iktisat teorisi final-büt deneme

1.
Aşağıdakilerden hangisi sistem dışı etkilerle değişen
değişkendir?

a) Bağımlı Değişken
b) Bağımsız Değişken
c) Akım
Değişken
d) Dışsal Değişken
e) İçsel Değişken

2.
Değeri model
dışında belirlenen değişkene ne ad verilir?

a) Akım değişken
b) İçsel
değişken
c) Otonom değişken
d) Stok değişken
e) Dışsal değişken

3.
Bir ekonomik sistemdeki bütün değişkenlerin değişebileceği zaman
dilimine ne ad verilir?

a) Teknolojik Dönem
b) Piyasa Dönemi
c)
Kısa Dönem
d) Orta Dönem
e) Uzun Dönem

4.
Marjinal fiziki ürün
sıfır iken aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

a) Toplam fiziki ürün
sıfırdır
b) Ortalama fiziki ürün maksimumdur
c) Ortalama fiziki ürün
sıfırdır
d) Ortalama fiziki ürün birdir
e) Toplam fiziki ürün maksimumdur

5.
Ekonominin mal ve hizmet üretme kapasitesindeki yıllık artışa ne
ad verilir?

a) Büyüme
b) Ekonomik daralma
c) Resesyon
d)
İlerleme
e) Kalkınma

6.
Talep eğrisi yatay eksene düşey ise
talebin fiyat esnekliği nasıldır?

a) 0
b) sonsuz
c) e = 1
d) 0
< e < 1
e) E = 2

7.
Aşağıdakilerden hangisinin oluşması
durumunda bir firma faktör alımını durdurur?

a) Marjinal ürün geliri =
Marjinal faktör maliyeti
b) Marjinal ürün geliri > Marjinal faktör
maliyeti
c) Marjinal ürün geliri < Marjinal faktör maliyeti
d) Marjinal
ürün geliri = Üretim Miktarı
e) Marjinal ürün geliri = Ortalama maliyet

8.
Gelir % 20 arttığında X malı talebi % 50 azalıyorsa bu mala
ilişkin gelir esnekliği değeri kaçtır?

a) – 0.4
b) – 2.5
c) 2
d)
5
e) 0,5

9.
Bir firmanın iki ya da daha fazla firmadan daha düşük
maliyetle üretimi gerçekleştirmesi ve daha düşük fiyatla piyasaya arzda
bulunması durumunda ortaya çıkan piyasa türü aşağıdakilerden
hangisidir?

a) Oligopol
b) Tam rekabet
c) Doğal monopol
d) İki
yanlı tekel
e) Düopson

10.
Değişken girdideki bir birim artış
sonucu elde edilen marjinal ürünün satışından sağlanacak hasılata ne ad
verilir?

a) Marjinal hasılat
b) Marjinal fiziki ürün
c) Marjinal
ürün hasılatı
d) Marjinal gelir
e) Marjinal maliyet

11.

Aşağıdakilerden hangisi eş ürün eğrilerinin özelliklerinden biri
değildir?

a) Üzerindeki her nokta farklı üretim düzeyini gösterir.
b)
Orjinden uzaklaştıkça daha yüksek üretim düzeyini gösterirler.
c) Negatif
eğimlidirler.
d) Birbirlerini ve eksenleri kesmezler.
e) Orjine göre
dışbükeydirler.

12.
Piyasada oluşan denge fiyatının üstündeki
fiyatlarda aşağıdakilerden hangisi görülür?

a) Malın talebi, malın arzına
eşittir.
b) Mal talebi çok fazla olacaktır.
c) Talep fazlası
oluşacaktır.
d) Malın arzı malın talebinden fazla olacaktır.
e) Malın
talebi arzdan fazla olacaktır.

13.
Portföy tercihi kuramına göre x
menkul kıymeti ile ilgili bilgiye ulaşma maliyeti artarsa aşağıdakilerden
hangisi yanlıştır?

a) Menkul kıymetin talebi azalır.
b) Portföy içinde
menkul kıymetin payı azalır.
c) Menkul kıymetin fiyatı düşer.
d) Menkul
kıymetin talebi artar.
e) Bilgiye ulaşma maliyetinin portföy tercihine etkisi
yoktur.

14.
?Bir toplumda tüm diğer bireylerin refahı değişmeksizin
bir bireyin refahı artırılırsa toplumun refahı artar? ifadesini aşağıdakilerden
hangisi açıklar?

a) Edgeworth kutu diyagramı
b) Pareto optimumu
c)
Kamusal malların önemini
d) Refahsal optimizasyonu
e) Pareto değer yargısı

15.
Tam rekabet piyasasında alıcı ve satıcı sayısının çok olması bu
piyasanın hangi özelliğidir?

a) Mobilite özelliği
b) Homojenlik
özelliği
c) Tam bilgi özelliği
d) Şeffaflık özelliği
e) Atomize olma
özelliği

16.
Aşağıdakilerden hangisi girdi talebini belirleyen
öğelerden biri değildir?

a) Teknolojik düzey
b) Girdiyi kullanan malın
fiyatı
c) Girdiyle beraber kullanılan diğer girdilerin miktarı
d)
Üreticinin zararı
e) Malın üretiminde girdinin payı

17.

Aşağıdakilerden hangisi monopolcü rekabet piyasasının özelliklerinden biri
değildir?

a) Alıcı ve satıcı sayısı çoktur
b) Firma talep eğrisi
monopolcü firmanın talep eğrisinden daha esnektir
c) Fiyat dışı rekabet
vardır
d) Piyasaya giriş-çıkış serbesttir
e) Firmaların sattığı ürünler
homojendir

18.
Aşağıdakilerden hangisi piyasa talep fonksiyonunda
yer alan bağımsız değişkenlerden biri değildir?

a) Tüketicinin
geliri
b) Malın fiyatı
c) Tüketicinin zevk ve tercihleri
d) Malın talep
edilen miktarı
e) Diğer malların fiyatı

19.
İktisadi analizin en
belirgin yönü aşağıdakilerden hangisidir?

a) Olayları nedensonuç ilişkisi
içerisinde açıklamak
b) Teori oluşturmak
c) Gerçekleri toplayıp
sınıflandırmak
d) İktisat politikası oluşturmak
e) İktisadi gelişmenin ne
olması gerektiğini ortaya koymak

20.
Bir ülkede tüketici fonksiyonu
C=150+0,85Yd ise kullanılabilir gelir 100 milyar arttığında tasarruflar kaç
milyar artar?

a) 15
b) 20
c) 25
d) 42,5
e) 50

21.

Aşağıdakilerden hangisi monopolde fiyat farklılaştırmasının koşullarından
biri değildir?

a) Piyasaların bölünebilir olması
b) Piyasada farklı
talep yapılarına sahip kişilerin olması
c) Alt piyasalar arasında önemli bir
marjinal maliyetin olmaması
d) Firmanın homojen mal üretmesi
e) Piyasalar
arası geçişin olması

22.
2000 yılında 1990?nın sabit fiyatlarıyla
GSYİH 200 trilyon TL, 2001?de ise aynı sabit fiyatlarla 216 trilyon TL ise
2001?deki ekonomik büyüme hızı yüzde kaçtır?

a) 8
b) 10
c) 24
d)
32
e) 40

23.
Uzun dönemde ortalama maliyetlerin yükselmesine
neden olan unsur aşağıdakilerden hangisidir?

a) Birim başına düşen
yönetim giderlerinin azalması
b) İşçiler arasındaki uzmanlaşmanın ve iş
bölümünün artması
c) Yönetimin etkinliğini kaybetmesi
d) Sabit faktör
giderlerindeki artışın, üretim ölçeğindeki artışın altında kalması
e) Taşıma
giderlerinin azalması

24.
Durağan durumda hasıla, sermaye ve etkin
emeğin hep birlikte aynı oranda büyüdüğü duruma ne ad verilir?

a)
Ekonomik büyüme
b) İçsel büyüme
c) Endojen büyüme
d) Dengeli
büyüme
e) Ekonomik kalkınma

25.
Bağıt eğrisinin mal düzlemindeki
görünümüne ne ad verilir?

a) Es fayda eğrisi
b) Anlaşma eğrisi
c)
Tüketim imkanları eğrisi
d) Üretim imkanları eğrisi
e) Es ürün eğrisi

26.
I. Dolaşımdaki para
II. Vadesiz mevduat
III. Vadeli
mevduat
IV. Döviz mevduatı
Yukarıdakilerden hangisi, ya da hangileri M2
tanımlı para arzı içerisinde yer almaz?

a) I, II
b) Yalnız III
c)
II, III
d) Yalnız IV
e) I, IV

27.
Tam rekabet piyasasında
kapanma noktası aşağıdakilerden hangisine eşittir?

a) Fiyat = Ortalama
değişken maliyet
b) Fiyat = Ortalama sabit maliyet
c) Fiyat = Ortalama
maliyet
d) Miktar = Fiyat
e) ATC?nin minimum noktasına

28.
LM
fonksiyonunun keynesyen aralığı için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

a)
Maliye politikası etkindir
b) Para politikası etkindir
c) Hem para hemde
maliye politikası etkindir
d) LM fonksiyonu düşey eksene paraleldir.
e) LM
fonksiyonunun faiz esnekliği O?dır.

29.
Aşağıdakilerden hangisi
doğal monopolün oluşma koşullarından biri değildir?

a) Ölçek
ekonomileri
b) Alıcı ve satıcı sayısının çok olması
c) Know How sahibi
olma
d) Doğal kaynaklara sahip olunması
e) Patent uygulaması

30.

Fayda fonksiyonlarının kişiler arası fayda karşılaştırması yapılmasını
engelleyen özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

a) İki kez türevi
alınabilir olmaları
b) Sürekli olmaları
c) Birbirinden farklı
olmaları
d) Artan fonksiyon özelliği göstermeleri
e) Diğer malların
tüketimi sabitken, bir malın tüketimi arttığında azalarak artan
olmaları

cevaplar:
Soru : Aşağıdakilerden hangisi sistem dışı
etkilerle değişen değişkendir?
Doğru Cevabı : Dışsal Değişken

Soru :
Değeri model dışında belirlenen değişkene ne ad verilir?
Doğru Cevabı :
Dışsal değişken

Soru : Bir ekonomik sistemdeki bütün değişkenlerin
değişebileceği zaman dilimine ne ad verilir?
Doğru Cevabı : Uzun
Dönem

Soru : Marjinal fiziki ürün sıfır iken aşağıdakilerden hangisi
söylenebilir?
Doğru Cevabı : Toplam fiziki ürün maksimumdur

Soru :
Ekonominin mal ve hizmet üretme kapasitesindeki yıllık artışa ne ad
verilir?
Doğru Cevabı : Büyüme

Soru : Talep eğrisi yatay eksene düşey
ise talebin fiyat esnekliği nasıldır?
Doğru Cevabı : 0

Soru :
Aşağıdakilerden hangisinin oluşması durumunda bir firma faktör alımını
durdurur?
Doğru Cevabı : Marjinal ürün geliri = Marjinal faktör
maliyeti

Soru : Gelir % 20 arttığında X malı talebi % 50 azalıyorsa bu
mala ilişkin gelir esnekliği değeri kaçtır?
Doğru Cevabı : – 2.5

Soru
: Bir firmanın, iki ya da daha fazla firmadan daha düşük maliyetle üretimi
gerçekleştirmesi ve daha düşük fiyatla piyasaya arzda bulunması durumunda ortaya
çıkan piyasa türü aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevabı : Doğal
monopol

Soru : Değişken girdideki bir birim artış sonucu elde edilen
marjinal ürünün satışından sağlanacak hasılata ne ad verilir?
Doğru Cevabı :
Marjinal ürün hasılatı

Soru : Aşağıdakilerden hangisi eş ürün eğrilerinin
özelliklerinden biri değildir?
Doğru Cevabı : Üzerindeki her nokta farklı
üretim düzeyini gösterir.

Soru : Piyasada oluşan denge fiyatının
üstündeki fiyatlarda aşağıdakilerden hangisi görülür?
Doğru Cevabı : Malın
arzı malın talebinden fazla olacaktır.

Soru : Portföy tercihi kuramına
göre x menkul kıymeti ile ilgili bilgiye ulaşma maliyeti artarsa aşağıdakilerden
hangisi yanlıştır?
Doğru Cevabı : Menkul kıymetin talebi artar.

Soru :
?Bir toplumda tüm diğer bireylerin refahı değişmeksizin bir bireyin refahı
artırılırsa toplumun refahı artar? ifadesini aşağıdakilerden hangisi
açıklar?
Doğru Cevabı : Pareto değer yargısı

Soru : Tam rekabet
piyasasında alıcı ve satıcı sayısının çok olması bu piyasanın hangi
özelliğidir?
Doğru Cevabı : Atomize olma özelliği

Soru :
Aşağıdakilerden hangisi girdi talebini belirleyen öğelerden biri
değildir?
Doğru Cevabı : Üreticinin zararı

Soru : Aşağıdakilerden
hangisi monopolcü rekabet piyasasının özelliklerinden biri değildir?
Doğru
Cevabı : Firmaların sattığı ürünler homojendir

Soru : Aşağıdakilerden
hangisi piyasa talep fonksiyonunda yer alan bağımsız değişkenlerden biri
değildir?
Doğru Cevabı : Malın talep edilen miktarı

Soru : İktisadi
analizin en belirgin yönü aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevabı : Olayları
nedensonuç ilişkisi içerisinde açıklamak

Soru : Bir ülkede tüketici
fonksiyonu C=150+0,85Yd ise kullanılabilir gelir 100 milyar arttığında
tasarruflar kaç milyar artar?
Doğru Cevabı : 15

Soru : Aşağıdakilerden
hangisi monopolde fiyat farklılaştırmasının koşullarından biri
değildir?
Doğru Cevabı : Piyasalar arası geçişin olması

Soru : 2000
yılında 1990?nın sabit fiyatlarıyla GSYİH 200 trilyon TL, 2001?de ise aynı sabit
fiyatlarla 216 trilyon TL ise 2001?deki ekonomik büyüme hızı yüzde
kaçtır?
Doğru Cevabı : 8

Soru : Uzun dönemde ortalama maliyetlerin
yükselmesine neden olan unsur aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevabı :
Yönetimin etkinliğini kaybetmesi

Soru : Durağan durumda hasıla, sermaye
ve etkin emeğin hep birlikte aynı oranda büyüdüğü duruma ne ad verilir?
Doğru
Cevabı : Dengeli büyüme

Soru : Bağıt eğrisinin mal düzlemindeki
görünümüne ne ad verilir?
Doğru Cevabı : Üretim imkanları eğrisi

Soru
: I. Dolaşımdaki para
II. Vadesiz mevduat
III. Vadeli mevduat
IV. Döviz
mevduatı
Yukarıdakilerden hangisi, ya da hangileri M2 tanımlı para arzı
içerisinde yer almaz?
Doğru Cevabı : Yalnız IV

Soru : Tam rekabet
piyasasında kapanma noktası aşağıdakilerden hangisine eşittir?
Doğru Cevabı :
Fiyat = Ortalama değişken maliyet

Soru : LM fonksiyonunun keynesyen
aralığı için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevabı : Maliye
politikası etkindir

Soru : Aşağıdakilerden hangisi doğal monopolün oluşma
koşullarından biri değildir?
Doğru Cevabı : Alıcı ve satıcı sayısının çok
olması

Soru : Fayda fonksiyonlarının kişiler arası fayda karşılaştırması
yapılmasını engelleyen özelliği aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevabı :
Birbirinden farklı olmaları

[Toplam:0    Ortalama:0/5]

You may also like...

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir