iktisat teorisi final-büt deneme-2

1.
Fiyat artışları ile birlikte üretimin de azaldığı ekonomik durum
Aşağıdaki kavramlardan hangisi ile ifade edilir?

a) Enflasyon
b)
Maliyet enflasyonu
c) Talep enflasyonu
d) Resesyon
e) Stagflasyon


2.
Klasik iktisada göre üretim fonksiyonunun azalarak artmasının
nedeni nedir?

a) Ücretlerin esnek olması
b) Azalan verimler
yasası
c) Emek arzının pozitif eğimli olması
d) Teknolojinin
ilerlemesi
e) Sermaye stoğunun artması

3.
Bir ülkede Ulusal gelir
800, Amortismanlar 50, dolaylı vergiler 150, kâr payları 30 ise net milli hasıla
kaçtır?

a) 850
b) 900
c) 1000
d) 1030
e) 750

4.

Aşağıdaki maliyet eğrilerinden hangisi U biçimli değildir?

a)
Ortalama Değişken Maliyet Eğrisi
b) Ortalama Maliyet Eğrisi
c) Marjinal
Maliyet Eğrisi
d) Uzun Dönem Ortalama Maliyet Eğrisi
e) Ortalama Sabit
Maliyet Eğrisi

5.
Fiyatı 200 TL?den 300 TL?ye çıkan bir malın talep
miktarı 400 birimden 200 birime Düşüyorsa bu malın talebinin fiyat esnekliği
kaçtır?

a) 0,5
b) 1
c) 1,5
d) 2
e) 4

6.
Tüm
bozulabilir malların veya taze olarak tüketilmesi söz konusu olan malların
piyasalarında hangi dönem söz konusudur?

a) Kısa Dönem
b) Piyasa
Dönemi
c) Uzun Dönem
d) Orta Dönem
e) Çok Uzun Dönem

7.

Değişken girdiden sağlanan toplam ürün ile ürünün sabit fiyatının çarpımına
ne ad verilir?

a) Toplam Fizik Ürün
b) Toplam Hasılat
c) Marjinal
Ürün Değeri
d) Marjinal Ürün Hasılatı
e) Toplam Ürün Değeri

8.

Bankaların kredi olarak verdiği paranın bir kısmının piyasada dolaşarak
bankaya geri dönmemesine ne ad verilir?

a) Kredi çarpanı
b) Bankacılık
çarpanı
c) Geri dönüş oranı
d) Kaydi para
e) Sızıntı

9.
Tam
rekabet piyasasında firmanın uzun dönemde normal kâr elde etmesi bu piyasanın
hangi özelliğinden kaynaklanır?

a) Çok sayıda alıcı ve satıcı
olması
b) Malların homojen olması
c) Piyasaya giriş çıkışın serbest
olması
d) Fiyatın veri olması
e) Alıcı ve satıcıların piyasa hakkında tam
bilgiye sahip olması

10.
Xd ??f(Px,Py,I,Z) seklinde verilen X malına
ait talep fonksiyonunda, Z nasıl bir değişkendir?

a) Oransal
b)
Bağımlı
c) İçsel
d) Dışsal
e) Bağımsız

11.
Üretimde bazı
girdilerin miktarlarının değiştirilebildiği ancak sabit girdilerin
değiştirilmesine imkan bulunmayan döneme ne ad verilir?

a) Çok kısa
dönem
b) Kısa dönem
c) Piyasa dönemi
d) Uzun dönem
e) Çok uzun dönem

12.
Üzerindeki her noktada üreticiler arası dengenin sağlandığı eğri
aşağıdakilerden hangisidir?

a) Fiyat ? Tüketim Eğrisi
b) Gelir ?
Tüketim Eğrisi
c) Anlaşma Eğrisi
d) Bağıt Eğrisi
e) Sosyal Refah
Fonksiyonu

13.
Üretimde birden fazla değişken girdi kullanıldığında
fiyatı düşen girdinin diğerlerine göre daha fazla kullanılmasının doğurduğu
etkiye ne ad verilir?

a) Ürün etkisi
b) İkame etkisi
c) Gelir
etkisi
d) Fiyat etkisi
e) Miktar etkisi

14.
Aşağıdakilerden
hangisi mal kümesinin özelliklerinden biri değildir?

a) Mal kümesi ?n?
gibi sayılabilir çeşitteki mal ve hizmetten oluşur.
b) Her tüketici için
tüketilmek istenen mal çeşidi sınırlı sayıdadır.
c) Mal kümesi alttan sıfırla
sınırlı, üstten sınırsızdır
d) Hiçbir mal negatif değer almaz
e) Her
tüketici her maldan sınırlı miktarlarda tüketebilir

15.

Aşağıdakilerden hangisi doğal monopolün oluşma koşullarından biri
değildir?

a) Ölçek ekonomileri
b) Alıcı ve satıcı sayısının çok
olması
c) Know How sahibi olma
d) Doğal kaynaklara sahip olunması
e)
Patent uygulaması

16.
Merkez Bankasının döviz piyasalarına
müdahelelerinin ülke içi para stokunu etkilememesi amacıyla açık piyasa
işlemlerini kullanmasına ne ad verilir?

a) Genişletici para
politikası
b) Daraltıcı para politikası
c) Döviz çıpası politikası
d)
Sterilizasyon
e) Enflasyon hedeflemesi

17.
Trende birinci ve
ikinci mevki yolculuklar için farklı bilet uygulaması Aşağıdakilerden hangisini
ifade eder?

a) Piyasa dengesi
b) Ürün farklılaştırması
c) Fiyat
farlılaştırması
d) Maliyet ayırımı
e) Pazar farklılaştırması

18.

Aşağıdakilerden hangisi klasik modelin savunduğu ilkeler arasında yer
almaz?

a) Mal ve faktör piyasalarında tam rekabet koşulları
geçerlidir.
b) Ekonomi daima tam istihdamdadır.
c) Nominal ücretler ve
fiyatlar aşağıya doğru rijittir.
d) Tasarruflar her zaman yatırıma
dönüşür.
e) Toplam arz eğrisi düşeydir.

19.
Üretim büyüklüğüne
bağlı olarak ortaya çıkan maliyet avantajına ne ad verilir?

a) Ölçek
ekonomileri
b) Dışsallık
c) Üretim ekonomileri
d) Satış
ekonomileri
e) Gerçek ekonomiler

20.
Aşağıdakilerden hangisi
gelir yöntemine göre GSYİH?yı verir?

a) GSYİH = Ü – F – R – K +
Amortismanlar + Dolaylı vergiler + Dışarıdan net faktör gelirleri
b) GSYİH =
Ü + F + R + K + Amortismanlar + Dolaylı vergiler – Dışarıdan net faktör
gelirleri
c) GSYİH = Ü + F + R + K – Amortismanlar – Dolaylı vergiler –
Dışarıdan net faktör gelirleri
d) GSYİH = Ü – F – R – K – Amortismanlar –
Dolaylı vergiler + Dışarıdan net faktör gelirleri
e) GSYİH = Dolaylı Vergiler
– Dağıtılmamış Kârlar + Transfer Ödemeleri

21.
İşgücü arz teklif
eğrisinin eksenlerinde aşağıdakilerden hangileri yer alır?

a) Gelir ? Boş
zaman
b) Gelir ? Faiz oranı
c) Fiyat ? Zaman
d) İşsizlik oranı ?
Enflasyon oranı
e) Fiyat ? Miktar

22.
Üretimde ölçeğe göre sabit
getiri olması durumunda uzun dönem ortalama maliyet eğrisinin şekli
aşağıdakilerden hangisidir?

a) Yatay eksene paralel
b) Düşey eksene
paralel
c) Artan bir doğru
d) Önce artan sonra azalan bir doğru
e)
Azalan bir doğru

23.
Yukarıdaki grafiğe göre üretici dengesinin
D1?den D2?ye gelmesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

a)
Katlanılması düşünülen maliyetin artması
b) K girdisinin fiyatının
düşmesi
c) Teknolojinin değişmesi
d) Katlanılması düşünülen maliyetin
azalması
e) L girdisinin fiyatının artması

24.
X = 20 + 5P
şeklindeki fonksiyonel ifade için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

a)
Azalan bir fonksiyondur
b) Logaritmik bir fonksiyondur
c) Sabit bir
fonksiyondur
d) Artan bir fonksiyon
e) Parabolik bir fonksiyondur

25.
Fayda fonksiyonu ile ilgili olarak aşağıda verilen ifadelerden
hangisi yanlıştır?

a) Malların tüketilen miktarları ile fayda arasındaki
ilişkiyi gösterir
b) Fayda fonksiyonu malların tüketilen miktarlarının artan
bir fonksiyonudur.
c) Bir malın tüketim miktarı arttıkça toplam fayda
azalarak artar
d) Her bireyin fayda fonksiyonu aynıdır
e) Fayda fonksiyonu
sürekli ve iki kez türevi alınabilir fonksiyonlar olmalıdır.

26.

Yeni klasik iktisatçılara göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a)
İnsanlar rasyoneldir.
b) Karar birimleri sistematik hata yapmazlar.
c)
Phillips eğrisi kısa dönemde düşey olabilir.
d) Karar birimleri uyumcu
beklentilere sahiptir.
e) Uzun dönemde Phillips eğrisi düşeydir.

27.

Farksızlık eğrilerinin orijine göre dışbükey olmaları aşağıdakilerden
hangisiyle açıklanır?

a) Sabit marjinal ikame oranı
b) Optimum
marjinal ikame oranı
c) Maksimum marjinal ikame oranı
d) Azalan marjinal
ikame oranı
e) Artan marjinal ikame oranı

28.
Kısa dönemde sabit
olan girdinin verimine ne ad verilir?

a) Ekonomik rant
b) Ticari
kâr
c) Rant benzeri
d) Tekel kârı
e) Normal kâr

29.

Monopolcü bir firmanın toplam gelir eğrisinin şekli nasıldır?

a)
Artan bir doğru
b) Yatay eksene paralel
c) Çan eğrisi biçiminde
d)
Azalan bir doğru
e) Düşey eksene paralel

30.
Her bir firmanın
rakiplerinin fiyat düşüşlerini takip edeceği, fakat fiyat artışlarını takip
etmeyeceğini açıklayan oligopostik piyasa aşağıdakilerden hangisidir?

a)
Edgeworth modeli
b) Dirsekli talep teorisi
c) Cournot teorisi
d)
Marshall- Lerner modeli
e) Talep modeli

cevaplar:
Soru : Fiyat
artışları ile birlikte üretimin de azaldığı ekonomik durum Aşağıdaki
kavramlardan hangisi ile ifade edilir?
Doğru Cevabı : Stagflasyon

Soru
: Klasik iktisada göre üretim fonksiyonunun azalarak artmasının nedeni
nedir?
Doğru Cevabı : Azalan verimler yasası

Soru : Bir ülkede Ulusal
gelir 800, Amortismanlar 50, dolaylı vergiler 150, kâr payları 30 ise net milli
hasıla kaçtır?
Doğru Cevabı : 850

Soru : Aşağıdaki maliyet
eğrilerinden hangisi U biçimli değildir?
Doğru Cevabı : Ortalama Sabit
Maliyet Eğrisi

Soru : Fiyatı 200 TL?den 300 TL?ye çıkan bir malın talep
miktarı 400 birimden 200 birime Düşüyorsa bu malın talebinin fiyat esnekliği
kaçtır?
Doğru Cevabı : 2

Soru : Tüm bozulabilir malların veya taze
olarak tüketilmesi söz konusu olan malların piyasalarında hangi dönem söz
konusudur?
Doğru Cevabı : Piyasa Dönemi

Soru : Değişken girdiden
sağlanan toplam ürün ile ürünün sabit fiyatının çarpımına ne ad
verilir?
Doğru Cevabı : Toplam Ürün Değeri

Soru : Bankaların kredi
olarak verdiği paranın bir kısmının piyasada dolaşarak bankaya geri dönmemesine
ne ad verilir?
Doğru Cevabı : Sızıntı

Soru : Tam rekabet piyasasında
firmanın uzun dönemde normal kâr elde etmesi bu piyasanın hangi özelliğinden
kaynaklanır?
Doğru Cevabı : Piyasaya giriş çıkışın serbest olması

Soru
: Xd ??f(Px,Py,I,Z) seklinde verilen X malına ait talep fonksiyonunda, Z nasıl
bir değişkendir?
Doğru Cevabı : Bağımsız

Soru : Üretimde bazı
girdilerin miktarlarının değiştirilebildiği ancak sabit girdilerin
değiştirilmesine imkan bulunmayan döneme ne ad verilir?
Doğru Cevabı : Kısa
dönem

Soru : Üzerindeki her noktada üreticiler arası dengenin sağlandığı
eğri aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevabı : Bağıt Eğrisi

Soru :
Üretimde birden fazla değişken girdi kullanıldığında fiyatı düşen girdinin
diğerlerine göre daha fazla kullanılmasının doğurduğu etkiye ne ad
verilir?
Doğru Cevabı : İkame etkisi

Soru : Aşağıdakilerden hangisi
mal kümesinin özelliklerinden biri değildir?
Doğru Cevabı : Her tüketici her
maldan sınırlı miktarlarda tüketebilir

Soru : Aşağıdakilerden hangisi
doğal monopolün oluşma koşullarından biri değildir?
Doğru Cevabı : Alıcı ve
satıcı sayısının çok olması

Soru : Merkez Bankasının döviz piyasalarına
müdahelelerinin ülke içi para stokunu etkilememesi amacıyla açık piyasa
işlemlerini kullanmasına ne ad verilir?
Doğru Cevabı :
Sterilizasyon

Soru : Trende birinci ve ikinci mevki yolculuklar için
farklı bilet uygulaması Aşağıdakilerden hangisini ifade eder?
Doğru Cevabı :
Fiyat farlılaştırması

Soru : Aşağıdakilerden hangisi klasik modelin
savunduğu ilkeler arasında yer almaz?
Doğru Cevabı : Nominal ücretler ve
fiyatlar aşağıya doğru rijittir.

Soru : Üretim büyüklüğüne bağlı olarak
ortaya çıkan maliyet avantajına ne ad verilir?
Doğru Cevabı : Ölçek
ekonomileri

Soru : Aşağıdakilerden hangisi gelir yöntemine göre GSYİH?yı
verir?
Doğru Cevabı : GSYİH = Ü + F + R + K + Amortismanlar + Dolaylı
vergiler – Dışarıdan net faktör gelirleri

Soru : İşgücü arz teklif
eğrisinin eksenlerinde aşağıdakilerden hangileri yer alır?
Doğru Cevabı :
Gelir ? Boş zaman

Soru : Üretimde ölçeğe göre sabit getiri olması
durumunda uzun dönem ortalama maliyet eğrisinin şekli aşağıdakilerden
hangisidir?
Doğru Cevabı : Yatay eksene paralel

Soru : Yukarıdaki
grafiğe göre üretici dengesinin D1?den D2?ye gelmesinin nedeni aşağıdakilerden
hangisidir?
Doğru Cevabı : Teknolojinin değişmesi

Soru : X = 20 + 5P
şeklindeki fonksiyonel ifade için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
Doğru
Cevabı : Artan bir fonksiyon

Soru : Fayda fonksiyonu ile ilgili olarak
aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevabı : Her bireyin
fayda fonksiyonu aynıdır

Soru : Yeni klasik iktisatçılara göre
aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevabı : Karar birimleri uyumcu
beklentilere sahiptir.

Soru : Farksızlık eğrilerinin orijine göre
dışbükey olmaları aşağıdakilerden hangisiyle açıklanır?
Doğru Cevabı : Azalan
marjinal ikame oranı

Soru : Kısa dönemde sabit olan girdinin verimine ne
ad verilir?
Doğru Cevabı : Rant benzeri

Soru : Monopolcü bir firmanın
toplam gelir eğrisinin şekli nasıldır?
Doğru Cevabı : Çan eğrisi
biçiminde

Soru : Her bir firmanın rakiplerinin fiyat düşüşlerini takip
edeceği, fakat fiyat artışlarını takip etmeyeceğini açıklayan oligopostik piyasa
aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevabı : Dirsekli talep teorisi

[Toplam:0    Ortalama:0/5]

You may also like...

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir