Iktisat Teorisi Deneme Sinavi 7

1. Değeri belirli bir zaman dilimi içinde ölçülen değişkene ne ad verilir?
A)
Bağımsız değişken
B) Dışsal değişken
C) Akım değişken
D) Bağımlı
değişken
E) Stok değişken

2. Bir malın fiyatının düşmesi durumunda
tüketicinin aynı farksızlık eğrisi üzerinde bir noktadan başka bir noktaya
geçmesi sonucu ortaya çıkan etkiye ne ad verilir?
A) Gelir etkisi
B)
Gibson paradoksu
C) Keynes etkisi
D) İkame etkisi
E) Eş fayda
etkisi

3. Talep eğrisi yatay eksene düşey ise talebin fiyat esnekliği
nasıldır?
A) 0
B)
C) e = 1
D) 0 < e < 1
E) E = 2

4.
Ortalama fizik ürün (APP) marjinal fiziki ürünün (MPP) üzerindeyken
aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) Marjinal fiziki ürün artardır
B)
Ortalama fiziki ürün azalandır
C) Ortalama fiziki ürün artandır
D) Toplam
fiziki ürün minimumdur
E) Eş ürün eğrisinin eğimi azalır

5. Üretim bir
birim artırıldığında toplam maliyette görülen artışa ne ad verilir?
A)
Ortalama toplam maliyet (ATC)
B) Toplam maliyet (TC)
C) Ortalama değişken
maliyet (AVC)
D) Ortalama sabit maliyet (AFC)
E) Marjinal maliyet
(MC)

6. Tam rekabet piyasasında toplam gelir doğrusunun eğimi
aşağıdakilerden hangisine eşittir?
A) Ortalama maliyete
B) Marjinal
maliyete
C) Fiyata
D) Ortalama değişir maliyete
E) Tüketici
rantına

7. Bir firmanın, iki ya da daha fazla firmadan daha düşük
maliyetle üretimi gerçekleştirmesi ve daha düşük fiyatla piyasaya arzda
bulunmasına ne ad verilir?
A) Fiyat farklılaştırılması
B) Mal
farklılaştırılması
C) Doğal monopol
D) Monopolcü rekabet
E)
Monopson

8. Aşağıdakilerden hangisi monopolcü rekabet piyasasının
özellikleri arasında yer almaz?
A) Piyasaya giriş ve çıkışlar
serbesttir
B) Mallar homojendir
C) Kısa dönemde aşırı kâr vardır
D)
Uzun dönemde normal kâr vardır
E) Mobilite özelliği
geçerlidir

9. İşgücünün ücreti emeğin marjinal ürün değerinden
fazlaysa aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) Girdi kullanımı azaltılır
B)
Optimum girdi kullanımı belirlenmiştir
C) Emek kullanımı artırılır
D)
Bireysel işgücü arzı artar
E) Toplam fiziki ürün artar

10.
Edgeworth kutu diyagramlarında bağıt eğrisi üzerindeki noktalar için
aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

11.
Yıllar Fiyat indeksi GSMH

2004 100 80.000
2005 110 84.000

Yukarıda x ülkesine ilişkin
verilerden hareketle 2005 yılındaki ekonomik büyüme oranını hesaplayınız.
A)
% 5
B) % 4,5
C) % 4
D) % 4
E) % 4,5

12. Bir ülkede Ulusal
gelir 800, Amortismanlar 50, dolaylı vergiler 150, kâr payları 30 ise net milli
hasıla kaçtır?
A) 850
B) 900
C) 1000
D) 1030
E) 750

13.
Bir ekonomide aktif olarak iş arayan işsizler 2.000.000 kişi ise çalışanların
sayısı 18.000.000 kişi ise işsizlik oranı kaçtır?
A) %9
B) %11
C)
%12
D) %10
E) %5

14. Aşağıdakilerden hangisi Keynezgil makro
iktisadi görüşler arasında yer almaz?
A) Tam rekabet vardır.
B) Ücret ve
fiyatlar esnek değildir.
C) Ekonomide tam bilgi yoktur.
D) Devlet
müdahaleleri gereklidir.
E) Ekonomi eksik istihdamda dengeye
gelebilir.

15. Klasik iktisada göre üretim fonksiyonunun azalarak
artmasının nedeni nedir?
A) Ücretlerin esnek olması
B) Azalan verimler
yasası
C) Emek arzının pozitif eğimli olması
D) Teknolojinin
ilerlemesi
E) Sermaye stoğunun artması

16. Kamu açıkları borçlanma ile
finanse edildiğinde vergi indirimlerinin tüketim üzerinde hiçbir etkisi
olmayacaktır görüşü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sürekli gelir
hipotezi
B) Göreli gelir hipotezi
C) Ricardo – Barro hipotezi
D)
Friedman – Schwatz hipotezi
E) Tasarruf paradoksu

17. Portföy tercihi
kuramına göre x menkul kıymeti ile ilgili bilgiye ulaşma maliyeti artarsa
aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Menkul kıymetin talebi azalır.
B)
Portföy içinde menkul kıymetin payı azalır.
C) Menkul kıymetin fiyatı
düşer.
D) Menkul kıymetin talebi artar.
E) Bilgiye ulaşma maliyetinin
portföy tercihine etkisi yoktur.

18. Bir ekonomide C=100+0.5Yd ise
kullanılabilir gelir 200 olduğunda ortalama tasarruf eğilimi (APS) kaçtır?
A)
0
B) 1
C) 100
D) 0,5
E) 1/2
19. Aşağıdakilerden hangisi M2 Y para
tanımı içinde yer almaz?
A) Resmi mevduatlar
B) Dolaşımdaki para
C)
Yerleşiklerin döviz mevduatlar
D) Vadeli mevduatlar
E) Vadesiz
mevduatlar

20. Bankaların kredi olarak verdiği paranın bir kısmının
piyasada dolaşarak bankaya geri dönmemesine ne ad verilir?
A) Kredi
çarpanı
B) Bankacılık çarpanı
C) Geri dönüş oranı
D) Kaydi para
E)
Sızıntı

21. Bir ekonomide paranın dolaşım hızı (v) düşerse
aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) Para talebi düşer
B) Üretim miktarı
artar
C) Para talebi artar
D) GSMH yükselir
E) Fisher eşitliği
sağlanır.

22. IS – LM Modeline göre hükümetin vergi indirimlerinin faiz
ve milli gelire etkisi hangisidir?
A) Faiz düşer milli gelir artar
B) Faiz
ve milli gelir artar
C) Faiz ve milli gelir azalır
D) Faiz artar milli
gelir azalır
E) LM sağa kayar

23. LM fonksiyonunun keynesyen aralığı
için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) Maliye politikası etkindir
B)
Para politikası etkindir
C) Hem para hemde maliye politikası etkindir
D)
LM fonksiyonu düşey eksene paraleldir.
E) LM fonksiyonunun faiz esnekliği
O’dır.

24. Keynes etkisine göre reel para arzındaki azalışın etkisi
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Faiz oranı düşer
B) Yatırımlar artar
C)
Milli gelir artar
D) Faiz oranı yükselir
E) Ekonomi büyür

25. Açık
Ekonomide diğer şartlar sabitken yabancı ülkelerde fiyatlar yükselirse;
A)
İthalat artar
B) Dış ticaret açığı artar
C) Reel döviz kuru azalır
D)
Ülke parasının dış değeri artar
E) İhracat artar

26. Belirli bir döviz
kurundan ödemeler bilonçosunu dengeye getiren faiz gelir ikililerinin geometrik
yerine ne ad verilir?
A) IS eğrisi
B) LM eğrisi
C) BP eğrisi
D)
Talep eğrisi
E) Döviz kuru eğrisi

28. Toplam arz eğrisinin klasik
bölgesinde daraltıcı para politikasının etkisi aşağıdakilerden hangisidir?
A)
Fiyatlar artar
B) Fiyatlar azalır
C) Ekonomi eksik istihdama girer
D)
Enflasyon yaşanır
E) İşsizlik azalır

29. Friksiyonel eksik istihdam
ile yapısal eksik istihdamın toplamı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Beveridge
eğrisi
B) Doğal işsizlik oranı
C) Konjontürel işsizlik
D) Gizli
işsizlik
E) İradı işsizlik

30. Friedman’ın uzun dönem Phillips eğrisi
analizine göre gerçekleşen enflasyon oranı beklenen enflasyon oranına eşit
olduğunda hangisi doğrudur?
A) İşsizlik azalır
B) İşsizlik artar
C)
Doğal işsizlik oranı değişmez
D) Doğal işsizlik oranı artar
E) Eksik
istihdamda denge olur

31. Yeni klasik iktisatçılara göre aşağıdakilerden
hangisi yanlıştır?
A) İnsanlar rasyoneldir.
B) Karar birimleri sistematik
hata yapmazlar.
C) Phillips eğrisi kısa dönemde düşey olabilir.
D) Karar
birimleri uyumcu beklentilere sahiptir.
E) Uzun dönemde Phillips eğrisi
düşeydir.

32. Aşağıdakilerden hangisi iktisadi büyümenin kaynakları
arasında yer almaz?
A) Yatırımların azalışı
B) Sermaye birikimi
C) İş
güçünde artış
D) Teknolojik gelişme
E) Emek verimliliği artışı

33.
Bir ekonomide işçiler tarafından gösterilen beceri setine ne ad verilir?
A)
Solow artığı
B) Beşeri sermaye
C) Ar – Ge verimliliği
D) Durağan
durum dengesi
E) Dışsal büyüme hipotezi

34. Aşağıdakilerden hangisi
para politikası araçları arasında yer almaz?
A) Zorunlu karşılık oranı
B)
İskonto oranı
C) Vergi oranı
D) Açık piyasa işlemleri
E) Reeskont
oranları

35. Merkez Bankasının döviz piyasalarına müdahelelerinin ülke
içi para stokunu etkilememesi amacıyla açık piyasa işlemlerini kullanmasına ne
ad verilir?
A) Genişletici para politikası
B) Daraltıcı para
politikası
C) Döviz çıpası politikası
D) Sterilizasyon
E) Enflasyon
hedeflemesi

36. Aşağıdakilerden hangisi fiyat düzeyinde meydana gelen
sürekli artışın nedeni olamaz?
A) Nominal para arzı artışı
B) Toplam talep
artışı
C) Paranın dolaşım hızı artışı
D) Arz şoku
E) Toplam arz
artışı
Soru Cevapı
1. C –
2. D –
3. A –
4. B –
5. E –

6. C –
7. C –
8. B –
9. A –
10. E –
11. C –
12. A –

13. D –
14. A –
15. B –
16. C –
17. D –
18. A –
19.
A –
20. E –
21. C –
22. B –
23. A –
24. D –
25. E –

26. C –
27. D –
28. B –
29. B –
30. C –
31. D –
32.
A –
33. B –
34. C –
35. D –
36. E

[Toplam:0    Ortalama:0/5]

You may also like...

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir