faiz esnekliği O’dır.

24. Keynes etkisine göre reel
para arzındaki azalışın etkisi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Faiz oranı
düşer

B) Yatırımlar artar

C) Milli gelir artar

D) Faiz
oranı yükselir

E) Ekonomi büyür

25. Açık Ekonomide diğer şartlar
sabitken yabancı ülkelerde fiyatlar yükselirse;

A) İthalat artar

B) Dış ticaret açığı artar

C) Reel döviz kuru azalır

D)
Ülke parasının dış değeri artar

E) İhracat artar

26. Belirli bir
döviz kurundan ödemeler bilonçosunu dengeye getiren faiz gelir ikililerinin
geometrik yerine ne ad verilir?

A) IS eğrisi

B) LM eğrisi

C) BP eğrisi

D) Talep eğrisi

E) Döviz kuru eğrisi

28. Toplam arz eğrisinin klasik bölgesinde daraltıcı para politikasının
etkisi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Fiyatlar artar

B) Fiyatlar
azalır

C) Ekonomi eksik istihdama girer

D) Enflasyon yaşanır

E) İşsizlik azalır

29. Friksiyonel eksik istihdam ile yapısal
eksik istihdamın toplamı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Beveridge eğrisi

B) Doğal işsizlik oranı

C) Konjontürel işsizlik

D) Gizli
işsizlik

E) İradı işsizlik

30. Friedman’ın uzun dönem Phillips
eğrisi analizine göre gerçekleşen enflasyon oranı beklenen enflasyon oranına
eşit olduğunda hangisi doğrudur?

A) İşsizlik azalır

B) İşsizlik
artar

C) Doğal işsizlik oranı değişmez

D) Doğal işsizlik oranı
artar

E) Eksik istihdamda denge olur

31. Yeni klasik
iktisatçılara göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) İnsanlar
rasyoneldir.

B) Karar birimleri sistematik hata yapmazlar.

C)
Phillips eğrisi kısa dönemde düşey olabilir.

D) Karar birimleri uyumcu
beklentilere sahiptir.

E) Uzun dönemde Phillips eğrisi düşeydir.

32. Aşağıdakilerden hangisi iktisadi büyümenin kaynakları arasında yer
almaz?

A) Yatırımların azalışı

B) Sermaye birikimi

C) İş
güçünde artış

D) Teknolojik gelişme

E) Emek verimliliği artışı

33. Bir ekonomide işçiler tarafından gösterilen beceri setine ne ad
verilir?

A) Solow artığı

B) Beşeri sermaye

C) Ar – Ge
verimliliği

D) Durağan durum dengesi

E) Dışsal büyüme hipotezi

34. Aşağıdakilerden hangisi para politikası araçları arasında yer almaz?

A) Zorunlu karşılık oranı

B) İskonto oranı

C) Vergi
oranı

D) Açık piyasa işlemleri

E) Reeskont oranları

35.
Merkez Bankasının döviz piyasalarına müdahelelerinin ülke içi para stokunu
etkilememesi amacıyla açık piyasa işlemlerini kullanmasına ne ad verilir?

A) Genişletici para politikası

B) Daraltıcı para politikası

C) Döviz çıpası politikası

D) Sterilizasyon

E) Enflasyon
hedeflemesi

36. Aşağıdakilerden hangisi fiyat düzeyinde meydana gelen
sürekli artışın nedeni olamaz?

A) Nominal para arzı artışı

B)
Toplam talep artışı

C) Paranın dolaşım hızı artışı

D) Arz şoku

E) Toplam arz artışı

1. C –
2. D –
3. A –
4. B –

5. E –
6. C –
7. C –
8. B –
9. A –
10. E –
11. C –

12. A –
13. D –
14. A –
15. B –
16. C –
17. D –
18.
A –
19. A –
20. E –
21. C –
22. B –
23. A –
24. D –

25. E –
26. C –
27. D –
28. B –
29. B –
30. C –
31.
D –
32. A –
33. B –
34. C –
35. D –
36. E

[Toplam:0    Ortalama:0/5]

You may also like...

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir