Iktisat Teorisi Deneme Sinavi

1) Değeri model dışında belirlenen değişkene ne ad verilir?
a) Akım değişken

b) İçsel değişken
c) Otonom değişken
d) Stok değişken
e) Dışsal
değişken

2) Farksızlık eğrilerinin orijine göre dışbükey olmaları
aşağıdakilerden hangisiyle açıklanır?
a) Sabit marjinal ikame oranı
b)
Optimum marjinal ikame oranı
c) Maksimum marjinal ikame oranı
d) Azalan
marjinal ikame oranı
e) Artan marjinal ikame oranı

3) Aşağıdaki
şekilde göre üretici dengesinin sağlandığı nokta aşağıdakilerden hangisidir?

a) D
b) E
c) F
d) G
e) H

4) A ve B gibi iki mal
arasındaki çapraz talep esnekliğinin değeri negatif (eAB < 0) ise bu iki mal
nasıl mallardır?
a) Lüks mal
b) Rakip mal
c) Tamamlayıcı mal
d)
Serbest mal
e) Düşük mal

5) X firması için toplam sabit maliyet 100
milyar, toplam değişir maliyet ise 20 milyar ise 10 birim mal üreten bu firma
için ortalama toplam maliyet kaç milyardır?
a) 12
b) 22
c) 52
d)
62
e) 102

6) Rekabetçi bir firma için toplam hasılatın toplam
maliyete eşit olduğu noktada hangisi söz konusudur?
a) Firma kapanma
noktasındadır
b) Firma zarar etmektedir
c) Firma aşırı kâr elde
etmektedir
d) Firma başabaş noktasındadır
e) Firma normal üstü kâr elde
etmektedir

7) Hangisi doğal monopolün oluşmasına neden olan faktörlerden
biri değildir?
a) Ölçek ekonomileri
b) Reklam yapılması
c) Patent
uygulaması
d) KnowHow
e) Doğal kaynaklara sahip olma

8)
Monopolcü rekabet piyasasındaki bir firmanın talep eğrisinin şekli nasıldır?

a) Pozitif eğimli bir eğri
b) Yatay eksene paralel bir doğru
c) Sol
yukarıdan sağ aşağıya doğru inen bir eğri
d) Sol aşağıdan sağ yukarıya doğru
çıkan bir eğri
e) Eksenlere paralel, L harfi şeklinde bir doğru

9)
Üretimde birden fazla değişken girdi kullanıldığında fiyatı düşen girdinin
diğerlerine göre daha fazla kullanılmasının doğurduğu etkiye ne ad verilir?

a) Ürün etkisi
b) İkame etkisi
c) Gelir etkisi
d) Fiyat etkisi

e) Miktar etkisi

10) Genel denge analizinde girdi ve mal
piyasalarının tümünde hangi tür piyasa kurallarının gerekli olması gereklidir?

a) Tam rekabet
b) Monopol
c) Düopol
d) İki yanlı tekel
e)
Monopson

11) Aşağıdakilerden hangisi makro iktisadın inceleme alanına
girmez?
a) Enflasyon
b) İşsizlik oranı
c) Tüketici faydası
d)
Ekonomik büyüme
e) Ödemeler dengesi

12) Dışa açık bir ekonomide
yatırım eşitliği I=S+(T-G)+(M-X) şeklindedir. Eğer T>G ve M>X ise hangisi
yanlıştır?
a) Net ihracat negatiftir
b) Net ihracat pozitiftir
c)
Kamu tasarrufu vardır
d) Kamu gelirleri kamu giderlerinden fazladır
e)
Ticari fazla vardır

13) Enflasyon oranı ve işsizlik arasındaki ters
yönlü ilişkiyi gösteren eğri aşağıdakilerden hangisidir?
a) Okun yasası

b) Beveridge eğrisi
c) Farksızlık eğrisi
d) Toplam talep eğrisi

e) Philips eğrisi

14) Gelecekteki bir tarihte teslim için bugünden
satın alınan veya satılan döviz kuruna ne ad verilir?
a) Spot döviz kuru

b) Forward döviz kuru
c) Statik döviz kuru
d) Analitik döviz kuru

e) Mutlak döviz kuru

15) Bir ülkenin reel döviz kurunun yükselmesi
aşağıdakilerden hangisine neden olur?
a) İhracatın azalmasına
b)
İthalatın artmasına
c) Ülkenin mallarının ucuzlaması
d) Ülkenin
mallarının pahalılaşması
e) Ülkenin rekabet gücünün düşmesine

16)
Sabit döviz kuru sistemi uygulanan bir ülkede ödemeler dengesi sürekli açık
veriyorsa ve Merkez Bankası’nın döviz rezervleri tükenmek üzere ise MB
aşağıdakilerden hangisini uygular?
a) Devalüasyon
b) Sterilizasyon

c) Senyoraj
d) Revalüasyon
e) Enflasyon vergisi

17)
Planlanan harcamalar fiyatlar genel düzeyine duyarsızsa AD eğrisinin şekli nasıl
olur?
a) Yatay eksene paralel
b) Negatif eğimli
c) Dikey eksene
paralel
d) Pozitif eğimli
e) Sol aşağıdan sağ yukarı doğru çıkan bir
eğri

18) Yapışkan ücret modeline göre gerçekleşen fiyat düzeyi beklenen
fiyat düzeyinden yüksek ise reel ücret nasıl olur?
a) Hedeflenen düzeyde
olur
b) Hedeflenen düzeyin altına düşer
c) Gerçekleşen düzeyi aşağı
çeker
d) Hedeflenen düzeyin üstüne çıkar
e) Gerçekleşen düzeyi yukarı
çeker

19) Ekonomi tam istihdama yaklaşırken istihdam düzeyindeki
artışların reel milli gelir üzerinde aynı oranda değil de daha küçük oranda
artışa neden olmasının nedeni hangisidir?
a) Azalan verimler yasasının
işlemeye başlaması
b) Firmaların üretim programlarını kâr maksimizasyonu
koşuluna göre ayarlaması
c) Üretimde artan verimlerin geçerli olmaya
başlaması
d) Firmaların üretimlerini işgücü verimliliklerini dikkate alarak
belirlemeleri
e) Ülkedeki toplam üretim düzeyinin toplam talebe bağlı olarak
değişmeye başlaması

20) Cari olandan daha yüksek birr ücret istediği ya
da mevcut iş olanaklarının daha iyi iş olanaklarına oranladığı için iş
bulunamaması durumundaki işsizliğe ne ad verilir?
a) Friksiyonel işsizlik

b) Gayri iradi işsizlik
c) Konjonktürel işsizlik
d) İradi işsizlik

e) Gizli işsizlik

21) James Duesenberry tarafından geliştirilen
göreli gelir hipotezine göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a) Bir
kimsenin tüketimi toplumdaki diğer bireylerin tüketimine bağlıdır
b) APC ve
MPC sürekli olarak azalmaktadır
c) Diğer şeyler tüketimi sürüklemektedir

d) Tüketim servetin bir fonksiyonudur
e) Ekonomide likidite tuzağı
vardır

22) Dolaşımdaki para ve Merkez Bankası tarafından tutulan
karşılıklar toplamı aşağıdakilerden hangisini verir?
a) Açık piyasa
işlemlerini
b) Geniş anlamda para tanımını
c) Divisiayı
d) P-starı

e) Parasal tabanı

23) Bankaların ödünç verdiği fonların kaydi para
dolaşım devresi dışına çıkması durumunda geri dönüş oranı kaçtır?
a)
Sıfırdır
b) Birdir
c) Birden büyüktür
d) Birden küçüktür
e)
Sonsuzdur

24) Klasik miktar kuramı ile ilgili olarak aşağıdakilerden
hangisi yanlıştır?
a) Ekonomi tam istihdamdadır
b) Fiyat düzeyindeki
artışın nedeni ekonomideki para miktarındaki artıştır
c) Ekonomide paranın
dolaşım hızı ve üretim miktarı sabittir
d) Para miktarındaki değişme ücret
ve istihdam düzeyini etkiler
e) Para miktarında meydana gelen değişme reel
değişkenleri etkilemez, sadece parasal değişkenleri etkiler

25) Ekonomi
LM eğrisi üzerinde Keynesgil aralıkta dengede iken gelir düzeyinin artırılması
için uygulanması gereken politika hangisidir?
a) Daraltıcı maliye politikası

b) Daraltıcı para politikası
c) Genişlemeci maliye politikası
d)
Vergiler artırılmalıdır
e) Transfer harcamaları azaltılmalıdır

26)
Mal piyasalarındaki ayarlamaların para piyasasına göre daha yavaş olmasının
nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
a) Firmaların üretim programlarını
değiştirmelerinin zaman alması
b) Firmaların kâr maksimizasyon düzeyinde
üretim yapmak istemesi
c) Ekonomideki faiz oranının para politikası
vasıtasıyla hemen belirlenebilmesi
d) Ülkedeki toplam talebin toplam arza
eşit olması
e) Faiz oranlarının merkez bankası tarafından belirlenebilir
olması

27) Aşağıdakilerden hangisi Say Yasası’nı ifade eder?
a) Kötü
para iyi parayı piyasadan kovar
b) Her arz kendi talebini yaratır
c) Her
tüketim üretimin yaratıcısıdır
d) Fiyatlar reel değişkenleri etkilemez

e) Üretim tüketimden bağımsız değildir

28) Emek talebinin emek
arzından büyük olması durumunda hangisi söz konusudur?
a) Reel ücretler
azalır
b) Fiyatlar genel düzeyi artar
c) Reel ücretler değişmez
d)
Fiyatlar genel düzeyi düşer
e) Reel ücretler artar

29) Bir ülkede
tüketici fonksiyonu C=150+0,85Yd ise kullanılabilir gelir 100 milyar arttığında
tasarruflar kaç milyar artar?
a) 15
b) 20
c) 25
d) 42,5
e)
50

30) Aşağıdaki teorilerden hangisine göre, faiz oranı yatırım ve
tasarrufun kalitesini garanti eder?
a) Keynesçi teori
b) Yeni keynesçi
teori
c) Klasik teori
d) Arz-yönlü teori
e) Neo-Klasik teori

31) Tüketimle ilgili yapılan çalışmalara göre, cari dönemin sürekli
gelire oranla tüketim üzerinde daha fazla etkiye sahip olmasının nedeni
aşağıdakilerden hangisidir?
a) Likidite sınırlaması
b) Dayanıksız
tüketim mallarına yapılan harcamaların yüksekliği
c) Dayanıklı tüketim
mallarına yapılan harcamaların faize karşı duyarlı olması
d) Servetin, reel
tüketimi etkilemesi
e) Faiz oranlarının tüketimi azaltıcı etkisi

32)
Dışlama etkisine göre aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
a) Para talebi
faize duyarsızdır
b) Tüketimdeki artış her zaman tasarrufları azaltır
c)
Kamu harcamalarındaki artış ekonomiyi durgunluktan çıkarır
d) Kamu
harcamalarındaki artış, faiz oranlarını artırabilir ve bu nedenle yatırımları
azaltır
e) Yüksek vergiler hem tüketimin hem de tasarrufun azalmasına neden
olur

33) Fiyat düzeyindeki bir değişme sonucunda TL ile ifade edilen
varlıkların satın alma gücünde meydana gelen değişmeye ne ad verilir?
a)
Faiz oranı etkisi
b) Keynes etkisi
c) Açık ekonomi etkisi
d) Dışlama
etkisi
e) Reel balans etkisi

34) Çalışanlar ile işsizlerin toplamına
ne ad verilir?
a) İşsizlik
b) İşgücü
c) İşsizlik oranı
d)
İstihdam nüfus oranı
e) İşgücünün dışında olanlar

35)
Aşağıdakilerden hangisi para politikasının araçlarından biri değildir?
a)
Zorunlu karşılık oranı
b) Döviz kuru
c) İskonto oranı
d) Açık piyasa
işlemleri
e) Dış varlıklar

36) Keynesçi iktisatçılara göre
aşağıdakilerden hangisi özel girişim ekonomisinde bir istikrarsızlık kaynağı
değildir?
a) Para talebi fonksiyonunun istikrarsızlığı
b) Faiz oranın
doğal düzeyinde olmayışı
c) IS’nin istikrarsızlığı
d) Parasal ücretlerin
aşağı doğru esnek olmaması
e) Tüketim ve yatırım harcamalarının faize
duyarlılığının az olması

cevap anahtarı
1. E –
2. D –

3. A –
4. C –
5. A –
6. D –
7. B –
8. C –
9. B –

10. A –
11. C –
12. B –
13. E –
14. B –
15. C –
16.
A –
17. C –
18. B –
19. A –
20. D –
21. E –
22. A –

23. E –
24. D –
25. C –
26. A –
27. B –
28. E –
29.
A –
30. C –
31. A –
32. D –
33. E –
34. B –
35. B –

36. C –

[Toplam:0    Ortalama:0/5]

You may also like...

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir