Iktisat Teorisi Deneme Sinavi 6

1-) Aşağıdakilerden hangisi iktisat bilimine ve iktisatçılara ilişkin yanlış bir
ifadedir?
A) İktisat arkadaşlık, yurtseverlik gibi konularda değerleme
yapmaz.
B) İktisatçı politik tercihlere esas olabilecek seçenekleri ortaya
koyar.
C) İktisat, kıt kaynakların seçenek kullanımları arasındaki akılcı
insan davranışlarını inceler.
D) İktisadın görevi, iktisadi olaylar ve
gerçekler içerisinden önemli olanları seçmektir.
E) İktisatçı, politik
tercihlere esas olabilecek seçenekler arasında karar verir.

——————————————————————————–
2-)
Aşağıdakilerden hangisi iktisadi akılcılığın özelliklerinden biri değildir?

A) Eksik bilgiye sahip olma
B) Seçici olma
C) Tam enformasyona sahip
olma
D) Tercihler arasında tutarlı olma
E) Çoğu aza tercih etme

——————————————————————————–
3-)

Yukarıdaki grafikte verilen II numaralı bölge hangi tür mallara aittir?

A) Düşük mal
B) Zorunlu mal
C) Fakir mal
D) İkame mallar
E)
Tamamlayıcı mallar

——————————————————————————–
4-)
Eş ürün eğrileri ve girdi fiyatları sabitken değişik maliyet olanaklarına göre
ortaya çıkan üretici denge noktalarının geometrik yerine ne ad verilir?
A)
Engel eğrisi
B) Piyasa talep eğrisi
C) Fiyat tüketim eğrisi
D)
Genişleme yolu
E) Eş maliyet doğrusu

——————————————————————————–
5-)
Kısa dönemde firmanın üretim miktarından bağımsız olan yani firma hiç üretim
yapmasa da katlanmak zorunda olduğu maliyetlere ne ad verilir?
A) Toplam
maliyet
B) Ortalama maliyet
C) Marjinal maliyet
D) Sabit maliyet

E) Değişir maliyet

——————————————————————————–
6-)
Tam rekabet piyasasında firmanın uzun dönemde normal kâr elde etmesi bu
piyasanın hangi özelliğinden kaynaklanır?
A) Çok sayıda alıcı ve satıcı
olması
B) Malların homojen olması
C) Piyasaya giriş çıkışın serbest
olması
D) Fiyatın veri olması
E) Alıcı ve satıcıların piyasa hakkında
tam bilgiye sahip olması

——————————————————————————–
7-)
Aşağıdakilerden hangisi monopolcü piyasaya yöneltilen eleştirilerden biri
değildir?
A) Fiyatların sosyal maliyetlerden yüksek olması
B) Gelir
dağılımını bozucu etki yaratması
C) Kaynak israfı olarak reklamlara yer
vermesi
D) Optimal kaynak dağılımını bozucu etki yaratması
E) Uzun
dönemde normal kâr elde etmesi

——————————————————————————–
😎
Bir firmanın, iki ya da daha fazla firmadan daha düşük maliyetle üretimi
gerçekleştirmesi ve daha düşük fiyatla piyasaya arzda bulunması durumunda ortaya
çıkan piyasa türü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Oligopol
B) Tam rekabet

C) Doğal monopol
D) İki yanlı tekel
E) Düopson

——————————————————————————–
9-)
Değişken girdi kullanımı 6 birimden 7 birime yükseldiğinde marjinal hasılat 15
birim ve marjinal fiziki ürün 30 birim ise marjinal ürün hasılatı kaç birimdir?

A) 2
B) 45
C) 75
D) 100
E) 450

——————————————————————————–
10-)
Aşağıdakilerden hangisi geçerli olduğunda bir dışsallıktan söz edilemez?
A)
Elma bahçesinin bal üreticisi ile yanyana olması
B) Çimento fabrikasının
çevreyi kirletmesi
C) Toplumda kamusal malların varlığı
D) Tüm sosyal
maliyetlerin özel maliyete dönüştürülmesi
E) Üretimde ölçeğe artan getirinin
söz konusu olması

——————————————————————————–
11-)
Aşağıdakilerden hangisi bir dönemin çıktısının değerini üretildiği dönemde
geçerli olan fiyatlarla ölçer?
A) Nominal GSYİH
B) Reel GSYİH
C)
Potansiyel GSYİH
D) Fiili GSYİH
E) GSYİH Deflatörü

——————————————————————————–
12-)
Aşağıdakilerden hangisi gelir yöntemine göre GSYİH’yı verir?
A) GSYİH = Ü –
F – R – K + Amortismanlar + Dolaylı vergiler + Dışarıdan net faktör gelirleri

B) GSYİH = Ü + F + R + K + Amortismanlar + Dolaylı vergiler – Dışarıdan net
faktör gelirleri
C) GSYİH = Ü + F + R + K – Amortismanlar – Dolaylı vergiler
– Dışarıdan net faktör gelirleri
D) GSYİH = Ü – F – R – K – Amortismanlar –
Dolaylı vergiler + Dışarıdan net faktör gelirleri
E) GSYİH = Dolaylı
Vergiler – Dağıtılmamış Kârlar + Transfer Ödemeleri

——————————————————————————–
13-)
Okun yasası aşağıdakilerden hangisini gösterir?
A) Enflasyon ile işsizlik
arasındaki ilişkiyi
B) Açık iş sayısı ile işsiz sayısı arasındaki ilişkiyi

C) İşsizlik oranındaki % 1’lik artışın enflasyonda ne kadar azalma
yaratacağını
D) İşsizlik oranı ile GSYİH büyüme oranı arasındaki ilişkiyi

E) Sabit bir büyüme oranı ile üretimin kaç yılda iki katına çıkacağını

——————————————————————————–
14-)
Aşağıdakilerden hangisi Keynesci iktisadın özelliklerinden biri değildir?
A)
Ücret ve fiyatlar aşağıya doğru rijittir.
B) Tasarruflar gelir düzeyine
bağlıdır.
C) Tam rekabet piyasası her zaman geçerli olmayabilir.
D)
Ekonomi eksik istihdamdadır.
E) Her arz kendi talebini yaratır.

——————————————————————————–
15-)
Tüketimin harcanabilir gelirden bağımsız olan kısmına ne ad verilir?
A)
Otonom tasarruf
B) Otonom tüketim
C) Otonom yatırım
D) Uyarılmış
tüketim
E) Uyarılmış yatırım

——————————————————————————–
16-)
Sürekli gelir hipotezini geliştiren iktisatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A)
M.Friedman
B) I.fisher
C) Ando
D) Keynes
E) Modiglioni

——————————————————————————–
17-)
Bir alışverişte taraflardan birinin,diğerlerinden gizli bir biçimde ve diğerine
maliyet yükleyecek biçiminde davranışlarını değiştirmesine ne ad verilir?
A)
Kredi layınlaması
B) Ters seçme
C) Hızlandıran
D) Ahlaki tehlike

E) Portföy tercihi

——————————————————————————–
18-)
Varlıkların yenileme maliyetlerine oranla yüksek olması durumunda yatırımların
artacağını vurgulayan yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?
A) Hızlandıran

B) q kuramı
C) Ayarlama maliyet yaklaşımı
D) Kredi tayınlaması

E) Basit çarpan

——————————————————————————–
19-)
Aşağıdakilerden hangisi paranın fonksiyonlarından biri değildir?
A) Para bir
değişim aracıdır.
B) Para hesap birimidir.
C) Para taşınabilir
olmalıdır.
D) Para bir mübadele aracıdır.
E) Para servet biriktirme
aracıdır.

——————————————————————————–
20-)
Zorunlu rezerv oranının 0,25 olduğu bir ekonomide 500 milyon TL başlangıç
mevduatı ile yaratılabilecek kaydi para miktarı kaç milyar TL’dir? (Geri dönüş
oranı 1 kabul edilecektir.)
A) 20
B) 25
C) 50
D) 75
E) 200

——————————————————————————–
21-)
Aşağıdakilerden hangisi IS eğrisini kaydıran etmenlerden biri değildir?
A)
Yatırım harcamaları
B) Kamu harcamaları
C) Vergiler
D) Para arzı

E) Fiyatlar genel düzeyi

——————————————————————————–
22-)
Aşağıdakilerden hangisi LM eğrisinin eğimini belirler?
A) Çoğaltan katsayı

B) Çarpan
C) Yatırımların forze duyarlılığı
D) Para takibinin gelire
duyarlulığı
E) Vergi oranı

——————————————————————————–
23-)
LM eğrisinin Keynesgil aralığında bulunan bir ekonomide kamu harcamaları artışı
aşağıdakilerden hangisine yol açar?
A) Faiz oranlarının yükselmesine
B)
Maliye politikasının etkinliğinin azalmasına
C) Reel milli hasılanın
artmasına
D) Faiz oranlarının düşmesine
E) Reel milli hasılanın
azalmasına

——————————————————————————–
24-)
BP eğrisi aşağıdakilerden hangisini ifade eder?
A) Döviz ve gelir
ikililerini
B) Para piyasasını dengeye getiren faiz ve gelir ikililerini

C) Mal piyasasını dengeye getiren faiz ve gelir ikililerini
D) Ödemeler
bilançosunu dengeye getiren faiz ve gelir ikililerini
E) Ekonominin genel
dengesini

——————————————————————————–
25-)
Eğer bir ülkede yatırımlar tasarruflardan büyükse aşağıdaki ifadelerden hangisi
doğrudur?
A) Ülkenin net ihracatı sıfıra eşit olur.
B) Ülkenin net
ihracatı negatif olur.
C) Ülkenin net ihracatı pozitif olur.
D) Ülkenin
ödemeler bilançosu fazla verir.
E) Ülkenin sermaye hesabı dengededir.

——————————————————————————–
26-)
Sabit döviz kurları ve tam sermaye hareketliliği altında, para arzındaki bir
artış aşağıdakilerden hangisine neden olur?
A) Sadece faiz oranlarını
arttırır.
B) Sadece gelir düzeyini arttırır.
C) Hem faiz oranını hem de
gelir düzeyini arttırır.
D) Hem faiz oranını hem de gelir düzeyini azaltır.

E) Faiz oranı ve gelir düzeyi değişmez.

——————————————————————————–
27-)
Hedeflenen reel ücret 800.000 TL/saat beklenen fiyat düzeyi % 25, gerçekleşen
fiyat düzeyi % 50 ise reel ücret düzeyi kaç TL/saattir?
A) 150.000
B)
250.000
C) 400.000
D) 800.000
E) 1.000.000

——————————————————————————–
28-)
Aşağıdakilerden hangisi ücret yapışkanlığının nedenleri arasında yer almaz?

A) Katalog maliyetleri
B) Etkin ücret kuramları
C) İçerdekiler –
dışardakiler kuramı
D) Koordinasyon sorunları
E) Yanlış algılama

——————————————————————————–
29-)
Toplam arz eğrisi sabitken toplam talep eğrisinin sola doğru kayması
aşağıdakilerden hangisine yol açar?
A) Sadece fiyatlar genel düzeyinin
düşmesine
B) Sadece milli gelirin artmasına
C) Fiyatlar genel düzeyi
düşerken, milli hasılanın azalmasına
D) Fiyatlar genel düzeyi yükselirken,
milli hasılanın artmasına
E) Fiyatlar genel düzeyi sabitken, milli hasılanın
azalmasına

——————————————————————————–
30-)
İşgücünün 100 milyon, istihdam edilen işçi sayısının 75 milyon olduğu bir
ekonomide işsizlik oranı yüzde kaçtır?
A) 75
B) 50
C) 40
D) 25

E) 10

——————————————————————————–
31-)
Aşağıdakilerden hangisi doğal işsizlik oranının artmasına neden olmaz?
A)
Demografik değişmeler
B) Kamu politikalarının etkinliği
C) Yapısal
işsizliğin artması
D) Belli bir yılda doğum oranında artma
E) Fiyat ve
ücret rijitliği

——————————————————————————–
32-)
Yeni işe alınanların becerilerinin artmasına bağlı olarak Phillips eğrisinin
sola kayması ve istihdamdaki artışa karşılık enflasyon oranının düşmesine ne ad
verilir?
A) Crowding out etkisi
B) Servet etkisi
C) Histeresiz
etkisi
D) Faiz oranı etkisi
E) Gelir etkisi

——————————————————————————–
33-)
Tasarrufların artması önce sermayeyi sonra hasılayı arttıracaktır. Hasılanın
artması sermayedeki yıpranmaları karşılayacaktır.
Tasarruf sermaye arasındaki
bu ilişkiye ne ad verilir?
A) Değer paradoksu
B) Tasarruf paradoksu

C) İçsel büyüme modeli
D) Sermayenin altın kural düzeyi
E) Kıymetler
paradoksu

——————————————————————————–
34-)
Robert Lucas ve Paul Romer’e göre bir ülkede fiziksel ve beşeri sermaye
birikiminin birlikteliği ekonomik büyümeyi sürdürmek için yeterlidir.
Bu
modele iktisatta ne ad verilir?
A) İçsel büyüme modeli
B) Dışsal büyüme
modeli
C) Yansız büyüme modeli
D) Egzojen büyüme modeli
E) Sabit
büyüme modeli

——————————————————————————–
35-)
Aşağıdakilerden hangisi para politikasının araçlarından biri değildir?
A)
Zorunlu karşılık oranı
B) Kamu harcamaları
C) İskonto oranı
D) Açık
piyasa işlemleri
E) Sterilizasyon

——————————————————————————–
36-)
Para arzı artışına bağlı olarak toplam talebin artması sonucu ortaya çıkan fiyat
artışına ne ad verilir?
A) Maliyet itmeli enflasyon
B) Talep çekmeli
enflasyon
C) Kronik enflasyon
D) Yapısal enflasyon
E) Hiper
enflasyon

——————————————————————————–
1-)E
2-)A
3-)B
4-)D
5-)D
6-)C
7-)E
8-)C
9-)E
10-)D
11-)A
12-)B
13-)D
14-)E
15-)B
16-)A
17-)D
18-)B
19-)C
20-)A
21-)D
22-)D
23-)C
24-)D
25-)B
26-)E
27-)C
28-)E
29-)C
30-)D
31-)D
32-)C
33-)D
34-)A
35-)B
36-)B

[Toplam:0    Ortalama:0/5]

You may also like...

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir